Colné služby

DHL Express má rozsiahle colné znalosti a skúsenosti z celého sveta. Vieme, že hladký a efektívny postup colného odbavenia pomáha vašim zásielkam doraziť čo najrýchlejšie. Poskytli sme štandardizované služby, ktoré účinne podporujú proces colného konania.
Colné služby
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Colná príprava
​Vývozná deklarácia
Exportná zásielka podlieha doplňujúcim kontrolám.
Ukáž viac
Ukáž menej
​Vývozná deklarácia
Vývozné vyhlásenie sa vyžaduje pre zásielky, ktoré prekračujú prahovú hodnotu. Môže sa vzťahovať aj na zásielky obsahujúce kontrolované komodity alebo prekračujúce špecifický hmotnostný limit.
Na Zásielku
(presahuje 1,000.00 EUR)
20.00 EUR
Vystavenie tranzitného dokumentu
Odoslané pod colným dohľadom.
Ukáž viac
Ukáž menej
Vystavenie tranzitného dokumentu
​Tranzitný dokument sa vystavuje na exportné a importné zásielky, kedykoľvek je DHL povinná otvoriť, spravovať alebo nahlásiť akúkoľvek formu presunu zásielky pod dohľadom.
Na Zásielku
45.00 EUR
Viacpoložková deklarácia
Import zásielok obsahujúcich viac komodít
Ukáž viac
Ukáž menej
Viacpoložková deklarácia
Poplatky sa účtujú, ak sa na preclení zaznamená viac ako 5 položiek, napríklad s rôznymi komoditami alebo rôznymi krajinami výroby.
na položku​
5.00 EUR
Temporary Import Export
Nechajte DHL zabezpečiť dočasný dovoz alebo vývoz.
Ukáž viac
Ukáž menej
Temporary Import Export
Na žiadosť zákazníka DHL uľahčí dočasný dovoz/vývoz tovaru predložením požadovaných dokumentov, ako je ATA karnet a dodržaním požadovaných postupov preclenia.
Na Zásielku
45.00 EUR
​Vystavenie dokladov o pôvode
Využite preferenčné clo.
Ukáž viac
Ukáž menej
​Vystavenie dokladov o pôvode
Na žiadosť odosielateľa príprava alebo poskytnutie osvedčenia o pôvode/dokladu o preferencii alebo iných podobných formulárov spoločnosťou DHL na potvrdenie, že tovar v konkrétnej vývoznej zásielke bol vyrobený alebo spracovaný v konkrétnej krajine, ktorá umožňuje uplatnenie preferenčných colných sadzieb nárokované v mieste určenia a/alebo súlad s obchodnými prekážkami. Bežné príklady sú 1 EUR, ATR.
Na Zásielku
10.00 EUR
Colný proces
Dovozná deklarácia
Tovar vyňatý zo štandardného preclenia.
Ukáž viac
Ukáž menej
Dovozná deklarácia
Uplatňuje sa vo vybraných krajinách, pri dovoze tovaru, ktorého súhrnná deklarovaná hodnota alebo hmotnosť presahuje limity stanovené colnými orgánmi miesta určenia, alebo z dôvodu iných regulačných požiadaviek je vylúčený z bežného colného konania a vyžaduje sa tak preclenie podľa individuálneho vstupného formulára.
Na Zásielku
45.00 EUR
​Skladné pred preclením
Keď zásielka nemôže byť prepustená v colnom konaní.
Ukáž viac
Ukáž menej
​Skladné pred preclením

Poplatky za uskladnenie sa účtujú vtedy, keď zásielku colnica nemôže uvoľniť z dôvodu nepresných alebo chýbajúcich dokladov.

Poplatky nadobudnú účinnosť po dátume príchodu zásielky alebo po oznámení sprostredkovateľa, podľa toho, čo nastane neskôr. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.

Na Zásielku
Pa deň
Po 3 pracovných dňoch
11.00 EUR a 0.22 EUR za kg
Získanie povolení
Uľahčujeme proces registrácie licencií.
Ukáž viac
Ukáž menej
Získanie povolení
​DHL môže žiadať o špeciálne požadované povolenie na preclenie vybraných kontrolovaných komodít ako napríklad medicínske zariadenia, farmaceutiká, počítačové monitory, laserové CD prehrávače, okuliare, jedlo a potravinárske produkty. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.
Na Zásielku
45.00 EUR
Spracovanie preclenia
Poplatok za spracovanie preclenia zásielky.
Ukáž viac
Ukáž menej
Spracovanie preclenia
Platí vo vybraných krajinách, kde vznikajú dodatočné náklady na dovoz zásielok v súlade s požiadavkami vládnych agentúr.
Na Zásielku
10.00 EUR
Colná podpora
Importné preclenie
Majitelia účtov môžu urýchliť preclenie prostredníctvom dohody o vyplatení.
Ukáž viac
Ukáž menej
Importné preclenie
DHL zrýchli proces colného odbavenia tak, že rýchlo zaplatí clo a daňové poplatky súvisiace so zásielkou, pričom príjemca platí v dohodnutý dátum.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Importné preclenie
Dovozné clá a dane pre príjemcov bez DHL účtov.
Ukáž viac
Ukáž menej
Importné preclenie
Administratívny poplatok sa účtuje v prípade, že DHL použila svoj vlastný úverový rámec s colnými úradmi na zálohovanie alebo zaručenie platby ciel, daní alebo regulačných poplatkov v mene dovozcov a spotrebiteľov, s ktorými DHL nemá žiadnu zmluvu.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Poskytnutie údajov na preclenie
​Určite si svojho preferovaného sprostredkovateľa.
Ukáž viac
Ukáž menej
Poskytnutie údajov na preclenie

Na žiadosť importéra, spoločnosť DHL poskytne potrebné doklady zákazníkovi alebo ním určenému sprostredkovateľovi, aby vykonal preclenie a po dokončení preclenia zabezpečí doručenie do konečného miesta určenia.

DHL následne nezodpovedá za včasnosť podania colným orgánom ani za prepustenie zásielky.

Na Zásielku
12.00 EUR
Postúpenie colnému zástupcovi
Zásielka bola schválená a doručená vašim vybraným sprostredkovateľom.
Ukáž viac
Ukáž menej
Postúpenie colnému zástupcovi
Na požiadanie dovozcov spoločnosť DHL prevedie zásielku a súvisiacu colnú dokumentáciu k určenému sprostredkovateľovi zákazníka na preclenie a doručenie.
Na Zásielku
45.00 EUR

Kontakt s iným štátnym orgánom

Pokiaľ importovaný tovar podlieha ďalším kontrolám.
Ukáž viac
Ukáž menej
Kontakt s iným štátnym orgánom
Na požiadanie spoločnosť DHL zabezpečí dokončenie veterinárnych, zdravotných alebo fytosanitárnych kontrol v prvom mieste vstupu v krajine alebo colnej únii, ktoré sa zvyčajne požadujú pri dovoze živočíšnych produktov, rastlín, semien alebo farmaceutických výrobkov.
Na Zásielku
45.00 EUR
Viac o colných službách
Viac o colných službách
 • DHL zaplatí vopred a zaúčtuje poplatky za certifikáty požadované vládou.
 • Zásielky objednané pomocou služby Duty Tax Paid (DTP) môžu podliehať dodatočným poplatkom za preclenie. V prípade potreby budú tieto fakturované odosielateľovi DTP. Tieto poplatky môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

  • Dovozná deklarácia
  • Colný fyzický zásah
  • Získanie povolení
  • ​Skladné pred preclením
  • Viacpoložková deklarácia
  • Spracovanie preclenia
Späť na začiatok