DHL EXPRESS FRAKTVILKÅR

(«Fraktvilkår»)

Når du bestiller tjenester fra DHL, samtykker du som “Avsender” på vegne av deg selv og på vegne av mottaker av denne forsendelsen (“Mottaker”), samt enhver annen part med en interesse i denne forsendelsen, i at disse fraktvilkårene skal gjelde.

“Forsendelse” betyr her alle dokumenter eller pakker som transporteres under ett enkelt fraktbrev. Forsendelsen kan transporteres på den måte DHL velger etter eget skjønn, inkludert fly- eller veitransport, eller annen transportmåte. Med “fraktbrev” menes all form for identifisering av forsendelsen som lages av automatiske systemer hos DHL eller Avsender, f.eks. etikett, strekkode, manifest, fraktbrev eller fraktseddel, samt enhver elektronisk versjon av dette. Alle transportoppdrag utføres med begrenset ansvar, slik det fremgår av disse fraktvilkår. Dersom Avsender ønsker ekstra beskyttelse, kan forsikring tegnes mot en tilleggskostnad (se nedenfor for ytterligere informasjon). “DHL” betyr ethvert medlem av DHL Express-nettverket.

For å kunne utføre fortollingstjenestene har DHL rett til å utføre hvilken som helst av de følgende handlingene på vegne av Avsender eller Mottaker: (1) fylle ut dokumenter, endre produkt- eller servicekode, og betale toll, avgifter, skatter eller gebyrer iht. gjeldende lovbestemmelser og reguleringer (“Tollavgifter”), (2) opptre som Avsenders representant ved fortolling og eksportkontroll, eller utpeke en fortollingsagent til å utføre tollklarering og innfortolling, (3) videresende Forsendelsen til Mottakers fortollingsagent, eller til en annen adresse etter instruks fra enhver person DHL rimeligvis måtte tro er autorisert til dette. Avsender og Mottaker plikter å gi DHL de godkjennelser eller autorisasjoner som er påkrevet for å kunne innfortolle Forsendelsen.
En Forsendelse anses uakseptabel dersom:
 • den inneholder funksjonsdyktige skytevåpen, ammunisjon, eksplosiver, eksplosive gjenstander eller prøver, luftvåpen,våpenimitasjoner, piratkopierte varer, kontanter, barer (av ethvert edelt metall), levende dyr, ulovlige dyretrofeer eller dyrelevninger (f.eks. elfenben), menneskelige levninger eller aske, løse edel- og halvedelstener, cannabis eller andre ulovlige varer, narkotiske varer og ulovlige stoffer
 • dens innhold er klassifisert som farlig materiale eller farlig gods av, eller er forbudt eller underlagt restriksjoner av, IATA (internasjonal organisasjon for lufttransport), ICAO (FNs luftfartsorganisasjon for sivil luftfart), ADR (regulerer europeisk veitransport av farlig gods) eller andre relevante organisasjoner («Farlig Gods»)
 • den inneholder noen annen gjenstand som DHL beslutter ikke kan transporteres trygt eller lovlig
 • dens adresse ikke er korrekt, den ikke er korrekt merket, eller emballasjen er uforsvarlig eller utilstrekkelig for å sikre mot skade under transport og håndtering
 • Sender, Mottaker, eller annen part med direkte eller indirekte interesse av Forsendelsen, står oppført på gjeldende sanksjonslister.

Forsendelser kan ikke leveres til postbokser eller postnumre. Forsendelser leveres til Mottakers adresse som oppgitt av Avsender, men ikke nødvendigvis til navngitt Mottaker personlig. Forsendelser til adresser med et sentralt mottakspunkt, vil bli levert til slik mottakspunkt.

DHL kan informere Mottaker om en kommende levering eller en mislykket levering. Mottaker kan bli tilbudt ulike leveringsalternativer, som levering en annen dag, levering uten krav om signatur, eller omdirigering til eller opphenting hos et DHL Service Point.

