DHL Express Raha Tagasi Garantii Tingimused

DHL pakub, kliendi nõudmisel ja allpool kirjeldatud tingimustel, krediiti või maksab tagasi kliendi poolt tasutud lisatasu DHLi Express teenustega lähetatud saadetise eest, mis on kohale viidud hiljem kui DHL oli lubanud.
A. Garantii kehtib järgnevatele teenustele

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(edaspidi Teenus) ning saadetistele, mis täielikult vastavad siin kirjeldatud tingimustele.
B. Garantii kehtib kellaajalise lubadusega Teenuse lisatasule, mis ületab teenuse hinda standardse teenuse eest (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, või riigisiseste saadetiste puhul, DHL EXPRESS DOMESTIC) (edaspidi Lisatasu). Garantii välistab kõik muud rahalised nõuded, sh kuid mitte ainult, trahvid, maksud või muud kulutused või summad (nagu mistahes kütuse lisatasu komponent) ning saadetiste tagastamisest tulenevad transporditasud.
C. Mitmeosalise saadetise puhul kehtib Garantii saadetise iga osa suhtes. Kui saadetise mingi osa kättetoimetamine hilineb, tagastatakse kogu saadetise Lisatasu või antakse selles ulatuses krediiti.
D. Klient peab teavitama DHLi oma nõudest iga hilinenud kättetoimetamise kohta kas kirjalikult või telefoni teel 14 kalendripäeva jooksul alates saadetise saatmise kuupäevast ning esitama DHLile kliendikoodi (kui selline on olemas), saatelehe numbri, saadetise saatmise kuupäeva ning täieliku informatsiooni saaja kohta. 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui klient on DHLi esindust eelpool kirjeldatud viisil informeerinud, toimib DHL ühel allpoolnimetatud viisil:
 • võimaldab kliendile krediiti transpordi summa ulatuses või tagastab transporditasu
 • edastab kliendile informatsiooni, kus selgitatakse põhjuseid, miks saadetis ei kuulu Garantii alla vastavalt kohaldatavatele tingimustele või välistustele või
 • esitab kliendile tõestusmaterjali, millest ilmneb, et saadetis oli õigeaegselt kohale toimetatud.
E. Klient ei või anda teistele osapooltele edasi õigust teavitada enda nimel nõuetest ega anda teistele osapooltele üle nõudeõigust. Kui DHL tagastab kliendile Lisatasu, vabastab see DHLi mistahes viivituse kohustusest, mis kuulub Garantii alla.
F. See garantii ei laiene hilinenud kättetoimetamisele või kättetoimetamata jätmisele asjaolude tõttu, mis on väljaspool DHLi kontrolli, nii nagu see on kirjeldatud DHLi Veotingimustes, sh kuid mitte ainult, tollikontrollist tingitud viivitused, ebatäpsed või ebatäielikud kättetoimetamise juhised või informatsioon (näiteks vastuvõtja aadressina märgitud postkasti number, puuduv või ebatäpne vastuvõtja telefoninumber), vastuvõtja nõudel saadetise kättetoimetamise edasilükkamine, saadetise ümberadresseerimine või tolli lisateenuste osutamine, vastuvõtjapoolne saadetise vastuvõtmisest keeldumine või vastuvõtja puudumine või vastuvõtjapoolne keeldumine maksude tasumisest saadetise kättetoimetamisel, kui see on nõutav.
G. Kõik muud DHLi Veotingimuste sätted rakenduvad antud saadetisele. Raha tagasi garantii kuulub DHLi poolt igal ajal muutmisele või tühistamisele.
H. Kui kliendil on eriti kiireloomuline saadetis, mille kadumine või hilinemine võib põhjustada kaudseid kahjusid, peab klient ühendust võtma oma kindlustusagendi või –maakleriga taoliste riskide kindlustamiseks, kuna DHL ei võta endale neid kohustusi. DHL ei võimalda ega korralda selliste saadetiste kindlustust.
I. Garantii ei kehti:
  (i) saadetistele, mis on seotud kliiniliste uuringutega, kus kasutatakse temperatuuritundlikke pakendeid;
  (ii) lisatasudele, mida kohaldatakse mistahes müüdud valikulisele teenusele, nt pakendamine;
  (iii) ajutisele ekspordile või impordile,
  (iv) saadetistele, mille sisu kõrge väärtus nõuab ametlikku tollivormistust;
  (v) saadetised, mille ühe osa kaal ületab ettenähtud/määratud kaalu- või suurusepiirangud; ja/või
  (vi) saadetistele, mis sisaldavad lubatud ohtlikke kaupasid.
A. Teenused on kättesaadavad ainult kindlaks määratud lähtekohtadest kindlaks määratud postikoodiga sihtkohtadesse (või linnadesse, kus postikoodi ei ole kehtestatud).
B. Teenust ei saa kasutada kui saadetis on vastuvõetamatu vastavalt DHLi Veotingimustele või saadetis ei vasta muudele DHLi poolt kehtestatud piirangutele mõõtude, kaalu, sisu või väärtuse osas.
C. Et teha kindlaks, kas Teenus on saadaval konkreetsele saadetisele teatud lähte- ja sihtkoha vahel või kombineeritult mõne konkreetse lisateenusega (nagu Laupäevane jagamine), külastage palun DHLi veebilehekülge või võtke ühendust DHLi klienditeenindusega esitades järgnevat teavet:
 • saadetise peale korjamise aadress.
 • tarnitav kaup,
 • (vajadusel) selle tolliväärtus,
 • kellaaeg ja kuupäev, mil saadetis on valmis üleandmiseks,
 • täpne sihtkoht, sh postikood.
 • saadetise kaal.
 • saadetise mõõtmed.
 • saadetise osade arv.
D. Saadetise saatja fikseerib nõutud teenuse saatelehel ja peab andma saadetise DHLile üle DHLiga kokkulepitud ajal.
Kehtiv Juuli 1, 2017
Tagasi ülesse