MyDHL+ Kasutustingimused

 1. DHL Express DHL Express Estonia AS, Valukoja 32/2, Tallinn, 11415, Eesti edaspidi kui “DHL Express”, pakub klientidele veebipõhist platvormi (edaspidi “MyDHL+”), eraisikule või äriettevõttele või töötajale, kes esindab äriettevõtet (edaspidi “Kliendid”), et teha äri, kasutades DHL Expressi nii lihtsalt kui võimalik, mis võimaldab printida pakisilte, planeerida kullertellimusi, salvestada kontakte, jälgida saadetisi, vajalike dokumentide ja andmete edastamist kaubasaatja arvutist ja teiste DHL Expressi teenuste kasutamist (“Funktsioonid”).
 2. Need tingimused kehtivad kliendi suhtes MyDHL+'i ja selle funktsioonide kasutamisel. Teatud funktsioonide suhtes võivad kehtida lisatingimused, mille klient peab eraldi aktsepteerima. Kõigile DHL Expressi pakutavatele transporditeenustele kehtivad DHL Expressi veotingimused.
 3. Klient peab MyDHL+'i kasutama ainult DHL Expressiga seotud sektsioonis 1 nimetatud eesmärkidel. Nad peavad täielikult järgima käesolevaid kasutustingimusi ning kõiki MyDHL+'i ja selle funktsioonide kasutamise juhiseid. Tal ei ole lubatud: (a) muuta, segada, deaktiveerida MyDHL+'i rakendusi, funktsioone või selle turvakontrolle; (b) MyDHL+ ja selle funktsioonide kaitsemehhanismidest kõrvale hiilida, vältida, eemaldada, deaktiveerida või muul viisil mööda hiilida või (c) MyDHL+'i ja selle funktsioone ümber projekteerida, dekompileerida, lahti võtta või tuletada lähtekoodi, nende aluseks olevaid ideid, algoritme, struktuuri või organisatsiooni vorme või (d) MyDHL+ ja mõne selle funktsiooni rentimine, edasilitsentsimine, laenutamine või muul viisil levitamine.
 4. Klient, kes soovib MyDHL+'i kasutamiseks registreeruda, täidab nõutavad väljad registreerimisel. Aktiveerimismeili saatmisega kinnitab DHL Express registreerimist ja võimalust portaali koheselt kasutama hakata.
 5. Funktsiooni „Vormista saadetis” või „Planeeri kullertellimus” kasutamisel MyDHL+'is ei tähenda saadetise loomine või kullertellimuse taotlus veolepingut. Veoleping sõlmitakse alles siis, kui saadetis on DHL Expressile üle antud ja selle poolt aktsepteeritud.
 6. Klient nõustub, et DHL Express võib igal ajal vabalt muuta või peatada MyDHL+ funktsioone ajutiselt või jäädavalt või asendada need mõne muu IT-lahendusega.
 7. DHL Express jätab endale õiguse muuta ja/või piirata mis tahes funktsiooni ja/või sisu kasutamist igal ajal, eriti juhul, kui (a) funktsioone ja/või sisu muudetakse või peatatakse või (b) klient on rikkunud MyDHL+ kasutustingimusi (c) tuleb teha hooldustöid. Klient nõustub, et DHL Express ei vastuta kliendi ega ühegi kolmanda isiku ees funktsioonide ja/või sisu muutmise, peatamise või katkestamise eest.
 8. Kõik tekstid, graafika, kasutajaliidesed, andmebaasid, kaubamärgid, logod ja arvutikood (“Sisu”), sealhulgas, kuid mitte ainult, sisukujundus, ülesehitus, valikud, ilme, “vaata ja tunne” ja sisu paigutus MyDHL+'is kuulub või on selle litsentsinud DHL Express ning seda kaitsevad autoriõiguse ja kaubamärgi seadused ning muud intellektuaalomandi õigused. Kui MyDHL+ kasutustingimustes pole selgesõnaliselt sätestatud, ei tohi ühtegi MyDHL+ osa ega sisu mitte mingil viisil kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, edastada ega levitada mingisse muusse arvutisse, serverisse, veebisaidile või muule andmekandjale avaldamiseks või levitamiseks, ilma DHL Expressi eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 9. Klient annab DHL Expressile õiguse kasutada kõiki andmeid, dokumente või muud teavet, mille klient on MyDHL+ kaudu edastanud, sealhulgas teie ettevõtte kirjapäiseid, elektroonilisi allkirju ja muud sellega edastatud IP-d (“Teave”) funktsioonides täpsustatud eesmärkidel. See hõlmab teabe kasutamist saadetiste, sealhulgas paberivaba saadetiste, töötlemiseks ja transportimiseks. Klient vastutab ainuisikuliselt teabe kasutamisest või sellele tuginemisest tulenevate nõuete, kaotuste, kahjustuste või tagajärgede eest ning vastutab DHL Expressi eest täielikult.
