DHL Express Roki in Pogoji Prevoza

("Roki in pogoji")

Pri naročilu DHL storitev se kot "pošiljatelj" v svojem imenu in v imenu naslovnika pošiljke ("naslovnik") in vseh drugih, ki imajo interes do pošiljke, strinjate, da veljajo ti roki in pogoji.

"Pošiljka" pomeni vse dokumente ali pakete, ki potujejo pod enim tovornim listom in jih je mogoče prevažati na kakršen koli način, ki ga izbere DHL, vključno z letalskim, cestnim ali katerim koli drugim prevozom. "Tovorni list" vključuje vsakršno oznako pošiljke ali dokument, ki ga izdelajo avtomatizirani sistemi DHL-a ali pošiljatelja, kot so nalepka, črtna koda, tovorni list ali obvestilo o pošiljki, kot tudi njihovo elektronsko različico. Vsaka pošiljka se prevaža na podlagi omejene odgovornosti, kot je določeno v tem dokumentu. Če pošiljatelj zahteva večje varstvo, se lahko zavarovanje uredi z doplačilom. (Spodaj si, prosimo, oglejte za dodatne informacije). "DLH" pomeni katerega koli člana DHL Express mreže.

DHL lahko v imenu pošiljatelja ali naslovnika za opravljanje storitev opravlja katero koli od naslednjih dejavnosti: (1) izpolnjuje vse dokumente, spreminja kode izdelkov ali storitev in vnaprej plača vse dajatve, davke ali druge regulatorske dajatve, ki jih zahtevajo veljavni zakoni in predpisi ("carinske dajatve"), (2) deluje kot zakonit in veljaven zastopnik pošiljatelja ali naslovnika ali imenuje carinskega posrednika za izvajanje izvoznega nadzora in carinjenja in (3) preusmeri pošiljko k naslovnikovemu carinskemu posredniku ali na drug naslov, na podlagi zahteve osebe, za katero DHL utemeljeno meni, da je za to pristojna. Pošiljatelj ali naslovnik mora zagotoviti posebno pooblastilo, ki je po veljavnem pravu potrebno, da lahko DHL ocarini pošiljko.
Pošiljka se šteje za nesprejemljivo, če:
 • vsebuje popolno strelno orožje, strelivo, eksplozive, eksplozivne naprave ali testne dele, zračne puške, replike ali imitacije strelnega orožja; ponarejeno blago; gotovino; surovo zlato ali srebro (plemenita kovina); žive živali, prepovedane dele ali ostanke živali, kot je slonovina; človeške ostanke ali pepel; razsute drage ali poldrage kamne; konopljo ali njene derivate; ali prepovedano blago, kot so narkotiki ali druge prepovedane droge,
 • je razvrščen kot nevaren material, nevarno blago, prepovedani ali omejeni izdelki v skladu z ADR (Evropsko uredbo o cestnem prometu za nevarno blago) ali IATA (Mednarodno združenje za zračni promet), ICAO (Mednarodna organizacija civilnega letalstva) ali drugo ustrezno organizacijo ("nevarno blago "),
 • vsebuje kateri koli drug predmet, ki ga DHL ne more varno ali zakonito prevažati,
 • njen naslov ni pravilen ali ni ustrezno označen ali če je embalaža pomanjkljiva ali neustrezna, da bi se zagotovil varen prevoz z običajno skrbnostjo ravnanja,
 • je pošiljatelj, naslovnik ali katera koli druga stranka, ki ima neposreden ali posreden interes za pošiljko, navedena na veljavnih seznamih sankcij kot zavrnjena ali omejena stranka.

Pošiljke ni možno dostaviti v poštne nabiralnike ali na poštne številke. Pošiljke se dostavijo na naslovnikov naslov, ki ga posreduje pošiljatelj, vendar pa ne nujno imenovanemu naslovniku osebno. Pošiljke, naslovljene na centralno sprejemno območje, bodo dostavljene na to območje.

DHL lahko naslovnika obvesti o prihajajoči dostavi ali o zgrešeni dostavi. Naslovniku se lahko ponudijo alternativne možnosti dostave, kot so dostava na drug dan, dostava brez zahteve podpisa, preusmeritev ali prevzem v DHL Servicepoint-u.

