DHL Express A Fuvarozás Szállítási feltételei

("Szállítási feltételek")

Amikor megrendeli a DHL szolgáltatásait, Ön, mint „Feladó”, a saját nevében, a Küldemény címzettjének („Címzett”) és mindenki más, a Küldemény kézbesítésében érdekelt félnek a nevében beleegyezik a jelen Szerződési Feltételek érvényességébe.

„A Küldemény” szó mindazon dokumentumokra vagy csomagokra utal, amelyek egy fuvarlevéllel és a DHL által választott bármely (légi, közúti vagy egyéb) szállítási módon kerülnek szállításra. A „fuvarlevélnek” tartalmaznia kell a Küldemény azonosítóját, a DHL vagy a Feladó automatikus rendszerei által kiállított dokumentumot, pl. címkét, vonalkódot, fuvarlevelet és ezek bármely elektronikus verzióját. Minden Küldemény a jelent feltételekben leírt korlátozott felelősség alapján kerül szállításra. Amennyiben a Feladónak nagyobb védelemre van szüksége, pluszköltség ellenében biztosítást köthet. (Kérjük, olvassa el az alábbi információkat!) A „DHL” szó a DHL Express Hálózat bármely tagjára utal.

A DHL a Feladó vagy a Címzett megbízásából az alábbi tevékenységek bármelyikét végezheti a szolgáltatások nyújtása érdekében: (1) kitölthet bármely dokumentumot, módosíthatja a termékek és szolgáltatások kódját és megelőlegezheti a vonatkozó törvényekben és jogszabályokban előírt illetékeket, adókat vagy más szabályozói díjakat („Vámok”), (2) a Feladó vagy a Címzett törvényes és teljes jogú képviselőjeként járjon el vagy kijelöljön egy vámügynökséget az exportellenőrzési és vámkezelési feladatok elvégzésére és (3) átirányítsa a Küldeményt a Címzett vámügynökségéhez vagy más címre olyan személy megbízásából, akiről a DHL az ésszerűség alapján úgy véli, hogy az ügyben illetékes eljárni. A Feladó vagy a Címzett, a vonatkozó jogszabályok által előírt módon, külön felhatalmazást adhatnak a DHL-nek a Küldemény vámkezelésére.
A DHL jogosult visszautasítani a Küldeményt, ha:
 • amennyiben teljes lőfegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket vagy próbadarabokat, légfegyvereket, fegyverek másolatát vagy utánzatát; hamis árukat; készpénzt; bármely nemesfémből készült rudat; élő állatot, tiltott állati testrészeket vagy maradványokat (pl. elefántcsontot); emberi maradványokat vagy hamvakat; megmunkált drágaköveket vagy féldrágaköveket; marihuánát és annak származékait; illetve illegális árukat, narkotikumokat, vagy más illegális szereket tartalmaz,
 • amennyiben a benne lévő árukat az ADR (a veszélyes áruk európai közúti szállításáról szóló rendelet) vagy az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség), az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) vagy más egyéb szervezet veszélyes anyagnak, árunak, tiltott vagy korlátozott árucikknek minősíti („Veszélyes Áruk”),
 • valamely más olyan tételt tartalmaz, amelyet a DHL nem tud biztonságosan vagy törvényesen szállítani,
 • a cím helytelen, vagy nincs megfelelően feltüntetve, vagy a küldemény csomagolása hibás vagy nem megfelelő, és emiatt a küldemény normál kezelése mellett nem biztosítható a biztonságos szállítás,
 • A Feladó, a Címzett vagy bármely más fél, aki közvetlenül vagy közvetett módon érdekelt a Küldemény vonatkozásában bármely alkalmazandó szankciós listán tiltott vagy korlátozott félként kerül feltüntetésre.

A Küldemények nem szállíthatók postafiókokba vagy postai irányítószámokra. A Küldeményeket a Címzett Feladó által megadott címére szállítják, de nem feltétlenül személyesen a Címzettnek. A központi fogadóterülettel rendelkező címek esetében az említett területre szállítják a Küldeményeket.

