DHL Express Allmänna transportvillkor

("Villkor och bestämmelser")

Dessa Allmänna bestämmelser är tillämpliga på DHL Express alla tjänster. Då ni beställer DHL Express tjänster innebär det att ni i egenskap av avsändare (”Avsändare”) – för egen räkning och som ombud för mottagaren av försändelsen (”Mottagaren”) samt alla övriga med rättighet i försändelsen – accepterar att dessa Allmänna bestämmelser gäller för tjänsterna.

Med ”försändelse” menas alla dokument eller paket som transporteras under en och samma fraktsedel. En försändelse kan transporteras med det transportmedel som DHL väljer – t.ex. med flyg, på väg eller annat transportsätt. Begreppet ”fraktsedel” inkluderar varje adressetikett eller dokument som identifierar försändelsen och som framställts av DHL:s eller Avsändarens automatiska system, t.ex. s.k. label, streckkod, waybill eller annan fraktsedel. Alla transporter utförs i enlighet med det begränsade ansvar som anges i detta dokument. Om Avsändaren kräver utökat skydd kan försäkring tecknas mot en tilläggskostnad (se nedan för ytterligare information). Med ”DHL” menas alla som ingår i DHL Express nätverk.

För att kunna utföra sitt uppdrag äger DHL rätt att vidta följande åtgärder för Avsändarens eller Mottagarens räkning: (1) fylla i dokument, ändra produkt- eller servicekoder och betala tull, skatt, avgift eller böter enligt gällande lagar och förordningar (”Tullavgifter”), (2) uppträda som Avsändarens ombud när det gäller tulldeklaration och exportkontroll och som mottagare i syfte att utse tullombud för införtullning, och (3) omadressera försändelsen till Mottagarens tullombud eller till annan adress på begäran av person som enligt DHL:s skäliga bedömning äger behörighet till detta.
En försändelse anses oacceptabel om:
  • tulldeklaration inte har lämnats när det krävs enligt gällande tullregler,
  • den innehåller piratkopior, djur, ädelmetaller, valutor, ädelstenar, vapen, explosiva varor och ammunition, mänskliga kvarlevor eller illegala varor såsom elfenben och narkotika,
  • IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) eller annan behörig organisation klassificerat innehållet som riskmaterial, farligt gods, förbjudet eller i övrigt utfärdat restriktioner mot innehållet (”Farligt gods”),
  • adressen är inkorrekt eller inte korrekt uppmärkt eller om emballaget är otillräckligt eller olämpligt för att säkerställa en säker transport med normal transporthantering,
  • den innehåller objekt som DHL beslutar inte kan transporteras säkert eller lagligt.

Försändelser kan inte levereras till boxadresser eller postnummer. Försändelser levereras till den mottagaradress som uppges av Avsändaren, dock ej nödvändigtvis till den angivna Mottagaren personligen. Försändelse till adress med central mottagningsenhet levereras till sådan enhet.

DHL kan meddela Mottagaren om en kommande leverans eller om ett misslyckat leveransförsök. Mottagaren kan komma att erbjudas olika leveransalternativ, såsom leverans en annan dag, leverans utan signatur eller omdirigering till eller upphämtning på DHL Service Point. Vissa leveransalternativ kan exkluderas på Avsändarens begäran.

Om försändelsen är oacceptabel enligt punkt 2 ovan, för lågt värderad med hänsyn till tullhanteringen eller om Mottagaren inte skäligen kan identifieras eller lokaliseras eller om Mottagaren vägrar att ta emot eller att betala Tullavgifter eller andra leveranstillägg ska DHL göra vad som rimligen kan krävas för att returnera försändelsen till Avsändaren på dennes bekostnad. Om det inte är möjligt att returnera försändelsen har DHL rätt att överge, avyttra, eller sälja försändelsen utan något ansvar eller någon förpliktelse av något slag gentemot Avsändaren eller annan. Tullavgifter, fraktavgifter, tillägg och administrationskostnader ska avräknas från intäkten vid en eventuell försäljning varefter balansen ska redovisas till Avsändaren. DHL har rätt att destruera försändelse som enligt gällande lag inte får returneras till Avsändaren samt försändelse som innehåller Farligt gods.

DHL har rätt att öppna och undersöka en försändelse av säkerhetsskäl, skäl kopplade till tullklarering, eller andra regulatoriska skäl utan att meddela Avsändaren därom.

DHL:s fraktavgifter beräknas utifrån den högsta av faktisk vikt och volymvikt per kolli. Alla försändelser kan bli föremål för ny vägning eller mätning av DHL för verifiering.

Avsändaren, eller Mottagaren i de fall då DHL agerar å Mottagarens vägnar, ska betala eller ersätta DHL för alla fraktavgifter, tillägg, Tullavgifter och andra avgifter kopplade till DHL:s tjänster, eller som DHL debiteras för Avsändarens eller Mottagarens räkning. Betalning av Tullavgifter kan komma att krävas före leverans.

Om DHL använder sin kredit hos Tullverket eller gör ett utlägg för Tullavgifter för Mottagarens räkning och Mottagaren inte har ett kundnummer hos DHL, har DHL rätt att ta ut ersättning för detta.

