Colné služby

DHL Express má rozsiahle colné znalosti a skúsenosti z celého sveta. Vieme, že hladký a efektívny postup colného odbavenia pomáha vašim zásielkam doraziť čo najrýchlejšie. Poskytli sme štandardizované služby, ktoré účinne podporujú proces colného konania.
Colné služby
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Colná príprava
Temporary Import Export
Nechajte DHL zariadiť dočasný dovoz alebo vývoz.
ukáž viac
ukáž menej
Temporary Import Export
Na žiadosť zákazníka spoločnosť DHL zabezpečí dočasný vývoz a neskorší dovoz vášho tovaru. Spravidla pre dočasný vývoz tovaru alebo polotovaru a následný spätný dovoz do tretích krajín alebo zón voľného obchodu na účely činností s pridanou hodnotou.
na zásielku
40.00 EUR
Export Declaration
Exportná zásielka podlieha doplňujúcim kontrolám.
ukáž viac
ukáž menej
Export Declaration

Uplatňuje sa v prípade, ak vývozca vyžaduje vývoznú deklaráciu pre zásielky obsahujúce kontrolované komodity alebo pre zásielky neprekračujúce hodnotu či váhu.

V závislosti od krajiny pôvodu sa môžu prepravcovia, ktorí predložia vyhlásenie online, vyhnúť miestnemu poplatku.

na zásielku
20.00 EUR
Bonded Transit
Odoslané pod colným dohľadom.
ukáž viac
ukáž menej
Bonded Transit
Tranzitný dokument sa vystavuje na exportné a importné zásielky, Kedykoľvek je DHL povinná otvoriť, spravovať alebo nahlásiťakúkoľvek formu presunu zásielky pod dohľadom.
na zásielku
25.00 EUR
Multiline Entry
Import zásielok obsahujúcich viac komodít
ukáž viac
ukáž menej
Multiline Entry
Poplatky sa účtujú, ak sa na preclení zaznamená viac ako 5 položiek, napríklad s rôznymi komoditami alebo rôznymi krajinami výroby.
Per Line
2.00 EUR
Clearance Authorization
Zadržané pre colné inštrukcie.
ukáž viac
ukáž menej
Clearance Authorization
Firemní zákazníci môžu požadovať od DHL aby proaktívne zachytila ich prichádzajúce zásielky a aby si vyžiadala od kontaktnej osoby doplňujúce colné inštrukcie. V tomto prípade sa požaduje zmluva.
na zásielku
10.00 EUR
Preferenčný pôvod
Využite preferenčné clo.
ukáž viac
ukáž menej
Preferenčný pôvod
DHL na žiadosť zákazníka zabezpečí vystavenie dokladov o pôvode, čo umožňuje uplatnenie preferenčných sadzieb cla v mieste určenia ako sú EUR.1, A.TR alebo T2L.
na zásielku
10.00 EUR
Customs Process
Dovozná deklarácia
Neobvyklé preclenie s vysokou hodnotou
ukáž viac
ukáž menej
Dovozná deklarácia
Uplatňuje sa keď je tovar vylúčený z bežných colných postupov kvôli hodnote alebo hmotnosti prekračujúcej formálnu prahovú hodnotu stanovenú colnými orgánmi v destinácii alebo kvôli iným regulačným požiadavká, ako sú napríklad colné kódy. Toto platí taktiež v prípade formálného preclenia sporostredkovateľom tretích strán, zmluvne uzavretými s DHL v krajinách, kde DHL nemôže poskytovať takéto služby preclenia alebo pôsobiť ako licencovaný broker.
na zásielku
20.00 EUR
Bonded Storage
Keď zásielky nemôže byť prepustená v colnom konaní.
ukáž viac
ukáž menej
Bonded Storage

Poplatky za skladovanie sa účtujú, keď colné oddelenie nemôže zásielku precliť z dôvodu nepresných alebo chýbajúcich dokladov a informácií.

Poplatky nadobúdajú účinnosť tri kalendárne dni po dátume príchodu zásielky do cieľovej krajiny. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.

na zásielku
Per Day
After 3 Calendar Days
5.00 EUR za zásielku 0.10 EUR za kg za deň
Úprava hodnoty zásielky
Pokiaľ je nutné upraviť colné údaje.
ukáž viac
ukáž menej
Úprava hodnoty zásielky
Poplatok sa uplatňuje v prípade, že deklarovaná hodnota zásielky vyžaduje jej úpravu pred alebo počas colného konania z dôvodu jej podhodnotenia.
na zásielku
50.00 EUR
Permits and Licenses
Uľahčujeme proces registrácie licencií.
ukáž viac
ukáž menej
Permits and Licenses
DHL môže žiadať o špeciálne požadované povolenie na preclenie vybraných kontrolovaných komodít ako napríklad medicínske zariadenia, farmaceutiká, počitačové monitory, laserové CD prehrávače, okuliare, jedlo a potravinárske produkty. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.
na zásielku
20.00 EUR plus cost of certificate
Colná podpora
Disbursement
Zrýchlené preclenie s dohodou o vyplatení.
ukáž viac
ukáž menej
Disbursement

Na základe zmluvyspoločnosť DHL urýchly proces preclenia a vykoná okamžité zaplatenie colných a daňových poplatkov za zásielku, zatiaľ čo príjemca doloží platbu na dohodnutý termín.

Táto služba je len pre firemných zákazníkov.

na zásielku
13.50 EUR alebo 2% z čiastky uhradenej vopred, pokiaľ je to viac
Colná zábezpeka
DHL hradí cla a dane.
ukáž viac
ukáž menej
Colná zábezpeka
DHL urýchľuje proces preclenia tým, že vopred zaplatí príslušné clá, dane a iné regulačné poplatky v mene dovozcov, s ktorými DHL nemá žiadnu dohodu o záruke v colnom konaní, zvyčajne ide o súkromné osoby. Poplatok vychádza z vopred poskytnutého alebo zaručeného kreditu a podlieha štandardnému minimu.
na zásielku
13.50 EUR alebo 2% z čiastky uhradenej vopred, pokiaľ je to viac
Notifikácia pre brokera
Ourčite si svojho preferovaného brokera.
ukáž viac
ukáž menej
Notifikácia pre brokera
Na žiadosť zákazníka, spoločnosť DHL poskytne potrebné doklady zákazníkovi alebo ním určenému sprostredkovateľovi, aby vykonal preclenie a po dokončení preclenia zabezpečí doručenie do konečného miesta určenia.
na zásielku
10.00 EUR
Postúpenie colnému zástupcovi
Zásielka bola schválená a doručená vašim vybraným sprostredkovateľom.
ukáž viac
ukáž menej
Postúpenie colnému zástupcovi
Na požiadanie dovozcov spoločnosť DHL prevedie zásielku a súvisiacu colnú dokumentáciu k určenému sprostredkovateľovi zákazníka na preclenie a doručenie.
na zásielku
50.00 EUR

Other Government Agency

Pokiaľ importovaný tovar podlieha ďalším kontrolám.
ukáž viac
ukáž menej
Other Government Agency
Na požiadanie spoločnosť DHL zabezpečí dokončenie veterinárnych, zdravotných alebo fytosanitárnych kontrol v prvom mieste vstupu v krajine alebo colnej únii, ktoré sa zvyčajne požadujú pri dovoze živočíšnych produktov, rastlín, semien alebo farmaceutických výrobkov.
na zásielku
30.00 EUR plus cost of certificate
Späť na začiatok