MyDHL+ Terms of Use

Podmienky používania platformy MyDHL+

 

 1. DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., spol. s r.o. ďalej ako “DHL Express”, ponúka online platformu (ďalej len “MyDHL+”) s cieľom uskutočňovať obchody s DHL Express čo najjednoduchším spôsobom, a to umožnením tlačenia štítkov, plánovaním vyzdvihnutí, uchovávaním kontaktných údajov, sledovaním zásielok priamo z počítača zasielateľa a ostatnými funkciami vzťahujúcimi sa na služby DHL Express (všetky spolu ďalej ako “Funkcie”).
   
 2. Tieto podmienky sa uplatňujú v súvislosti s používaním MyDHL+ a jej Funkcií zo strany Zákazníka. Samotná preprava podlieha príslušným Všeobecným podmienkam prepravy zásielok DHL Express, ktoré Zákazník akceptuje oddelene.
   
 3. Zákazník používa MyDHL+ len pre účely týkajúce sa DHL Express, ktoré sú uvedené v bode 1. Zákazník nesmie (a) meniť akékoľvek prvky, funkcionalitu alebo bezpečnostné kontrolné mechanizmy MyDHL+ a jej funkcií, zasahovať do nich alebo ich znemožniť, (b) znefunkčniť akýkoľvek ochranný mechanizmus MyDHL+ a jej funkcií, vyhnúť sa mu, obísť ho, odstrániť ho, deaktivovať ho alebo ho inak obísť, alebo (c) spätne analyzovať a skopírovať zdrojový kód, základné myšlienky, algoritmy, štruktúru alebo organizačnú formu MyDHL+ a jej funkcií, alebo uvedené dekompilovať, rozoberať alebo odvodiť.
   
 4. Zákazník, ktorý sa chce zaregistrovať na nepretržité používanie MyDHL+, zadá požadované údaje do registračného formulára. Zaslaním aktivačného emailu DHL Express potvrdí registráciu, pričom služby možno využívať hneď potom.
   
 5. V prípade, že Zákazník používa službu „objednanie štítkov“, vytlačenie štítku prostredníctvom MyDHL+ nepredstavuje uzavretie zmluvy o preprave. Zmluva o preprave sa uzatvorí len v prípade, že sa označená zásielka odovzdá a je akceptovaná zo strany DHL Express. Riadi sa príslušnými Všeobecnými podmienkami prepravy zásielok DHL Express.
   
 6. Zákazník akceptuje, že DHL Express môže kedykoľvek na základe svojho uváženia zmeniť funkcie MyDHL+ alebo ju nahradiť iným IT riešením.
   
 7. Všetky texty, grafiky, používateľské rozhrania, databázy, ochranné známky, logá a počítačový kód (“Obsah”) vrátane, bez obmedzenia, dizajnu, štruktúry, výberu, výrazu, toho, ako niečo vyzerá a ako je to vnímané („look and feel“) a usporiadanie tohto Obsahu v rámci MyDHL+ vlastní DHL Express, resp. DHL Express na uvedené poskytol licenciu, pričom uvedené je chránené právnymi predpismi v oblastiach autorského práva a ochranných známok a ostatnými právami duševného vlastníctva. Ibaže sa výslovne stanovuje v týchto Podmienkach používania platformy MyDHL+, žiadnu časť MyDHL+ a žiadny Obsah nemožno bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu zo strany DHL Express žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrávať, zasielať alebo distribuovať na akýkoľvek iný počítač, server, webovú stránku alebo iné médium na účely publikácie alebo distribúcie.
   
 8. Zákazník zodpovedá za všetky činnosti uskutočňované prostredníctvom MyDHL+ vrátane, bez obmedzenia, používania ShareQuote a/alebo iných notifikačných funkcionalít v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblastiach hospodárskej súťaže a ochrany osobných údajov.
   
 9. Zákazník zachováva mlčanlivosť o povoleniach na účely používania a prístupu, ktoré mu boli udelené, chráni ich pred prístupom zo strany tretích strán a neposkytuje ich neoprávneným používateľom. Zákazník udelí povolenie len osobám, ktoré potrebujú získať prístup k MyDHL+ s cieľom využívať Funkcie v mene Zákazníka („oprávnený používateľ“). Zákazník informuje oprávnených používateľov o svojej povinnosti a zabezpečí prijatie príslušných záväzkov zo strany oprávnených používateľov. Zákazník berie na vedomie svoju vlastnú zodpovednosť za ochranu MyDHL+, nakladanie s ňou a jej používanie, a to aj vo vzťahu k prípadným zásielkam vyžiadaným tretími stranami prostredníctvom MyDHL+. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať DHL Express o akomkoľvek neoprávnenom použití účtu alebo hesla Zákazníka alebo o akomkoľvek inom narušení bezpečnosti.
   
