Elektronická colná faktúra Prepravné podmienky

DHL ponúka službu bezpapierového obchodu (Paperless Trade – „PLT“), ktorá odosielateľom umožňuje zasielať elektronicky určitú dokumentáciu sprevádzajúcu zásielku (čím sa eliminuje potreba tlačených kópií dokumentov).
Vy ako “Odosielateľ” súhlasíte vo svojom mene a v mene kohokoľvek iného, kto má záujem vo vzťahu k zásielke, že tieto Podmienky bezpapierového obchodu sa budú uplatňovať na všetky zásielky odoslané s využitím služby PLT.
Ďalej súhlasíte s tým, že tieto Podmienky bezpapierového obchodu sa budú uplatňovať popri Všeobecných podmienkach prepravy zásielok DHL Express uvedených na webovej stránke DHL, ktoré sa uplatňujú V PLNOM ROZSAHU. Vašu pozornosť upriamujeme najmä na článok 2 (neprijateľné zásielky), článok 12 (záruky a odškodnenie zo strany odosielateľa) a článok 6 (zodpovednosť DHL) Všeobecných podmienok prepravy zásielok DHL Express.
DHL Vám dá pokyny na využívanie služby PLT. Tieto sa uplatňujú popri akýchkoľvek existujúcich požiadavkách týkajúcich sa požiadania o uskutočnenie prepravy zásielky a prepravného dokladu. Uvedené zahŕňa:
  • formát, v ktorom zašlete elektronické súbory,
  • požiadavky na kvalitu vo vzťahu k akémukoľvek skenovaniu dokumentácie,
  • časovanie zaslania údajov o zásielke,
  • údaje o tom, kam sa má zaslať dokumentácia o zásielke,
  • údaje o zásielke (pôvod, miesto určenia, obsah, hodnota zásielky), vo vzťahu ku ktorej nie je služba PLT k dispozícii,
  • akúkoľvek dokumentáciu (ako je napríklad osvedčenie o pôvode), ktoré je potrebné poskytnúť aj ako tlačenú kópiu v čase požiadania DHL o uskutočnenie prepravy zásielky
Zaväzujete sa dodržiavať všetky pokyny DHL týkajúce sa služby PLT. Ďalej sa zaväzujete dodržiavať akékoľvek právne alebo colné požiadavky týkajúce sa služby PLT, napríklad sa zaväzujete, že nevyužijete službu PLT vo vzťahu k akýmkoľvek zásielkam, v prípade ktorých sa v právnych alebo colných požiadavkách vyžaduje zaslanie tlačenej kópie dokumentov.
Potvrdzujete, že ste oprávnený zaslať údaje elektronicky. Splnomocňujete DHL na používanie údajov, ktoré zašlete DHL elektronicky, a to na účely spracúvania a zasielania PLT zásielok. Uvedené zahŕňa hlavičkový papier a elektronický podpis Vašej spoločnosti.
Dokumentácia zaslaná elektronicky musí byť v plnom rozsahu čitateľná.
Zaväzujete sa odškodniť a ochrániť DHL v prípade akejkoľvek straty, škody alebo omeškania v dôsledku akéhokoľvek porušenia Všeobecných podmienok prepravy zásielok DHL Express alebo týchto Podmienok bezpapierového obchodu.
Potvrdzujete súhlas prijímateľa s využívaním služby PLT.
Späť na začiatok