DHL Express Všeobecné Podmienky Prepravy Zásielok

("Prepravné podmienky")

Objednaním služieb DHL Vy ako „Odosielateľ“ súhlasíte vo svojom mene a v mene príjemcu Zásielky (ďalej len „Príjemca“), alebo v mene akejkoľvek inej osoby, ktorá má na odoslaní tejto Zásielky záujem, s tým, že na prepravu zásielky sa budú vzťahovať tieto VOP pre Zásielky.

„Zásielka“ predstavuje všetky dokumenty a balíky, ktoré sa prepravujú na základe jedného nákladného listu a ktoré môžu byť prepravované akýmkoľvek spôsobom zvoleným DHL, a to vrátane leteckej, cestnej alebo akejkoľvek inej prepravy. V pojme „Nákladný list“ je obsiahnutý akýkoľvek identifikátor Zásielky alebo dokument vytvorený automatizovanými systémami DHL alebo Prepravcu, ako napríklad štítok, čiarový kód, nákladný alebo prepravný list ako aj ich akákoľvek elektronická verzia. Každá Zásielka je prepravovaná na báze obmedzenej zodpovednosti v zmysle ustanovení týchto VOP pre Zásielky. Pokiaľ Odosielateľ vyžaduje vyššiu úroveň ochrany, možno za dodatočný príplatok dojednať poistenie. (Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.) „DHL“ znamená ktoréhokoľvek člena patriaceho do siete DHL Express.

DHL môže na účely poskytnutia služieb vykonať v mene Odosielateľa alebo Príjemcu ktorýkoľvek z nasledovných úkonov: (1) vyplniť akékoľvek dokumenty, zmeniť kódy tovarov alebo služieb a zaplatiť zálohy na akékoľvek clá, dane alebo iné poplatky z titulu dodržiavania predpisov, ktorých zaplatenie sa môže vyžadovať podľa príslušných právnych predpisov (ďalej len „Colné poplatky“), (2) konať ako skutočný a zákonný zástupca Odosielateľa alebo Príjemcu a ustanoviť colného zástupcu zabezpečujúceho kontrolu vývozu a colné vybavenie a (3) presmerovať Zásielku zástupcovi Príjemcu zabezpečujúceho colné vybavenie a vstup tovaru alebo túto, na základe žiadosti akejkoľvek osoby, pri ktorej má DHL odôvodnene za to, že disponuje potrebným oprávnením, presmerovať na inú adresu. Odosielateľ alebo Príjemca poskytne akékoľvek dodatočné splnomocenenie požadované platnými právnymi predpismi, aby DHL mohla zásielku precliť.
Zásielka sa považuje za neakceptovateľnú, ak:
 • obsahuje kompletné strelné zbrane, strelivo, výbušniny, výbušné zariadenia alebo skúšobné kusy, vzduchové zbrane, repliky alebo napodobeniny strelných zbraní; falzifikáty; hotovosť; kovy (z akéhokoľvek drahého kovu); živé zvieratá, zakázané časti zvierat alebo pozostatky zvierat, ako je slonovina; ľudské pozostatky alebo popol; voľné drahokamy alebo polodrahokamy; konope alebo jeho deriváty; alebo nezákonný tovar, ako sú narkotiká alebo iné nezákonné drogy,
 • je klasifikovaná ako nebezpečný materiál, nebezpečné veci, zakázané veci alebo veci, ktorých preprava je obmedzená podľa ADR (Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí) alebo zo strany IATA (Medzinárodného združenia leteckých dopravcov), ICAO (Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo), alebo inej príslušnej organizácie (ďalej len „Nebezpečný tovar“),
 • obsahuje akýkoľvek iný predmet, ktorý DHL nemôže bezpečne alebo legálne prepraviť,
 • adresa je nesprávne alebo nedostatočne označená alebo jej obal je porušený alebo nevhodný na bezpečnú prepravu napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti pri nakladaní s ňou,
 • Odosielateľ, Príjemca alebo akákoľvek iná strana, ktorá má priamy alebo nepriamy záujem na Zásielke, je uvedená na akýchkoľvek platných sankčných zoznamoch ako strana so zákazom alebo obmedzením.

Zásielky nemožno doručovať do poštových schránok alebo na poštové smerovacie číslo. Zásielky sa doručujú na adresu Príjemcu označenú Odosielateľom, nie však nevyhnutne osobne označenému Príjemcovi. Zásielky zasielané na adresu s centrálnym príjmom Zásielok sa doručujú do tohto centrálneho príjmu.

DHL môže Príjemcu informovať o očakávanom doručení alebo o zlyhaní doručenia. Príjemcovi sa môžu ponúknuť alternatívne spôsoby doručenia, ako napr. doručenie v iný deň, bez potreby podpisu, presmerovanie, vyzdvihnutie na DHL Servisnom mieste.