A DHL értesítheti a Címzettet abban az esetben, ha a Küldemény hamarosan kézbesítésre kerül, vagy, ha a Küldemény kézbesítése sikertelen volt. A Címzettnek alternatív kézbesítési lehetőségeket is kínálhatnak, pl. egy másik napon történő kézbesítést, aláírás nélküli kézbesítést, átirányítást vagy DHL Csomagponton történő átvételt.

Amennyiben a Küldemény a 2. bekezdés értelmében fuvarozásból kizárt küldeménynek minősül, a vámvizsgálat szempontjából alulértékelték, a Címzett az ésszerűség alapján nem azonosítható vagy a helye nem állapítható meg, vagy a Címzett nem veszi át a küldeményt, nem fizeti meg a vámokat vagy a Küldeménnyel járó egyéb díjakat, a DHL minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz a Küldemény Feladónak való visszaküldése érdekében. Ennek költségét a Feladó fedezi. Amennyiben a Küldemény visszaküldése nem lehetséges, a Küldemény szabadon átruházható, elhagyható, értékesíthető, és szabadon lehet rendelkezni róla anélkül, hogy a Feladónak vagy bárki másnak felelőssége keletkezne emiatt. A DHL-nek jogában áll bármely Küldeményt megsemmisíteni, amennyiben a Küldemény Feladó részére történő visszaküldését valamely jogszabály vagy bűnüldözési szerv részben vagy egészben megakadályozza, illetve amennyiben a Küldemény Veszélyes Árukat tartalmaz.

DHL jogosult a Feladó előzetes értesítése nélkül a Küldemény felnyitására biztonsági, védelmi vagy vámellenőrzés céljából, vagy egyéb hatósági okból.

A DHL szállítási díjait az egyes darabok tényleges súlya és térfogatsúlya közül a magasabb érték alapján számolják ki. A számítás alátámasztása céljából a DHL minden darab súlyát és méretét újra lemérheti.

A fogadó országban a Címzettől a szállítás előtt kérhetik a Vámok és egyéb díjak megfizetését a DHL weboldalán jelzett módon. Ide tartoznak azok a díjak, amelyeket a DHL hitelből fizet a vámhatóságnak, illetve a Címzett nevében, Vámként fizet.

Amennyiben a Címzett nem fizet, a Feladó köteles kifizetni vagy megtéríteni a DHL-nek minden olyan vámot és egyéb díjat, amely aközben keletkezett, miközben a DHL a Feladó vagy a Címzett megbízásából a szolgáltatásokat teljesítette.

6.1. A DHL felelőssége valamennyi szállított küldeményért annak aktuális pénzben kifejezett értékére korlátozódik, amely légi szállítás esetén (ha a küldemény szállítási útvonala a feladó országon kívüli végcélt vagy megállást foglal magában, beleértve a közúti mentesítő szállításokat is) a Montreáli Egyezmény és a Varsói Egyezmény szerinti, illetve vonatkozó Egyezmény hiányában (i) a Küldemény aktuális piaci vagy érdekbevallás szerinti értékéig vagy (ii) 22 SDR/kilogramm (kb. 30 USD/kilogramm) értékig terjed. A két érték közül mindig az alacsonyabb alkalmazandó. Ezen feltételek érvényesek minden egyéb, nem közúti szállítási mód esetén is.

Nemzetközi közúti szállítás esetén a DHL felelősségét a CMR Egyezmény (Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről) határozza meg, amely (i) a Küldemény aktuális piaci vagy érdekbevallás szerinti értékéig vagy (ii) 8,33 SDR/kilogramm (kb. 11 USD/kilogramm) értékig terjed. A két érték közül mindig az alacsonyabb alkalmazandó. Ezen feltételek érvényesek belföldi közúti szállítás esetén is, amennyiben nemzeti fuvarozási jogszabály ennél alacsonyabb vagy egyébként kötelezően alkalmazandó határértéket nem tartalmaz.

Amennyiben a Feladó a hivatkozott kárfelelősség kizárását, illetve korlátozását nem tartja megfelelőnek, akkor a küldemény értékére a fuvarlevélen speciális nyilatkozatot („érdekbevallás”) kell tennie, és Küldemény Biztosítást kell igényelnie a 8. pontban foglaltak szerint, vagy a küldeményre külön biztosítást kell kötnie.

