Τελωνειακές υπηρεσίες

Η DHL Express διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία εκτελωνισμού βοηθά τις αποστολές σας να φτάσουν στον προορισμό τους, το συντομότερο δυνατό. Παρέχουμε τυποποιημένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διαδικασία εκτελωνισμού.
Τελωνειακές υπηρεσίες
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Προετοιμασία τελωνείου
Δήλωση εξαγωγής
Η εξαγωγή αγαθών υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Απαιτείται δήλωση εξαγωγής για αποστολές που υπερβαίνουν ένα όριο αξίας. Μπορεί επίσης να ισχύει για αποστολές που περιέχουν ελεγχόμενα εμπορεύματα ή που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο βάρους.
Ανά αποστολή
(υπερβαίνει 1000.00 EUR)
20.00 EUR
Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
Εισαγωγή αποστολών που περιέχουν πολλά εμπορεύματα
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Bonded Transit
Ισχύουν χρεώσεις όταν καταγράφονται περισσότερες από 5 γραμμές στον εκτελωνισμό, για παράδειγμα με διαφορετικά εμπορεύματα ή διαφορετικές χώρες κατασκευής.
Ανά Γραμμή
5.00 EUR
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Ζητήστε από την DHL να κανονίσει μια προσωρινή εισαγωγή ή εξαγωγή
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσωρινή εισαγωγή εξαγωγή
Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η DHL διευκολύνει την προσωρινή εισαγωγή/εξαγωγή αγαθών υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως δελτίο ΑΤΑ και τηρώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες εκτελωνισμού, όπως καθορίζονται από το Τελωνείο.
Ανά αποστολή
40.00 EUR
Τελωνειακή διαδικασία
Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
Εκτελωνισμός εκτός διαδικασίας και υψηλής αξίας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
Ισχύει όταν τα εμπορεύματα εξαιρούνται από τις συνήθεις διαδικασίες εκτελωνισμού, λόγω αξίας ή βάρους που υπερβαίνει το επίσημο όριο εισόδου που έχει καθοριστεί από τις τελωνειακές αρχές προορισμού ή λόγω άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, όπως οι δασμολογικοί κωδικοί. Ισχύει επίσης για τον επίσημη εκτελωνισμό που πραγματοποιείται από μεσίτες τρίτων μερών της DHL σε χώρες όπου η DHL δεν μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες εκτελωνισμού ή να λειτουργεί ως εκτελωνιστής με άδεια.
Ανά αποστολή
10.00 EUR
Αποθήκευση Bonded
Όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το τελωνείο
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αποθήκευση Bonded

Τα τέλη αποθήκευσης ισχύουν όταν η αποστολή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το τελωνείο λόγω ανακριβών ή ελλιπών εγγράφων.

Οι χρεώσεις τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία άφιξης του φορτίου ή την ειδοποίηση του εκτελωνιστή, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο. Η χρέωση εφαρμόζεται σε όποιον πληρώσει τους δασμούς και φόρους.

Ανά αποστολή
Ανά μέρα
Μετά από 3 Ημερολογιακές Ημέρες
10.00 EUR και 0.20 EUR ανά κιλό
Άδειες και Πιστοποιητικά
Διευκολύνουμε τη διαδικασία υποβολής άδειας.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άδειες και Πιστοποιητικά
Για να επιταχυνθεί η εισαγωγή επιλεγμένων ελεγχόμενων προϊόντων, όπως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, οθόνες υπολογιστών, συσκευές αναπαραγωγής CD laser, καλλυντικά, γυαλιά, τρόφιμα και προϊόντα διατροφής, η DHL απαιτείται να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες άδειες εισαγωγής ή άδειες. Η χρέωση ισχύει για αυτόν που πληρώνει τους δασμούς και τους φόρους.
Ανά αποστολή
20.00 EUR
Τελωνειακή υποστήριξη
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής
Επιταχύνετε τον εκτελωνισμό με συμφωνία εκταμίευσης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής
Η DHL θα επιταχύνει τη διαδικασία εκτελωνισμού με την άμεση πληρωμή των δασμών και των φόρων που σχετίζονται με μια αποστολή, ενώ ο παραλήπτης μπορεί να αναβάλλει την πληρωμή μέχρι μια συμφωνημένη ημερομηνία.
 
Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
€10.00 ή 2% των καταβαλλόμενων φόρων
Διασάφηση Εκτελωνισμού Εισαγωγής
Ο παραλήπτης χρεώνεται με την υπηρεσία εκτελωνισμού
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διασάφηση Εκτελωνισμού Εισαγωγής
Υπηρεσία εκτελωνισμού εισαγωγής μη εγγράφου για πελάτες που δεν έχουν κωδικό συνεργασίας με την DHL.
Ανά αποστολή
€10.00 ή 2% των καταβαλλόμενων φόρων
Ειδοποίηση εκτελωνιστή
Ορίστε τον εκτελωνιστή της επιλογής σας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ειδοποίηση εκτελωνιστή
Κατόπιν αιτήματος του εισαγωγέα, η DHL θα παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα στον καθορισμένο εκτελωνιστή του πελάτη για να εκτελέσει την άδεια εισαγωγής και να συνεχίσει την παράδοση στον τελικό προορισμό μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Η DHL στη συνέχεια δεν φέρει ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή στο τελωνείο ή για την αποδέσμευση της αποστολής.
Ανά αποστολή
25.00 EUR
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Η αποστολή εκτελωνίστηκς και παραδόθηκε από τον εκτελωνιστή της επιλογής σας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση στον Εκτελωνιστή
Κατόπιν αιτήματος των εισαγωγέων, η DHL θα μεταφέρει την αποστολή και τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα στον υποψήφιο εκτελωνιστή του πελάτη για εκτελωνισμό και τελικού στάδιου παράδοσης.
Ανά αποστολή
40.00 EUR

Άλλος κυβερνητικός οργανισμός

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Άλλος κυβερνητικός οργανισμός
Κατόπιν αιτήματος, η DHL θα κανονίσει την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών, υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων στο πρώτο σημείο εισόδου σε μια χώρα ή μια τελωνειακή ένωση, που απαιτείται συνήθως κατά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων, φυτών, σπόρων ή φαρμακευτικών προϊόντων.
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Περισσότερα για τις Τελωνειακές υπηρεσίες
Περισσότερα για τις Τελωνειακές υπηρεσίες
 • η DHL θα προπληρώσει και μετά θα χρεώσει πίσω στον πελάτη τυχόν έξοδα πιστοποιητικών που απαιτούνται από το κράτος
 • Οι αποστολές που γίνονται κράτηση με την υπηρεσία Duty Tax Paid (DTP) ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού. Όπου ισχύει, αυτά θα χρεώνεται στον αποστολέα DTP. Αυτές οι χρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
  • Μη Συνήθης Εκτελωνισμός
  • Χρέωση Physical Intervention
  • Άδειες και Πιστοποιητικά
  • Αποθήκευση Bonded
  • Εισαγωγή πολλαπλών γραμμών
Επιστροφή στην αρχή