DHL Express Garancija Vračila Denarja Roki in pogoji

DHL bo, na podlagi strankine zahteve in v okviru omejitev, navedenih spodaj, ponudil bodisi dobropis bodisi bo vrnil znesek prevoznih stroškov, ki jih je plačala stranka za pošiljko DHL EXPRESS, dostavljeno pozneje, kot se je DHL obvezal glede dostave.
A. Garancija se uporablja samo za

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

storitve (vsaka "Storitev") in za pošiljke, ki v celoti ustrezajo omejitvam, ki so opisane tu.
B. Garancija se uporablja za prevozne stroške, ki presegajo strankino ceno za standardne storitve ob koncu dneva (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, ali v primeru domačih pošiljk, DHL EXPRESS DOMESTIC) ("Prevozni stroški"). Garancija je izključena za vse druge postavke, vključujoč, brez omejitev, globe, davke ali druge stroške ali zneske (kot so doplačila za gorivo), in prevozne stroške, ki izhajajo iz vrnjenih pošiljk.
C. V primeru pošiljk, sestavljenih iz več kosov, se Garancija uporablja za vsak kos v pošiljki. Če se zamudi dostava posameznega kosa pošiljke, bo dano vračilo ali dobropis za prevozne stroške, ki se nanašajo na celotno pošiljko.
D. Stranka mora obvestiti DHL o zahtevku zaradi zamude dostave, pisno ali po telefonu, v roku 14 koledarskih dni od datuma pošiljanja in DHL-u posredovati številko računa (če obstaja), številko tovornega lista, datum pošiljanja in popolno informacijo o prejemniku. DHL bo v roku 30 koledarskih dni potem, ko ga bo stranka na ta način obvestila, bodisi:
 • stranki dal dobropis ali ji bo vrnil stroške,
 • stranki posredoval obvestilo z obrazložitvijo, da pošiljka ni primerna za garancijo pod navedenimi omejitvami ali izjemami, bodisi
 • stranki posredoval dokaz o pravočasni dostavi.
E. Stranka ne sme dovoliti nobeni drugi osebi, da vloži zahtevek v njenem imenu, niti ne sme odstopiti zahtevka nobeni drugi osebi. DHL je s povračilom prevoznih stroškov stranki popolnoma oproščen svojih obveznosti za zamudo po Garanciji.
F. Garancija se ne uporablja, če je zamuda dostave ali neuspela dostava posledica okoliščin, ki jih DHL ne more nadzirati, kot je določeno v DHL-ovih Rokih in pogojih prevoza, vključujoč zamude zaradi carinjenja, netočne ali nepopolne podatke o pošiljki, navodila ali podatke o dostavi (kot so poštni predal za prejemnikov naslov, manjkajoča ali netočna prejemnikova telefonska številka) ali prejemnikov zahtevek za zamudo, preusmeritev pošiljke ali nestandardne carinske storitve; ali nedosegljivost prejemnika ali njegova zavrnitev prevzema pošiljke ali plačila carine in davkov po povzetju, če se to zahteva.
G. Vse druge določbe DHL-ovih Rokov in pogojev prevoza veljajo. Garancijo lahko DHL kadarkoli spremeni ali razveljavi.
H. Če ima stranka časovno zelo občutljivo pošiljko, katere izguba ali zamuda pri dostavi lahko povzroči posledične škode, mora kontaktirati svojega zavarovalniškega agenta ali posrednika, da se zavaruje proti takim tveganjem, saj DHL ne prevzema takšnih odgovornosti. DHL ne nudi in ne bo urejal takšnega zavarovanja pošiljke.
I. Garancija se ne uporablja za:
  (i) pošiljke, povezane s kliničnimi poskusi, kjer se uporablja embalaža za temperaturno občutljivost,
  (ii) dodatne stroške, ki se nanašajo na katerokoli izbirno storitev, prodano s pošiljko, npr. pakiranje,
  (iii) začasne izvoze ali uvoze,
  (iv) pošiljke z vsebino visoke vrednosti, za katere se zahteva carinjenje, ali
  (v) pošiljke s kosi, ki presegajo dovoljeno težo ali velikost; in/ali
  (vi) pošiljke, ki vsebujejo dovoljeno nevarno blago.
A. Storitve so na voljo samo od določenih krajev do določenih namembnih krajev s poštno številko (ali mest, ki nimajo poštnih številk).
B. Storitve niso na voljo za nesprejemljive pošiljke, kot so določene v DHL-ovih Rokih in pogojih za prevoz tovora, ali za pošiljke, ki ne ustrezajo drugim omejitvam glede velikosti, teže, blaga ali vrednosti, ki jo ugotovi DHL.
C. Za ugotovitev, ali je storitev na voljo za posamezno pošiljko med posameznim krajem odpošiljanja in namembnim krajem, ali v kombinaciji s posamezno značilnostjo storitve (kot je dostava v soboto), prosimo preverite DHL-ovo internetno stran ali kontaktirajte DHL-ov klicni center in priskrbite naslednje informacije:
 • naslov prevzema,
 • blago, ki se pošilja,
 • (če se zahteva) njegova vrednost za carinske namene,
 • čas in datum, ko bo pošiljka na voljo za prevzem,
 • točen namembni kraj, vključno s poštno številko,
 • teža pošiljke,
 • dimenzije pošiljke,
 • število kosov.
D. Pošiljatelj mora podrobno opisati zahtevano Storitev na tovornem listu in mora predati pošiljko DHL-u v času, dogovorjenim z DHLom.
Velja julij 1, 2017
Nazaj na vrh