Colné služby

DHL Express má rozsiahle colné znalosti a skúsenosti z celého sveta. Vieme, že hladký a efektívny postup colného odbavenia pomáha vašim zásielkam doraziť čo najrýchlejšie. Poskytli sme štandardizované služby, ktoré účinne podporujú proces colného konania.
Colné služby
Popis
Ako účtujeme
Náklady
Colná príprava
​Vývozná deklarácia
Exportná zásielka podlieha doplňujúcim kontrolám.
ukáž viac
ukáž menej
​Vývozná deklarácia

Uplatňuje sa v prípade, ak vývozca vyžaduje vývoznú deklaráciu pre zásielky obsahujúce kontrolované komodity alebo pre zásielky neprekračujúce hodnotu či váhu.

V závislosti od krajiny pôvodu sa môžu prepravcovia, ktorí predložia vyhlásenie online, vyhnúť miestnemu poplatku.

Na Zásielku
20.00 EUR
Vystavenie tranzitného dokumentu
Odoslané pod colným dohľadom.
ukáž viac
ukáž menej
Vystavenie tranzitného dokumentu
​Tranzitný dokument sa vystavuje na exportné a importné zásielky, kedykoľvek je DHL povinná otvoriť, spravovať alebo nahlásiť akúkoľvek formu presunu zásielky pod dohľadom.
Na Zásielku
25.00 EUR
Viacpoložková deklarácia
Import zásielok obsahujúcich viac komodít
ukáž viac
ukáž menej
Viacpoložková deklarácia
Poplatky sa účtujú, ak sa na preclení zaznamená viac ako 5 položiek, napríklad s rôznymi komoditami alebo rôznymi krajinami výroby.
na položku​
5.00 EUR
Kontakt zákazníka pred preclením
Zadržané pre colné inštrukcie.
ukáž viac
ukáž menej
Kontakt zákazníka pred preclením
Firemní zákazníci môžu požadovať od DHL aby proaktívne zachytila ich prichádzajúce zásielky a aby si vyžiadala od kontaktnej osoby doplňujúce colné inštrukcie. V tomto prípade sa požaduje zmluva.
Na Zásielku
10.00 EUR
​Vystavenie dokladov o pôvode
Využite preferenčné clo.
ukáž viac
ukáž menej
​Vystavenie dokladov o pôvode
DHL na žiadosť zákazníka zabezpečí vystavenie dokladov o pôvode, čo umožňuje uplatnenie preferenčných sadzieb cla v mieste určenia ako sú EUR.1, A.TR alebo T2L.
Na Zásielku
5.00 EUR
Colný proces
Dovozná deklarácia
Tovar vyňatý zo štandardného preclenia.
ukáž viac
ukáž menej
Dovozná deklarácia
Uplatňuje sa vo vybraných krajinách, pri dovoze tovaru, ktorého súhrnná deklarovaná hodnota alebo hmotnosť presahuje limity stanovené colnými orgánmi miesta určenia, alebo z dôvodu iných regulačných požiadaviek je vylúčený z bežného colného konania a vyžaduje sa tak preclenie podľa individuálneho vstupného formulára.
Na Zásielku
10.00 EUR
​Skladné pred preclením
Keď zásielky nemôže byť prepustená v colnom konaní.
ukáž viac
ukáž menej
​Skladné pred preclením

Poplatky za skladovanie sa účtujú, keď colné oddelenie nemôže zásielku precliť z dôvodu nepresných alebo chýbajúcich dokladov a informácií.

Poplatky nadobúdajú účinnosť tri kalendárne dni po dátume príchodu zásielky do cieľovej krajiny. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.

Na Zásielku
na deň
po 3 kalendárnych dňoch
5.00 EUR a 0.10 EUR za kg
Úprava hodnoty zásielky
Pokiaľ je nutné upraviť colné údaje.
ukáž viac
ukáž menej
Úprava hodnoty zásielky
Poplatok sa uplatňuje v prípade, že deklarovaná hodnota zásielky vyžaduje jej úpravu pred alebo počas colného konania z dôvodu jej podhodnotenia.
Na Zásielku
50.00 EUR
Získanie povolení
Uľahčujeme proces registrácie licencií.
ukáž viac
ukáž menej
Získanie povolení
​DHL môže žiadať o špeciálne požadované povolenie na preclenie vybraných kontrolovaných komodít ako napríklad medicínske zariadenia, farmaceutiká, počítačové monitory, laserové CD prehrávače, okuliare, jedlo a potravinárske produkty. Poplatok sa vzťahuje na platiteľa cla a daní.
Na Zásielku
20.00 EUR
Colná kontrola
Keď colnica potrebuje skontrolovať zabalený tovar.
ukáž viac
ukáž menej
Colná kontrola
Týka sa to zásielok, ktoré colné orgány zadržia na fyzickú kontrolu.
Na Zásielku
20.00 EUR
Colná podpora
Duty Tax Importer (Predtým Disbursement)
Colné poplatky je možné účtovať na účet DHL v mieste určenia.
ukáž viac
ukáž menej
Duty Tax Importer
Na žiadosť zákazníka spoločnosť DHL preclí zásielku v mieste určenia a zariadi, aby sa všetky príslušné dovozné clá, dane a regulačné poplatky fakturovali na určený účet DHL v mieste určenia.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Duty Tax Receiver (Predtým Colná Zábezpeka)
Príjemcovi môžu byť účtované colné poplatky.
ukáž viac
ukáž menej
Duty Tax Receiver
Táto štandardná služba zahŕňa akýkoľvek dovoz nedokumentovej zásielky, pre ktorú DHL použila svoj vlastný úverový rámec s colnými úradmi na zálohovanie alebo zaručenie platby ciel, daní alebo regulačných poplatkov v mene dovozcov a spotrebiteľov, s ktorými DHL nemá žiadnu zmluvu.
Na Zásielku
2% z colného dlhu, minimálne 13.50 EUR
Poskytnutie údajov na preclenie
​Určite si svojho preferovaného sprostredkovateľa.
ukáž viac
ukáž menej
Poskytnutie údajov na preclenie

Na žiadosť importéra, spoločnosť DHL poskytne potrebné doklady zákazníkovi alebo ním určenému sprostredkovateľovi, aby vykonal preclenie a po dokončení preclenia zabezpečí doručenie do konečného miesta určenia.

DHL následne nezodpovedá za včasnosť podania colným orgánom ani za prepustenie zásielky.

Na Zásielku
10.00 EUR
Postúpenie colnému zástupcovi
Zásielka bola schválená a doručená vašim vybraným sprostredkovateľom.
ukáž viac
ukáž menej
Postúpenie colnému zástupcovi
Na požiadanie dovozcov spoločnosť DHL prevedie zásielku a súvisiacu colnú dokumentáciu k určenému sprostredkovateľovi zákazníka na preclenie a doručenie.
Na Zásielku
40.00 EUR

Kontakt s iným štátnym orgánom

Pokiaľ importovaný tovar podlieha ďalším kontrolám.
ukáž viac
ukáž menej
Kontakt s iným štátnym orgánom
Na požiadanie spoločnosť DHL zabezpečí dokončenie veterinárnych, zdravotných alebo fytosanitárnych kontrol v prvom mieste vstupu v krajine alebo colnej únii, ktoré sa zvyčajne požadujú pri dovoze živočíšnych produktov, rastlín, semien alebo farmaceutických výrobkov.
Na Zásielku
30.00 EUR
Viac o colných službách
Viac o colných službách
  • DHL zaplatí vopred a zaúčtuje poplatky za certifikáty požadované vládou.
Späť na začiatok