DHL Expressin yleiset kuljetusehdot kotimaan lähetyksille

Käyttäessänne DHL:n palveluita hyväksytte ”Lähettäjänä” omasta ja lähetyksen vastaanottajan ”Vastaanottaja” ja muun toimitettavaan tavaraan liittyvän osapuolen puolesta, että näitä Sopimusehtoja sovelletaan palveluihin.

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Suomessa kotimaan pikakuljetustoimeksiantoihin ja -sopimuksiin, joissa lähetyksen lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat Suomessa, kuitenkin niin, että mikäli palvelu on osa kansainvälistä toimeksiantoa, siihen sisältyvä esi- tai jatkokuljetuspalvelu ei kuulu näiden Sopimusehtojen piiriin.

”Lähetykseksi” katsotaan kaikki asiakirjat tai tavarat, jotka kulkevat yhdellä lähetyslomakkeella ja jotka voidaan kuljettaa millä tahansa DHL:n valitsemalla tavalla, mukaan lukien ilma-, maantie- tai muu kuljetus. ”Lähetyslomake” käsittää minkä tahansa Lähetyksen yksilöijän tai asiakirjan, jonka DHL:n tai Lähettäjän automatisoidut järjestelmät ovat tuottaneet, kuten tarran, osoitelapun, viivakoodin, rahtikirjan tai muun lähetyslomakkeen sekä sellaisen elektronisen version. Jokainen Lähetys kuljetetaan näissä Sopimusehdoissa esitetyllä rajoitetun vastuun periaatteella. Mikäli Lähettäjä tarvitsee kattavampaa suojaa, vakuutus voidaan järjestää lisämaksusta. (Lisätietoja jäljempänä.) ”DHL” tarkoittaa mitä tahansa DHL Express Networkin jäsentä.

1. Kuljetettavaksi sopimattomat Lähetykset

Lähetys katsotaan kuljetukseen sopimattomaksi seuraavissa tapauksissa:

 • sovellettavien tullisäännösten edellyttämää tullausilmoitusta ei ole tehty; tai
 • Lähetys sisältää tuotejäljitelmän tai -väärennöksen, eläimen, jalometallia, rahaa, jalo- tai korukiviä, aseen, räjähteen tai ammuksen, räjähtävän laitteen tai testikappaleen, ilma-aseen, asejäljitelmän tai tuliaseimitaation, ihmisruumiin tai sen jäänteitä tai tuhkaa, kiellettyjä eläimen osia tai jäänteitä kuten norsunluu, kannabista tai sen johdannaisia tai laittomia aineita kuten huumausaineet; tai
 • ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods), mikä tahansa soveltuva valtion virasto tai muu asianomainen järjestö on luokitellut sen vaaralliseksi esineeksi tai aineeksi tai kielletyksi tai rajoitusten alaiseksi tuotteeksi; tai
 • Lähetyksen osoite on virheellinen tai riittämättömästi merkitty tai pakkaus puuttuu, on viallinen tai riittämätön varmistamaan turvallisen kuljettamisen tavanomaista huolelllisuutta noudattaen; tai
 • Lähetys sisältää mitä tahansa muuta, mitä DHL ei katso voivansa kuljettaa turvallisesti tai laillisesti; tai
 • Lähettäjä, Vastaanottaja tai mikä tahansa muu osapuoli, jolla on välitön tai välillinen intressi Lähetykseen on listattu sovellettavalla sanktiolistalla kielletyksi tai rajoitetuksi tahoksi.

2. Toimitus ja Lähetykset, joita ei voida toimittaa

Lähetyksiä ei voida toimittaa postilokero- eikä postinumero-osoitteisiin. Lähetykset toimitetaan Lähettäjän antamaan Vastaanottajan osoitteeseen, virka-aikana ellei muuta ole sovittu, mutta ei välttämättä nimetylle Vastaanottajalle henkilökohtaisesti. Lähetykset osoitteisiin, joilla on keskusvastaanottoalue, toimitetaan kyseiselle alueelle.

DHL voi harkintansa mukaan ilmoittaa Vastaanottajalle tulevasta toimituksesta tai epäonnistuneesta toimitusyrityksestä. Vastaanottajalle voidaan tarjota vaihtoehtoista toimitustapaa, kuten toimitusta toisena päivänä, toimitusta ilman kuittausta, Lähetyksen uudelleen osoittamista tai noutoa DHL:n palvelupisteestä.

