MyDHL+ käyttöehdot

 1. DHL Express DHL Express (Finland) Oy, Tullimiehentie 10, , , VANTAA, Postal code 01530, Finland jäljempänä ”DHL Express”, tarjoaa sähköisen alustan (jäljempänä ”MyDHL+”) yksityisasiakkaille, yritysasiakkaille tai yrityksen puolesta toimiville työntekijöille (jäljempänä “Asiakas”) helppoon asiointiin DHL Expressin kanssa: alustan kautta voi tulostaa lähetysasiakirjoja, tehdä noutotilauksia, tallentaa yhteystietoja, seurata lähetyksiä, toimittaa tarvittavia asiakirjoja ja tietoja lähettäjän tietokoneelta ja suorittaa muita DHL Expressin palveluihin liittyviä toimintoja (jäljempänä kaikki yhdessä ”Toiminnot”).
 2. Näitä ehtoja sovelletaan Asiakkaan käyttäessä MyDHL+:aa ja sen Toimintoja. Varsinaiseen kuljetuspalveluun sovelletaan sitä koskevia DHL Expressin kuljetuspalvelun käyttöehtoja, jotka Asiakkaan tulee hyväksyä erikseen.
 3. Asiakas saa käyttää MyDHL+:aa ainoastaan DHL Expressiin liittyviin tarkoituksiin, jotka on määritelty kappaleessa 1. Asiakkaan tulee noudattaa ehtoja ja kaikkia MYDHL+:aan ja sen Toimintoihin liittyviä ohjeita. Asiakas ei saa (a) muokata, häiritä, tai poistaa käytöstä mitään MyDHL+:n tai sen Toimintojen ominaisuuksia, toiminnallisuuksia tai turva-asetuksia, (b) estää, välttää, ohittaa, poistaa, kytkeä pois käytöstä tai muulla tavalla kiertää MyDHL+:n tai sen Toimintojen suojamekanismeja tai (c) käänteismallintaa, hajottaa, purkaa tai hankkia MyDHL+:n tai sen Toimintojen lähdekoodia, toimintaperiaatteita, algoritmeja, organisaatiomuotoa tai rakennetta tai (d) vuokrata, myöntää alalisenssejä, lainata tai muulla tavoin jakaa edelleen MyDHL+:aa tai mitään sen Toimintoja.
 4. Jos Asiakas haluaa rekisteröityä MyDHL:n vakituiseksi käyttäjäksi, Asiakkaan tulee antaa rekisteröintilomakkeessa vaaditut tiedot. DHL Express vahvistaa rekisteröitymisen lähettämällä aktivointisähköpostiviestin, minkä jälkeen palvelu on välittömästi Asiakkaan käytettävissä.
 5. Jos Asiakas käyttää palvelua ”luo lähetys" tai "tilaa nouto", lähetyksen luomista tai noutotilausta MyDHL+:n avulla ei lueta kuljetussopimukseksi. Kuljetussopimus syntyy ainoastaan, kun lähetysasiakirjalla varustettu lähetys on luovutettu DHL Expressille ja DHL Express on hyväksynyt sen.
 6. Asiakas hyväksyy sen, että DHL Expressillä on oikeus muokata MyDHL+:n Toimintoja tai korvata MyDHL+ toisella IT-ratkaisulla milloin tahansa omaa harkintavaltaansa käyttäen.
 7. DHL Express varaa oikeuden muuttaa Toimintoja ja/tai Sisältöä ja/tai rajoittaa Toimintojen käyttöä milloin tahansa, erityisesti jos (a) Toimintoja ja/tai Sisältöä muokataan tai poistetaan käytöstä tai (b) Asiakas on rikkonut MyDHL+:n käyttöehtoja tai (c) huoltotöiden vuoksi. Asiakas hyväksyy sen, että DHL Express ei ole vastuussa Toimintojen ja/tai Sisällön muutoksista, keskeytyksistä tai käytöstä poistamisesta Asiakkaalle eikä kolmansille osapuolille.
 8. Kaikki MyDHL+:n tekstit, grafiikat, käyttöliittymät, tietokannat, tavaramerkit, logot ja ohjelmointikoodit (”Sisältö”), kuten esimerkiksi tämän Sisällön muotoilu, rakenne, valikoima, ilme, ulkoasu ja järjestely, ovat DHL Expressin omaisuutta tai lisensoimia, ja ne ovat tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Mikäli näissä MyDHL+:n käyttöehdoissa ei ole toisin määritelty, mitään osaa MyDHL+:sta tai sen Sisällöstä ei saa kopioida, julkaista tai tuottaa uudelleen, ladata verkkoon, lähettää tai välittää millään tavalla toiselle tietokoneelle, palvelimelle, verkkosivulle tai muulle julkaisu- tai jakelualustalle ilman DHL Expressin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 9. Asiakas myöntää DHL Expressille oikeuden käyttää kaikkea tietoa, dokumentteja tai muuta tietoja, jonka Asiakas on siirtänyt MDHL+:aan, sisältäen yrityksen virallisen kirjepohjan, sähköiset allekirjoitukset tai muun verkkoyhteyden kautta siirtyneen immateriaalioikeuden ("Tieto") Toiminnoissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tämä sisältää Tiedon käytön lähetysten prosessoinnissa ja kuljetuksessa, mukaan lukien lähetykset, joissa käytetään sähköistä huolintapalvelua. Asiakas on yksin vastuussa ja sitoutuu korvaamaan DHL Expressille Tiedon käytöstä tai Tiedon virheellisyydestä aiheutuvat mahdolliset vaatimukset, menetykset, vahingot tai seuraamukset.
