DHL Express Allmänna transportvillkor

("Villkor och bestämmelser")

Dessa Allmänna bestämmelser är tillämpliga på DHL Express alla tjänster. Då ni beställer DHL Express tjänster innebär det att ni i egenskap av avsändare (”Avsändare”) – för egen räkning och som ombud för mottagaren av försändelsen (”Mottagaren”) samt alla övriga med rättighet i försändelsen – accepterar att dessa Allmänna bestämmelser gäller för tjänsterna.

Med ”försändelse” menas alla dokument eller paket som transporteras under en och samma fraktsedel. En försändelse kan transporteras med det transportmedel som DHL väljer – t.ex. med flyg, på väg eller annat transportsätt. Begreppet ”fraktsedel” inkluderar varje adressetikett eller dokument som identifierar försändelsen och som framställts av DHL:s eller Avsändarens automatiska system, t.ex. s.k. label, streckkod, waybill eller annan fraktsedel. Alla transporter utförs i enlighet med det begränsade ansvar som anges i detta dokument. Om Avsändaren kräver utökat skydd kan försäkring tecknas mot en tilläggskostnad (se nedan för ytterligare information). Med ”DHL” menas alla som ingår i DHL Express nätverk.

För att kunna utföra tjänster äger DHL rätt att vidta följande åtgärder för Avsändarens eller Mottagarens räkning: (1) fylla i dokument, ändra produkt- eller servicekoder och göra utlägg för tull, skatter eller andra avgifter enligt gällande lagar och förordningar (”Tullavgifter”), (2) agera som Avsändarens eller Mottagarens ombud eller utse ett tullombud för exportkontroll och införtullning, och (3) omadressera försändelse till Mottagarens tullombud eller till annan adress på begäran av person som enligt DHL:s skäliga bedömning äger behörighet till detta. Avsändare eller Mottagare är skyldiga att tillhandahålla eventuell ytterligare fullmakt eller auktorisation som enligt tillämplig lagstiftning krävs för att DHL ska kunna klarera en försändelse.
En försändelse anses oacceptabel om:
 • den innehåller vapen, ammunition, explosiva ämnen, explosiva varor eller enheter, luftvapen, skjutvapenattrapper eller replika, piratkopior, kontanter, ädelmetall, levande djur, illegala djurdelar eller kvarlevor såsom elfenben, mänskliga kvarlevor eller aska, ädelstenar, cannabis eller dess derivat eller illegala varor såsom narkotika, eller andra illegala droger.
 • IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) eller annan behörig organisation klassificerat innehållet som riskmaterial, farligt gods, förbjudet eller i övrigt utfärdat restriktioner mot innehållet (”Farligt gods”),
 • adressen är inkorrekt eller inte korrekt uppmärkt eller om emballaget är otillräckligt eller olämpligt för att säkerställa en säker transport med normal transporthantering,
 • den innehåller annat objekt som DHL inte kan transportera säkert eller lagligt.
 • Avsändaren, Mottagaren eller någon annan som har ett direkt eller indirekt intresse i försändelsen är listad på någon tillämplig sanktionslista som nekad eller begränsad part.

Försändelser kan inte levereras till boxadresser eller postnummer. Försändelser levereras till den mottagaradress som uppges av Avsändaren, dock ej nödvändigtvis till den angivna Mottagaren personligen. Försändelse till adress med central mottagningsenhet levereras till sådan enhet.

DHL kan komma att meddela Mottagaren om en kommande leverans eller om ett misslyckat leveransförsök. Mottagaren kan komma att erbjudas olika leveransalternativ, såsom leverans en annan dag, leverans utan signatur eller omdirigering till eller upphämtning på DHL Service Point.

Om försändelsen är oacceptabel enligt punkt 2 ovan, för lågt värderad med hänsyn till tullhanteringen eller om Mottagaren inte skäligen kan identifieras eller lokaliseras eller om Mottagaren vägrar att ta emot eller att betala Tullavgifter eller andra leveranstillägg ska DHL göra vad som rimligen kan krävas för att returnera försändelsen till Avsändaren på dennes bekostnad. Om det inte är möjligt att returnera försändelsen har DHL rätt att överge, avyttra, eller sälja försändelsen utan något ansvar eller någon förpliktelse av något slag gentemot Avsändaren eller annan. DHL har rätt att destruera försändelse om DHL är förhindrad enligt gällande lag eller av brottsbekämpande myndighet att returnera hela eller delar av försändelsen till Avsändaren, samt försändelse som innehåller Farligt gods.

DHL har rätt att öppna och undersöka en försändelse av säkerhetsskäl, skäl kopplade till tullklarering, eller andra regulatoriska skäl utan att meddela Avsändaren därom.

DHL:s transportpriser beräknas utifrån den högsta av faktisk vikt och volymvikt per kolli. Alla försändelser kan bli föremål för ny vägning eller mätning av DHL för verifiering.

Betalning av Tullavgifter och andra avgifter/tillägg som ska betalas i mottagande land enligt information på DHL:s webbplats i det landet, kan komma att krävas av Mottagaren före leverans.

Detta inkluderar en avgift i de fall DHL använder sin kredit hos Tullverket eller gör ett utlägg för Tullavgifter för Mottagarens räkning. Om Mottagaren inte betalar i tid är Avsändaren skyldig att betala eller ersätta DHL för all tull, moms och alla övriga avgifter och kostnader för tjänster som tillhandahållits av DHL samt för utlägg som DHL har gjort för Avsändarens eller Mottagarens räkning.

