DHL Expressin yleiset kuljetusehdot

("yleiset ehdot")

Käyttäessänne DHL:n palveluita ”Lähettäjänä” hyväksytte omasta ja lähetyksen vastaanottajan (”Vastaanottaja”) puolesta ja muun toimitettavaan tavaraan liittyvän osapuolen puolesta, että näitä Sopimusehtoja sovelletaan palveluihin.

”Lähetykseksi” katsotaan kaikki asiakirjat tai tavarat, jotka kulkevat yhdellä lähetyslomakkeella ja jotka voidaan kuljettaa millä tahansa DHL:n valitsemalla tavalla, mukaan lukien ilma-, maantie- tai muun kuljetuksen. ”Lähetyslomake”käsittää minkä tahansa Lähetyksen yksilöijän tai asiakirjan jonka DHL:n tai Lähettäjän automatisoidut järjestelmät ovat tuottaneet kuten tarran, osoitelapun, viivakoodin, rahtikirjan tai muun lähetyslomakkeen sekä sellaisen elektronisen version. Jokainen Lähetys kuljetetaan näissä Sopimusehdoissa esitetyllä rajoitetun vastuun periaatteella. Mikäli Lähettäjä tarvitsee kattavampaa suojaa, vakuutus voidaan järjestää lisämaksusta. (Lisätietoja jäljempänä.) ”DHL” tarkoittaa mitä tahansa DHL Express -verkoston jäsentä.

DHL voi suorittaa Lähettäjän tai Vastaanottajan puolesta seuraavia toimenpiteitä tarjotessaan palveluitaan: (1) täyttää asiakirjat, muuttaa tuote- tai palvelukoodeja ja maksaa tai asettaa vakuus mahdollisten sovellettavien lakien ja määräysten mukaisista tulleista, veroista tai muista niihin perustuvista maksuista (”Tullimaksut”), (2) toimia Lähettäjän tai Vastaanottajan laillisena huolinta-asiamiehenä tai osoittaa huolitsija tulliselvitys- ja vientivalvontatarkoituksessa, ja (3) ohjata Lähetyksen takaisin Vastaanottajan huolitsijalle tai muuhun osoitteeseen kenen tahansa sellaisen henkilön pyynnöstä, jolla DHL voi kohtuullisesti olettaa olevan asianomaiset valtuudet. Lähettäjä tai Vastaanottaja toimittaa erityisen valtuutuksen DHL:lle Lähetyksen tulliselvittämiseksi, mikäli sovellettava laki sellaista edellyttää.
Lähetys katsotaan kuljetukseen sopimattomaksi seuraavissa tapauksissa:
 • Lähetys sisältää kokonaisen tuliaseen, ammuksen, räjähteen, räjähtävän laitteen tai testikappaleen, ilma-aseen, asejäljitelmän tai tuliaseimitaation, tuotejäljitelmän tai -väärennöksen, eläimen, jalometallia, rahaa, jalo- tai korukiviä, ihmisruumiin jäänteitä tai tuhkaa, kiellettyjä eläimen osia tai jäänteitä, kuten norsunluu, kannabista tai sen johdannaisia tai laittomia aineita kuten huumausaineet,
 • ADR-säännöstö (European Road Transport Regulation on dangerous goods), Kansainvälinen lentokuljetusjärjestö IATA (International Air Transport Association), Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO (International Civil Aviation Organisation), tai muu asiaankuuluva organisaatio on luokitellut sen vaaralliseksi esineeksi tai aineeksi tai kielletyksi tai rajoitusten alaiseksi tuotteeksi,
 • Lähetys sisältää mitä tahansa muuta, jonka DHL katsoo, ettei voi kuljettaa turvallisesti tai laillisesti.
 • Lähetyksen osoite on virheellinen tai riittämättömästi merkitty tai pakkaus puuttuu, on viallinen tai riittämätön varmistamaan turvallisen kuljettamisen tavanomaista huolellisuutta noudattaen,
 • Lähettäjä, Vastaanottaja tai mikä tahansa muu osapuoli, jolla on välitön tai välillinen intressi Lähetykseen on listattu sovellettavalla sanktiolistalla kielletyksi tai rajoitetuksi tahoksi.

Lähetyksiä ei voida toimittaa postilokero- eikä postinumero-osoitteisiin. Lähetykset toimitetaan Lähettäjän antamaan Vastaanottajan osoitteeseen, mutta ei välttämättä nimetylle Vastaanottajalle henkilökohtaisesti. Lähetykset osoitteisiin, joilla on keskusvastaanottoalue, toimitetaan kyseiselle alueelle.

DHL saattaa harkintansa mukaan ilmoittaa Vastaanottajalle tulevasta toimituksesta tai epäonnistuneesta toimitusyrityksestä. Vastaanottajalle voidaan tarjota vaihtoehtoista toimitustapaa kuten toimitusta toisena päivänä, toimitusta ilman kuittausta, Lähetyksen uudelleen osoittamista tai noutoa DHL:n palvelupisteestä.