 10. Asiakas on vastuussa toiminnastaan MyDHL+:ssa, ilmoitustoiminnot mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, sovellettavan lainsäädännön, erityisesti kilpailu- ja tietosuojalainsäädännön sekä tullilainsäädännön mukaisesti. Asiakas sitoutuu hankkimaan suostumuksen DHL Expressin lähettämien sähköpostien tai tekstiviestien vastaanottajalta tai muiden sähköisessä muodossa olevien tietojen tai asiakirjojen vastaanottajalta ja yleisesti kolmansilta osapuolilta näiden omistamien henkilökohtaisten tietojen toimittamisesta DHL Expressille. DHL Expressin pyynnöstä Asiakas esittää todisteet suostumuksesta.
 11. Asiakas sitoutuu käyttämään tarjottua turvajärjestelmää, tällä hetkellä eSecure, ja noudattamaan DHL Expressin MyDHL+:ssa antamia turvallisuusohjeita. Asiakas sitoutuu säilyttämään Asiakkaalle määritellyt käyttöoikeudet salassa, suojaamaan niitä kolmansien osapuolien luvattomalta käytöltä ja olemaan luovuttamatta niitä asiattomille osapuolille. Ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat MyDHL+:aa käyttääkseen Toimintoja Asiakkaan puolesta voidaan valtuuttaa (”valtuutettu käyttäjä”). Asiakkaan tulee tiedottaa valtuutetuille käyttäjille velvoitteistaan ja varmistaa, että valtuutetut käyttäjät täyttävät nämä velvoitteet toiminnassaan. Asiakas tiedostaa vastuunsa MyDHL+:n tietojen säilyttämisestä, käsittelystä ja käytöstä koskien myös mahdollisia kolmansien osapuolien MyDHL+:n kautta käsiteltäviä lähetyspyyntöjä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan DHL Expressille välittömästi Asiakkaan tilin tai salasanan luvattomasta käytöstä tai muista turvamääräyksien rikkomuksista.
 12. Asiakkaan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei Asiakas välitä tai vastaanota tietokoneviruksia, matoja tai muita ohjelmistoja, jotka voivat mahdollisesti tai tarkoituksellisesti vahingoittaa, häiritä, estää tai siepata DHL Expressin järjestelmien toimintaa, dataa tai tietoja.
 13. Jollei MyDHL+:ssa tai Toiminnoissa toisin ole määritelty, osapuolet toimittavat kaikki tiedot, mukaan lukien laskut, sähköisesti MyDHL+:ssa. Asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki Asiakkaan DHL Expressille MyDHL+:n kautta toimittamat tiedot ovat kattavia, oikeita ja täsmällisiä. Asiakas on yksin vastuussa kaikista mahdollisista virheellisen, väärän tai puutteellisen tiedon käytön aiheuttamista vahingoista ja seurauksista.
 14. Asiakas hyväksyy sen, että Kuljetustilausten käsittelystä aiheutuu kustannuksia DHL Expressille, ja että DHL Express voi pyytää Asiakasta korvaamaan nämä kustannukset, jos Asiakas ei luovuta lähetystä kuljetettavaksi aiottuna noutoaikana tilauksen mukaisesti.
 15. DHL Express kerää, säilyttää ja käsittelee Asiakkaan MyDHL+:aan toimittamia henkilötietoja palvelun tarjoamiseen vaadituin edellytyksin sovellettavien lakien ja Deutsche Post DHL:n Tietosuojaselosteen mukaisesti. DHL:n Tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuston alalaidassa kohdassa ”Tietosuoja”. MyDHL+ saattaa sisältää linkkejä muille riippumattomien kolmansien osapuolien verkkosivustoille (”Linkitetyt sivustot”). Linkitetyt sivustot eivät ole millään tavalla DHL Expressin hallinnoimia, eikä DHL Express ole vastuussa Linkitettyjen sivustojen sisällöstä eikä vahvista niiden sisältöä, kuten ei mitään Linkitetyillä sivustoilla esiintyviä tietoja tai materiaaleja. Asiakas vahvistaa saaneensa asiaankuuluvan suostumuksen kolmannen osapuolen henkilötietojen toimittamiseksi DHL:lle.  

