MyDHL+ Terms of Use

 1. DHL Express DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., Špruha 19, NULL, NULL, NULL, , , v nadaljnjem besedilu "DHL Express", ponuja spletno platformo (v nadaljevanju "MyDHL+") strankam, bodisi kot zasebnik ali poslovna oseba ali zaposleni, ki deluje v imenu podjetja (v nadaljnjem besedilu: »Stranke«), da čim bolj preprosto posluje s podjetjem DHL Express tako, da dovoli tiskanje nalepk, razpored prevzemov, shranjevanje kontaktnih podatkov, sledenje pošiljk, pošiljanje ustreznih dokumentov in podatkov neposredno iz računalnika pošiljateljev in drugih funkcij, povezanih s storitvami DHL Express (vse skupaj "Funkcije").
 2. Ti pogoji veljajo za uporabo MyDHL+ in njegovih funkcij s strani stranke. Za nekatere funkcije se lahko uporabljajo dodatni pogoji, ki jih stranka sprejme posebej. Za vse prevozne storitve, ki jih zagotavlja DHL Express, veljajo pogoji prevoza DHL Express.
 3. Stranka uporablja MyDHL+ samo za namene, povezane z DHL Express, določene v 1. poglavju, in brez izjem izpolnjuje pogoje uporabe ter vsa navodila o uporabi MyDHL+ njegovih funkcij. Ni dovoljeno (a) spreminjati, posegati, onemogočati nobenih funkcij, funkcionalnosti ali varnostnih kontrol MyDHL+ in njegovih funkcij; (b) premagati, izogniti se, obiti, odstraniti, izključiti ali drugače obiti kakršne koli zaščitne mehanizme MyDHL+ in njegovih funkcij ali (c) dekompilirati, razstaviti ali pridobiti izvirno kodo, podlago za ideje, algoritme, strukturo ali organizacijsko obliko MyDHL+ in njegove funkcije ali (d) najem, zakup, podlicenca, posojanje ali kako drugače prerazporeditev MyDHL+ ali katere koli funkcije.
 4. Stranka, ki se želi registrirati za stalno uporabo MyDHL+, izpolni zahtevane podatke v registracijsko polje. S pošiljanjem aktivacijske e-pošte DHL Express potrdi registracijo in funkcije lahko uporabi takoj zatem.
 5. Če uporabljate funkcijo »Ustvari pošiljko« ali »Razporedite prevzem« «, izdelava pošiljke ali zahteva za prevzem znotraj MyDHL+ ne pomeni prevozne pogodbe. Prevozna pogodba bo sklenjena šele, ko bo pošiljko izročil in sprejel DHL Express.
 6. Stranka sprejema, da DHL Express lahko kadar koli začasno ali trajno spremeni funkcijo MyDHL+ ali ga nadomesti z drugo IT-rešitvijo po lastni presoji.
 7. DHL Express si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali omeji uporabo katere koli funkcije in/ali vsebine, zlasti če (a) so funkcije in/ali vsebine spremenjene ali ukinjene ali (b) je stranka kršila pogoje MyDHL+ uporabe ali (c) je treba izvesti vzdrževalna dela. Stranka se strinja, da DHL Express ne odgovarja stranki ali tretji osebi za kakršno koli spreminjanje, začasno ukinitev ali ukinitev funkcij in/ali vsebine.
 8. Vsa besedila, grafike, uporabniški vmesniki, zbirke podatkov, blagovne znamke, logotipi in računalniška koda ("Vsebina"), vključno z zasnovo, strukturo, izbiro, izrazom, "videzom in občutkom" in razporeditvijo takšne vsebine v MyDHL+ je v lasti ali licenci DHL Express in je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter drugimi pravicami intelektualne lastnine. Razen kot je izrecno določeno v pogojih uporabe MyDHL+, nobenega dela MyDHL+ in nobene vsebine ni mogoče kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, nalagati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način na kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno mesto ali drug medij za objavo ali distribucijo, brez predhodnega pisnega soglasja DHL Expressa.