Jos Lähetys katsotaan kuljetukseen sopimattomaksi, kuten yllä kohdassa 2 on mainittu, tai sen arvo on tullia varten arvioitu liian alhaiseksi tai Vastaanottajaa ei pystytä kohtuullisesti tunnistamaan tai paikallistamaan tai Vastaanottaja kieltäytyy toimituksesta tai maksamasta Tullimaksuja tai Lähetykseen liittyviä palvelumaksuja, DHL pyrkii kohtuullisella vaivannäöllä palauttamaan Lähetyksen Lähettäjälle. Palautus tapahtuu Lähettäjän kustannuksella. Mikäli Lähetystä ei voida palauttaa, DHL voi luovuttaa, hylätä, hävittää tai myydä Lähetyksen ilman, että tästä aiheutuu minkäänlaista vastuuta suhteessa Lähettäjään tai kehenkään muuhun. DHL pidättää oikeuden hävittää vaarallista ainetta sisältävän Lähetyksen sekä Lähetyksen, jonka palauttamisen osin tai kokonaan Lähettäjälle jokin laki tai viranomainen estää.

DHL:llä on oikeus avata ja tarkastaa Lähetys ilmoittamatta siitä etukäteen turvallisuussyistä, Tullin pyynnöstä tai muusta pätevästä syystä.

DHL:n lähetysmaksut lasketaan Lähetyksen kollikohtaisesta todellisesta tai tilavuuspainosta sen mukaan, kumpi on korkeampi, ja DHL voi punnita tai mitata minkä tahansa kollin uudelleen näiden laskelmien vahvistamiseksi.

Tullimaksujen ja muiden DHL:n verkkosivuilla määrämaassa veloitettavaksi mainittujen maksujen maksua saatetaan edellyttää Vastaanottajalta ennen Lähetyksen toimitusta.

Nämä maksut käsittävät maksun, jos käytetään DHL:n tulliluottoa tai DHL maksaa Tullimaksuja Vastaanottajan puolesta. Lähettäjä maksaa tai korvaa DHL:lle kaikki Tullimaksut ja muut maksut DHL:n suorittamista palveluista tai jotka DHL:lle muuten ovat aiheutuneet Lähettäjän tai Vastaanottajan puolesta, jos Vastaanottaja ei maksa kyseisiä maksuja.

6.1 DHL:n vastuu koskien mitä tahansa Lähetystä, joka kuljetetaan ilmakuljetuksena (mukaan lukien siihen liittyvä maantiekuljetus tai välipysähdys) on rajoitettu Montrealin konvention tai Varsovan konvention mukaisesti kuten sovellettavissa, tai mikäli konventiot eivät sovellu, seuraavista alemman mukaan; (i) markkina- tai deklaroituun arvoon, tai (ii) 22 erityiseen nosto-oikeuteen per kilo (noin $US 30.00 per kilo) vaurioitunutta tai puuttuvaa kiloa kohti. Tämä vastuurajoitus soveltuu myös muihin kuljetusmuotoihin, poislukien milloin Lähetys kuljetetaan ainoastaan maanteitse, jolloin alla mainittuja rajoituksia sovelletaan.

Rajat ylittävissä Lähetysten maantiekuljetuksissa DHL:n vastuu on rajoitettu tai katsotaan rajoittuvan CMR-konvention mukaisesti sen mukaan, kumpi seuraavista on alempi: (i) markkina- tai deklaroituun arvoon, tai (ii) 8,33 erityiseen nosto-oikeuteen per kilo (noin $US 11.00 per kilo) vaurioitunutta tai puuttuvaa kiloa kohti. Tässä mainittua rajoitusta sovelletaan myös kansallisiin maantiekuljetuksiin, mikäli kansallisesta lainsäädännöstä ei tule sovellettavaksi pakottavaa tai alempaa vastuurajoitusta.

Jos Lähettäjä pitää tässä esitettyjä korvauksia riittämättöminä, hänen on tehtävä erityinen arvonilmoitus ja pyydettävä vakuutusta kohdassa 8 (Lähetysvakuutus) mainitulla tavalla tai järjestettävä vakuutus itse.

DHL:n vastuu on rajattu tarkoin ainoastaan välittömään Lähetyksen menetykseen tai vaurioitumiseen ja tässä kohdassa 6 esitettyihin kilokohtaisiin rajoituksiin. Kaikki muuntyyppiset menetykset ja vahingot rajataan ulkopuolelle (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: menetetty tuotto, tulot, korko, tuleva liiketoiminta), riippumatta siitä, onko kyseinen menetys tai vahinko erityinen tai välillinen, ja vaikka kyseisen menetyksen tai vahingon riskistä olisi ilmoitettu DHL:lle.

6.2 DHL pyrkii toimittamaan Lähetyksen vakioaikataulujensa mukaisesti, mutta aikataulut eivät ole sitovia eivätkä ne kuulu osana sopimukseen. DHL ei vastaa mistään viivästymisestä aiheutuvista menetyksistä eikä vahingoista, mutta tietyissä Lähetyksissä Lähettäjällä saattaa olla mahdollisuus vaatia rajoitettua hyvitystä viivästyksestä DHL:n Rahat takaisin -takuuehtojen nojalla.