Če se pošiljka šteje za nesprejemljivo, kot je opisano v 2. točki, ali če je bila podcenjena za namene carinjenja ali če se naslovnika ne more ustrezno identificirati ali najti, ali če naslovnik zavrne dostavo ali plačilo carinskih dajatev ali drugih stroškov pošiljanja, si bo DHL razumno prizadeval vrniti pošiljko pošiljatelju. To bo na njegove stroške. Če pošiljke ni mogoče vrniti, se jo lahko sprosti, zapusti, odstrani ali proda, ne da bi se prevzela kakršna kola odgovornost do pošiljatelja ali koga drugega. DHL ima pravico uničiti vsako pošiljko, če katera koli zakonodaja ali organi pregona DHL -u preprečijo njeno vračilo v celoti ali delno pošiljatelju, pa tudi vsako pošiljko nevarnega blaga.

Iz razlogov varnosti, varovanja, carinjenja ali drugih regulativnih razlogov ima DHL pravico odpreti in pregledati pošiljko brez obvestila.

DHL-ovi stroški pošiljanja se izračunajo na podlagi višje izmed dejanske ali volumetrične teže na kos in DHL lahko vsako pošiljko ponovno stehta in izmeri, da potrdi ta izračun.

Plačilo carinskih in drugih dajatev, ki so navedene na spletnem mestu DHL-a v državi prejemnici, se lahko zahteva od naslovnika pred dostavo.

To vključuje plačilo, če DHL uporabi svoje dobroimetje pri carinskih organih ali plača kakršne koli carinske dajatve v imenu naslovnika. Pošiljatelj mora DHL-u plačati ali povrniti vse carinske in druge dajatve za storitve, ki jih je opravil DHL, ali so v imenu pošiljatelja ali naslovnika nastale DHL-u, če jih naslovnik ni plačal.

6.1 DHL-ova odgovornost za vsakršno pošiljko pri zračnem prevozu (vključno s pomožnim cestnim prevozom ali postanki na poti) je omejena z Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo, kot se uporabljata, ali v odsotnosti takšne konvencije, na nižjo od (I) trenutne tržne ali navedene vrednosti, ali (II) 22 posebnih pravic črpanja na kilogram (približno 30,00 USD na kilogram). Takšne omejitve se uporabljajo tudi za vse druge vrste prevoza, razen ko se pošiljke prevažajo le s cestnim prevozom, za katerega se uporabljajo spodnje omejitve.

Pri čezmejnem cestnem prevozu pošiljk je DHL-ova odgovornost omejena ali se šteje, da je omejena s Konvencijo za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR) na nižjo od (I) trenutne tržne ali navedene vrednosti, ali (II) 8,33 posebnih pravic črpanja na kilogram (približno 11,00 USD na kilogram). Če z nacionalnim transportnim pravom, ki se uporablja, niso določene obvezne ali nižje omejitve odgovornosti, se takšne omejitve uporabljajo tudi za nacionalni cestni prevoz.

Če pošiljatelj smatra te omejitve kot nezadostne, mora podati posebno izjavo o vrednosti in zahtevati zavarovanje, kot je opisano v 8. točki, ali si zagotoviti lastno zavarovanje.

Odgovornost DHL-a je strogo omejena na neposredno izgubo pošiljke in škodo na sami pošiljki ter na omejitve glede na kilograme v tej točki 6. Vse druge vrste izgube ali škode so izključene (vključno, vendar ne omejeno na, izgubljeni dobiček, prihodek, obresti, prihodnje poslovanje), ne glede na to, ali je takšna izguba ali škoda posebna ali posredna in tudi, če je bil DHL opozorjen na tveganje takšne izgube ali škode.

6.2   DHL si bo razumno prizadeval dostaviti pošiljko v skladu z DHL-ovimi običajnimi urniki dostave, vendar pa ti urniki niso zavezujoči in niso del pogodbe. DHL ne odgovarja za nobeno škodo ali izgubo zaradi zamude, vendar bo pošiljatelj lahko za določene pošiljke zahteval omejeno nadomestilo za zamudo na podlagi Rokov in pogojev garancije za vračilo denarja, ki so na voljo na spletni strani DHL-a (https://mydhl.express.dhl/) ali pri DHL-ovi službi za stranke.