Jos Lähetys katsotaan kuljetukseen sopimattomaksi, kuten yllä kohdassa 1 on mainittu, tai Vastaanottajaa ei pystytä kohtuullisesti tunnistamaan tai paikallistamaan tai Vastaanottaja kieltäytyy toimituksesta tai maksamasta Lähetykseen liittyviä palvelumaksuja, DHL pyrkii kohtuullisella vaivannäöllä palauttamaan Lähetyksen Lähettäjälle tämän kustannuksella. Mikäli näin ei voida toimia, DHL voi luovuttaa, hylätä, hävittää tai myydä Lähetyksen ilman, että tästä aiheutuu minkäänlaisia vastuita Lähettäjään nähden tai kenellekään muulle. DHL pidättää oikeuden hävittää vaarallista ainetta sisältävän Lähetyksen sekä Lähetyksen, jonka palauttamisen osin tai kokonaan Lähettäjälle jokin laki tai viranomainen estää.

3. Tarkastus

DHL:llä on oikeus avata ja tarkastaa Lähetys turvallisuus-, tulli- tai muusta pätevästä syystä ilmoittamatta siitä etukäteen.

4. Lähetyskulut ja -maksut

DHL:n lähetysmaksut lasketaan Lähetyksen kollikohtaisesta todellisesta tai tilavuuspainosta sen mukaan, kumpi on korkeampi, ja DHL voi punnita tai mitata minkä tahansa kollin uudelleen näiden laskelmien vahvistamiseksi.

Lähettäjä, tai Vastaanottaja mikäli DHL toimii Vastaanottajan puolesta, maksaa tai hyvittää DHL:lle kaikki lähetys- ja muut maksut kuten kuljetuskulut, varastointikulut, jotka tulevat maksettaviksi DHL:n tarjoamista palveluista tai aiheutuvat DHL:lle Lähettäjän tai Vastaanottajan tai jonkun kolmannen osapuolen puolesta.

5. DHL:n vastuu

5.1 DHL:n vastuu koskien mitä tahansa Lähetystä on rajattu seuraavista alemman mukaan: (i) Lähetyksen todelliseen raha-arvoon tai (ii)   SUOMESSA maanteitse kuljetetuille kotimaan lähetyksille tiekuljetussopimuslain mukaan 20,00 €/kg tavaran kokonaispainosta vaurioitunutta tai puuttuvaa kiloa kohti.

Jos Lähettäjä pitää tässä esitettyjä korvauksia riittämättöminä, hänen on tehtävä erityinen arvonilmoitus ja pyydettävä vakuutusta kohdassa 7 (Lähetysvakuutus) mainitulla tavalla tai järjestettävä vakuutus itse.

DHL:n vastuu on rajattu tarkoin ainoastaan välittömään Lähetyksen menetykseen, vähentymiseen tai vaurioitumiseen ja tässä kohdassa 5 esitettyihin kilokohtaisiin rajoituksiin. Kaikki muuntyyppiset menetykset ja vahingot on rajattu ulkopuolelle (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: menetetty tuotto, säästö, tulot, korko, tuleva liiketoiminta), riippumatta siitä, onko kyseinen menetys tai vahinko erityinen tai välillinen, ja vaikka kyseisen menetyksen tai vahingon vaarasta olisi ilmoitettu DHL:lle ennen Lähetyksen ottamista kuljetettavaksi tai sen jälkeen.

5.2  DHL pyrkii toimittamaan Lähetyksen vakioaikataulujensa mukaisesti, mutta aikataulut eivät ole sitovia eivätkä ne kuulu osana sopimukseen. DHL ei vastaa mistään viivästymisestä aiheutuvista menetyksistä eikä vahingoista.

6. Vaatimusten aikarajat

Huomautukset on esitettävä Lähetystä luovutettaessa, mikäli kyse on ulkoisesti näkyvästä vähentymisestä tai vahingoittumisesta, tai muissa tapauksissa viimeistään 7 arkipäivän kuluessa luovutuksesta. Kaikki vaatimukset on esitettävä DHL:lle kirjallisesti tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaisessa 1 vuoden määräajassa. Yhtä Lähetystä kohti voidaan esittää vain yksi vaatimus, jota koskeva ratkaisu on lopullinen ja täydellinen kaikkia tähän Lähetykseen liittyviä menetyksiä ja vahinkoja koskien.

