Dodacie podmienky

Naučte sa pravidlá Incoterms® 2020

„Incoterms“ je ochranná známka Medzinárodnej obchodnej komory (ICC). Pravidlá Incoterms® sa často používajú na celom svete v medzinárodných zmluvách, ktoré ilustrujú zodpovednosť medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pokiaľ ide o náklady, riziká, zodpovednosť za poistenie nákladu a dodržiavanie predpisov.

čo musíte vedieť

  • Pravidlá Incoterms® slúžia na štandardizáciu procesu odosielania a prijímania tovaru. Ďalej určujú rozdelenie nákladov na medzinárodné obchodné transakcie a stanovujú dohodnuté zodpovednosti pre vývozcov a dovozcov.
  • Hlavným cieľom pravidiel Incoterms® je definovať kritériá pre rozdelenie záväzkov, nákladov a priradenia rizika medzi strany zapojené do medzinárodných transakcií.
  • Zoznámenie sa s pravidlami Incoterms® vám zaistí nákup tovaru od zahraničných výrobcov v súlade s platnými predpismi, dokumentáciou a postupmi.
Pravidlá systému Incoterms® 2020 sú rozdelené do dvoch kategórií podľa spôsobu prepravy.
Pravidlá systému Incoterms® 2020 sú rozdelené do dvoch kategórií podľa spôsobu prepravy.
  • Tabuľka zodpovednosti Incoterms® poskytuje prehľad povinností vývozcu a dovozcu v rámci každej kategórie.
  • Používanie obchodných podmienok Incoterms® nie je zákonnou požiadavkou, vždy sa však odporúča ich použitie na zjednodušenie transakcií a zníženie nedorozumení s tými, s ktorými obchodujete.
  • Viac informácií o globálnych pravidlách a obchodných podmienkach Incoterms® si môžete prečítať na webovej stránke Medzinárodnej obchodnej komory, ktorá obsahuje časté otázky a vysvetlenie pravidiel Incoterms®.

EXW
Ex Works

Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu na určenom mieste (napríklad v továrni alebo sklade), pričom týmto určeným miestom môže alebo nemusí byť priestor predávajúceho. Na uskutočnenie dodávky predávajúci nemusí naložiť tovar na žiadne zberné vozidlo, ani nemusí tovar precleniť na vývoz, ak sa takéto preclenie uplatňuje.

FCA
Free Carrier
Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu jedným alebo druhým z dvoch spôsobov:
  • Po prvé, ak je dohodnutým miestom prevádzka predávajúceho, tovar je dodaný, keď je naložený na dopravný prostriedok dohodnutý kupujúcim.
  • Po druhé, ak je uvedeným miestom iné miesto, tovar je dodaný vtedy, keď sa po naložení na dopravný prostriedok predávajúceho dostane na uvedené iné miesto a je pripravený na vyloženie z dopravného prostriedku tohto predávajúceho a je k dispozícii dopravcovi alebo inej osoby určenej kupujúcim.

Bez ohľadu na to, ktoré z týchto dvoch miest je vybraté ako miesto dodania, toto miesto identifikuje miesto prenosu rizika na kupujúceho a čas, od ktorého náklady idú na účet kupujúceho.