DHL felelőssége minden esetben a Küldeményben keletkezett értékcsökkenésre korlátozott a jelen 6. pontban leírt, kilogrammra kifejezett korlátozásokkal. . Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, minden egyéb kár, költség, veszteség vonatkozásában a DHL kárfelelőssége kizárt (ideértve, de nem korlátozva: elmaradt haszon, elmaradt bevétel, elmaradt kamat, elmaradt jövőbeli üzletből eredő károk), függetlenül attól, hogy a veszteség vagy kár egyedi, vagy közvetett még abban az esetben is, ha a felmerülő veszélyt a küldemény átvétele előtt, vagy után a DHL tudomására hozták, mivel a speciális kárveszély esetén a Feladó biztosítási lehetőséggel élhet.

6.2 A DHL az ésszerűség határain belül minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Küldeményt a publikált szállítási határidőnek megfelelően kézbesítse, a szállítási idő azonban nem garantált, és nem képezi a szerződés részét. A DHL felelőssége nem terjed ki az esetleges késésből származó károkra és veszteségekre, azonban bizonyos küldemények esetén a Feladó a DHL mindenkori Pénz-visszafizetési Garancia Szabályzata alapján bizonyos mértékű kártérítésre jogosult, melynek részleteit a DHL honlapja (www.dhl.hu) tartalmazza.

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, valamennyi kárigényt írásban, a küldemény DHL által történő elfogadásától számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani. Küldeményenként egy kárigényt lehet érvényesíteni, melynek rendezése és lezárása az adott Küldeményre vonatkozóan teljes és végleges kárrendezést jelent, a Küldemény vonatkozásában keletkezett minden kárra és veszteségre vonatkozóan.
A DHL a Küldemény elvesztése vagy károsodása esetére, az áruk teljes értékére kiterjedő biztosítást köthet, amennyiben a Feladó erre írásban felhatalmazza a DHL-t, értve ezalatt a fuvarlevélen vagy a DHL automata rendszereiben a biztosításra vonatkozó rész kitöltését, és kifizeti a vonatkozó biztosítási díjat. A Küldemény biztosítása nem terjed ki a közvetett veszteségre és kárra, vagy a késedelem által okozott veszteségre vagy kárra.
DHL nem felelős a küldeményben, a DHL hatáskörén kívül eső körülmények miatt bekövetkező veszteségért és károsodásokért. Ezen körülmények közé tartoznak a következők: az elektronikus képek vagy fényképek, adatok és felvételek elektromos vagy mágneses károsodása vagy törlése; a Küldemény természetéből adódó bármely hiba vagy jellemző, még abban az esetben is, ha a DHL tudott róla; a nem a DHL által alkalmazott vagy szerződtetett személy cselekedete vagy mulasztása - pl. Feladó, Címzett, harmadik fél, vám- vagy egyéb kormányhivatalnok; a harmadik fél által elkövetett kibertámadások vagy egyéb, információbiztonsággal kapcsolatos fenyegetések; „vis maior” események, pl. földrengés, ciklon, vihar, árvíz, köd, háború, repülőgép-szerencsétlenség, embargó, lázadás, járvány, világjárvány, zavargás vagy szervezett ipari fellépés.
A Feladó kártalanítja és mentesíti a DHL-t, annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és megbízottjait mindenfajta kötelezettség, valamint az amiatt keletkező veszteségek és károk alól, ha a Feladó nem felel meg az alábbi szavatosságoknak és nyilatkozatoknak:
 • a Küldemény jelen Általános Szállítási Feltételek 2. pontja szerint szállításra alkalmas;
 • a Küldeményt a Feladó, illetőleg a Feladó alkalmazottja, megbízottja biztonságos, általa ellenőrzött helyen állította össze, és a küldeményt annak összeállítása, csomagolása, tárolása és a DHL részére történő eljuttatása során megóvta az illetéktelen behatásoktól;
 • a Feladó betartotta az alkalmazandó export ellenőrzési szabályokat, szankciókat, vámtörvényeket és vámjogi szabályokat, valamint az áruk importjára, exportjára, tranzitjára és transzferére vonatkozó szabályozói követelményeket és korlátozásokat,
 • a Feladó tájékoztatta a DHL-t a Küldeményben található kettős felhasználású vagy katonai termékekről, amelyek a Küldeményben található kormányzati engedélyek tárgyát képezik,
 • a Feladó a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően vagy a DHL kérésére rendelkezésre bocsátotta az összes engedélyt, licencet vagy egyéb kormányzati engedélyeket és dokumentumokat. A Feladó vagy annak képviselői által rendelkezésre bocsátott engedélyek, licencek vagy egyéb kormányzati engedélyek és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, hiánytalanok és pontosak, tartalmazzák többek között az áruk értékét és leírását, a Feladó és a Címzett adatait,
 • a személyes adatok DHL részére történő megadásakor a Feladó teljesíti azon jogi kötelezettségeit, melyek szerint ezeket az adatokat fel kell dolgoznia és meg kell osztania. Az érintett személyeket tájékoztatni kell arról, hogy a személyes adatokra, köztük a Címzett e-mail címére és mobiltelefonszámára a szállítás, a vámkezelés és a kézbesítés céljából van szükség.
DHL jogosult a szállítás útvonalát saját belátása szerint meghatározni és attól eltérni, ideértve közbülső megállóhelyek igénybe vételének lehetőségét is.
A jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén a felek kikötik a Küldemény származási országának joga szerint működő bíróságok nem kizárólagos joghatóságát és a Küldemény származási országában hatályos törvények irányadó voltát. A Feladó visszavonhatatlanul elfogadja az említett ország joghatóságát, kivéve akkor, ha az ellentétes az alkalmazandó joggal.
A jelen Általános Szállítási Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szállítási Feltételek egyéb rendelkezéseit.
Érvényes Szeptember 1, 2021