 10. Klient vastutab kõigi MyDHL+ kaudu toimuvate toimingute eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavitusfunktsiooni kasutamise eest vastavalt kehtivatele seadustele, eriti konkurentsi-, andmekaitse- ning tolliseadustele. Klient peab saama saaja nõusoleku, saamaks DHL Expressilt e-kirja või SMS'i või muud andmed, dokumendid või elektroonilised vormid. Lisaks peab nõusolek olema ka kolmadalt osapoolelt kui see omab isikuandmeid mille klient on edastanud DHL Expressile.
 11. Klient peaks kasutama pakutavaid turvafunktsioone, praegusel juhul eSecure, ja järgima MyDHL+'is DHL Expressi pakutavat turvateavet. Eelkõige peab klient hoidma saladuses talle määratud kasutus- ja juurdepääsulubasid, kaitseb neid volitamata kolmandate isikute juurdepääsu eest ega avalda neid volitamata kasutajatele. Ainult isik, kes vajab ligipääsu MyDHL+, et kasutada selle funktsioone kliendi nimel, peab olema autoriseeritud kliendi poolt (“volitatud kasutaja”). Klient teatab volitatud kasutajatele oma kohustusest. Klient kinnitab oma vastutust MyDHL+ kasutamise eest, ka seoses saadetistega, mida kolmandad osapooled võivad MyDHL+ kaudu taotleda. Klient nõustub DHL Expressi viivitamatult teavitama kliendi konto või parooli loata kasutamisest või muust turvarikkumisest.
 12. Klient võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et ta ei edasta ega võta vastu arvutiviiruseid ega muid programme, mis võivad või on mõeldud DHL Expressi mis tahes süsteemi, andmete või teabe kahjustamiseks, segamiseks, katkestamiseks või sundvõõrandamiseks.
 13. Kui MyDHL+ või selle funktsioonid ei sätesta teisiti, esitavad pooled kogu teabe, sh. arved, MyDHL+ kaudu elektrooniliselt. Klient tagab, et kogu teave, mille ta edastab DHL Expressile MyDHL+ kaudu, on täielik, õige ja täpne. Vale, ebaõige või mittetäieliku teabe kasutamisest tuleneva kahju või tagajärje eest vastutab ainuisikuliselt klient.
 14. Klient nõustub, et DHL Express kannab MyDHL+ -is tehtud saatetellimuste töötlemisega seotud kulusid ja DHL Express võib nõuda Kliendilt selle hüvitamist juhul, kui klient ei anna saadetist üle märgitud pealekorje ajal.
 15. DHL Express kogub, säilitab ja töötleb kliendi poolt MyDHL+ 'i sisestatud isikuandmeid teenuse osutamiseks vastavalt kehtivatele seadustele ja Deutsche Post DHL andmete privaatsuseeskirjadele. DHL privaatsusteave on saadaval veebisaidi jaluses "Andmekaitse ja küpsised". MyDHL+ võib sisaldada linke muude sõltumatute kolmandate osapoolte veebisaitidele („Lingitud saidid“). Need lingitud saidid ei ole DHL Expressi kontrolli all ja DHL Express ei vastuta ega toeta selliste veebisaitide sisu, kaasa arvatud nendel saitidel sisalduvat teavet või materjale. Klient kinnitab, et on saanud asjakohase nõusoleku mis tahes kolmandate isikute omandis olevate isikuandmete jaoks, mille olete andnud DHL-ile. 

