Tulltjänster

DHL Express har världsomfattande tullkunskap och -erfarenhet. Vi vet att en smidig och effektiv tullklarering hjälper dina transporter att anlända så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller standardiserade tjänster som effektivt stöder tullklareringsprocessen.
Tulltjänster
Beskrivning
Hur vi tar betalt
Kostnad
Tullförberedelse
Temporär import export
Låt DHL ordna en tillfällig import eller export
Visa mer
Visa mindre
På kundens begäran förbereder DHL för en tillfällig export och senare import av dina varor. Vanligtvis för råvaror eller halvfabrikat som temporärt exporteras och därefter återimporteras till ett tredje land eller frihandelszon för bearbetning.
Per försändelse
500.00 SEK
Exportdeklaration
Export av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre

Gäller i länder där en exportdeklaration krävs för försändelser som innehåller kontrollerade råvaror eller överskrider ett visst tröskelvärde eller vikt.

 

Beroende på ursprungsland kan avsändare som skickar en deklaration elektroniskt undvika den lokala avgiften.

Per försändelse
110.00 SEK
Transitering
Skicka som oförtullat gods
Visa mer
Visa mindre
Transitering gäller både export- och importsändningar när DHL är skyldig att öppna, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag.
Per försändelse
550.00 SEK
Extra varulinjer
Importera försändelser som innehåller flera varuslag
Visa mer
Visa mindre
Avgift tillkommer när mer än fem rader registreras på tullklarationen, till exempel med olika varor eller olika tillverkningsländer.
Per varulinje
50.00 SEK
Inhämtning av kompletterande uppgifter
Invänta instruktioner för tullklarering
Visa mer
Visa mindre
Företagskunder kan begära att DHL proaktivt stoppar företagets inkommande försändelser och begär ytterligare tullklareringsinstruktioner av en utsedd kontaktperson. Avtal krävs.
Per försändelse
450.00 SEK
Ursprungscertifikat
Dra nytta av förmånstull
Visa mer
Visa mindre
DHL kan bistå med förberedelse eller tillhandahållande av ett ursprungsintyg eller andra liknande intyg, för att intyga att varorna i en viss expor försändelse har producerats, tillverkats eller bearbetats i ett visst land som medger att förmånstullsatser som begärs på destinationen. Vanliga exempel är EUR1, Form A eller ATR1.
Per försändelse
100.00 SEK
Customs Process
Formell klarering
Klarering av högt värde eller icke-rutinmässig klarering
Visa mer
Visa mindre
Gäller när varor undantas från rutinmässiga tullklareringsprocesser på grund av värde eller vikt som överstiger det formella inträdesgränsvärdet som bestämts av tullmyndigheterna i destinationslandet eller på grund av andra lagstadgade krav som tullkoder. Gäller även formell tullklarering utfört av DHL-avtalade tredjepartsombud i länder där DHL inte kan tillhandahålla sådana klareringstjänster eller fungera som ett licensierat ombud.
Per försändelse
200.00 SEK
Tillfällig lagring
När försändelsen inte kan släppas av tullen
Visa mer
Visa mindre

Lagringsavgifter tillkommer när försändelsen inte kan frisläppas av tullen på grund av felaktigt eller saknat underlag.

Avgifter träder i kraft tre kalenderdagar efter sändningens ankomstdatum eller ombudsanmälan, beroende på vilket som infaller senare. Avgiften debiteras betalaren av tull och moms.

Per försändelse
Per Day
After 3 Calendar Days
Minimum 50 SEK per dag eller 5 SEK per 10 kg/dag
Ändring av deklarationsuppgifter
När tullklareringsuppgifter kräver korrigeringar
Visa mer
Visa mindre
En tilläggsavgift gäller om tulldeklarerat värde för en försändelse kräver ändring antingen före eller under tullklareringsprocessen.
Per försändelse
500.00 SEK
Tillstånd och licenser
Vi underlättar licensansökan.
Visa mer
Visa mindre
För att påskynda importen av utvalda kontrollerade råvaror, såsom medicintekniska produkter, läkemedel, datorskärmar, laserCD-spelare, kosmetika, glasögon, livsmedel och livsmedel, är DHL skyldig att arkivera specifik information för att erhålla nödvändiga importtillstånd eller licenser.
Per försändelse
550.00 SEK plus cost of certificate
Tullhjälp
Utläggsersättning
Påskynda tullklareringen med ett utbetalningsavtal
Visa mer
Visa mindre

På avtalsbasis kommer DHL att påskynda tullklareringsprocessen med snabb betalning av tull- och momskostnader för en försändelse, medan mottagaren skjuter upp betalningen till ett överenskommet datum.

Endast tillgängligt för företagskunder med DHL-tullkonto.

Per försändelse
Minimum 25 SEK, 50 SEK eller 100 SEK eller 3 % av utlägg
Utläggsersättning
DHL betalar tull och moms i förskott
Visa mer
Visa mindre
DHL påskyndar tullklareringsprocessen genom att i förväg betala tillämpliga tullar, skatter och andra regleringsavgifter för importörer som DHL inte har något avtal med, vanligtvis privatpersoner. Avgiften baseras på kreditutlägg som är förskottsbetalad eller garanterad och har ett minimibelopp som standard.
Per försändelse
Minimum 25 SEK, 50 SEK eller 100 SEK eller 3 % av utlägg
Avisering till ombud
Ange det ombud som du föredrar
Visa mer
Visa mindre
På kundens begäran kommer DHL att tillhandahålla nödvändigt pappersunderlag till kundens utsedda ombud för att utföra importklareringen och återuppta leveransen till slutdestinationen när klareringen är slutförd.
Per försändelse
300.00 SEK
Överlämnande till ombud
Försändelsen tullklareras och levereras av ditt utvalda ombud
Visa mer
Visa mindre
På importörens begäran överlämnar DHL försändelsen och tillhörande tulldokumentation till det ombud kunden utsett för tullklarering och slutlig leverans.
Per försändelse
550.00 SEK

Införsel under andra statliga myndigheter

Vid import av varor som omfattas av ytterligare kontroller
Visa mer
Visa mindre
På begäran kan DHL ordna och förbereda relaterat pappersunderlag för alla veterinära, hälsa eller fytosanitära kontrollförfaranden som ofta krävs av en tillsynsmyndighet vid import av djurprodukter, växter, frön eller läkemedelsprodukter.
Per försändelse
Minimum 300.00 SEK plus cost of certificate
Back to Top