6.1 DHL:s ansvar för varje enskild försändelse som transporterats med flyg (inklusive anslutande vägtransport eller stopp ”en route”) är begränsat i enlighet med Montrealkonventionen eller Warsawakonventionen, eller – om någon av nämnda konventioner inte äger tillämplighet – till det lägsta av (i) aktuellt marknadsvärde eller deklarerat värde, och (ii) 22 SDR per kilo (motsvarande ca 30 USD per kilo). Dessa ansvarsbegränsningar gäller också för alla andra typer av transporter, förutom försändelser som transporteras på väg då nedan begränsningar gäller.

För gränsöverskridande vägtransporter är DHL:s ansvar begränsat i enlighet med CMR-konventionen till det lägsta av (i) aktuellt marknadsvärde eller deklarerat värde, och (ii) 8,33 SDR per kilo (motsvarande ca 11 USD per kilo). Dessa ansvarsbegränsningar gäller också nationella vägtransporter om inte nationell transportlagstiftning anger lägre ansvarsgränser eller tvingande nationell lagstiftning föreskriver högre ansvarsgränser.

Om Avsändaren anser att ovan ansvarsgränser är för låga, måste Avsändaren göra en särskild förklaring av värdet och beställa försäkring i enlighet med punkt 8 nedan, alternativt teckna en egen försäkring.

DHL:s ansvar är strikt begränsat till direkt skada på och förlust av försändelse och till de kilobegränsningar som anges i denna punkt 6. All annan typ av förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, inkomst, ränta, framtida affärer) är exkluderad, oavsett om förlusten eller skadan är direkt eller indirekt och även om risken för sådan förlust eller skada särskilt påpekats för DHL.

6.2 DHL kommer att vidta varje rimlig åtgärd för att leverera försändelsen i enlighet med DHL:s ordinarie transittider men DHL:s transittider är inte bindande och utgör inte del av transportavtalet. DHL har därmed inte något ansvar för skada eller förlust som uppstår på grund av försening. För vissa tjänster kan dock Avsändaren kräva en begränsad ersättning för försening i enlighet med DHL:s Pengarna-tillbaka-garanti.

Alla krav mot DHL ska skriftligen inges till DHL inom trettio (30) dagar från den dag då DHL tog emot försändelsen. Om så ej sker har DHL inget ansvar. Kraven begränsas till ett krav per försändelse och DHL:s ersättning ska anses vara slutgiltig och fullständig och täcka all förlust och skada i samband därmed.
DHL kan hjälpa Avsändaren att teckna försäkring för förlust av eller skada på försändelsen, täckande det fulla varuvärdet. Avsändaren måste i sådant fall instruera DHL därom genom att fylla i försäkringsavsnittet på fraktsedeln eller i DHL:s automatiska system, samt betala gällande avgift. Transportförsäkringen täcker inte indirekt skada eller förlust eller förlust eller skada orsakad av förseningar.
DHL ansvarar inte för förlust eller skada på grund av omständigheter utanför DHL:s kontroll. Detta omfattar, men är inte begränsat till, elektronisk eller magnetisk skada på eller utradering av elektronisk eller fotografisk bild, information eller inspelning; fel eller defekt som sammanhänger med försändelsens egenskaper, även om detta är känt för DHL; handling eller underlåtenhet av någon som inte är anlitad av eller anställd hos DHL (t.ex. Avsändare, Mottagare, tredje person, tullmyndighet eller annan statstjänsteman); cyberattacker och andra hot och attacker relaterade till IT-säkerhet; Force Majeure (t.ex. jordbävning, cyklon, storm, översvämning, dimma, krig, flygolycka, embargo, upplopp, epidemi, pandemi, inbördeskrig eller konflikt på arbetsmarknaden).
Avsändaren ska ersätta DHL för, och hålla DHL, dess direktörer, tjänstemän, anställda och agenter, skadeslösa från, allt ansvar, all skada och förlust som orsakas av att Avsändaren inte uppfyller följande garantier och utfästelser:
 • försändelsen är acceptabel för transport, dvs inte är en oacceptabel försändelse enligt punkt 2 ovan,
 • försändelsen har ställts i ordning för transport i säkra lokaler, av pålitliga personer och har skyddats mot obehörigt intrång under förberedelse, lagring och transport till DHL,
 • Avsändaren har följt alla tillämpliga lagar och regler om exportkontoll, sanktioner och tull, samt alla övriga myndighetskrav och restriktioner relaterade till import, export, transit eller överföring av gods,
 • Avsändaren har deklarerat till DHL om en försändelse innehåller produkter med dubbla användningsområden (PDA) eller krigsmateriel som kräver kräver särskilt tillstånd,
 • Avsändaren har tillhandahållit DHL all information, alla tillstånd, licenser eller andra offentligrättsliga auktorisationer och dokument som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller som DHL begär, samt att all information, alla tillstånd, licenser eller andra offentligrättsliga auktorisationer och dokument som har tillhandahållits av Avsändaren eller dennes representanter är korrekt(a) och fullständig(a), inklusive värde, beskrivning av gods och information om Avsändare och Mottagare, och
 • Avsändaren, vid överföring av personuppgifter till DHL, har efterlevt alla sina skyldigheter avseende behandling och överföring av sådana personuppgifter, inklusive information till berörda individer om att personuppgifter, såsom Mottagarens adress och mobilnummer, krävs för transport, tullklarering och leverans.
Avsändaren godkänner alla transportvägar och eventuella omvägar, inklusive att försändelsen transporteras via mellanliggande destinationer med tillfälliga uppehåll.
Tvist som uppstår inom ramen för eller som i något avseende har samband med dessa villkor ska prövas av domstol i det land varifrån försändelsen avsänts och enligt där gällande lagar. Avsändaren underkastar sig oåterkalleligen denna jurisdiktion, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan genomföras ska detta inte inverka på giltigheten av andra delar av villkoren.
Giltig September 1, 2021
Tillbaka till början