MyDHL+ Privacy Notice

Riešenia Elektronického Zasielania
Zavrieť
Riešenia Elektronického Zasielania


Electronic shipping solutions including but not limited to: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Druh údajov

 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Odosielateľ
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Príjemca
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Platca
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Žiadateľ
 • Ak je to možné, DIČ z Odosielateľ               
 • Ak je to možné, DIČ z Príjemca
 • Ak je to možné, Údaje požadované na colné vybavenie
 • Ak je to možné, Payment Details

Účel a právny základ spracovania

Údaje sa spracúvajú predovšetkým na účely plnenia zmluvy podľa článku 6 (1) (b) GDPR.
Podľa článku 6 (1) (c) GDPR sa spracovanie uskutočňuje aj na účely splnenia zákonných povinností, napr. V prípade povinnosti zverejnenia vyšetrovacím orgánom.

Nakoniec sa spracovanie vykonáva aj na účely uvedené nižšie, na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 (1) (f) GDPR:

 • ako súčasť našich bezpečnostných požiadaviek (napr. na účely odhaľovania trestných činov),
 • na zostavovanie štatistík,
 • na účely zabezpečenia kvality, optimalizácie procesov a istoty plánovania.

Správca má legitímny záujem na spracovaní údajov s cieľom kontaktovať ľudí, ktorí nedávno využili našu službu, s cieľom zlepšiť skúsenosti našich zákazníkov, zabezpečiť plynulý proces a / alebo neustále zlepšovať produkty a služby. Neexistuje žiadny protichodný legitímny záujem, pretože sú minimalizované rušivé efekty spracovania, napríklad pomocou pseudonymizácie.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

a) Informácie sú poskytnuté spoločnostiam zúčastňujúcich sa poskytovania.
b) Informácie sú poskytnuté v rámci plnenia zákonných povinností (vyšetrovacím orgánom).

Prenos do tretích krajín (tj. údaje sa prenášajú do krajín mimo Európsky Hospodársky Priestor (EHP))

a) Vaše údaje sa spracúvajú v tretích krajinách na zmluvnom základe, ak ste nás na to oprávnili (napr. doručenie zásielky do tretích krajín).
b) Vnútroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodávateľ služby može byť poverený poskytnúť IT alebo iné služby na základe Záväzných firemných pravidiel.

Zhromaždené osobné identifikačné údaje
Zavrieť
Zhromaždené osobné identifikačné údaje


Súbor snímok dokladu totožnosti (napr. cestovný pas, vodičský preukaz) vydaných štátnou správou

Druh údajov

 • Meno, Adresa, z Odosielateľ
 • Meno, Adresa, z Príjemca
 • Meno, Adresa, z Platca
 • Meno, Adresa, z Žiadateľ
 • Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Odosielateľ
 • Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Príjemca
 • Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Platca
 • Identifikačné číslo (napr. číslo pasu, číslo občianskeho preukazu), z Žiadateľ
 • Dátum narodenia, z Odosielateľ
 • Dátum narodenia, z Príjemca
 • Dátum narodenia, z Platca
 • Dátum narodenia, z Žiadateľ
 • Miesto narodenia, z Odosielateľ
 • Miesto narodenia, z Príjemca
 • Miesto narodenia, z Platca
 • Miesto narodenia, z Žiadateľ
 • Národnosť, z Odosielateľ
 • Národnosť, z Príjemca
 • Národnosť, z Platca
 • Národnosť, z Žiadateľ
 • Akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa zobrazujú na doklade totožnosti

Účel a právny základ spracovania

Dodržiavať platné zákony o kontrole vývozu a sankciách v prípadoch, keď spracovanie údajov o odosielateľovi a príjemcovi zvyšuje riziko („vysoké zhody“) v súvislosti s možným porušením platných sankcií a / alebo zákona o kontrole vývozu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

K zverejneniu dochádza na základe zákonných povinností (napr. príslušnému orgánu pre kontrolu vývozu v prípade, keď to vyžaduje zákon).