A DHL Express Magyarország Kft. jelen Kiegészítő Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint a DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen, azokkal összhangban meghatározza a postai szolgáltatások keretén belül, valamint az azon kívül nyújtott, expressz szállítási - és ahhoz kapcsolódó kiegészítő - szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelességeit.

A Szabályzat a postai szolgálatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény („Postatv.”), valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Kormányrendelet („Korm. r.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján készült. A Szabályzat hatályos szövegét a DHL Express Magyarország Kft. valamennyi kirendeltségén és küldemény-felvételi helyén valamint internetes honlapján az Ügyfelei számára hozzáférhetővé teszi. A módosításokat a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal honlapján nyilvánosságra hozza, és valamennyi kirendeltségén ezzel egy időben ugyancsak hozzáférhetővé teszi. Az Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a DHL Express Magyarország Kft., mint Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a kihirdetett nemzetközi szerződések kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak.

Az Szabályzat a Magyarország területén a DHL Express Magyarország Kft.-re, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelekre terjed ki.

Az Szabályzat a DHL Express Általános Szállítási Feltételekkel valamint az 1. mellékletben lévő DHL Belföldi Általános Szállítási Feltételekkel együttesen irányadó.

Szolgáltató

A DHL Express Magyarország Kft. (a továbbiakban DHL) a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-060665 cégjegyzékszámon nyilvántartott, a Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH és a Deutsche Post International B.V. 100%-os tulajdonában levő vállalat.

Székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.

Kirendeltségeinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

Felügyeleti szervek:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatal
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 102
Tel: 06 1 373 1400
Fax: 06 1 332 6532
E-mail: office@nkh.gov.hu

Szolgáltatások

Postai szolgáltatások: a DHL EXPRESS DOMESTIC, DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, DHL ECONOMY SELECT, DHL ECONOMY SELECT IMPORT, DHL GLOBALMAIL BUSINESS, DHL SAME DAY SPRINTLINE, DHL SAME DAY SECURELINE, DHL EXPRESS EASY.

Nem postai szolgáltatások: a Postatörvény által nem postainak minősített szolgáltatást a DHL Express nem végez.

