DHL Express Veotingimustega

("Tingimused")

DHLi teenuste tellimisel nõustute saatjana (edaspidi „saatja“) enda, veose saaja (edaspidi: „saaja“) ja kõigi teiste veosest huvitatud isikute nimel käesolevate tingimuste kohaldamisega.

„Veos“ tähendab kõiki dokumente,pakke või muid saadetisi, mis kuuluvad ühe veokirja koosseisu ja mida võib transportida mis tahes DHLi valitud moel, sealhulgas õhu- või maanteetransport või muu viis. „Veokiri“ sisaldab kõiki veose identifikaatoreid või dokumente, mis on koostatud DHLi või saatja automatiseeritud süsteemide abil, näiteks silt, vöötkood, saateleht, veokiri või tarnedokumendid, samuti nende mis tahes elektroonilist versiooni. Iga veose osas kehtib piiratud vastutus, käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Kui saatja soovib ulatuslikumat kaitset, tuleb kindlustus lisatasu eest juurde tellida. (Lisateavet vaadake palun allpool.) „DHL“ tähendab DHL Expressi võrgustiku mis tahes liiget.

DHL võib teenuste osutamiseks teha saatja või saaja nimel järgmisi toiminguid: (1) täita kõik dokumendid, muuta toote- või teenusekoode ja tasuda kõik ettemaksud, maksud või muud kohustuslikud tasud, mis on nõutavad kohaldatavate seaduste ning eeskirjade järgi (tollimaksud), (2) tegutseda saatja või saaja tegeliku ja seadusliku agendina või määrata tollimaakler ekspordikontrolli ja tollivormistust tegema, ning (3) suunata veos saaja tollimaaklerile või taotluse esitamisel muule aadressile, kui seda taotleb isik, kelle volituste olemasolu kohta on DHLil põhjendatud arvamus.

Saatja või saaja annab DHLile veose tollimiseks kõik täiendavad volitused, mida nõuavad kehtivad seadused.

Saadetis on transpordiks vastuvõetamatu, kui:
 • see sisaldab terviklikke tulirelvi, laskemoona, lõhkeaineid, lõhkeseadeldisi või nende proovitükke, õhkrelvi, tulirelvade koopiaid või imitatsioone; võltsitud kaupu; sularaha; väärismetallist esemeid (mis tahes väärismetallist); elusloomi, keelatud loomset päritolu esemeidi või jäänuseid, näiteks elevandiluu; inimjäänuseid või -tuhka; lahtiseid vääris- või poolvääriskive; kanepit või selle derivaate; või ebaseaduslikke kaupu, näiteks narkootikume või muid ebaseaduslikke narkootilisi aineid;
 • IATA (Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon), ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon) või muu asjakohane organisatsioon on selle ADRi (Euroopa Maanteetranspordi ohtlike kaupade määrus) kohaselt klassifitseerinud ohtlikuks materjaliks, ohtlikuks kaubaks või keelatud või piiratud esemeks(ohtlikud kaubad);
 • see sisaldab muid esemeid, mida DHL ei saa ohutult või seaduslikult vedada;
 • aadress on vale või pole korralikult märgitud või on veose pakend defektne või ebapiisav, et tagada tavapärase käsitsemisega ohutu transportimine,
 • saatja, saaja või mis tahes muu osaline, kellel on veosega seoses otsene või kaudne huvi, on loetletud mõnes kohaldatavate sanktsioonide loendis keelatud või piiratud osalisena.

Veost ei saa tarnida postkasti ega sihtnumbri alusel. Veosed toimetatakse saatja määratud saaja aadressile, kuid mitte tingimata nimetatud saajale isiklikult. Piirkonna täpsusega määratletud veosed toimetatakse sellesse piirkonda.

DHL võib saajat eelseisvast või vastuvõtmata tarnest teavitada. Saajale võidakse pakkuda alternatiivseid kättetoimetamisvõimalusi, näiteks kohaletoimetamine teisel päeval, allkirjata tarne, ümbersuunamine või kättesaamine DHLi teeninduspunktist.