Kaikki vaatimukset on esitettävä DHL:lle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin DHL hyväksyi Lähetyksen kuljetettavaksi, ja jos näin ei menetellä, DHL:llä ei ole minkäänlaista korvausvelvollisuutta. Yhtä Lähetystä kohti voidaan esittää vain yksi vaatimus, jota koskeva ratkaisu on lopullinen ja täydellinen kaikkia tähän Lähetykseen liittyviä menetyksiä ja vahinkoja koskien.
DHL saattaa pystyä järjestämään vakuutuksen Lähetyksen katoamisen tai vahingoittumisen varalta kattaen lähetyksen rahallisen arvon edellyttäen, että Lähettäjä niin kirjallisesti ohjeistaa DHL:ää täyttämällä rahtikirjan etusivulla olevan vakuutusosion tai tilaa vakuutuksen DHL:n automatisoitujen järjestelmien kautta ja maksaa asianmukaisen vakuutusmaksun. Lähetysvakuutus ei korvaa välillistä eikä viivästymisestä aiheutunutta menetystä tai vahinkoa.
DHL ei vastaa mistään DHL:stä riippumattomista olosuhteista johtuvista menetyksistä tai vahingoista. Näihin kuuluvat mm. sähköisten kuvien, tiedon tai tallenteiden tai valokuvien sähköinen tai magneettinen vahingoittuminen tai tuhoutuminen; Lähetyksen luonteeseen liittyvä vika tai ominaispiirre, vaikka se olisikin DHL:n tiedossa; muun kuin DHL:n palkkaaman tai muutoin DHL:ään sopimussuhteessa olevan henkilön, esim. Lähettäjän, Vastaanottajan, kolmannen osapuolen, tulliviranomaisen tai muun valtion viranomaisen toiminta tai laiminlyönti; kolmannen tahon kyberhyökkäys tai muu tietoturvaan liittyvä uhka; ylivoimainen este, esim. maanjäristys, pyörremyrsky, myrsky, tulva, sumu, sota, lentokoneen maahansyöksy, kauppasaarto, mellakka, epidemia tai pandemia, levottomuudet tai työtaistelutoimenpiteet.
Lähettäjä korvaa DHL:lle ja sen johdolle, henkilökunnalle tai edustajille kaikki menetykset, vastuut tai vahingot, jotka johtuvat siitä, että Lähettäjä ei noudata seuraavia takuita ja vakuutuksia:
 • Lähetys on kuljetettavaksi sopiva yllä kohdan 2 mukaisesti;
 • Lähetys on valmisteltu turvallisissa tiloissa luotettavien henkilöiden toimesta ja Lähetys on ollut sen valmistelun, varastoinnin ja DHL:lle kuljettamisen aikana suojattu luvattomalta puuttumiselta;
 • Lähettäjä on noudattanut sovellettavia vientivalvonta-, kaupparajoite-/sanktio-, tulli- ja muita lakeja ja määräyksiä; tai muita sovellettavia viranomaismääräyksiä ja rajoituksia, jotka liittyvät maahantuontiin, vientiin, kauttakulkuun tai tavaran siirtoon;
 • Lähettäjä on ilmoittanut DHL:lle kaikki Lähetyksen sisältämät viranomaislupien alaiset vientivalvottavat kaksikäyttö- tai sotilas-/puolustustarvikkeet;
 • Lähettäjä on toimittanut kaikki tiedot, luvat, lisenssit tai muut viranomaisvaltuutukset ja asiakirjat kuten sovellettava laki edellyttää tai DHL:n pyynnöstä ja kaikki tiedot, luvat, lisenssit tai muut viranomaisvaltuutukset ja asiakirjat, jotka Lähettäjä tai tämän edustaja on toimittanut ovat todellisia, kokonaisia ja paikkansapitäviä. mukaan lukien Lähetyksen arvo ja tavaroiden kuvaus ja Lähettäjä- ja Vastaanottajatieto.
 • Henkilötietoja DHL:lle annettaessa Lähettäjä on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa henkilötietojen käsittelyn ja jakamisen suhteen, mukaan lukien tiedottamalla asianomaisille henkilöille. että henkilötietoja, kuten Vastaanottajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero, tarvitaan kuljetusta, tulliselvitystä ja toimitusta varten.
Lähettäjä hyväksyy kaikki reititykset ja poikkeamat, mukaan lukien mahdollisuuden, että Lähetystä kuljetettaessa voidaan tehdä välipysähdyksiä.
Kaikki näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat tai niihin jollain tavalla liittyvät erimielisyydet ovat Lähetyksen alkuperäisen lähetysmaan tuomioistuinten tuomiovallan ja lakien alaisia, ja Lähettäjä alistuu peruuttamattomasti kyseiseen tuomiovaltaan, ellei tämä ole sovellettavan lainsäädännön vastaista.
Jonkin näissä Sopimusehdoissa mainitun ehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta näiden Sopimusehtojen muihin osiin.
Voimassa alkaen Syyskuu 1, 2021
Takaisin ylös