Všeobecné Podmienky Prepravy Zásielok

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREPRAVY ZÁSIELOK DHL EXPRESS (ďalej len “VOP pre Zásielky”)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Objednaním služieb DHL Vy ako „Odosielateľ“ súhlasíte vo svojom mene a v mene príjemcu Zásielky (ďalej len „Príjemca“), alebo v mene akejkoľvek inej osoby, ktorá má na odoslaní tejto Zásielky záujem, s tým, že na prepravu zásielky sa budú vzťahovať tieto VOP pre Zásielky.
„Zásielka“ predstavuje všetky dokumenty a balíky, ktoré sa prepravujú na základe jedného nákladného listu a ktoré môžu byť prepravované akýmkoľvek spôsobom zvoleným DHL, a to vrátane leteckej, cestnej alebo akejkoľvek inej prepravy. V pojme „Nákladný list“ je obsiahnutý akýkoľvek identifikátor Zásielky alebo dokument vytvorený automatizovanými systémami DHL alebo Prepravcu, ako napríklad štítok, čiarový kód, nákladný alebo prepravný list ako aj ich akákoľvek elektronická verzia. Každá Zásielka je prepravovaná na báze obmedzenej zodpovednosti v zmysle ustanovení týchto VOP pre Zásielky. Pokiaľ Odosielateľ vyžaduje vyššiu úroveň ochrany, možno za dodatočný príplatok dojednať poistenie. (Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.) „DHL“ znamená ktoréhokoľvek člena patriaceho do siete DHL Express.

marec 6, 2020

PODMIENKY A GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na základe žiadosti zákazníka a v súlade s nižšie opísanými obmedzeniami poskytne DHL kredit alebo refundáciu nákladov na poistné platené zákazníkom za zásielku DHL Express, ktorá je doručená neskôr než v uvedenom termíne, ktorý sa spoločnosť DHL zaviazala dodržať.

Platné od 1 júl 2017