Dersom forsendelsen anses uakseptabel iht. punkt 2, det er oppgitt for lav tollverdi, Mottaker ikke kan identifiseres eller lokaliseres på rimelig vis, eller Mottaker nekter å ta imot Forsendelsen, eller å betale Tollavgifter eller andre kostnader forbundet med Forsendelsen, skal DHL gjøre det som rimelig kan kreves for å få Forsendelsen returnert til Avsender på Avsenders bekostning. Dersom det ikke er mulig å returnere Forsendelsen, har DHL rett til å forlate, avhende eller selge den, uten å pådra seg noe ansvar overhodet overfor Avsender eller andre. DHL forbeholder seg retten til å destruere enhver Forsendelse som DHL iht. lov eller på grunn av påbud fra myndighet er forhindret fra å returnere til Avsender, samt Forsendelser som inneholder Farlig Gods.

DHL har rett til å åpne og inspisere en Forsendelse uten forutgående varsel, når dette anses som påkrevet av sikrings- eller sikkerhetsmessige årsaker, toll- eller andre regulatoriske forhold.

DHL sine fraktkostnader beregnes ut fra den høyeste av faktisk eller volumetrisk vekt pr. kolli. Alle forsendelser kan veies eller måles av DHL for verifisering.

Betaling av toll og andre avgifter som angitt på DHL sin nettside i mottakerlandet, kan kreves fra Mottaker før levering gjennomføres.

Dette inkluderer et gebyr hvis DHL benytter sin kreditt hos tollmyndighetene, eller foretar et utlegg for Tollavgifter på vegne av Mottaker. Avsender skal betale eller refundere DHL for alle Tollavgifter og andre avgifter for tjenester levert av DHL, eller påført DHL av Avsender eller Mottaker, dersom Mottaker ikke har betalt.

6.1 DHL sitt ansvar for enhver Forsendelse som transporteres med fly (inkludert for-/ettertransport på vei eller midlertidige stopp underveis), er begrenset iht. Montreal- eller Warszawa-konvensjonen eller, dersom nevnte konvensjoner ikke kommer til anvendelse, til det laveste av (i) aktuell markedsverdi eller deklarert verdi, og (ii) 22 SDR pr. kg. (tilsvarende ca 30 USD pr. kg.). Disse ansvarsbegrensningene gjelder for alle transportmåter, unntatt når Forsendelsen utelukkende transporteres på vei, der nedenstående grenser gjelder.

DHL sitt ansvar ved grenseoverskridende transport av Forsendelser på vei, er begrenset iht. CMR-konvensjonen (som regulerer internasjonal veitransport av gods) til det laveste av (i) aktuell markedsverdi eller deklarert verdi, og (ii) 8.33 SDR pr. kg. (tilsvarende ca 11 USD pr. kg.). Nevnte begrensninger gjelder også for nasjonal veitransport, unntatt når gjeldende nasjonal transportlovgivning foreskriver lavere ansvarsbegrensninger, eller preseptorisk nasjonal transportlovgivning foreskriver høyere ansvarsbegrensninger.

Dersom Avsender anser at ovennevnte ansvarsbegrensninger gir for lav erstatning for skade og tap, må vedkommende avgi en spesiell verdierklæring og etterspørre forsikringen som beskrives i punkt 8, eller sørge for å tegne egen forsikring.

DHL sitt ansvar er strengt begrenset til direkte skade på eller tap av selve Forsendelsen, og til de beløp pr. kilo som fremgår av dette punkt 6. Ansvar for alle andre typer av tap eller skade (inklusive, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, inntekt, renter eller fremtidige inntekter) er uttrykkelig unntatt, uansett om skaden eller tapet er direkte eller indirekte, og selv om DHL ble gjort oppmerksom på risikoen for slik tap eller skade.

6.2 DHL vil gjøre det som med rimelighet kan forlanges for å levere Forsendelsen i samsvar med DHL sine ordinære transportplaner, men tidsangivelsene i disse transportplaner er ikke bindende og utgjør ikke en del av avtalen. DHL er ikke ansvarlig for noen skade eller tap forårsaket av forsinkelse. For noen Forsendelser kan Avsender være berettiget til en begrenset kompensasjon for forsinkelse iht. vilkårene i Pengene tilbake-garantien.

