MyDHL+ Villkor och bestämmelser

 1. DHL Express DHL Express (Sweden) AB, Västberga Allé 37, 126 30 Hägersten, Sweden nedan refererad som "DHL Express" erbjuder en onlineplattform (nedan "MyDHL+") till kunder, vare sig som en privatperson eller en affärsperson eller en anställd som agerar på uppdrag av ett företag (nedan ”Kunder”) för att göra affärer med DHL Express så enkelt som möjligt genom att tillåta utskrift av etiketter, schemaläggning av upphämtningar, lagring av kontaktuppgifter, spårning av försändelser, överföring av relevanta dokument och data direkt från avsändarens dator och andra funktioner relaterade till DHL Express tjänster (alla tillsammans ”Funktioner”).
 2. Dessa villkor gäller för kundens användning av MyDHL+ och dess funktioner. Ytterligare villkor, som accepteras separat av kunden, kan gälla för vissa funktioner. Alla transporttjänster som tillhandahålls av DHL Express omfattas av DHL Express Allmänna Transportvillkor.
 3. Kunden ska använda MyDHL+ endast för DHL Express-relaterade syften som anges i avsnitt 1. De ska uppfylla dessa användarvillkor fullständigt och alla anvisningar om användning av MyDHL+ och funktionerna. Man får inte (a) modifiera, störa, inaktivera några funktioner, funktionalitet eller säkerhetskontroller för MyDHL+ och dess funktioner; (b) besegra, undvika, förbikoppla, ta bort, avaktivera eller på annat sätt kringgå säkerhetsmekanismer för MyDHL+ och dess funktioner, eller (c) omvända teknik, dekompilera, demontera eller härleda källkod, underliggande idéer, algoritmer, struktur eller organisationsform av MyDHL+ och dess funktioner, eller (d) hyra, underlicensiera, låna ut eller på annat sätt distribuera MyDHL+ eller någon av funktionerna.
 4. Kund som vill registrera sig för kontinuerlig användning av MyDHL+ ska fylla i de uppgifter som krävs vid registrering. Genom att skicka ett aktiveringsmeddelande per e-post bekräftar DHL Express registreringen och funktionerna kan användas omedelbart därefter.
 5. När du använder funktionen ”Skapa en sändning” eller ”Schemalägg en upphämtning”, utgör inte skapandet av en sändning eller begäran om upphämtning inom MyDHL+ ett transportavtal. Transportavtalet kommer endast att ingås när leveransen överlämnas och accepteras av DHL Express.
 6. Kunden accepterar att DHL Express är fri till att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktionerna i MyDHL+ eller ersätta dem med en annan IT-lösning efter eget gottfinnande när som helst.
 7. DHL Express förbehåller sig rätten att ändra och / eller begränsa användningen av någon funktion och / eller innehåll när som helst, särskilt om (a) Funktioner och / eller innehåll ändras eller avbryts eller (b) Kunden har brutit mot MyDHL+ användarvillkor eller (c) underhållsarbeten ska utföras. Kunden samtycker till att DHL Express inte ska vara ansvarig gentemot kunden eller någon tredje part för ändringar, avstängning eller upphörande av funktionerna och / eller innehållet.
 8. Alla texter, grafik, användargränssnitt, databaser, varumärken, logotyper och datakod ("Innehåll") inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, uttryck, "look and feel" och arrangemang av sådant innehåll i MyDHL+ ägs eller licensieras av DHL Express och är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslagar och andra immateriella rättigheter. Förutom vad som uttryckligen anges i MyDHL+ Användarvillkor, får ingen del av MyDHL+ och inget innehåll kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, skickas eller distribueras på något sätt till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribution, utan DHL Express tidigare skriftliga medgivande.
 9. Kunden beviljar DHL Express rätten att använda all data, dokument eller annan information som överförs av kunden inom MyDHL+, inklusive ditt företags brevpapper, elektroniska signaturer och annan IP som överförts med den ("Information"), för de ändamål som anges i funktionerna. Detta inkluderar användningen av informationen i syfte att bearbeta och transportera försändelser, inklusive papperslösa transporter. Kunden är ensam ansvarig för och försvarar DHL Express i sin helhet mot alla fordringar, förluster, skador eller konsekvenser som kan uppstå genom användning av eller förtroende för informationen.
 10. Kunden är ansvarig för alla aktiviteter som utförs via MyDHL+ inklusive men inte begränsat till användningen av meddelandefunktionen, i enlighet med gällande lagar, särskilt konkurrens- och dataskydd och tullagar. Kunden ska särskilt få samtycke från mottagare för mottagande av e-post eller SMS från DHL Express eller annan information, dokument eller information i elektronisk form och i allmänhet, från någon tredje part, för personuppgifter som ägs av tredje part och som kunden har tillhandahållit DHL Express. På begäran av DHL Express ska kunden förse DHL Express med bevis för sådant samtycke.
 11. Kunden ska använda de säkerhetsfunktioner som erbjuds, för närvarande eSecure, och följa säkerhetsinformationen från DHL Express inom MyDHL+. Kunden ska särskilt hålla användnings- och åtkomstbehörigheter tilldelade hen hemliga, skydda dem mot åtkomst av obehöriga tredje parter och inte avslöja dem till obehöriga användare. Endast personer med behov av åtkomst till MyDHL+ för att använda funktionerna på kundens vägnar ska godkännas av kunden (”auktoriserad användare”). Kunden ska meddela de auktoriserade användarna om sin skyldighet och skaffa motsvarande åtaganden från de auktoriserade användarna. Kunden erkänner sitt eget ansvar för användningen av MyDHL+, även i samband med leveranser som kan begäras av tredje parter via MyDHL+. Kunden samtycker till att omedelbart meddela DHL Express om obehörig användning av kundens konto eller lösenord eller andra säkerhetsbrott.
 12. Kunden ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hen inte överför eller tar emot datorvirus, maskar eller vilka andra program som helst eller som är avsedda att skada, störa, avlyssna eller expropriera system, data eller information som DHL Express har.
 13. Om inte annat anges i MyDHL+ eller funktionerna, ska parterna tillhandahålla all information, inkl. fakturor, elektroniskt inom MyDHL+. Kunden ska se till att all information som hen skickar till DHL Express via MyDHL+ är fullständig, korrekt och exakt. Kunden är ensam ansvarig för skador eller konsekvenser som kan uppstå genom användning av falsk eller felaktig eller ofullständig information.
 14. Kunden accepterar att bearbetning av fraktorder som gjorts i MyDHL+ medför kostnader för DHL Express och att DHL Express kan begära att kunden kompenserar dessa i händelse av att kunden inte senare har försändelsen redo för en leverans vid den förväntade upphämtningstiden.
 15. DHL Express kommer att samla in, lagra och behandla personuppgifter som tillhandahålls av kunden i MyDHL+ efter behov för tillhandahållandet av tjänsterna, i enlighet med gällande lagar och DHL Group Data Integritetspolicy. DHLs sekretessinformation finns tillgänglig under fliken "Integritetsmeddelande" i sidfoten på webbplatsen. MyDHL+ kan innehålla länkar till andra oberoende tredjepartswebbplatser (“Länkade webbplatser”). Dessa länkade webbplatser är inte under DHL Express kontroll och DHL Express ansvarar inte för och stöder inte innehållet på sådana länkade webbplatser, inklusive information eller material som finns på sådana länkade webbplatser. Kunden bekräftar att de erhöll lämpligt samtycke för all personlig information som ägs av tredje part och som du har tillhandahållit DHL. 