Kui veos on vastuvõetamatu vastavalt 2. jaotises kirjeldatule; see on tolli jaoks alla hinnatud; saajat ei ole võimalik mõistlikult tuvastada ega leida või saaja keeldub kohaletoimetamisest või tollimaksude või muude saatekulude tasumisest, teeb DHL mõistlikke jõupingutusi , et veos saatjale tagastada. Tagastamine toimub saatja kulul. Kui veost ei ole võimalik tagastada, kõrvaldatakse see ringlusest, loovutatakse, utiliseeritakse või müüakse saatja või mõne muu isiku ees vastutust kandmata. DHLil on õigus veos hävitada, kui õigusaktid või õiguskaitseasutus ei luba DHLil seda täielikult või osaliselt saatjale tagastada või kui tegemist on mis tahes ohtliku kaubaga.

DHLil on õigus ohutuse, turvalisuse, tolli või muudel õiguslikel alustel veos ette teatamata avada ja seda kontrollida.

DHLi saatekulud arvutatakse tegeliku või mahulise ühiku kaalu alusel olenevalt sellest, kumb neist on suurem. DHL võib selle arvutuse kinnitamiseks veose uuesti üle kaaluda ja mõõta.

Vastuvõtva riigi DHLi veebisaidil märgitud tollimaksu ja muude tasumisele kuuluvate tasude maksmist võidakse saajalt nõuda enne veose kohaletoimetamist.

Märgitu sisaldab DHLi tollimaksude krediidi kasutamise või saaja nimel tasutud tollimaksu hüvitamist. Saatja maksab või hüvitab DHLile kõik tollimaksud ja muud tasud DHLi osutatud teenuste eest või kulud, mida DHL on kandnud saatja või saaja eest, kui saaja ei ole neid tasunud.

6.1 DHLi vastutus iga õhu kaudu tarnitava veose (sealhulgas täiendav maanteetransport või peatused teel) suhtes on piiratud vastavalt kohalduvale Montreali konventsioonile või Varssavi konventsioonile. Kui nimetatud ei kohaldu, siis kohaldub järgnevatest madalaim määr: (i) kehtiv turuväärtuse või deklareeritud väärtus, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem; või (ii) 22 SDRi kilogrammi kohta (ligikaudu 30 USA dollarit kilogrammi kohta). Vastavaid piirmäärasid kohaldatakse samuti kõigi muude transpordiliikide suhtes, välja arvatud juhul, kui veost veetakse ainult maanteel, mille puhul kehtivad allpool toodud piirmäärad.

Maanteel veetavate piiriüleste veoste puhul piirdub või piiratakse DHLi vastutus rahvusvahelise kaubaveo konventsiooni (CMR) kohaselt järgnevatest madalaima määraga: (i) kehtiva turuväärtuse või deklareeritud väärtusega olenevalt sellest, kumb neist on väiksem, või (ii) 8,33 SDRiga kilogrammi kohta (ligikaudu 11 USA dollarit kilogrammi kohta). Selliseid piirmäärasid kohaldatakse samuti siseriiklikule maanteetranspordile, kui kehtivas siseriiklikus transpordiseaduses ei ole määratud kohustuslikku või nimetatutest madalamat vastutuspiirmäära.

Kui saatja peab ülamärgitud piirmäärasid ebapiisavaks, peab ta esitama eriväärtusdeklaratsiooni ja taotlema 8. jaotises kirjeldatud kindlustust või korraldama ise veose kindlustamise.

DHLi vastutus piirdub rangelt ainult 6. jaotises toodud piirmääradega kilogrammi kohta ning seda üksnes olukordades, kus veos on kaotatud või otseselt kahjustunud. Muud liiki kahjumi või kahjude hüvitamine on välistatud (muuhulgas saamata jäänud kasum, tulu, intressid, tulevane äritegevus), olenemata sellest, kas selline kahjum või kahju on otsene või kaudne, ja seda isegi juhul, kui DHLi teavitati sellise kahjumi või kahju tekkimise riskist.

6.2 DHL teeb kõik endast oleneva, et toimetada veos kohale DHLi tavapäraste tarnegraafikute järgi, kuid need graafikud ei ole siduvad ega moodusta osa lepingust. DHL ei vastuta viivitusest põhjustatud kahjude või kahjumi eest, kuid teatud veoste korral võib saatja nõuda piiratud viivituse hüvitist raha tagasi maksmise garantii tingimuste alusel.