6.1 DHL:s ansvar för varje enskild försändelse som transporterats med flyg (inklusive anslutande vägtransport eller stopp ”en route”) är begränsat i enlighet med Montrealkonventionen eller Warsawakonventionen, eller – om någon av nämnda konventioner inte äger tillämplighet – till det lägsta av (i) aktuellt marknadsvärde eller deklarerat värde, och (ii) 22 SDR per kilo (motsvarande ca 30 USD per kilo). Dessa ansvarsbegränsningar gäller också för alla andra typer av transporter, förutom försändelser som transporteras på väg då nedan begränsningar gäller.

För gränsöverskridande vägtransporter är DHL:s ansvar begränsat i enlighet med CMR-konventionen till det lägsta av (i) aktuellt marknadsvärde eller deklarerat värde, och (ii) 8,33 SDR per kilo (motsvarande ca 11 USD per kilo). Dessa ansvarsbegränsningar gäller också nationella vägtransporter om inte nationell transportlagstiftning anger lägre ansvarsgränser eller tvingande nationell lagstiftning föreskriver högre ansvarsgränser.

Om Avsändaren anser att ovan ansvarsgränser är för låga, måste Avsändaren göra en särskild förklaring av värdet och beställa försäkring i enlighet med punkt 8 nedan, alternativt teckna en egen försäkring.

DHL:s ansvar är strikt begränsat till direkt skada på och förlust av försändelse och till de kilobegränsningar som anges i denna punkt 6. All annan typ av förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, inkomst, ränta, framtida affärer) är exkluderad, oavsett om förlusten eller skadan är direkt eller indirekt och även om risken för sådan förlust eller skada särskilt påpekats för DHL.

6.2 DHL kommer att vidta varje rimlig åtgärd för att leverera försändelsen i enlighet med DHL:s ordinarie transittider men DHL:s transittider är inte bindande och utgör inte del av transportavtalet. DHL har därmed inte något ansvar för skada eller förlust som uppstår på grund av försening. För vissa tjänster kan dock Avsändaren kräva en begränsad ersättning för försening i enlighet med DHL:s Pengarna-tillbaka-garanti.

Alla krav mot DHL ska skriftligen inges till DHL inom trettio (30) dagar från den dag då DHL tog emot försändelsen. Om så ej sker har DHL inget ansvar. Kraven begränsas till ett krav per försändelse och DHL:s ersättning ska anses vara slutgiltig och fullständig och täcka all förlust och skada i samband därmed.
DHL kan hjälpa Avsändaren att teckna försäkring som täcker värdet när det gäller förlust av eller skada på försändelsen. Avsändaren måste i sådant fall instruera DHL därom genom att fylla i försäkringsavsnittet på fraktsedelns framsida eller i DHL:s automatiska system samt betala gällande avgift. Transportförsäkringen täcker inte indirekt skada eller förlust eller förlust eller skada orsakad av förseningar.
DHL ansvarar inte för förlust eller skada på grund av omständigheter utanför DHL:s kontroll. Detta omfattar, men är inte begränsat till, elektronisk eller magnetisk skada på eller utradering av elektronisk eller fotografisk bild, information eller inspelning; fel eller defekt som sammanhänger med försändelsens egenskaper, även om detta är känt för DHL; handling eller underlåtenhet av någon som inte är anlitad av eller anställd hos DHL (t.ex. Avsändare, Mottagare, tredje person, tullmyndighet eller annan statstjänsteman); Force Majeure (t.ex. jordbävning, cyklon, storm, översvämning, dimma, krig, flygolycka, embargo, upplopp, inbördeskrig eller konflikt på arbetsmarknaden).
Avsändaren ska ersätta och hålla DHL skadeslös för all skada och förlust som orsakas av att Avsändaren inte uppfyller följande garantier och utfästelser:
  • all information som lämnas av Avsändaren eller dennes representanter är fullständig och korrekt,
  • försändelsen är acceptabel för transport, dvs inte är en oacceptabel försändelse enligt punkt 2 ovan,
  • försändelsen har ställts i ordning för transport i säkra lokaler, av pålitliga personer och har skyddats mot obehörigt intrång under förberedelse, lagring och transport till DHL,
  • Avsändaren har följt alla tillämpliga tull-, import- och exportbestämmelser, personuppgiftslagstiftning, sanktioner, embargo samt alla övriga tillämpliga lagar och förordningar, och
  • Avsändaren har inhämtat alla nödvändiga samtycken för behandling av personuppgifter som vidarebefordras till DHL och som krävs för transport, tullklarering och leverans av försändelsen, inklusive uppgifter om Mottagaren såsom e-postadress och mobiltelefonnummer till denne.
Avsändaren godkänner alla transportvägar och eventuella omvägar, inklusive att försändelsen transporteras via mellanliggande destinationer med tillfälliga uppehåll.
Tvist som uppstår inom ramen för eller som i något avseende har samband med dessa villkor ska, om inte DHL väljer annan jurisdiktion, prövas av domstol i det land varifrån försändelsen avsänts och enligt där gällande lagar. Avsändaren underkastar sig oåterkalleligen denna jurisdiktion, såvida inte tvingande lag föreskriver annat.
Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan genomföras ska detta inte inverka på giltigheten av andra delar av villkoren.
Giltig Mars 6, 2020
Back to Top