 9. Stranka dodeli DHL Express pravico do uporabe vseh podatkov, dokumentov ali drugih informacij, ki jih je stranka posredovala v okviru MyDHL+, vključno z dopisom podjetja, logotipom, elektronskimi podpisi in drugimi IP-ji, prenesenimi z njimi („Informacije“), za namene, določene v Funkcijah. To vključuje uporabo informacij za namene obdelave in prevoza pošiljk, vključno s brezpapirno trgovino. Stranka je izključno odgovorna in v celoti povrne družbi DHL Express kakršne koli zahtevke, izgube, škodo ali posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe ali zanašanja na Informacije.
 10. Stranka je odgovorna za vse dejavnosti, ki se izvajajo prek storitve MyDHL+, vključno z uporabo funkcije obveščanja, vendar ne omejeno nanjo, v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti s konkurenco in varstvom podatkov ter carinsko zakonodajo.Stranka bo pridobila soglasje katerega koli prejemnika za prejemanje e-pošte ali SMS-a od DHL Express-a ali kakršne koli druge podatke, dokumente ali podatke v elektronski obliki in na splošno soglasje od katere koli tretje osebe za posredovane osebne podatke, ki so v lasti katere koli tretje osebe in ki jih je stranka posredovala DHL Express. Na zahtevo DHL Expressa stranka posreduje DHL Expressu dokazilo o soglasju.
 11. Stranka mora uporabljati ponujene varnostne funkcije, trenutno eSecure, in slediti varnostnim informacijam, ki jih nudi DHL Express v okviru MyDHL+. Še posebej mora stranka hraniti tajnost uporabe in dostopa, ki so ji bili dodeljeni, varovati pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb in jih ne sme razkriti nepooblaščenim uporabnikom. Stranka pooblasti samo osebe, ki potrebujejo dostop do storitve MyDHL+, da bi lahko v imenu stranke uporabljale funkcije ("pooblaščeni uporabnik"). Stranka o svojih obveznostih obvesti pooblaščene uporabnike in od pooblaščenih uporabnikov pridobi ustrezna potrdila. Stranka priznava lastno odgovornost za uporabo MyDHL+, tudi v zvezi s pošiljkami, ki jih lahko prek MyDHL+ zahtevajo tretje osebe. Stranka se strinja, da bo nemudoma obvestila DHL Express o vsaki nepooblaščeni uporabi računa ali gesla stranke ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti.
 12. Stranka sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da ne prenaša ali sprejema nobenih računalniških virusov ali drugih programov, ki bi lahko bili namenjeni poškodovanju, motenju, prestrezanju ali razlastitvi kakršnega koli sistema, podatkov ali informacij povezanih z DHL Express.
 13. Če v MyDHL+ ali funkcijah ni drugače določeno, pogodbene stranke zagotovijo vse informacije, vključno z računi, elektronsko znotraj MyDHL+. Stranka mora zagotoviti, da so vse informacije, ki jih posreduje DHL Expressu prek MyDHL+, popolne, pravilne in točne. Stranka bo izključno odgovorna za škodo ali posledice, ki bi lahko nastale zaradi uporabe napačnih ali nepopolnih informacij.
 14. Stranka se strinja, da bo DHL Express imel stroške pri obdelavi pošiljk, oddanih v MyDHL+, in da DHL Express lahko od stranke zahteva, da te stroške povrne, če ne bo pozneje oddala pošiljke v predvidenem času prevzema.
 15. DHL Express bo v MyDHL+ zbiral, shranjeval in obdeloval osebne podatke, ki jih zagotavlja stranka, v skladu z veljavnimi zakoni in politiko zasebnosti podatkov DHL Group. Podatki o zasebnosti DHL so na voljo v zavihku "Obvestilo o zasebnosti" v nogi spletnega mesta. MyDHL+ lahko vsebuje povezave do drugih neodvisnih spletnih strani tretjih oseb ("Povezana spletna mesta"). Ta povezana mesta niso pod nadzorom DHL Expressa in DHL Express ne odgovarja za vsebino takih povezanih strani, vključno z vsemi informacijami ali materiali, ki jih vsebujejo takšna povezana spletna mesta. Stranka potrdi, da je pridobila ustrezno privolitev za vse osebne podatke, ki so v lasti katere koli tretje osebe in ki so bili posredovani DHL-u.  