Pokiaľ sa Zásielka v zmysle článku 2 považuje za neakceptovateľnú, bola na colné účely podhodnotená, prípadne ak Príjemcu nie je možné s vyvinutím primeraného úsilia identifikovať alebo nájsť, alebo ak Príjemca odmietne zaplatiť Colné poplatky alebo iné poplatky v súvislosti so Zásielkou, DHL vynaloží primerané úsilie na vrátenie Zásielky Odosielateľovi. S tým súvisiace náklady znáša Odosielateľ . Ak Zásielku nebude možné vrátiť, môže byť táto Zásielka prepustená, opustená môže sa s ňou voľne nakladať alebo sa môže predať, a to bez toho, aby Odosielateľovi alebo akejkoľvek inej osobe vznikli v tejto súvislosti nejaké záväzky. DHL je oprávnená zničiť akúkoľvek Zásielku, ak DHL bráni akýkoľvek zákon alebo orgán činný v trestnom konaní v jej úplnom alebo čiastočnom vrátení Odosielateľovi, ako aj akúkoľvek Zásielku obsahujúcu Nebezpečný tovar.

DHL je bez upozornenia oprávnená z ochranných, bezpečnostných, colných alebo iných zákonných dôvodov otvoriť a skontrolovať Zásielku.

Poplatky DHL v súvislosti so Zásielkou sa stanovujú na základe skutočnej alebo objemovej hmotnosti jednotlivého kusu, podľa toho, ktorá z týchto je vyššia, pričom ktorýkoľvek kus môže byť zo strany DHL prevážený alebo premeraný za účelom potvrdenia tejto kalkulácie.

Pred doručením môže byť Príjemca požiadaný o zaplatenie Colných poplatkov a iných poplatkov uvedených na webovej stránke DHL v prijímajúcej krajine.

To zahŕňa poplatok, pokiaľ DHL vo vzťahu k Colným orgánom používa svoje kreditné prostriedky alebo zaplatí akékoľvek Colné poplatky v mene Príjemcu. Odosielateľ zaplatí alebo uhradí DHL všetky Colné poplatky a iné poplatky splatné za služby poskytnuté DHL alebo vynaložené DHL v mene Odosielateľa alebo Príjemcu, ak ich nezaplatil Príjemca.

6.1 Zodpovednosť DHL vo vzťahu k akejkoľvek Zásielke prepravovanej letecky (vrátane pomocnej cestnej prepravy a medzipristátí) je obmedzená v zmysle ustanovení Montrealského dohovoru alebo Varšavského dohovoru, resp. v prípade absencie takéhoto dohovoru, sumou, ktorá predstavuje nižšiu čiastku spomedzi týchto dvoch súm: (i) aktuálna trhová alebo deklarovaná hodnota, alebo (ii) 22 Zvláštnych práv čerpania na kilogram (približne 30,00 $US na kilogram). Tieto limity sa vzťahujú na všetky ostatné formy prepravy, s výnimkou Zásielok prepravovaných formou cestnej dopravy, v ktorom prípade sa uplatnia limity uvedené nižšie.

Pri cezhraničných Zásielkach prepravovaných formou cestnej dopravy je zodpovednosť DHL obmedzená, resp. má sa za to, že táto je v zmysle Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) obmedzená sumou, ktorá predstavuje nižšiu čiastku spomedzi týchto dvoch súm: (i) aktuálna trhová alebo deklarovaná hodnota, alebo (ii) 8,33 Zvláštnych práv čerpania na kilogram (približne 11,00 $US na kilogram). Tieto limity sa v prípade absencie akýchkoľvek kogentných alebo nižších limitov v rámci národného zákona o preprave vzťahujú aj na národnú cestnú dopravu.

Ak Odosielateľ považuje tieto limity za nedostatočné, je povinný urobiť osobitné vyhlásenie o hodnote zásielky a požadovať poistenie, tak ako je uvedené v článku 8, alebo si sám dojednať podmienky poistenia.

Zodpovednosť DHL je striktne obmedzená len na priamu stratu a poškodenie Zásielky a na limity podľa kilogramov uvedené v tomto článku 6. Všetky ostatné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane, nie však výlučne ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), bez ohľadu na to, či je táto strata alebo škoda osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, ak DHL o riziku takejto straty alebo škody upovedomená.