Többletszolgáltatások: küldemény biztosítás, hiteles kézbesítési igazolás, távol eső területek elérése, hétvégi kézbesítés, speciális vámkezelési szolgáltatások, duties and taxes paid szolgáltatás, neutral delivery szolgáltatás, veszélyes áruk szállítása, nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése, speciális küldeményfelvétel és –kiszállítás, nem kézbesíthető küldemények kezelése, újraszámlázás, nyomtatott számla, felvételi megbízás, utánvét, dokumentumkezelés, csomagolóanyagok, csomagoltatás, online küldemény nyomon követés, időgarantált kézbesítés (reggel 9:00-ig vagy 10:30-ig, illetve déli 12:00-ig történő kézbesítési opciók). A több leszolgáltatások elérhetősége szolgáltatás típusonként eltérő lehet.

Feladható küldemények méret és súlyhatárai: Az ezzel kapcsolatos szabályok a http://www.dhl.hu/hu/expressz honlapon elektronikus formában, valamint a DHL kirendeltségein nyomtatott formában is elérhetőek, illetőleg az Ügyfél kérésére a DHL a megadott címre postai úton is megküldi.

A küldemény címzésének adattartalmára és elhelyezésére vonatkozó előírások:

A küldemény DHL általi átvétele a mindenkor érvényes és forgalomban lévő fuvarokmány (fuvarlevél) ellenében történik, melynek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, kötelezően kitöltendő adatai: Költségviselő adatai (személye, partnerkód vagy fizetés egyéb módja), Feladó adatai (partnerkód, kapcsolattartó neve, cégnév, cím, irányítószám, telefonszám vagy email cím), Címzett adatai (cégnév, kiszállítási cím, irányítószám, ország, kapcsolattartó neve, telefonszám vagy email cím), Küldemény adatai (darabszám, összsúly, méret, küldemény tartalma és mennyisége), Alapszolgáltatás kiválasztása, Feladó nyilatkozata (aláírás, dátum).

A fuvarokmányon az Ügyfél által igényelt szolgáltatástípusnak megfelelően, szükség szerint kell kitölteni a következő adatmezőket: Küldemény biztosítás és érték (amennyiben igénybe kívánja venni), Vámkövetelmények (vámáru esetén), Kiegészítő szolgáltatások (amennyiben igénybe kívánja venni), Feladó referencia vagy egyéb azonosító (amennyiben van).

A fuvarokmány kizárólag a feladó általi szabályszerű (gazdasági társaságok esetén cégszerű) aláírásával együtt érvényes. Személyes küldeményfeladás esetén a küldemény feladója a fuvarokmány aláírásával elismeri, hogy meggyőződött a fuvarokmányon feltüntetett adatok helyességéről.

A szolgáltatás minőségével kapcsolatos nyilatkozat: elveszett és megsemmisült küldemények maximális aránya: 1%, sérült küldemények maximális aránya: 1%.

Külföldre szóló postai küldemény esetében a cím szerinti és a kezelésben részt vevő országban hatályos behozatali tilalommal (korlátozással) kapcsolatos szabályok a http://www.dhl.hu/hu/expressz honlapon, valamint a Kirendeltségein nyomtatott formában is elérhetőek, illetőleg az Ügyfél kérésére a DHL a megadott címre postai úton is megküldi.

Ügyfél

A DHL ügyfele az a természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet, aki / amely jelen Szabályzatban lefektetett, vagy egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a DHL Express Magyarország Kft. szolgáltatását igénybe veszi, vagy szerződéses viszony nélkül kapcsolatot létesít vele.

Küldemény feladása esetén Ügyfélnek a fuvarlevélen megbízóként feltüntetett természetes vagy jogi személyt, vagy egyéb szervezetet tekintjük. Amennyiben a szolgáltatásról ÁFA-s számla kerül kiállításra, úgy a számlán szereplő és fizetésre kötelezettként feltüntetett fél tekintendő Ügyfélnek akkor is, ha a fuvarlevélen ettől eltérő feladó szerepel.