  MyDHL+ in funkcije so na voljo na osnovi "kot je". DHL Express v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, izključuje vsa jamstva, bodisi izrecna, implicitna, zakonska ali kako drugače, vključno z implicitnimi garancijami za prodajo, kršitvijo pravic tretjih oseb in primernostjo za določen namen. DHL Express, njegove podružnice ali zastopniki, ne jamčijo za točnost, popolnost, varnost ali pravočasnost MyDHL+. Nobene informacije, pridobljene prek MyDHL+, ne smejo ustvarjati nobene garancije, ki je DHL Express izrecno ne navede v pogojih uporabe MyDHL+.

 16. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, družba DHL Express v nobenem primeru ne sme biti odgovorna za kakršno koli naključno, posredno, zgledno, kaznovalno in posledično škodo, izgubljeni dobiček, kazni, globe ali škodo, ki so posledica izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja ali kako drugače izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe MyDHL+, ne glede na to, ali temelji na garanciji, pogodbi ali kakršni koli drugi pravni teoriji in ne glede na to, ali je DHL Express priporočen ali ne. Brez omejitve zgoraj navedenega, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru ne bo celotna odgovornost družbe DHL Express za kakršno koli škodo (neposredno ali drugače) ali izgubo ne glede na obliko tožbe ali zahtevka, bodisi v pogodbi, odškodnini ali drugačnih zahtevkih, ki presega 100€ na dogodek. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, so pravna sredstva, navedena v pogojih uporabe MyDHL+ ekskluzivna in omejena na izrecno določene pogoje navedene v »Pogojih uporabe« MyDHL+.
 17. Stranka s tem v celoti izplača odškodnino za DHL Express iz naslova kakršnih koli obveznosti, stroškov, zahtev, vzrokov za tožbo, škode in izdatkov, ki izhajajo ali so kakorkoli povezani s kršitvijo katere koli določbe teh MyDHL+ pogojev uporabe s strani stranke.
 18. Pogodbenice lahko kadar koli prekličejo ali prekinejo strankino uporabo MyDHL+ po lastni presoji. Po takšni prekinitvi ali prenehanju mora stranka takoj (a) prenehati uporabljati MyDHL+ in (b) izbrisati vse kopije, ki jih je naredil. Stranka se strinja, da DHL Express ne odgovarja njej ali tretji osebi za kakršno koli odpoved ali začasno zaustavitev strankinega dostopa do MyDHL+. Odpoved pogodbe o uporabi MyDHL+ ne vpliva na naročila prek MyDHL+ niti na samo prevozno pogodbo.
 19. DHL Express lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe MyDHL+. DHL Express stranko obvesti o vseh spremembah teh pogojev uporabe MyDHL+ v besedilni obliki (npr. Prek platforme ali po elektronski pošti) ("obvestilo o spremembah"). Spremembe začnejo veljati za stranko in pogodbeno razmerje se nadaljuje pod spremenjenimi pogoji, če stranka tem spremembam ne ugovarja v štirih (4) tednih po prejemu obvestila o spremembah s pisnim obvestilom DHL Express. Šteje se, da je ta rok izpolnjen, če je ugovor v tem roku poslan družbi DHL Express. DHL Express v pisnem obvestilu stranko posebej opozori na posledice zgoraj navedenih sprememb, če ne bo nasprotovanja.
 20. Te pogoje uporabe MyDHL+ ureja zakonodaja države, v kateri ima sedež naročnik DHL Express. V primeru, da je stranka zasebna oseba s stalnim prebivališčem v državi članici EU, se zgoraj navedeni zakoni uporabljajo, če ti zakoni niso v nasprotju z obveznimi zakonskimi določbami države članice stalnega prebivališča stranke. Pogojev uporabe MyDHL+ ne bo urejala Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, katere uporaba je izrecno izključena. Za vse spore, ki izhajajo iz tega sporazuma, velja izključno pristojnost sodišč, kjer ima naročnik DHL Express sedež.
Nazaj na vrh