  MyDHL + och funktionerna tillhandahålls på "as is" -basis. DHL Express utesluter i den utsträckning som tillåtits enligt lag alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsade till de underförstådda garantierna om försäljningsbarhet, icke-intrång i tredje parts rättigheter och lämplighet för ett visst ändamål. DHL Express, dess dotterbolag eller ombud lämnar inga garantier för MyDHL+ noggrannhet, fullständighet, säkerhet eller aktualitet. Ingen information som erhållits via MyDHL+ ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges av DHL Express i MyDHL+ Användarvillkor.

 16. I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, får DHL Express, dess dotterbolag eller partners under inga omständigheter ansvara för eventuella oavsiktliga, indirekta, exemplifierande, bestraffande och följdskador, förlorade vinster, påföljder, böter eller skadestånd till följd av förlorade data eller affärsavbrott eller på annat sätt till följd av användning av eller oförmåga att använda MyDHL+, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd, delikt eller någon annan juridisk teori, och huruvida DHL Express får information om möjligheten till detsamma. Utan att begränsa det ovanstående, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, får DHL Express under inga omständigheter total ansvar för skador (direkt eller på annat sätt) eller förlust oavsett vilken form av handlande eller fordran, vare sig det är i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, överstiga EUR 100 per händelse. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är de åtgärder som anges i MyDHL+ Användarvillkor exklusiva och är begränsade till de som uttryckligen föreskrivs i MyDHL+ Användarvillkor.
 17. Kund ersätter härmed DHL Express i full utsträckning från och mot allt och alla skyldigheter, kostnader, krav, orsaker till handlingar, skador och utgifter som uppstår till följd av eller på något sätt relaterat till överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa MyDHL+ Användarvillkor av kunden.
 18. Parterna kan när som helst säga upp eller avbryta kundens användning av MyDHL+ efter eget gottfinnande. Vid sådan avstängning eller uppsägning måste kunden omedelbart (a) avbryta sin användning av MyDHL+ och (b) ta bort alla kopior hen kan ha gjort. Kunden samtycker till att DHL Express inte ska vara ansvarigt gentemot hen eller någon tredje part för uppsägning eller avstängning av kundens åtkomst till MyDHL+. Uppsägning av avtalet om användning av MyDHL+ påverkar varken bokningarna via MyDHL+ eller själva transportavtalet.
 19. DHL Express kan när som helst ändra dessa MyDHL+ Användarvillkor. DHL Express ska meddela kunden om alla ändringar av dessa MyDHL+ Användarvillkor i textform (t.ex. via plattformen eller via e-post) (”meddelande om ändringar”). Ändringarna träder i kraft gentemot kund och kontraktsförhållandet ska fortsätta under de ändrade villkoren om kunden inte gör invändningar mot dessa ändringar inom fyra (4) veckor efter mottagande av meddelandet om ändringar genom skriftlig meddelande till DHL Express. Denna tidsfrist ska anses vara uppfylld så länge invändningen skickas till DHL Express inom denna tidsperiod. DHL Express ska specifikt påpeka kunden i den skriftliga anmälan om ändringar av ovanstående konsekvenser av misslyckande med att invända.
 20. Dessa användarvillkor för MyDHL+ ska regleras av lagarna i det land där DHL Express upphandlande enhet har sitt säte. I händelse av att kunden är en privatperson som är bosatt i en EU-medlemsstat gäller de ovannämnda lagarna i den utsträckning att dessa lagar inte strider mot obligatoriska lagstadgade bestämmelser i EU:s medlemsstat i kundens hemland. Användarvillkoren för MyDHL+ regleras inte av FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. Varje tvist som härrör från detta avtal ska omfattas av exklusiv behörighet för domstolarna där DHL Express upphandlande enhet har sitt säte.
Tillbaka till början