CPT
Carriage Paid To
Znamená, že predávajúci odovzdá tovar – a prenesie riziko – na kupujúceho jeho odovzdaním dopravcovi, ktorého predávajúci uzavrel, alebo obstaraním takto dodaného tovaru. Predávajúci tak môže urobiť tak, že prepravcovi odovzdá tovar do fyzickej držby spôsobom a na mieste, ktoré sú vhodné pre použitý dopravný prostriedok. Po takto dodanom tovare kupujúcemu predávajúci nezaručuje, že tovar dorazí do miesta určenia v poriadku, v uvedenom množstve alebo vôbec. Riziko totiž prechádza z predávajúceho na kupujúceho, keď je tovar doručený kupujúcemu odovzdaním dopravcovi; predávajúci však musí uzavrieť zmluvu o preprave tovaru od dodania do dohodnutého miesta určenia.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Znamená, že predávajúci odovzdá tovar – a prenesie riziko – na kupujúceho jeho odovzdaním dopravcovi, ktorého predávajúci uzavrel, alebo obstaraním takto dodaného tovaru. Predávajúci tak môže urobiť tak, že prepravcovi odovzdá tovar do fyzickej držby spôsobom a na mieste, ktoré sú vhodné pre použitý dopravný prostriedok. Po takto dodanom tovare kupujúcemu predávajúci nezaručuje, že tovar dorazí do miesta určenia v poriadku, v uvedenom množstve alebo vôbec. Riziko totiž prechádza z predávajúceho na kupujúceho, keď je tovar doručený kupujúcemu odovzdaním dopravcovi; predávajúci však musí uzavrieť zmluvu o preprave tovaru od dodania do dohodnutého miesta určenia.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Znamená, že predávajúci dodá tovar – a prenesie riziko – na kupujúceho, keď sa tovar po vyložení z prichádzajúceho dopravného prostriedku dá k dispozícii kupujúcemu na dohodnutom mieste určenia alebo na dohodnutom mieste v rámci tohto miesta. , ak je nejaký takýto bod dohodnutý. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s pristavením a vyložením tovaru na dohodnutom mieste určenia. V tomto pravidle Incoterms sú teda doručenie a doručenie na miesto určenia rovnaké. DPU je jediné pravidlo Incoterms, ktoré vyžaduje, aby predajca vyložil tovar v mieste určenia. Predajca by sa preto mal uistiť, že je schopný zorganizovať vykládku na uvedenom mieste. Ak strany majú v úmysle, aby predávajúci neniesol riziko a náklady spojené s vykládkou, treba sa vyhnúť pravidlu DPU a namiesto toho použiť DAP.
DAP
Delivered at Place
Znamená, že predávajúci dodá tovar – a prenesie riziko – na kupujúceho, keď je tovar daný k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravený na vyloženie na dohodnutom mieste určenia alebo na dohodnutom mieste v rámci tohto miesta, ak je takýto bod dohodnutý. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru na dohodnuté miesto určenia alebo na dohodnuté miesto v rámci tohto miesta. V tomto pravidle Incoterms sú preto doručenie a doručenie na miesto určenia rovnaké.
DDP
Delivered Duty Paid
Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu vtedy, keď je tovar daný kupujúcemu k dispozícii, colne prerokovaný na dovoz, na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, pripravený na vykládku, na dohodnutom mieste určenia alebo na dohodnutom mieste v rámci toho. mieste, ak je takýto bod dohodnutý. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru na dohodnuté miesto určenia alebo na dohodnuté miesto v rámci tohto miesta. V tomto pravidle Incoterms sú preto doručenie a doručenie na miesto určenia rovnaké.
FAS
Free Alongside Ship

Znamená to, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu, keď je tovar umiestnený popri lodi (napríklad na nábreží alebo čln) určenom kupujúcim v dohodnutom prístave nalodenia alebo keď predávajúci obstará tovar už takto dodaný. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza, keď je tovar na palube a kupujúci od tohto momentu znáša všetky náklady.

FOB
Free on Board
Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu na palube plavidla určeného kupujúcim v dohodnutom prístave nalodenia alebo obstará už takto dodaný tovar. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza okamihom, keď je tovar na palube lode a od tohto momentu znáša všetky náklady kupujúci.
CFR
Cost and Freight
Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu na palubu plavidla alebo obstará už takto dodaný tovar. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza, keď je tovar na palube lode, takže sa má za to, že predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to, či tovar skutočne dorazí na miesto určenia v bezchybnom stave, alebo uvedené množstvo alebo vlastne vôbec. V CFR nie je predávajúci povinný kupujúcemu kúpiť si poistné krytie: kupujúcemu sa preto odporúča, aby si kúpil nejaké krytie pre seba.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Znamená, že predávajúci dodá tovar kupujúcemu na palubu plavidla alebo obstará už takto dodaný tovar. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza, keď je tovar na palube lode, takže sa má za to, že predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to, či tovar skutočne dorazí na miesto určenia v bezchybnom stave, alebo uvedené množstvo alebo vlastne vôbec.
Balík na ceste z miesta pôvodu do miesta určenia.
Cesta balíka
Sledujte, ako váš balík cestuje s DHL a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť pri každom kroku jeho cesty.
Späť na začiatok