MyDHL+ Terms of Use

 1. DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01  Bratislava, Slovakia, ďalej len „DHL Express“, ponúka online platformu (ďalej len „MyDHL+“) zákazníkom bez ohľadu na to, či ide o súkromnú fyzickú osobu alebo podnikateľa, alebo zamestnanca konajúceho v mene podnikateľa (ďalej len „Zákazníci“), s cieľom čo najjednoduchšie obchodovať s DHL Express, a to prostredníctvom umožnenia tlačenia štítkov, plánovania vyzdvihnutí, uchovávania kontaktných údajov, sledovania pohybu zásielok, zasielania relevantných dokumentov a údajov priamo z počítača zasielateľa a ostatných funkcií súvisiacich so službami DHL Express (ďalej spolu len „Funkcie“).
 2. Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie MyDHL+ a jeho Funkcií zo strany Zákazníka. Na určité Funkcie sa môžu uplatňovať dodatočné podmienky, ktoré Zákazník akceptuje osobitne. Všetky dopravné služby poskytované zo strany DHL Express podliehajú Prepravným podmienkam DHL Express.
 3. Zákazník je povinný využívať MyDHL+ len na účely súvisiace s DHL Express uvedené v oddiele 1. Je povinný dodržiavať tieto Podmienky používania a všetky pokyny týkajúce sa používania MyDHL+ a Funkcií. Nesmie (a) meniť akékoľvek prvky, funkcionalitu alebo bezpečnostné kontrolné mechanizmy MyDHL+ a jeho Funkcií, zasahovať do uvedeného alebo deaktivovať uvedené; (b) zmariť ochranné mechanizmy MyDHL+ a jeho Funkcie, vyhnúť sa uvedenému, odstrániť, deaktivovať alebo inak obísť uvedené; (b) vykonať reverzné inžinierstvo na zdrojovom kóde, príslušných koncepciách, algoritmoch, štruktúre alebo organizačnej forme MyDHL+ a jeho Funkciách, dekompilovať, rozobrať alebo odvodiť zdrojový kód, príslušné koncepcie, algoritmy, štruktúru alebo organizačnú formu uvedeného; alebo (d) prenajať MyDHL+ a akékoľvek Funkcie, poskytnúť sublicenciu na uvedené, požičať alebo inak redistribuovať uvedené.
 4. Zákazník, ktorý sa chce registrovať na účely nepretržitého používania MyDHL+, je povinný vyplniť požadované údaje do registračného formulára. Zaslaním aktivačného emailu DHL Express potvrdzuje registráciu, pričom Funkcie možno využívať hneď po tom.
 5. Pri využívaní Funkcie „Vytvoriť zásielku“ alebo „Plánovať vyzdvihnutie“ vytvorenie zásielky alebo požiadavka na vyzdvihnutie v rámci MyDHL+ nepredstavujú prepravnú zmluvu. Prepravná zmluva sa uzatvorí len vtedy, keď dôjde k odovzdaniu zásielky a k jej akceptácii zo strany DHL Express.
 6. Zákazník akceptuje, že DHL Express môže kedykoľvek podľa svojho výlučného uváženia zmeniť alebo dočasne alebo trvalo pozastaviť Funkcie MyDHL+ alebo ich nahradiť iným IT Riešením.
 7. DHL Express si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo obmedziť využívanie akejkoľvek Funkcie a/alebo Obsahu, najmä ak (a) dôjde k zmene alebo ukončeniu poskytovania Funkcií a/alebo Obsahu; alebo (b) Zákazník porušil Podmienky používania MyDHL+; alebo (c) je potrebné vykonať údržbu. Zákazník súhlasí s tým, že DHL Express nezodpovedá vo vzťahu k Zákazníkovi alebo vo vzťahu k akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie poskytovania Funkcií a/alebo Obsahu.
 8. Všetky texty, grafika, užívateľské rozhrania, databázy, obchodné známky, logá a počítačový kód (ďalej len „Obsah“), vrátane, bez obmedzenia, dizajnu, štruktúry, výberu, výrazu, vzhľadu a pocitu a usporiadania takéhoto Obsahu v rámci MyDHL+, vlastní DHL Express alebo DHL Express má na uvedené licenciu a uvedené je chránené právnymi predpismi v oblastiach autorského práva a obchodných známok a inými právami duševného vlastníctva. Ibaže sa výslovne stanovuje v Podmienkach používania MyDHL+, žiadnu časť MyDHL+ a žiadny Obsah nemožno žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrať, zaslať alebo distribuovať na akýkoľvek iný počítač, server, webovú stránku alebo iné médium na účely publikácie alebo distribúcie bez predchádzajúceho písomného súhlasu DHL Express.