7. Lähetysvakuutus

DHL saattaa pystyä järjestämään Lähetykselle vakuutuksen, joka kattaa Lähetyksen vakuutetun  rahallisen arvon katoamisen tai vahingoittumisen varalta, edellyttäen, että Lähettäjä näin kirjallisesti ohjeistaa DHL:ää täyttämällä  Lähetyslomakkeen etusivulla olevan vakuutusosion tai pyytää vakuutusta DHL:n automatisoitujen järjestelmien kautta ja maksaa asianmukaisen vakuutusmaksun. Lähetysvakuutus ei korvaa välillistä eikä viivästymisestä aiheutunutta menetystä tai vahinkoa.

8. DHL:stä riippumattomat olosuhteet

DHL ei vastaa mistään DHL:stä riippumattomista olosuhteista johtuvista menetyksistä tai vahingoista. Näihin kuuluvat mm. sähköisten  kuvien, tiedon tai tallenteiden tai valokuvien sähköinen tai magneettinen vahingoittuminen tai tuhoutuminen Lähetyksen luonteeseen liittyvä vika tai ominaispiirre, vaikka se olisikin DHL:n tiedossa; muun kuin DHL:n palkkaaman tai muutoin DHL:ään sopimussuhteessa olevan henkilön, esim. Lähettäjän, Vastaanottajan, kolmannen osapuolen, tulli- tai muun viranomaisen toiminta tai laiminlyönti; kolmannen tahon kyberhyökkäys tai muu tietoturvaan liittyvä uhka; ”ylivoimainen este”, kuten esim. maanjäristys, pyörremyrsky, myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, sumu; sota, lentokoneen maahansyöksy tai kauppasaarto; mellakka tai levottomuudet; työtaistelu, epidemia, pandemia, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen.

9. Lähettäjän vakuutukset ja korvausvelvollisuus

Lähettäjä korvaa DHL:lle ja sen johdolle, henkilökunnalle ja edustajille kaikki sellaiset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että Lähettäjä on jättänyt noudattamatta soveltuvia lakeja tai määräyksiä tai seuraavia takuita ja vakuutuksia:

 • kaikki Lähettäjän tai hänen edustajansa antamat tiedot ovat täydellisiä, täsmällisiä ja paikkansapitäviä. Lähettäjä on toimittanut kaikki tiedot, luvat, lisenssit tai muut viranomaisvaltuutukset ja asiakirjat kuten sovellettava laki edellyttää tai DHL:n pyynnöstä ja kaikki tiedot, luvat, lisenssit tai muut viranomaisvaltuutukset ja asiakirjat, jotka Lähettäjä tai tämän edustaja on toimittanut ovat todellisia, kokonaisia ja paikkansapitäviä. mukaan lukien Lähetyksen arvo ja tavaroiden kuvaus ja Lähettäjä- ja Vastaanottajatieto;
 • Lähetys on kuljetettavaksi sopiva kohdan 1 mukaisesti;
 • Lähetyksen ovat valmisteltu turvallisissa tiloissa luettavien henkilöiden toimesta ja Lähetys on ollut sen valmistelun, varastoinnin ja DHL:lle kuljettamisen aikana suojattu luvattomalta puuttumiselta;
 • Lähetyksessä on asianmukaiset merkinnät ja osoite ja se on pakattu takaamaan turvallisen kuljetuksen normaalisti käsiteltynä;
 • Lähettäjä on noudattanut kaikkia sovellettavia tulli-, tuonti-, vienti-, tietosuoja-, kaupparajoite- tai kauppasanktio-, kauppasaarto- ja muita lakeja ja määräyksiä; ja
 • Lähettäjä on saanut kaikki tarvittavat suostumukset koskien DHL:lle annettuja henkilötietoja mukaan lukien vastaanottajan tiedot, joita saatetaan tarvita kuljetusta, tulliselvitystä ja toimitusta varten, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

10. Reitit

Lähettäjä hyväksyy kaikki reititykset ja poikkeamat, mukaan lukien mahdollisuuden, että Lähetystä toimitettaessa voidaan tehdä välipysähdyksiä.

11. Sovellettava laki

Kaikki näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat tai niihin jollain tavalla liittyvät erimielisyydet ratkaistaan DHL:n kotipaikan alioikeudessa Suomen lain mukaisesti sen kansainvälistä lain valintaa koskevia määräyksiä lukuunottamatta

12. Ehtojen muuttaminen ja toisistaan riippumattomat ehdot

DHL pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä sopimusehtoja sekä tuote- ja palvelukuvauksia. Jonkin näissä Sopimusehdoissa mainitun ehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta näiden Sopimusehtojen muihin osiin.

Voimassa alkaen 21.2.2022

Takaisin ylös