6.2 DHL vyvinie všetko primerané úsilie s cieľom doručenia Zásielky v rámci zvyčajného časového harmonogramu DHL, pričom avšak tento harmonogram nie je záväzný a netvorí súčasť zmluvy. DHL nie je zodpovedná za škody alebo straty spôsobené omeškaním, pričom vo vzťahu k niektorým Zásielkam je Odosielateľ oprávnený, na základe Všeobecných podmienok garancie vrátania peňazí dostupných na internetovej adrese DHL (www.dhl.com) alebo na Zákazníckom servise DHL, požadovať obmedzenú náhradu za omeškanie.

Všetky nároky voči spoločnosti DHL sa musia uplatniť písomne v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia Zásielky zo strany DHL, v opačnom prípade spoločnosti DHL nevzniknú žiadne povinnosti. Nároky sú obmedzené tak, že vo vzťahu k jednej Zásielke možno uplatniť len jeden nárok, pričom jeho uspokojením dôjde k úplnému a konečnému urovnaniu všetkých strát alebo škôd vzniknutých v súvislosti s týmto nárokom.
DHL môže uzatvoriť poistenie proti riziku straty alebo poškodenia Zásielky do výšky skutočnej hodnoty Zásielky, a to za predpokladu, že Odosielateľ dá spoločnosti DHL na to písomný pokyn a vyplní časť o poistení uvedenú v nákladnom liste alebo na to použije automatizované systémy DHL a zaplatí príslušné poistné. Poistenie Zásielok sa nevzťahuje na nepriame straty alebo škody, ani na straty alebo škody spôsobené omeškaním.
DHL nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré DHL nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria najmä, ale nie výlučne elektrické alebo magnetické poškodenie alebo vymazanie elektronických alebo fotografických obrázkov, údajov alebo záznamov; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu Zásielky, a to aj v prípade, ak o nej DHL vedela; akékoľvek konanie alebo opomenutie konania zo strany osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom spoločnosti DHL – napr. Odosielateľa, Príjemcu, tretej osoby, predstaviteľa colného alebo iného štátneho orgánu; kybernetické útoky tretích strán alebo iné hrozby súvisiace s bezpečnosťou informácií; „Vyššia moc“ – napr. zemetrasenie, smršť, búrka, záplavy, hmla, vojna, havária lietadla, embargo, vzbura, epidémia, pandémia, občianske nepokoje alebo štrajk.
Odosielateľ odškodní a zbaví spoločnosť DHL a jej riaditeľov, štatutárnych zástupcov, zamestnancov a zástupcov zodpovednosti za všetky záväzky, straty a škody vyplývajúce z nedodržania nasledujúcich záruk a vyhlásení zo strany Odosielateľa:
 • Zásielka je spôsobilá na prepravu v zmysle článku 2 vyššie,
 • Zásielka bola chystaná na prepravu v bezpečných priestoroch spoľahlivými osobami a počas jej chystania na prepravu, uskladnenia alebo akejkoľvek prepravy do DHL bola chránená pred zásahmi neoprávnených osôb;
 • Odosielateľ dodržal platné zákony a nariadenia na úseku kontroly vývozu, sankcií, colné zákony a nariadenia alebo iné platné regulačné požiadavky a obmedzenia týkajúce sa dovozu, vývozu, tranzitu alebo prepravy tovaru,
 • Odosielateľ nahlásil spoločnosti DHL akýkoľvek kontrolovaný tovar dvojakého použitia alebo vojenský tovar podliehajúci štátnym povoleniam, ktorý sa nachádza v Zásielke,
 • Odosielateľ poskytol všetky informácie, povolenia, licencie alebo iné štátne povolenia a dokumenty, ako to vyžadujú platné právne predpisy alebo na žiadosť DHL, a všetky informácie, povolenia, licencie alebo iné štátne povolenia a dokumenty poskytnuté Odosielateľom alebo jeho zástupcami sú pravdivé, úplné a presné, vrátane hodnoty a popisu tovaru a informácií o Odosielateľovi a Príjemcovi,
 • Odosielateľ pri poskytovaní osobných údajov spoločnosti DHL splnil svoje zákonné povinnosti týkajúce sa spracovania a zdieľania týchto údajov vrátane informovania dotknutých osôb o tom, že osobné údaje vrátane e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu Príjemcu sú potrebné na prepravu, colné konanie a doručenie.
Odosielateľ súhlasí s každým smerovaním Zásielky a prípadnými obchádzkami, a to vrátane možnosti prepravy Zásielky prostredníctvom medzizastávok.
Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe týchto VOP pre Zásielky alebo s týmito akýmkoľvek spôsobom súvisí, sa spravuje právom krajiny pôvodu Zásielky a podlieha nevýhradnej príslušnosti súdov určenej podľa tohto práva, pričom Odosielateľ sa neodvolateľne podriaďuje takto určenej príslušnosti, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva niečo iné.
Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na ostatné časti týchto VOP pre Zásielky.
Platné od 1. September 2021
Späť na začiatok