1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

1.1. Szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés létrejöttének esetei:

a küldemény szolgáltató által történő átvételével és az átvétel fuvarokmányon történő kölcsönös írásbeli elismerésével

a küldeményeknek a szolgáltató által kihelyezett gyűjtőládákba történő elhelyezésekor a küldemény gyűjtőládából való kivételével, és az átvétel idejének aláírással történő igazolásával

írásba foglalt szerződés, megállapodás, ajánlat vagy megbízás felek általi kölcsönös aláírásával

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha erről a felek másképp meg nem állapodtak – a küldemény felvételekor esedékes.

1.2. Szerződés megtagadása

A DHL a szolgáltatási szerződés megkötését köteles megtagadni, ha

annak teljesítése jogszabályellenes vagy nemzetközi megállapodásokba ütközik

a küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, testi épséget vagy emberi környezetet

a küldemény a szállításból - Kormányrendeletben meghatározott - kizárt vagy feltételekhez kötött (és ezen feltételeknek nem megfelelő) tárgyat vagy anyagot tartalmaz

a küldemény a csomagolásra vonatkozó DHL előírásoknak a küldemény nem felel meg

A DHL megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, ha tevékenységi körén kívülálló okokból a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésére.

1.3. Szerződés módosítása

Módosítás a Feladó által
A Feladó megváltoztathatja a küldemény címzését, illetve a kiegészítő szolgáltatásokban módosítást igényelhet. Az erre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a DHL felé, a küldemény feladását igazoló fuvarlevélszámra való hivatkozással. A DHL az igény teljesítésére intézkedik, de a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősség nem terheli.

Módosítás a Címzett által
A belföldi Címzett írásban vagy a DHL On Demand Delivery (ODD) elnevezésű rendszerén keresztül kezdeményezheti a küldemény kiszolgáltatási címének megváltoztatását a fuvarlevélszámra való hivatkozással és a kérelmező adatainak pontos megadásával. A DHL az igényeket írásban vagy az ODD rendszerben rögzíti és - amennyiben a kiszolgáltatás még nem kezdődött meg - teljesíti. Ha a kiszolgáltatás már megkezdődött, a kiszolgáltatási cím módosítását a DHL a következő munkanapon kísérli meg. A DHL-t az igény teljesítésének elmaradásáért kártérítési felelősség nem terheli.

Ha a küldemény kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen, a DHL a Postatörvény 16. § (4) bekezdése alapján a küldemény átvételére alkalmi átvevőként jogosultnak tekinti a címhely szerinti közvetlen szomszédot, ha ehhez a címzett is hozzájárulását adja.

Módosítás a DHL által
Állandó szerződéssel (DHL Express partnerkóddal) rendelkező ügyfelek esetén a DHL jogosult az átvételkor közösen megállapított súlyt felülvizsgálni, hitelesített mérlegen újramérni és módosítani.

1.4. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés a vállalt szolgáltatás teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a küldemény nem kiszolgáltatható, a szerződés ugyancsak érvényét veszíti. Ennek esetei:

a szolgáltatón kívül álló okokból a küldeményt kiszolgáltatni, vagy a feladónak visszaküldeni nem lehet

a feladó a küldemény visszaküldéséről lemond, és annak megsemmisítéséről rendelkezik

a szolgáltatás díja nem került kiegyenlítésre.

A nem kiszolgáltatható küldeményeket a feladó egyéb intézkedése hiányában a DHL 6 hónapig őrzi, majd ennek elteltével azokat megsemmisíti.

A szerződés megszűnik, ha a DHL tudomására jut a szerződés teljesítésének megtagadására késztető információ. A szerződés akkor is megszűnik, amikor a Feladó visszakéri a küldeményét mielőtt az az országot elhagyja. Ilyen esetben a DHL a szolgáltatás díját visszatéríti.

2. TUDAKOZÓDÁS, PANASZOK INTÉZÉSE. KÁRIGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A. Tudakozódás
A DHL Központi Ügyfélszolgálata az Ügyfél és meghatalmazottjainak kérésére az igénybe vett DHL szolgáltatás teljesítéséről díjmentesen tájékoztatást ad a feladást követő munkanaptól számított 1 hónapon belül.

