DHL Express Pénzvisszafizetési garancia Szállítási feltételek

A DHL Expressz Magyarország Kft. (továbbiakban DHL) vállalja, hogy a Megbízó kérésére az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal igény esetén jóváírja, illetőleg visszatéríti a Megbízónak a Megbízó által igénybe vett és Magyarországon számlázott expressz szolgáltatásért fizetett prémiumot, ha a Megbízó által a DHL-nek a megjelölt szolgáltatás keretében átadott küldemény a DHL által vállalt szállítási határidőben nem kerül kézbesítésre.
A. A Garancia kizárólag az alábbi és Magyarországon ténylegesen kiszámlázott szolgáltatások igénybevétele esetén érvényesíthető:

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

feltéve, hogy a fenti szolgáltatások (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) mindenben megfelelnek a Szolgáltatásra vonatkozó alábbi feltételeknek.
B. A Garancia kizárólag a Megbízó által fizetett prémiumra (továbiakban: Prémium) vonatkozik, amelyet a Megbízó a rá érvényes standard nap végi kézbesítést biztosító szolgáltatás (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, illetve belföldi szolgáltatás esetén DHL EXPRESS DOMESTIC) szállítási díján felül fizet. A Garancia nem vonatkozik az egyéb költségekre, igényekre ideértve de nem korlátozva az alábbiakat: bírság, adó, vagy más járulékos költségek és felárak (mint például üzemanyag-pótdíj), valamint a küldemény feladó részére történő visszaküldésének költségei.
C. Több darabból álló küldemény esetén a Garancia a küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatási díj egészére vonatkozik. Amennyiben késedelem jelentkezne a küldemény bármely darabjának kiszállításával kapcsolatban, úgy a Garancia az egész küldemény után fizetett prémiumra vonatkozik.
D. Késedelmes kiszállítás esetén felmerülő visszafizetési igényéről, a Megbízó a küldemény feladásának napjától számított 14 naptári napon belül köteles a DHL-t írásban vagy telefonon értesíteni, valamint köteles a DHL rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, mint partnerkód (amennyiben Megbízó rendelkezik ilyennel), a fuvarlevél száma, a feladás időpontja valamint a címzett adatai. A DHL 30 naptári nappal azt követően, hogy a Megbízó a késedelmes kézbesítést bejelentette:
 • a Megbízó részére visszatéríti, illetve jóváírja az általa fizetett szállítási díjat, vagy
 • értesíti a Megbízót, hogy az érvényben lévő korlátozások értelmében nem jogosult a Garanciára és ezáltal semmilyen jellegű kompenzációra, vagy
 • a Megbízó rendelkezésére bocsátja a határidőben történő kézbesítés igazolására vonatkozó iratokat.
E. A Megbízó nevében harmadik fél nem nyújthat be igényt, a Megbízó követelését nem jogosult harmadik fél részére átruházni, illetve engedményezni. A DHL által a Megbízó felé kifizetett anyagi kompenzáció teljesítése után a DHL a továbbiakban mentesül minden további – késedelmes kiszállításra vonatkozó – pénz-visszafizetés kötelezettsége alól.
F. A Garancia nem vonatkozik azon esetekre, amikor a késedelmes kézbesítés vagy a kézbesítés meghiúsulása a DHL Általános Szállítási Feltételeiben meghatározottak szerint a DHL-nek fel nem róható külső esemény miatt következett be, ideértve a Megbízó érdekkörében bekövetkezett késedelmet, a nem megfelelő vagy hiányos címzést (pl. postafiók megadása kiszállítási címként, hiányzó vagy hiányos címzetti telefonszám), amennyiben a késedelmes kézbesítést a címzett maga kéri, a küldemény alternatív útvonalon történő szállítása vagy különleges vámkezelési eljárás esetén, amennyiben a címzett nem fellelhető vagy a küldemény átvételét megtagadja illetve a fuvarozással kapcsolatban felmerülő vám, illeték vagy adóterhek megfizetését megtagadja.
G. Minden egyéb kérdésben a DHL Általános Szállítási Feltételei irányadók. Jelen Garanciát a DHL bármikor visszavonhatja, illetve annak feltételeit módosíthatja.
H. Amennyiben a Megbízó olyan, különösen időérzékeny küldemény szállításával bízza meg a DHL-t, mint fuvarozót, melynek késedelmes vagy meghiúsult kiszállítása további következményekkel járó károkat eredményezhet, ez esetben a Megbízó köteles ilyen esetek elleni biztosítás érdekében felvenni a kapcsolatot a saját biztosító cégével, vagy megbízottjával. A DHL nem vállal felelősséget ilyen esetek bekövetkezése esetén és nem köt biztosítást ilyen jellegű küldeményekre.
I. A Garancia nem vonatkozik:
  (i) azon küldeményekre, melyek szállítási díját speciális csomagolás is befolyásolja, különös tekintettel a hőszigetelt csomagolásban feladott, többek között klinikai kutatásokkal összefüggő küldeményekre;
  (ii) a felárakra és a kiegészítő szolgáltatásokért fizetett díjra, mint pl. csomagolóanyagok;
  (iii) ideiglenes export vagy import esetén,
  (iv) azon küldemények esetén, amelyeket magas áruértékük miatt egyedi vámkezelés alá kell vonni;
  (v) olyan csomagot tartalmazó küldeményekre, amelyek meghaladják az előírt súly- és mérethatárokat; illetve
  (vi) engedélyezett veszélyes árut tartalmazó küldemény esetén.
A. A Szolgáltatás csak meghatározott helyről történő feladás és postai irányítószám (illetve amennyiben a célállomásnak nincs postai irányítószáma, városnév) szerint meghatározott célállomás megjelölése esetén vehetők igénybe.
B. A Szolgáltatás nem vehető igénybe a DHL Általános Szállítási Feltételeiben meghatározott tiltott és korlátozott áruk szállítására, illetve olyan áruk esetén, melyek nem felelnek meg a küldemény megengedett súlyára és méretére, valamint bizonyos esetekben a küldeményként feladható árucikkek típusára és a küldemény értékére vonatkozó, a DHL által előírt korlátozásoknak.
C. Annak megállapítására, hogy a Szolgáltatás igénybe vehető-e egy adott küldemény vonatkozásában, illetve egy adott feladási hely, illetve rendeltetési hely tekintetében, vagy adott kiegészítő szolgáltatás (például szombati kiszállítás) esetén, a Megbízó a DHL központi ügyfélszolgálatán és a DHL hivatalos honlapján kaphat további felvilágosítást feltéve, hogy vállalja a következő adatok pontos megadását:
 • a küldemény felvételének pontos címe
 • a küldemény tartalmának pontos leírása
 • a küldemény értékének megadása vámvizsgálat céljára (amennyiben szükséges)
 • a feladásra szánt küldemény felvételének napja és órája
 • a pontos kiszállítási cím és irányítószám
 • a küldemény mérlegen mért súlya
 • a küldemény méretei
 • a küldemény darabszáma.
D. A Feladó köteles a fuvarlevélen jelölni az általa igényelt szolgáltatást, és a DHL-lel egyeztetett időpontban a küldeményt a DHL rendelkezésére bocsátani.
Érvényes Július 1, 2017
Vissza a tetejére