Riešenie pre odmietnutie služby nežiadúcim stranám/osobám (Denied Party Screening Solutions / DPSS)
Zavrieť
Riešenie pre odmietnutie služby nežiadúcim stranám/osobám (Denied Party Screening Solutions / DPSS)


Druh údajov

 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Odosielateľ
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Príjemca
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Platca
 • Meno, Telefónne číslo a Emailová adresa z Žiadateľ
 • Ak je to možné, DIČ z Odosielateľ               
 • Ak je to možné, DIČ z Príjemca
 • Ak je to možné, Údaje požadované na colné vybavenie
 • Ak je to možné, Payment Details

Účel a právny základ spracovania
Dodržiavať platné zákony o kontrole vývozu a sankciách

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov
K zverejneniu dochádza na základe zákonných povinností (napr. príslušnému orgánu pre kontrolu vývozu v prípade, keď to vyžaduje zákon).

Prenos do tretích krajín (tj. údaje sa prenášajú do krajín mimo Európsky Hospodársky Priestor (EHP))
a) Vaše údaje sa spracúvajú v tretích krajinách na zmluvnom základe, ak ste nás na to oprávnili (napr. doručenie zásielky do tretích krajín).
b) Vnútroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodávateľ služby može byť poverený poskytnúť IT alebo iné služby na základe Záväzných firemných pravidiel.
Zásady ochrany osobných údajov DPDHL upravujú celoskupinové normy pre spracovanie údajov s osobitným zameraním na takzvané prevody z tretích krajín, čo znamená prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o zásadách ochrany osobných údajov DPDHL, kliknite prosím sem.

Môžeme používať poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje pod našou kontrolou a v našom mene. V prípadoch, keď sa údaje prenášajú mimo Európsky hospodársky priestor, podnikáme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa to stalo v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov.

Spokojnosť Zákazníkov (Net Promoter Approach, NPA)
Zavrieť
Spokojnosť Zákazníkov (Net Promoter Approach, NPA)


Druh údajov

 • Kontaktné údaje – Meno (osoba, ktorá bola v kontakte s DHL), telefón, adresa (ulica, mesto a PSČ sú viditeľné v kontaktných miestach pre doručovanie a vyzdvihnutie), E-mail (na niektorých kontaktných miestach)

Účel a právny základ spracovania

Net Promoter Approach (NPA) je jedným zo spôsobov, akým DHL monitoruje názory svojich zákazníkov a ich spokojnosť. Podporujeme našich zamestnancov, aby aktívne poslúchali potreby našich zákazníkov a hľadáme spätnú väzbu, vďaka ktorej je DHL schopná lepšie reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Interakcie so zákazníkmi sú náhodne vybrané, slúžia nám k pochopeniu skúseností našich zákazníkov a hľadania spôsobov, ako vylepšiť služby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom.

Spracovanie je potrebné aj na účely oprávnených záujmov, sledovaných správcom alebo tretou stranou podľa článku 6 (1) f) GDPR.

Spracovanie na iné účely

Správca má legitímny záujem na spracovaní údajov s cieľom kontaktovať ľudí, ktorí nedávno využili našu službu, s cieľom zlepšiť skúsenosti našich zákazníkov, zabezpečiť plynulý proces a / alebo neustále zlepšovať produkty a služby. Neexistuje žiadny protichodný legitímny záujem, pretože sú minimalizované rušivé efekty spracovania, napríklad pomocou pseudonymizácie.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

V niektorých prípadoch je kontaktovanie zákazníkov vykonávané tretou stranou, s ktorou máme spracovateľskú zmluvu.

Prenos do tretích krajín (tj. údaje sa prenášajú do krajín mimo Európsky Hospodársky Priestor (EHP))

Vnútroskupinový (v rámci skupiny DPDHL) dodávateľ služby može byť poverený poskytnúť IT alebo iné služby na základe Záväzných firemných pravidiel.

DHL a DHL Express sú dcérske spoločnosti Deutsche Post AG.