Az Ügyfél a DHL szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit szóban (telefonon a 06 1 2 45 45 45-ös számon) vagy írásban (postai úton, faxon, e-mailen és a DHL Express Magyarország Kft. internetes honlapján) teheti meg a Központi Ügyfélszolgálat felé, illetve személyesen a DHL küldemény-felvételi helyeken a Jogszabályban szabályozottak szerint.

B. Panasz
Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az Ügyfél állítja, hogy a DHL által nyújtott szolgáltatás vagy a DHL alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a DHL szabályzataiban foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak – az igénybevevő részéről kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

Panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat (6) hónapos jogvesztő határidőn belül; sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc (30) napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósulását követő hat (6) hónapon belül tehető.

Panasz a DHL Központi Ügyfélszolgálatán telefonon és írásban, illetve a DHL internetes honlapján (www.dhl.hu) tehető. Az Ügyfelek a fentieken túl jogosultak ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett ’Vásárlók Könyvébe’ is panaszaikat megfogalmazni, amelyeket a Szolgáltató írásbeli panaszként kezel, nyilvántartásba vesz és kivizsgál.

DHL minden panaszt kivizsgál, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül érdemben elintézhető és megválaszolható legyen. A panaszok elbírálására a DHL és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján, egyedileg kerül sor.

DHL a panasz kivizsgálását követően belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, míg nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi illetékestől kapott tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az Ügyfél a panasz elutasítását minden esetben indoklással ellátva, írásban kapja meg.

DHL az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet, melyről évente egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig a szolgáltatói adatszolgáltatás megküldésével együtt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére beszámol, és a beszámolót honlapján közzéteszi.

C. Kárigények érvényesítése
Kárigény érvényesítésére kizárólag a költségviselő (belföldi és export küldemény esetén a feladó, import küldemény esetén a megrendelő) jogosult, kivéve ha ezen jogát írásban más fél javára nem engedményezi.

Küldemény részleges elvesztését vagy sérülését – amennyiben az külsőleg felismerhető – a küldemény átvevőjének a kézbesítéskor azonnal jeleznie kell a küldeményt kézbesítő futárnak, és rögzíteni a kézbesítési okiraton, melynek elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a küldemény részleges elvesztése vagy sérülése kívülről nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három (3) munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a DHL Központi Ügyfélszolgálatán írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen) bejelenteni, vagy a DHL központi irodájában (1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér 302. épület.) írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Időgarantált küldemény késedelmes kézbesítésére vonatkozó kárigényt a küldemény átvételétől számított tizenöt (15) napos jogvesztő határidőn belül írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen) kell a DHL Központi Ügyfélszolgálatán bejelenteni.

Küldemény elvesztése vagy megsemmisülése címén kártérítési igényt a küldemény feladásától számított tizenötödik (15.) naptól kezdődően hat (6) hónapos jogvesztő határidőn belül írásban kell bejelenteni a DHL Központi Ügyfélszolgálatán (postai úton, faxon vagy e-mailen) bejelenteni. Amennyiben a küldemény elvesztésének vagy megsemmisülésének ténye panaszkezelés útján jut DHL tudomására, és a DHL által adott válasz kézhezvételekor az igényérvényesítési határidőből 30 napnál kevesebb van hátra, az igényérényesítés határideje a válasz megérkezését követő 30 napig meghosszabbodik.

DHL minden kárigényt kivizsgál és elbírál, melynek eredményéről legkésőbb a kárigény benyújtását követő 30 napon belül írásban tájékoztatást küld a kárigény bejelentőjének.

Amennyiben DHL a kártérítési igényt megalapozottnak találja, a tájékoztatás ezen ténymegállapítás mellett a kártérítési igény megfizetésének várható időpontját is tartalmazza, melyet a tájékoztatás időpontjától számított 60 napon belül teljesít.