 9. Zákazník udeľuje DHL Express právo používať všetky údaje, dokumenty a ostatné informácie zaslané Zákazníkom v rámci MyDHL+, vrátane hlavičkového papiera spoločnosti Zákazníka, elektronických podpisov a iných IP zaslaných v rámci MyDHL+ (ďalej len „Informácie“), na účely špecifikované vo Funkciách. Uvedené zahŕňa používanie Informácií na účely spracúvania a prepravy zásielok vrátane zásielok v rámci Bezpapierového obchodu. Zákazník výlučne zodpovedá a plne odškodní DHL Express za akékoľvek nároky, straty, škody alebo následky, ktoré môžu vzniknúť z používania Informácií alebo zo spoliehania sa na Informácie.
 10. Zákazník zodpovedá za všetky aktivity uskutočňované prostredníctvom MyDHL+ vrátane, bez obmedzenia, používania notifikačnej Funkcie, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä právnymi predpismi v oblastiach ochrany hospodárskej súťaže a ochrany osobných údajov a colných právnych predpisov. Zákazník je najmä povinný získať súhlas zo strany akéhokoľvek príjemcu na príjem emailov alebo SMS od DHL Express alebo akýchkoľvek iných údajov, dokumentov alebo informácií v elektronickej forme a vo všeobecnosti od akejkoľvek tretej strany pre osobné údaje vlastnené akoukoľvek treťou stranou, ktoré Zákazník poskytol DHL Express. Na žiadosť DHL Express je Zákazník povinný poskytnúť DHL Express dôkaz o takomto súhlase.
 11. Zákazník je povinný používať ponúkané bezpečnostné Funkcie – v súčasnosti eSecure – a postupovať v súlade s bezpečnostnými informáciami, ktoré poskytol DHL Express v rámci MyDHL+. Zákazník je najmä povinný zachovávať mlčanlivosť o používateľských a prístupových povoleniach, ktoré sa mu poskytli, chrániť ich pred prístupom zo strany neoprávnených tretích strán a neposkytnúť ich neoprávneným používateľom. Jediné osoby s potrebou prístupu k MyDHL+ na účely využívania Funkcií v mene Zákazníka získajú oprávnenie od Zákazníka („oprávnený používateľ“). Zákazník je povinný informovať oprávnených používateľov o ich povinnosti a získať príslušné záväzky od oprávnených používateľov. Zákazník berie na vedomie svoju vlastnú zodpovednosť za používanie MyDHL+, a to aj vo vzťahu k zásielkam, ktoré môžu požadovať tretie strany prostredníctvom MyDHL+. Zákazník súhlasí s tým, že bezodkladne informuje DHL Express o akomkoľvek neoprávnenom použití účtu alebo hesla Zákazníka alebo o akomkoľvek inom narušení bezpečnosti.
 12. Zákazník prijme všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby nezaslal ani neprijal akékoľvek počítačové vírusy, červy alebo akékoľvek iné programy, ktoré môžu alebo majú poškodiť akýkoľvek systém, údaje alebo informácie DHL Express, zasiahnuť do uvedeného, odpočúvať alebo odňať uvedené.
 13. Ibaže sa v rámci MyDHL+ alebo Funkcií uvádza inak, strany poskytnú všetky Informácie vrátane faktúr elektronicky v rámci MyDHL+. Zákazník zabezpečí, že všetky Informácie, ktoré zasiela DHL Express prostredníctvom MyDHL+, sú úplné, správne a presné. Zákazník bude niesť výlučnú zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo následok, ktoré môžu vzniknúť používaním klamlivých alebo nesprávnych či neúplných Informácií.
 14. Zákazník akceptuje, že DHL Express vzniknú náklady pri spracúvaní zasielateľských objednávok zadaných v rámci MyDHL+ a že DHL Express môže od Zákazníka požadovať, aby nahradil tieto náklady v prípade, že Zákazník neposkytne tovar, ktorý má tvoriť obsah zásielky, v prípade zasielateľských objednávok v očakávaný čas vyzdvihnutia.
 15. DHL Express bude získavať, uchovávať a spracúvať osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v rámci MyDHL+ tak, ako to bude potrebné na účely poskytovania služieb a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Pravidlami ochrany údajov DHL Group. Informácie DHL o ochrane súkromia sú k dispozícii v záložke „Informácie o ochrane súkromia“ v päte webovej stránky. MyDHL+ môže obsahovať odkazy na iné nezávislé webové stránky tretích strán („Prepojené stránky“). Tieto Prepojené stránky DHL Express nekontroluje a DHL Express nezodpovedá za obsah takýchto Prepojených stránok ani neschvaľuje ich obsah, a to vrátane informácií alebo materiálov nachádzajúcich sa na takýchto Prepojených stránkach. Zákazník potvrdzuje, že získal príslušný súhlas pre akékoľvek osobné údaje vlastnené akoukoľvek treťou stranou, ktoré poskytol DHL.

