Dovoz potravín do USA

FDA Nariadenia o preprave potravín do Spojených štátov

Pri preprave potravín do USA zabezpečte čo najrýchlejšie colné konanie a doručenie. DHL je nápomocná pri porozumení aktuálnych FDA nariadení a colných predpisov Spojených štátov.
Príklad komodít, ktoré FDA pokladá za potraviny
 • Výživové doplnky a potravinové prísady
 • Nápoje vrátane alkoholických nápojov a fľaškovej vody
 • Ovocie a zelenina
 • Ryby a morské plody
 • Mliečne výrobky a vajcia
 • Surové poľnohospodárske komodity na použitie ako potraviny alebo zložky potravín
 • Konzervy a zmrazené jedlá
 • Zvieratá určené na konzumáciu
 • Pekárenský tovar, občerstvenie, sladkosti a žuvačky
 • Krmivo pre zvieratá, krmivo pre domáce zvieratá
Z požiadaviek predchádzajúceho oznámenia sú vyňaté:
 • Mäsové výrobky, hydinové výrobky a vaječné výrobky, ktoré spadajú priamo pod jurisdikciu amerického Oddelenia pre Poľnohospodárstvo ( USDA ) a sú v súlade s USDA pravidlami a nariadeniami
 • Potraviny, ktoré vyrobila fyzická osoba v mieste svojho bydliska a odoslala ich ako fyzická osoba ako osobný dar ( t.j. na neobchodné účely ) inej fyzickej osobe v USA. FDA v nedávnej dobe rozšírila zoznam výnimiek ( alebo oprávnené vykonávanie rozhodnutia ) o všetky osobné potravinové zásielky. Sú to zásielky odoslané osobou inej osobe na nekomerčné účely.
Príklady zahŕňajú:
 • Potraviny pre domácnosť vrátane vojenských, civilných, vládnych agentúr a diplomatických prepráv
 • Potraviny zakúpené cestujúcim a odoslané poštou alebo odoslané na americkú adresu cestovateľa samotným cestovateľom
 • Dary zakúpené v obchodnej jednotke a odoslané kupujúcim a nie obchodnou jednotkou
 • Potraviny v diplomatickej pošte
Upozornenie: Toto nariadenie nezahrňuje zásielky odoslané maloobchodníkom alebo distribútorom fyzickej osobe. Takého zásielky si vyžadujú Predchádzajúce oznámenie. ( Viď. nižšie " Darčekový kôš" )
FDA má výhradné právo určiť rozsah zahrnutých komodít. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na web stránke FDA.
Všetky jednotky, ktoré vyrábajú, spracúvajú, balia alebo uskladňujú potraviny pre ľudskú alebo zvieraciu spotrebu v USA musia byť registrované v FDA.
DHL Express USA Inc. može zaregistrovať Predbežné oznámenie pre individuálne zásielky ( viď. Sekcia 4 ), ale neposkytuje služby registrácie. Zákazníci sa vedia zaregistrovať priamo vo FDA na web stránkach FDA.
DHL požaduje predloženie potvrdzujúceho čísla Predbežného oznámenia alebo požadovaných údajov na predloženie žiadosti o Predbežné oznámenie k prepravným dokumentom v momente vyzdvihnutia zásielky.
FDA taktiež povoľuje dovozcom potravín predložiť žiadosť o Predbežné oznámenie napriamo. Predbežné oznámenie musí byť predložené elektronicky na web stránke FDA.
" Požadované informácie potrebné k predloženiu Predbežnélho oznámenia FDA " je potrebné vyplniť a zahrnúť k ostatným prepravným dokumentom, aby sa zabezpečilo, že všetky potrebné údaje budú predložené
K štandardným požiadavkám k faktúre musia byť predložené nasledujúce údaje k prepravnej faktúre a to v čase vyzdvihnutia:
 • Identifikácia každej potravinovej položky vrátane bežného alebo obvyklého názvu alebo trhového názvu, množstvo opísané na balíku s najmenšou veľkosťou a číslo alebo kód alebo iný identifikátor.