Amennyiben DHL a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja, írásban indoklást küld az igény érvényesítőjének a kártérítésre vonatkozó szabályok ismertetésével, egyidejűleg arról is tájékoztatja, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

Ha a jogosult jelzését, bejelentését, vagy igényét a jelen fejezet szerint meghatározott módon és jogvesztő határidőn belül megtette a DHL felé, és kártérítési igényét a DHL vitatta, vagy azt a megalapozottságát megállapító tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a jogosult a küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

3. ÁRAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Szállítási ár

A DHL szolgáltatásait az Ügyfél díj ellenében veheti igénybe. A szállítási ár függ a célországtól, a küldemény tartalmától, méretétől és súlyától. Az így megállapított árat növeli az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások díja.

Az alap-, egyedi-, és kiegészítő szolgáltatások mindenkor érvényes díjait a közzétett árlista (mindenkor érvényes Szolgáltatások és Árak kiadványunk melléklete) tartalmazza.

A szolgáltatások árának változásáról DHL az Ügyfeleket az árváltozást 15 nappal megelőzően – a szolgáltató helyeken történő közzététellel, internetes honlapján, illetve postai és/vagy elektronikus úton – tájékoztatja.

A fuvardíj kiegyenlítésének módozatai

Banki átutalás
Számlanyitási kérelem (3. melléklet), illetve a DHL-el kötött írásbeli megállapodás alapján a fuvardíj kiegyenlítése banki átutalással történhet.

A DHL mindkét fél részéről aláírt számlanyitási kérelem esetén hetente, a DHL-el kötött írásos megállapodás esetén heti vagy havi gyakorisággal részletes számlát küld az Ügyfélnek a teljesítésről. Az Ügyfél a számla ellenértékét az azon megjelölt fizetési határidőre köteles átutalni a DHL részére.

Amennyiben az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a DHL Express Magyarország Kft. a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében rögzített késedelmi kamatra jogosult a fizetési késedelem időtartamára.

Ez esetben a DHL minden a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költségeit az Ügyfélre terhelheti. Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a DHL fenntartja a jogot, hogy visszavonja az írásbeli megállapodás szerinti árengedményt és az általa a jövőben nyújtott szolgáltatásra a mindenkor érvényes teljes áron számlázzon. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az súlyos szerződésszegésnek minősül és a szolgáltatás azonnali megszakítását vonhatja maga után.

Készpénzzel történő fizetés
A fuvardíj kiegyenlítése történhet a küldeményfelvétel helyszínén, készpénzes fizetéssel, illetve a Service Point-okban és irodáinkban bankkártyával is.

Harmadik – Feladótól és Címzettől különböző - fél által
A fuvardíj kiegyenlítése - csak import expressz alapszolgáltatás esetében – történhet harmadik fél által. Ezt a fizetési módot a DHL csak partnerkóddal rendelkező partnereinek biztosítja. Ilyen esetekben a DHL felelősségvállaló nyilatkozat kitöltésére kéri az ügyfelet, amelyben a feladó vállalja a fuvardíj megfizetését, amennyiben a megjelölt 3. fél nem egyenlíti ki azt.

Kedvezmények
A DHL külön szerződés illetve ajánlat alapján a normál árlistában foglaltaknál kedvezőbb fizetési feltételeket és kedvezményes árat biztosíthat azon ügyfeleknek, akik rendszeresen, nagyobb mennyiségű küldeményt adnak fel.

4. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A DHL a Postatv. előírásaival összhangban a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használja fel és továbbítja, amennyiben ezt törvény előírja vagy az adatalany megfelelő, előzetes és önkéntes felhatalmazása lehetővé teszi. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése, a teljesítést elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, emellett hatósági adatszolgáltatás és a Postatv.-ben meghatározott egyéb okból. A DHL ezen adatokat a törvény vagy az adatalany eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári év végéig tárolja, ezt követően megsemmisíti. A DHL e körben jogosult a fenti adatkezelési cél elérése érdekében az adatokat akár harmadik országban működő adatfeldolgozó vagy adatkezelő részére továbbítani.

A DHL kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok megadását kéri az Ügyféltől. A DHL a küldemény tartalmát kizárólag a Postatv. előírásai által lehetővé tett körben ismerheti meg.


március 6, 2020

A jelen Általános Szállítási Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szállítási Feltételek egyéb rendelkezéseit.
Vissza a tetejére