  MyDHL+ a Funkcie sa poskytujú v stave, v akom sú („as is“ basis). V maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov DHL Express vylučuje všetky záruky bez ohľadu na to, či sú výslovné, konkludentné, zákonné alebo iné, a to vrátane, bez obmedzenia, konkludentných záruk obchodovateľnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. DHL Express, s ním spriaznené subjekty ani jeho agenti neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti, bezpečnosti a včasnosti MyDHL+. Žiadne informácie získané prostredníctvom MyDHL+ nezakladajú žiadnu záruku, ktorú DHL Express výslovne neuvádza v Podmienkach používania MyDHL+.

 16. V rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov DHL Express, s ním spriaznené subjekty ani jeho agenti v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek náhodné škody, nepriame škody, náhradu škody plniacu represívnu funkciu a následné škody, ušlý zisk, penále, pokuty alebo škody vyplývajúce zo straty údajov alebo prerušenia obchodnej činnosti, alebo inak vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania MyDHL+, a to bez ohľadu na to, či je uvedené založené na záruke, zmluve, občianskoprávnom delikte, inom delikte alebo akomkoľvek inom právnom koncepte, a bez ohľadu na to, či bol DHL Express informovaný o možnosti uvedeného. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, a v rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov celková zodpovednosť DHL Express za akékoľvek škody (priame alebo iné) alebo stratu v žiadnom prípade nepresiahne 100 eur za jednotlivú udalosť, a to bez ohľadu na formu žaloby alebo nároku a bez ohľadu na to, či je uvedené založené na zmluve, občianskoprávnom delikte alebo inak. V rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov sú prostriedky nápravy uvedené v Podmienkach používania MyDHL+ výlučné a obmedzené na tie, ktoré sa výslovne stanovujú v Podmienkach používania MyDHL+.
 17. Zákazník v plnom rozsahu odškodní DHL Express za akúkoľvek zodpovednosť, náklady, nároky, žaloby, škody a výdavky, ktoré vznikli v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok používania MyDHL+ zo strany Zákazníka alebo ktoré akokoľvek súvisia s takýmto porušením.
 18. Strany môžu kedykoľvek podľa svojho výlučného uváženia ukončiť alebo prerušiť používanie MyDHL+ zo strany Zákazníka. V prípade takéhoto prerušenia alebo ukončenia je Zákazník povinný bezodkladne (a) prestať používať MyDHL+ a (b) vymazať akékoľvek prípadné kópie, ktoré vyhotovil. Zákazník súhlasí s tým, že DHL Express nenesie vo vzťahu k nemu alebo k akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akékoľvek ukončenie alebo prerušenie prístupu Zákazníka do MyDHL+. Ukončenie zmluvy o používaní MyDHL+ nemá vplyv na objednávky zadané prostredníctvom MyDHL+ ani na samotnú zmluvu o preprave.
 19. DHL Express môže kedykoľvek revidovať tieto Podmienky používania MyDHL+. DHL Express je povinný informovať Zákazníka v textovej forme (napr. prostredníctvom predmetnej platformy alebo emailom) o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania MyDHL+ (ďalej len „oznámenie o zmenách“). Zmeny nadobudnú vo vzťahu k Zákazníkovi účinnosť a zmluvný vzťah bude existovať naďalej za zmenených podmienok, pokiaľ Zákazník nebude voči týmto zmenám namietať vo forme písomného oznámenia adresovaného DHL Express v lehote štyroch (4) týždňov po prijatí oznámenia o zmenách. Uvedená lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že námietka sa zaslala DHL Express v tejto lehote. V písomnom oznámení o zmenách DHL Express osobitne upozorní Zákazníka na vyššie uvedené následky nevznesenia námietky.
 20. Tieto Podmienky používania MyDHL+ sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej má zmluvný subjekt DHL Express svoje sídlo. V prípade, že je Zákazník súkromnou fyzickou osobou, ktorá má bydlisko v členskom štáte EÚ, vyššie uvedené právne predpisy sa uplatňujú v rozsahu, v akom nie sú v rozpore so záväznými zákonnými ustanoveniami členského štátu EÚ, v ktorom má Zákazník bydlisko. Na Podmienky používania MyDHL+ sa nevťahuje Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru; jeho uplatnenie sa výslovne vylučuje. Akýkoľvek spor vzniknutý na základe tejto zmluvy podlieha výlučnej právomoci súdov krajiny, v ktorej má zmluvný subjekt DHL Express svoje sídlo.
Späť na začiatok