DHL Express Garancia vrátenia peňazí Prepravné podmienky

Na základe žiadosti zákazníka a v súlade s nižšie opísanými obmedzeniami poskytne DHL kredit alebo refundáciu nákladov na poistné platené zákazníkom za zásielku DHL Express, ktorá je doručená neskôr než v uvedenom termíne, ktorý sa spoločnosť DHL zaviazala dodržať.
A. Táto garancia sa vzťahuje len na služby

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(každá z nich je ďalej nazývaná len ako „služba“) a na zásielky, ktoré sú plne v súlade s obmedzeniami , ktoré sú uvedené nižsie v tomto dokumente.
B. Záruka sa vzťahuje na rozdiel medzi prémiovou službou a cenou, ktorú má zákazník za štandartnú službu s doručením do konca dňa (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, alebo DHL EXPRESS DOMESTIC v prípade vnútroštátnych zásielok), (ďalej len ”prémium”). Garancia sa nevzťahuje na žiadne ďalšie položky, vrátane pokút, daní a ďalších iných poplatkov a príplatkov (ako je palivový príplatok) a prepravné zo vrátenej zásielky.
C. V prípade zásielok pozostávajúcich z viacerých kusov sa záruka bude vzťahovať na každý jeden kus danej zásielky. Ak bude ktorýkoľvek kus zásielky doručený neskoro, refundácia alebo kredit budú poskytnuté za prepravné náklady vzťahujúce sa na celú zásielku.
D. Zákazník musí informovať spoločnosť DHL o oneskorenom doručení písomne alebo telefonicky do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania a poskytnúť DHL zákaznícke číslo účtu (ak existuje), číslo nákladného listu, dátum zásielky a úplné informácie o príjemcovi. Do 30 kalendárnych dní od takéhoto oznámenia zákazníka zaslaného DHL, spoločnosť DHL buď:
 • poskytne zákazníkovi kredit alebo refundáciu,
 • poskytne zákazníkovi vysvetlenie dôvodu, pre ktorý sa na zásielku Garancia nevzťahuje v zmysle príslušných obmedzení alebo vylúčení alebo
 • predloží zákazníkovi dôkaz o včasnom doručení
E. Zákazník nesmie umožniť inej strane, aby predkladala nároky v jeho mene, ani postúpiť nároky žiadnej inej strane. Uhradenie poplatkov za Prémium zo strany spoločnosti DHL predstavuje úplné splnenie povinností spoločnosti DHL súvisiace s akýmkoľvek omeškaním v zmysle záruky.
F. Garancia sa nebude vzťahovať na tie prípady, kedy bude oneskorené doručenie alebo nedoručenie spôsobené okolnosťami, nad ktorými nemá spoločnosť DHL žiadnu kontrolu tak, ako je to vymedzené v Podmienkach prepravy spoločnosti DHL a to vrátane colných prieťahov, nepresných alebo neúplných informácií o zásielke, pokynov týkajúcich sa doručenia alebo iných informácií (ako napríklad P.O. box v prípade adresy príjemcu, chýbajúce alebo nepresné telefónne číslo príjemcu) alebo žiadosti príjemcu o odklad, odklon od trasy zásielky, neštandardné služby odbavenia, nedostupnosť príjemcu alebo jeho odmietnutie prevziať zásielku alebo uhradiť clá a dane pri doručení, ak to bude požadované.
G. Spoločnosť DHL poskytuje tento druh garancie nad rámec Podmienok prepravy a podmienky tejto garancie je oprávnená jednostranne meniť. Táto garancia je v platnosti počas doby zverejnenia na webovej stránke.
H. Ak má zákazník zásielku, ktorá je extrémne citlivá čo sa týka času a ktorej strata alebo omeškanie môžu mať za následok náhradu za následnú škodu, zákazník musí kontaktovať svojho vlastného poistného agenta alebo sprostredkovateľa kvôli poisteniu pokrývajúcemu takéto riziká vzhľadom na to, že DHL takéto poistenie neposkytuje a ani ho nezariadi.
I. Garancia sa nevzťahuje na:
  (i) zásielky spojené s klinickými skúškami, v prípade ktorých je použité balenie citlivé na teplo,
  (ii) poplatky navyše za akékoľvek voliteľné služby predávané spoločne so zasielaním, napr. balenie alebo poistenie.
  (iii) dočasné exporty a importy
  (iv) zásielky s vysokou hodnotou obsahu, ktoré vyžadujú preclenie, alebo
  (v) zásielky, ktoré obsahujú kus prekračujúci stanovený limit pre hmotnosť alebo rozmer a, alebo
  (vi) zásielky obsahujú povolený nebezpečný tovar.
A. Služby sú k dispozícii len zo špecifikovaných miest a do destinácií so špecifikovanými poštovými smerovacími číslami (alebo do miest, v prípade ktorých nie sú k dispozícii žiadne poštové smerovacie čísla).
B. Služby nie sú k dispozícii v prípade neakceptovateľných zásielok, ktoré sú definované v Podmienkach prepravy spoločnosti DHL alebo zásielok, ktoré nespĺňajú akékoľvek iné obmedzenia týkajúce sa veľkosti, váhy, komodity alebo hodnoty definované spoločnosťou DHL.
C. Ak chcete zistiť, či je v prípade určitej zásielky k dispozícii niektorá zo služieb z daného miesta pôvodu do danej destinácie alebo či je možná kombinácia s určitou voliteľnou službou (ako napríklad doručenie v sobotu) navštívte prosím web stránku spoločnosti DHL alebo kontaktujte Zákaznícku službu DHL a uveďte nasledujúce informácie:
 • adresa miesta vyzdvihnutia,
 • komodita, ktorá je predmetom zásielky,
 • (ak je to aplikovateľné) jej hodnota pre colné účely,
 • čas a dátum, kedy bude zásielka pripravená na vyzdvihnutie,
 • presná destinácia vrátane poštového smerovacieho čísla,
 • váha zásielky,
 • rozmery zásielky,
 • počet kusov.
D. Odosielateľ musí špecifikovať požadovanú službu v nákladnom liste a predložiť zásielku DHL v čase dohodnutom so spoločnosťou DHL.
Platné Júl 1, 2017
Späť na začiatok