Kõik nõuded tuleb DHLile esitada kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul alates kuupäevast, mil DHL veose vastu võttis, vastasel juhul ei kanna DHL mingit vastutust. Iga veose kohta saab esitada ühe nõude, mille rahuldamise korral on tegemist täieliku ja lõpliku kogu nõudega seotud kahjumi või kahju hüvitamisega.
DHL võib korraldada veose kahjumi- või kahjukindlustuse, mis katab kauba koguväärtuse tingimusel, et saatja on seda DHLilt kirjalikult nõudnud, muuhulgas saatelehe kindlustusosa täitmise või DHLi automatiseeritud süsteemide kaudu, ja maksab kohaldatavat lisatasu. Veose kindlustus ei kata kaudset kahjumit või kahjusid ega hilinemisest tingitud kahjumit või kahjusid.
DHL ei vastuta kahjumi või kahjude eest, mis tulenevad DHList sõltumatutest asjaoludest. Nende hulka kuuluvad muu hulgas kuid mitte ainult elektrooniliste või fotograafiliste kujutiste, andmete või salvestiste elektrilised või magnetilised kahjustused või kustutamine; veose olemusega seotud puudused või omadused, isegi kui need on DHLile teada; mis tahes tegevus või tegevusetus isiku poolt, kes ei ole DHLi töötaja või kellega ei ole lepingut sõlmitud, nt saatja, saaja, kolmas isik, tolli- või muu valitsusametnik; kolmandate isikute küberrünnakud või muud infoturbega seotud ohud; vääramatu jõud, nt maavärin, orkaan, torm, üleujutus, udu, sõda, lennuõnnetus, embargo, mäss, epideemia, pandeemia, rahutused või streigid.
Saatja kohustub ära hoidma või kõrvaldama või hüvitama kõik kahjunõuded DHLi ning selle juhatuse liikmete, töötajate ja agentide vastu, mis tulenevad saatja suutmatusest järgida järgmisi garantiisid ja kinnitusi:
 • veos on transpordiks vastuvõetav ülaltoodud 2. jaotise kohaselt,
 • veose valmistasid turvalistes valdustes ette usaldusväärsed isikud ning see oli ettevalmistamise, ladustamise ja DHLile üleandmise ajani kaitstud loata sekkumise eest,
 • saatja on täitnud kehtivaid ekspordikontrolli-, sanktsioone, tolliseadusi ja -eeskirju või muid kehtivaid õiguslikke nõudeid ning piiranguid, mis on seotud kaupade impordi, ekspordi, transiidi või üleandmisega,
 • saatja on DHLile deklareerinud kõik veoses sisalduvad kontrollitud kahesuguse kasutusega kaubad või sõjaväe kaubad, mis nõuavad valitsuse luba,
 • saatja on veose kohta esitanud kogu teabe, load, litsentsid või muud valitsuse heakskiidud ja dokumendid kehtiva seaduse kohaselt või mida nõuab DHL ning kinnitab, et kogu saatja või tema esindajate esitatud teave, load, litsentsid või muud valitsuse volitused ja dokumendid on tõesed, täielikud ning täpsed, sealhulgas kauba väärtus ja kirjeldus ning teave saatja ja saaja kohta,
 • saatja on DHLile isikuandmeid esitades täitnud oma õiguslikke kohustusi neid andmeid töödelda ja jagada, sealhulgas teavitanud puudutatud isikuid, et isikuandmed, sealhulgas saaja e-posti aadress ja mobiiltelefoni number, on transpordiks, tollivormistuseks ja kohaletoimetamiseks vajalikud.
Saatja nõustub kogu marsruudi valimise ja ümbersuunamisega DHLi poolt, sealhulgas võimalusega, et veose vedu võib toimuda vahepeatustega.
Kõik vaidlused, mis tekivad käesolevate tingimuste kohaselt või on nendega mingil viisil seotud, lahendatakse veose päritoluriigi kohtute ainuõiguslikus jurisdiktsioonis ja nende suhtes kohaldatakse veose päritoluriigi õigust. Saatja nõustub tagasivõtmatult sellise jurisdiktsiooniga, kui see ei ole vastuolus kehtiva õigusega.
Ühegi sätte kehtetus või rakendamatus ei avalda mõju käesolevate Veotingimuste teistele osadele.
Kehtiv September 1, 2021
Tagasi ülesse