Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση της DHL Express
Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία
Επικοινωνήστε στη διοίκησή μας, την άποψή σας. Συμπεριλάβετε τον αριθμό φορτωτικής DHL, ώστε να σας παρέχουμε μια γρήγορη απάντηση και, τέλος, συμπεριλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου σας εάν θέλετε να σας καλέσουμε πάλι!
Καθαρισμός
Επιστροφή στην αρχή