Vse zahtevke je potrebno v pisni obliki poslati DHL-u v roku trideset (30) dni od dneva, ko je DHL sprejel pošiljko, sicer DHL nima nikakršne odgovornosti. Zahtevki so omejeni na en zahtevek na pošiljko, glede katerega bo odločeno v celoti in dokončno za vso izgubo ali škodo v tej zvezi.
DHL lahko uredi zavarovanje za izgubo ali poškodbo pošiljke, ki krije celotno vrednost blaga, pod pogojem, da pošiljatelj to pisno naloži DHL-u, vključno z izpolnitvijo zavarovalnega dela tovornega lista ali z uporabo avtomatiziranih sistemov DHL-a, in plača ustrezno premijo. Zavarovanje pošiljke ne krije posredne izgube ali škode, ali izgube ali škode zaradi zamud.
DHL ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki izvira iz okoliščin, ki so izven DHL-ovega nadzora. Te vključujejo, vendar niso omejene na, električno ali magnetno poškodbo ali izbris elektronskih ali fotografskih podob, podatkov ali posnetkov, vsako napako ali značilnost, ki se nanaša na naravo pošiljke, četudi je DHL-u znana; vsako dejanje ali opustitev dejanja osebe, ki ni v delovnem ali pogodbenem razmerju z DHL-om – npr. pošiljatelj, naslovnik, tretja oseba, carinski ali drug vladni uradnik; kibernetski napadi tretjih oseb ali druge grožnje, povezane z varnostjo informacij; »višja sila« - npr. potres, ciklon, nevihta, poplava, megla, vojna, letalska nesreča, prepoved trgovanja, nemiri, epidemija, pandemija, civilni nemiri ali industrijsko delovanje.
Pošiljatelj bo povrnil škodo in od DHL-a ter njegovih direktorjev, uradnikov, zaposlenih in zastopnikov ne bo uveljavljal odškodnine za nobeno odgovornost, izgubo ali škodo, ki izvira iz njegovega ravnanja, ki ni v skladu z naslednjimi zagotovili in izjavami:
 • pošiljka je sprejemljiva za prevoz v skladu z 2. točko zgoraj;
 • pošiljko so pripravile zanesljive osebe v varovanih prostorih in je bila med pripravo, shranjevanjem in prevozom do DHL-a varovana pred nepooblaščenim vmešavanjem;
 • pošiljatelj je upošteval veljavne izvozne kontrole, sankcije, carinske zakone in predpise ali druge veljavne predpisane zahteve in omejitve v zvezi z uvozom, izvozom, tranzitom ali prenosom blaga,
 • pošiljatelj je družbi DHL prijavil nadzorovano dvojno uporabno blago ali vojaško blago, za katero so potrebna vladna dovoljenja, ki so v pošiljki,
 • pošiljatelj je posredoval vse podatke, dovoljenja, licence ali druga vladna dovoljenja in dokumente, kot to zahteva veljavna zakonodaja ali na zahtevo DHL-a, in vsi podatki, dovoljenja, licence ali druga vladna dovoljenja in dokumenti, ki jih posreduje pošiljatelj ali njegovi zastopniki, so resnični, popolni in natančni, vključno z vrednostjo in opisom blaga ter podatki o pošiljatelju in naslovniku,
 • pri posredovanju osebnih podatkov DHL-u je pošiljatelj ravnal v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi glede obdelave in izmenjave teh podatkov, vključno z obvestilom prizadetim posameznikom, da so osebni podatki, vključno z e-poštnim naslovom in številko mobilnega telefona naslovnika, potrebni za prevoz, carinjenje in dostavo.
Pošiljatelj soglaša z vsemi potmi in preusmeritvami, vključno z možnostjo, da se pošiljka lahko prevaža z vmesnimi postanki.
Za vsak spor, ki izvira iz teh rokov in pogojev ali na kakršen koli način povezan z njimi, velja neizključna pristojnosti sodišč in ga ureja pravo države izvora pošiljke, pošiljatelj pa se nepreklicno podreja tej pristojnosti, razen če je v nasprotju z veljavnim pravom.
Neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe ne vpliva na noben drug del teh rokov in pogojev.
Velja september 1, 2021
Nazaj na vrh