Alle krav må sendes inn skriftlig til DHL innen 30 dager fra den datoen DHL mottok Forsendelsen. Hvis fristen ikke overholdes, er DHL fritatt for ethvert ansvar. Kun et krav per Forsendelse kan fremmes, og erstatningsbeløpet utgjør fullt og endelig oppgjør for alle tap og skader forbundet med dette.
DHL kan formidle forsikring som dekker vareverdien dersom Forsendelsen skades eller går tapt, forutsatt at Avsender gir DHL skriftlig instruksjon om dette ved å fylle ut avsnittet om forsikring foran på fraktbrevet, eller via DHL sitt automatiserte bestillingssystem, og betaler forsikringspremien. Forsikringen dekker ikke indirekte tap eller skader, eller tap eller skader forårsaket av forsinkelse.
DHL er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av omstendigheter utenfor DHL sin kontroll. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, elektroniske eller magnetiske skader på, eller sletting av, elektroniske eller fotografiske bilder, data eller opptak; feil eller defekter forårsaket av Forsendelsens egen beskaffenhet, selv om disse var kjente for DHL; handling eller unnlatelse av en person som ikke er ansatt hos DHL eller er DHL sin oppdragstaker, f.eks. Avsender, Mottaker, tredjepart, tollmyndigheter eller andre myndighetspersoner; “Force Majeure”, f.eks. jordskjelv, syklon, storm, oversvømmelse, tåke, krig, flystyrt, handelsblokade, epidemi, pandemi, opptøyer, opprør eller streik, lockout eller andre arbeidskonflikter.
Avsender skal erstatte og holde DHL skadesløs for alle tap og skader som oppstår som følge av Avsenders manglende oppfyllelse av følgende garantier og inneståelser:
 • Forsendelsen er akseptabel for transport iht. punkt 2 ovenfor;
 • Forsendelsen ble pakket og forberedt for transport av pålitelige personer under trygge omstendigheter, og ble beskyttet mot påvirkning fra uvedkommende under forberedelsen, lagringen og eventuell transport til DHL;
 • Avsender har overholdt gjeldende eksportkontroll, sanksjoner, lovgivning vedrørende toll og andre gjeldende forskriftskrav og begrensninger knyttet til import, eksport, transitt eller overføring av varer
 • Avsender har deklarert til DHL alle kontrollerte flerbruks eller militær varer som er underlagt myndighetstillatelser som Forsendelsen inneholder
 • Avsender har innhentet all informasjon, tillatelser, lisenser eller andre myndighetsgodkjennelser og dokumenter, påkrevet av gjeldende lov eller på forespørsel fra DHL, og all informasjon, tillatelser, lisenser eller andre myndighetsgodkjennelser og dokumenter levert av Avsender eller dennes representanter er korrekte, fullstendige og nøyaktige, inkludert verdien og beskrivelsen av Forsendelsens innhold og informasjon om Avsender og Mottaker
 • Avsender har innhentet alle påkrevde samtykker for behandling av personopplysninger DHL gis adgang til, og har informert de individer personopplysningene er knyttet til at personopplysningene, inkludert Mottakers e-postadresse og mobilnummer, er nødvendig for transport, tollklarering og levering av Forsendelsen.
Avsenderen aksepterer alle transportruter og evt. omveier, inkludert muligheten for at Forsendelsen kan transporteres via midlertidige stoppesteder.
Alle tvister som oppstår ut fra, eller på noen måte er forbundet med, disse fraktvilkårene skal være gjenstand for den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene og lovgivningen i Forsendelsens avsendelsesland, og Avsender aksepterer ugjenkallelig slik jurisdiksjon, med mindre dette strider mot preseptorisk lov.

Manglende gyldighet eller lovlighet av en bestemmelse i disse fraktvilkårene skal ikke påvirke de øvrige bestemmelsenes gyldighet eller lovlighet.

Til enhver tid gjeldende fraktvilkår er tilgjengelig på mydhl.express.dhl. Fraktvilkårene er en oversettelse av den engelske versjonen av DHL Express sine vilkår og betingelser ”DHL Express Terms and Conditions of Carriage”. I tilfelle motstrid mellom den norske og engelske teksten, går den engelske teksten foran.

Gjeldende fra 1. september 2021
Tilbake til toppen