  MyDHL+ ja funktsioone pakutakse põhimõttel ''nagu on''. DHL Express välistab seadusega lubatud täies ulatuses kõik garantiid, olenemata sellest, kas need on otsesed, kaudsed, seadusest tulenevad või muul viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubanduses, kolmandate isikute õiguste rikkumise ja konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse kohta. DHL Express, selle tütarettevõtted ega esindajad ei anna MyDHL+ täpsuse, täielikkuse, turvalisuse ega ajakohasuse kohta mingeid garantiisid. Ükski MyDHL+ kaudu hangitav teave ei loo garantiid, mida DHL Express ei ole MyDHL+ kasutustingimustes sõnaselgelt öelnud.

 16. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta DHL Express, tema tütarettevõtted ega esindajad mingil juhul juhuslike, kaudsete, näitlike, karistavate ja kaudsete kahjude, kaotatud kasumi, karistuste, trahvide või kahjude eest, mis tulenevad andmete kaotsiminekust või äritegevuse katkestamisest või muul viisil MyDHL+ kasutamisest või oskamatusest seda kasutada, sõltumata sellest, kas see põhineb garantiil, seaduserikkumisel või muu õigusteooria alusel ning kas DHL Expressile soovitatakse sama võimalust või mitte. Eelnevat piiramata, kohaldatava seadusega lubatud ulatuses, ei ületa DHL Expressi täielik vastutus kahju eest (otsene või muul viisil) või kahju eest, olenemata hagi või nõude vormist, olgu see siis lepingulise, süüteo või muu vormis, üle 100€ juhtumi kohta. Seadusega lubatud ulatuses on MyDHL+ kasutustingimustes toodud õiguskaitsevahendid ainuõiguslikud ja piirduvad MyDHL+ kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud õiguskaitsevahenditega.
 17. Klient hüvitab täies ulatuses DHL Expressile kõigi kohustuste, kulude, nõudmiste, hagi põhjuste ja kahjude eest, mis tulenevad, või on mingil viisil seotud MyDHL+ kasutustingimuste mõne sätte rikkumisega kliendi poolt.
 18. Pooled võivad igal ajal ühepoolselt lõpetada või peatada MyDHL+ kasutamise kliendi poolt. Sellise peatamise või lõpetamise korral peab klient viivitamata (a) lõpetama MyDHL+ kasutamise ja (b) kustutama kõik tema tehtud koopiad. Klient nõustub, et DHL Express ei vastuta tema ega ühegi kolmanda isiku ees kliendi MyDHL+ juurdepääsu lõpetamise või peatamise eest. MyDHL+ kasutamise lepingu lõpetamine ei mõjuta MyDHL+ kaudu tehtavaid tellimusi ega ka transpordilepingut ennast.
 19. DHL Express võib neid MyDHL+ kasutustingimusi igal ajal muuta. DHL Express teatab kliendile kõigist nende MyDHL+ kasutustingimuste muudatustest teksti kujul (nt platvormi kaudu või e-posti teel) (“muudatustest teatamine”). Muudatused jõustuvad kliendi suhtes ja lepinguline suhe jätkub muutunud tingimustel, kui klient ei vaidlusta muudatusi nelja (4) nädala jooksul pärast muudatuste teate saamist DHL Expressile kirjaliku teatise teel. See tähtaeg loetakse täidetuks, kui selle aja jooksul saadetakse vastuväide DHL Expressile. DHL Express osutab kliendile kirjalikus teatises konkreetselt vastuväidete esitamata jätmise ülaltoodud tagajärgede muutmise kohta.
 20. Neid MyDHL+ kasutustingimusi reguleerivad selle riigi seadused, kus asub DHL Expressi tellija asukoht. Juhul, kui Klient on EL-i liikmesriigis elav füüsiline isik, kohaldatakse eelnimetatud seadusi nii, et need ei oleks vastuolus kliendi elukohajärgse EL-i liikmesriigi kohustuslike seadusesätetega. MyDHL+ kasutustingimusi ei reguleeri ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi lepingute konventsioon, mille kohaldamine on selgesõnaliselt välistatud. Kõik sellest lepingust tulenevad vaidlused kuuluvad DHL Expressi tellija asukohajärgse kohtu ainupädevusse.
Tagasi ülesse