DHL Express Termenii și Condițiile de transport

("Termeni și Condiții")

Atunci când comandaţi servicii DHL, dumneavoastră, în calitate de "Expeditor", sunteţi de acord ca, în numele dumneavoastră sau al destinatarului trimiterii ( „Destinatar”) si al oricărei alte persoane care are un interes asupra Trimiterii, să se aplice acesti Termeni şi Condiţii.

"Trimitere" reprezintă toate documentele sau coletele care călătoresc pe o singură nota de transport şi care pot fi transportate prin orice mijloace alese de DHL, incluzand transportul aerien, rutier sau orice alt transportator. Nota de transport va include orice element de identificare a Trimiterii sau document produs de catre DHL sau de catre sistemele automate ale Expeditorului cum ar fi : eticheta(imprimat) cu cod de bara, scrisoare de transport sau conosament cat si orice versiune electronica ale acestora. Fiecare Trimitere este transportată pe baza de răspundere limitată, după cum se prevede în prezentul document. Dacă Expeditorul solicită un grad mai mare de protecţie, poate solicita asigurarea Trimiterii cu un cost suplimentar (A se vedea mai jos pentru informaţii suplimentare). Prin “DHL” se înţelege orice membru al reţelei DHL Express.

În scopul prestării serviciilor sale către Expeditor, DHL poate realiza oricare dintre activităţile următoare, in numele Expeditorului sau al Destinatarului: (1) să completeze orice documente, să modifice coduri ale produselor sau serviciilor şi să plătească orice datorii, taxe sau penalitati, solicitate în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile(”Datorii Vamale”);(2) să acţioneze în calitate de agent de expediţie al Expeditorului în ceea ce priveşte vama şi controlul exportului şi în calitate de Destinatar doar pentru desemnarea unui broker vamal care să efectueze vămuirea şi intrarea şi (3) să redirecţioneze Trimiterea către brokerul vamal al Destinatarului sau către o altă adresă la cererea oricărei persoane despre care DHL consideră în mod rezonabil că este autorizată.
Trimiterea este inacceptabilă dacă:
  • nu este întocmită nici o declaraţie vamală atunci când este ceruta de reglementările vamale aplicabile;
  • aceasta conţine mărfuri contrafăcute, animale, lingouri, valută, pietre pretioase, arme, explozivi şi muniţie, rămăşiţe umane, articole ilegale cum ar fi fildes, narcotice si alte bunuri.
  • este clasificată drept materiale riscante, bunuri periculoase, articole interzise sau restricţionate de către IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport on dangerous goods), sau alte organizaţii relevante (Bunuri Periculoase);
  • adresa este incorectă sau nu este marcată corespunzator sau ambalajul este defect sau inadecvat pentru a asigura transportul în condiţii obişnuite de manipulare.
  • aceasta conţine orice alt element pe care DHL decide că nu poate să-l transporte în condiţii de siguranţă sau legale;

Trimiterile nu pot fi livrate la căsuţe poştale sau coduri poştale. Trimiterile sunt livrate la adresa Destinatarului comunicată de Expeditor dar nu neapărat personal, Destinatarului nominalizat. Trimiterile la adrese cu o zonă de primire centrală vor fi livrate la zona respectivă.

DHL poate notifica Destinatarul cu privire la o viitoare livrare sau o livrare nereusită, Destinatarului i se pot oferi solutii alternative de livrare cum ar fi livrare în alta zi, livrare fără semnătură de primire, redirectionarea sau colectarea de la un centru de expeditie. Expeditorul poate exclude anumite opţiuni de livrare la cerere.

Dacă Livrarea este considerată a fi inacceptabilă, cum este descris la Sectiunea 2, sau a fost subevaluată în vederea vămuirii, sau Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat în mod rezonabil sau Destinatarul refuza livrarea sau sa plateasca Datoriile Vamale sau alte costuri aferente Trimiterii, DHL va face eforturi rezonabile pentru returnarea Trimiterii la Expeditor pe cheltuiala Expeditorului, în caz contrar Trimiterea poate fi eliberată, aruncată sau vândută de DHL fără vreo răspundere de vreun fel faţă de Expeditor sau altcineva, din suma încasată se scad Datoriile Vamale, costurile aferente Trimiterii şi costuri administrative iar suma rămasă din vanzare va fi returnată Expeditorului.DHL are dreptul sa distruga orice Trimitere pentru care DHL este restrictionat conform legii sa o returneze la Expeditor cat si orice Trimitere ce contine Bunuri Periculoase.

DHL are dreptul să deschidă şi să inspecteze o Trimitere fără notificare din motive de securitate, vamale sau motive datorate altor reglementari.

Tarifele de transport ale DHL sunt calculate în funcţie de cea mai mare valoare dintre greutatea reală şi cea volumetrică per piesa şi orice piesa poate fi re-cântărită şi re-măsurată de către DHL pentru a confirma acest calcul.

Expeditorul sau Destinatarul, cand DHL actioneaza în numele Destinatarului, va plăti sau rambursa către DHL toate tarifele de transport sau alte tarife datorate sau Datoriile vamale datorate pentru serviciile furnizate de catre DHL sau suportate de catre DHL în numele Expeditorului sau al Destinatarului. Plata Datoriilor Vamale poate fi solicitata inainte de livrare.