 • Aby ste boli schopní predložiť správne Predbežné oznámenie, DHL požaduje opis každej jednej odosielanej potravinovej položky v angličtine. ( FDA produktový kód, ak je k dispozícii ( k dispozícii na web stránke FDA) urýchli celý proces).
 • Vyplňte meno a adresu výrobcu alebo pestovateľa a ich registračné FDA číslo ( ak je k dispozícii ).
 • Krajina pôvodu
 • Vyplňte meno a adresu prepravcu a jeho registračné FDA číslo ( ak je k dispozícii ).
 • Vyplňte meno a adresu dovozcu, kupujúceho alebo konečného príjemcu a ich registračné FDA čísla ( ak sú k dispozícii ).
" Požadované informácie potrebné k predloženiu Predbežnélho oznámenia FDA " je potrebné vyplniť a zahrnúť k ostatným prepravným dokumentom, aby sa zabezpečilo, že všetky potrebné údaje budú predložené
Upozorňujeme, že ak sa vyššie uvedené položky líšia alebo menia, každá položka si vyžaduje separátne Predbežné oznámenie. Toto tiež zahŕňa zmeny vo veľkosti alebo druhu balenia alebo kontajneru.
DHL bude požadovať kópiu potvrdenia o Predbežnom oznámení ako súčasť prepravnej dokumentácie. Číslo potvrdenia musí byť jasne identifikovateľné na prepravnej faktúre. Na nákladnom liste DHL musí byť označenie Potraviny alebo Jedlo.
Dovážané potraviny, alebo potraviny ponúknuté do dovoz s nedostačujúcim Predbežným oznámením sú predmetom zamietnutia alebo zadržania v prístave alebo v bezpečnom sklade. FDA zabezpečí platné usmernenia pre svojich zamestnancov, ktoré budú obsahovať Smernice Agentúry pre prípady súdnych príkazov, trestného stíhania, zaistenia, zničenia, pokút a sankcií za neposkytnutie včasného a správneho Predbežného oznámenia.
Zákon Spojených štátov z roku 2002 o " Ochrane verejného zdravia a Pripravenosti a Odozve na Bio-terorizmus ", ( taktiež známy pod názvom Zákon o Bio-terorizme alebo BTA ) obsahuje nariadenia určené na ochranu Spojených štátov proti hrozbe bio-terorizmu na ich dodávky potravín vrátane potravín zo zahraničných zdrojov.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Výsledkom môže byť, že Colné orgány Spojených štátov môžu vrátiť alebo zrušiť všetky zásielky, ktoré nebudú spĺňať požadované nariadenia. Vláda Spojených štátov uplatní všetky stanovené pokuty/sankcie za nedodržiavanie nariadení.
 • Registrácia subjektu: FDA bude požadovať, aby sa domáce a zahraničné subjekty, ktoré vyrábajú, spracúvajú, balia alebo uskladňujú potraviny pre spotrebu ľudí a krmivo pre zvieratá v Spojených štátoch zaregistrovali v FDA. Farmy, maloobchodné subjekty, reštaurácie a neziskové potravinové subjekty so sídlom v Spojených štátoch , v ktorých sa pripravuje alebo priamo podáva jedlo pre zákazníkov sú vyňaté z týchto nariadení.
 • Predbežné oznámenie o dovoze potravín: FD bude požadovať, aby americkí kupujúci alebo americkí dovozcovia alebo ich agenti predložili pre FDA Predbežné oznámenie o dovoze potravín. Predbežné oznámenie musí byť predložené nie menej ako 4 hodiny pred pristátím lietadla, ale nie viac ako 5 dní pred príletom zásielky.
Tento zákon obsahuje 2 hlavné nariadenia vzťahujúce sa na DHL Express zákazníkov:
Registrácia a Predbežné oznámenie majú výnimočný vplyv na obchodujúcu komunitu. Tento dokument má za cieľ poskytnúť prehľad relevantných nariadení, ktoré môžu mať vplyv na vás ako zákazníkov DHL Express.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tejto zmeny, prosím, neváhajte kontaktovať váš lokálny DHL office.
Späť na začiatok