  MyDHL+:aan liittyvät palvelut ja tiedot toimitetaan sellaisena kuin ovat. DHL Express sanoutuu lainsäädännön sallimien rajojen mukaisesti irti kaikista takuusitoumuksista siitä riippumatta ovatko ne erikseen ilmaistuja, hiljaisia, lainsäädännöllisiä ja muita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen hiljaisiin kauppakelpoisuustakuisiin, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuustakuisiin ja tarkoituksenmukaisuustakuisiin. DHL Express, sen tytäryhtiöt tai edustajat eivät anna takuita MyDHL+:n kautta tai avulla suoritettujen tai käsiteltyjen palveluiden, sisällön ja tiedon paikkansapitävyydestä, kattavuudesta, turvallisuudesta tai oikea-aikaisuudesta. Mikään MyDHL+:n kautta hankittu tieto ei muodosta takuuta, ellei DHL Express ole näissä ehdoissa nimenomaisesti maininnut.

 16. Lainsäädännön sallimien rajojen mukaisesti DHL Express tai sen tytäryhtiöt tai edustajat eivät ole missään olosuhteissa velvollisia suorittamaan satunnaisia, epäsuoria, rankaisevia, varoittavia tai välillisiä vahingonkorvauksia tai korvaamaan ansionmenetyksiä tai hävinneestä datasta, liiketoiminnan keskeytymisestä tai muusta MyDHL+:n käytöstä tai käytön häiriöstä aiheutuvia vahinkoja riippumatta siitä, perustuvatko nämä vaatimukset takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen, tuottamukseen tai mihinkään muuhun oikeudelliseen teoriaan ja riippumatta siitä, onko DHL Express tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainittua rajoittamatta ja lainsäädännön sallimien rajojen puitteissa DHL Expressin kokonaiskorvausvastuu (suorista tai muista) vahingoista tai menetyksistä riippumatta vaatimuksen tai kanteen muodosta ja siitä perustuuko se sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen tai muuhun ei missään tapauksessa voi olla suurempi kuin 100 €. Lainsäädännön sallimien rajojen puitteissa näissä käyttöehdoissa esitetyt oikeussuojakeinot ovat yksinomaisia ja rajoittuvat näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti esitettyihin oikeussuojakeinoihin.
 17. Asiakas sitoutuu korvaamaan DHL Expressille kaikki mahdolliset vastuut, kulut, vaatimukset, kanteet, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat tai jollain tavalla liittyvät Asiakkaan näissä MyDHL+:n käyttöehdoissa esitettyjen säännösten rikkomiseen.
 18. Kummatkin Osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tai keskeyttää Asiakkaan MyDHL+:n käytön oman harkintansa mukaan. Irtisanomisen tai keskeytyksen yhteydessä Asiakkaan tulee välittömästi (a) lopettaa MyDHL+:n käyttö ja (b) poistaa kaikki Asiakkaan tekemät kopiot. Asiakas tiedostaa, että DHL Express ei ole korvausvelvollinen Asiakkaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle Asiakkaan MyDHL+:n käytön irtisanomisesta tai keskeytyksestä. MyDHL+:n käyttösopimuksen irtisanominen ei vaikuta MyDHL+:n kautta tehtyihin tilauksiin tai itse kuljetussopimukseen.
 19. DHL Express varaa oikeuden muokata näitä MyDHL+:n käyttöehtoja milloin tahansa. DHL Express ilmoittaa Asiakkaalle kaikista näiden MyDHL+:n käyttöehtojen muutoksista kirjallisesti (esim. alustan kautta tai sähköpostitse) (”muutosilmoitukset”). Muutokset astuvat voimaan suhteessa Asiakkaaseen ja sopimussuhde jatkuu muutettujen ehtojen mukaisesti, jos Asiakas ei kirjallisesti vastusta muutoksia DHL Expressille neljän (4) viikon sisällä muutosilmoituksen vastaanotosta. Määräaika katsotaan toteutuneeksi, jos vastalause lähetetään DHL Expressille mainitun ajanjakson kuluessa. DHL Expressin tulee muutosilmoituksessa muistuttaa Asiakasta erikseen vastalauseen tekemättä jättämisen seurauksista.
 20. Näissä MyDHL+:n käyttöehdoissa noudatetaan sen maan lainsäädäntöä, jossa sopimuksen tehneen DHL Express yhtiön toimipaikka sijaitsee, siinä määrin kuin kyseinen lainsäädäntö ei ole ristiriidassa Asiakkaan EU:ssa sijaitsevan asuinmaan pakottavan lainsäädännön kanssa. Käyttöehtoihin ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, jonka soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan siinä tuomioistuimessa, jonka toimivaltaan sopimuksen tehneen DHL Express yhtiön toimipaikka kuuluu.
Takaisin ylös