Dacă DHL îşi foloseşte depozitul bănesc la Autoritătile Vamale sau avansează orice Datorie Vamală în numele Destinatarului, care nu are cont deschis la DHL, DHL este îndreptăţit să perceapă comision

6.1. Răspunderea DHL în ceea ce privește oricare dintre trimiterile transportate pe calea aerului (inclusiv transportul rutier auxiliar sau opriri in ruta) este limitată de Convenția de la Montreal sau Convenția de la Varșovia, după caz, sau in absenta unei astfel de conventii, la cea mai mică dintre (i) valoarea pe piata actuală sau valoarea declarata, sau (ii) 22 DST -Drepturi speciale de Tragere pe kilogram (aproximativ 30,00 USD pe kilogram). Limitele se aplică tuturor formelor de transport, cu excepția cazului în care transporturile sunt efectuate numai rutier, atunci când se aplică limitele de mai jos.

Pentru Transporturile transfrontaliere de transport rutier, răspunderea DHL este sau se considera a fi limitată de Convenția pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR), la cea mai mică dintre (i) valoarea curentă de piață sau valoarea declarată, sau ( ii ) 8,33 DST-Drepturi speciale de Tragere pe kilogram (aproximativ 11 USD pe kilogram).Aceste limite se vor aplica la transportul rutier național în absența oricăror limite obligatorii sau inferioare de răspundere în legislația națională aplicabilă de

transport.

În cazul în care Expeditorul consideră aceste limite ca fiind insuficiente, trebuie să facă o declarație specială de valoare și să solicite o asigurare așa cum s-a descris în secțiunea 8 sau sa efectueze propriile aranjamente de asigurare.

Răspunderea DHL este strict limitata doar la pierderi directe și daune pentru o Trimitere şi la limitele per kilogram prevăzute în prezenta secțiune 6. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit , venituri, dobânzi, afaceri viitoare) chiar dacă aceste pierderi sau daune sunt speciale sau indirecte, chiar și în cazul în care riscul de pierdere sau deteriorare a fost adus în atenția DHL.

6.2. DHL va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra Trimiterile conform programelor de livrare obişnuite ale DHL, dar acestea nu sunt obligatorii şi nu fac parte din contract. DHL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate de intarziere, dar pentru anumite Trimiteri, Expeditorul este în măsură să solicite despăgubiri în conformitate cu Termenii si Conditiile privind garanţia returnării banilor (Money-Back Guarantee).

Toate pretenţiile trebuie adresate în scris la DHL în termen de treizeci (30) de zile de la data acceptării Trimiterii de către DHL, în caz contrar DHL neavând niciun fel de răspundere.Pretentiile sunt limitate la o singură revendicare pe Trimitere, acordul incheiat va fi final si complet pentru toate pierderile sau daunele legate de respectiva trimitere.
DHL poate realiza pentru Expeditor asigurarea care să acopere valoarea în bani cu privire la pierderi sau pagube fizice aduse Trimiterii, cu condiţia ca Expeditorul sa ofere instructiuni scrise catre DHL, inclusiv să completeze secţiunea privind asigurarea din prima pagină a foii de expediţie sau să solicite acest lucru prin sistemele automate ale DHL şi să plătească prima de asigurare corespunzătoare. Asigurarea Trimiterii nu acoperă pierderile sau pagubele indirecte, şi nici pierderile sau pagubele cauzate de întârziere.
DHL nu este răspunzator pentru pierderi sau pagube determinate de circumstanţe pe care DHL nu le poate controla. Acestea includ, dar nu se limitează la: deteriorări electrice sau magnetice, sau ştergerea imaginilor fotografice sau electronice, a informaţiilor sau înregistrărilor; orice defect sau caracteristică legată de natura trimiterii, chiar daca este cunoscut pentru DHL; orice act sau omisiune de către o persoană care nu este angajată sau contractată de DHL - de exemplu, Expeditor, Destinatar, terţe părţi, vamă sau alt oficial guvernamental; "Forţa Majoră" - de exemplu, cutremur, ciclon, furtună, inundaţie, ceaţă, război, accident de avion sau embargo, revoltă sau ridicare a maselor civile sau acţiune industrială.
Expeditorul va despăgubi şi nu va ţine DHL răspunzător pentru oricare pierdere sau pagubă rezultând din nerespectarea de către Expeditor a următoarelor garanţii şi declaraţii :
  • Toate informaţiile furnizate de Expeditor sau reprezentanţii acestuia sunt complete şi exacte;
  • Trimiterea este acceptabila pentru transport conform cu Sectiunea 2 de mai sus;
  • Trimiterea a fost pregătită într-o incintă sigură de către personal de încredere si a fost protejata împotriva intervenţiilor neautorizate în timpul pregătirii, depozitării şi oricarei transportări la DHL;
  • Expeditorul a respectat toate legile şi reglementările aplicabile cu privire la vămuire, import, export, protectia datelor, sanctiuni, embargouri si alte legi si regulamente; si
  • Expeditorul a obtinut toate aprobarile necesare in legatura cu datele personale furnizate catre DHL, inclusiv datele Destinatarului care pot fi solicitate pentru transport, formalitati vamale si livrare, cum sunt adresa de e-mail si numarul de telefon mobil.
Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirecţionare, inclusiv posibilitatea ca Trimiterea sa fie transportată prin locuri de oprire intermediare.
Orice neînţelegere derivând din sau în legătură cu aceşti Termeni şi Conditii va fi supusă, în beneficiul DHL, jurisdicţiei non-exclusive a instanţelor din, şi guvernată de legislaţia din ţara de origine a Trimiterii, iar Expeditorul se va supune în mod irevocabil acestei jurisdicţii, cu excepţia cazului în care acest lucru contravine legislaţiei aplicabile.
Invalidarea sau imposibilitatea de punere în executare a oricăror prevederi nu va afecta nicio altă dispoziţie din aceşti Termeni şi Condiţii.
Valid martie 6, 2020
Înapoi sus