 10. Zákazník prijme všetky nevyhnutné kroky s cieľom zabezpečiť, aby nezaslal ani neprijal žiadne počítačové vírusy, červy alebo akékoľvek iné programy, ktoré môžu alebo majú za cieľ poškodiť akýkoľvek systém, údaje alebo informácie DHL Express alebo ktoré môžu alebo majú za cieľ zasiahnuť do uvedeného alebo odňať uvedené.
   
 11. Zákazník zabezpečí, že všetky informácie, ktoré poskytne DHL Express prostredníctvom MyDHL+, budú úplné, správne a presné. Zákazník bude výlučne zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo následok, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných informácií.
   
 12. Zákazník akceptuje skutočnosť, že DHL Express vzniknú náklady pri spracúvaní prepravných objednávok a že DHL Express môže požiadať Zákazníka, aby mu poskytol náhradu v prípade, že Zákazník následne nepožiada o uskutočnenie prepravy zásielky vo vzťahu k prepravným objednávkam v predpokladanom čase vyzdvihnutia.
   
 13. DHL Express získava, uchováva a spracúva osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v MyDHL+ v rozsahu, v akom sa to vyžaduje na poskytovanie služieb, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Pravidlami ochrany údajov Deutsche Post a DHL. Informácie DHL o ochrane údajov sú k dispozícii v časti „Oznámenie o ochrane údajov“ v päte webovej stránky. MyDHL+ môže obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích strán (“Prepojené stránky”). Tieto Prepojené stránky nie sú pod kontrolou DHL Express a DHL Express nezodpovedá za obsah týchto Prepojených stránok a ani neschvaľuje ich obsah, a to vrátane akýchkoľvek informácií alebo materiálov obsiahnutých na takýchto Prepojených stránkach.
   
 14. Služby a informácie na MyDHL+ sa poskytujú v stave, v akom sú („as is“). DHL Express v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov neposkytuje žiadne záruky, bez ohľadu na to, či ide o výslovné, implikované, zákonné alebo iné záruky, a to vrátane, bez obmedzenia, implikovaných záruk obchodovateľnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. DHL Express, s ním spriaznené spoločnosti alebo agenti nerobia žiadne vyhlásenia ani neposkytujú žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť, bezpečnosť alebo včasnosť služieb, obsahu alebo informácií poskytnutých na alebo prostredníctvom MyDHL+. Žiadne informácie získané prostredníctvom MyDHL+ nevytvárajú žiadnu záruku, ktorú by DHL Express výslovne neuviedol v týchto podmienkach.
   
 15. V niektorých jurisdikciách sa neumožňujú obmedzenia implikovaných záruk, preto sa obmedzenia a vylúčenia uvedené v tejto časti nemusia uplatňovať na niektorých Zákazníkov.
   
 16. V rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov DHL Express, s ním spriaznené spoločnosti alebo agenti v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek náhodné, nepriame, príkladné, trestajúce a následné škody, ušlý zisk alebo škody vyplývajúce zo straty údajov alebo prerušenia obchodu alebo inak vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania MyDHL+, bez ohľadu na to, či vznikli na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho deliktu, iného deliktu alebo v zmysle akéhokoľvek iného právneho nástroja a bez ohľadu na to, či bolo DHL Express poučené o možnosti vzniku takýchto škôd. Bez toho, že by tým bolo dotknuté vyššie uvedené, a v rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov celková zodpovednosť DHL Express za akékoľvek škody (priame alebo iné) alebo stratu, bez ohľadu na formu žaloby alebo nároku a bez ohľadu na to, či vznikli na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo inak, v žiadnom prípade nepresiahne 100 EUR. V rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov sú prostriedky nápravy uvedené v týchto podmienkach výlučné a zahŕňajú len tie, ktoré sa v týchto podmienkach výslovne uvádzajú.
   
 17. Zákazník odškodní DHL Express v plnom rozsahu v prípade akejkoľvek zodpovednosti, nákladov, nárokov, žalôb, škôd a výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku porušenia akýchkoľvek ustanovení týchto Podmienok používania platformy MyDHL+ zo strany Zákazníka alebo akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s takýmto porušením.
   
 18. Strany môžu kedykoľvek na základe vlastného uváženia ukončiť alebo prerušiť používanie MyDHL+ zo strany Zákazníka. Po takomto prerušení alebo ukončení musí Zákazník bezodkladne (a) prestať používať MyDHL+ a (b) vymazať akékoľvek prípadné kópie, ktoré vyhotovil. Zákazník súhlasí s tým, že DHL Express nezodpovedá vo vzťahu k nemu alebo k akejkoľvek tretej strane za akékoľvek ukončenie alebo prerušenie prístupu Zákazníka k MyDHL+. Ukončenie zmluvy týkajúcej sa používania MyDHL+ nemá vplyv na objednávky prostredníctvom MyDHL+ ani na samotnú zmluvu o preprave.
   
 19. DHL Express môže kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania platformy MyDHL+. DHL Express v textovej forme (napr. prostredníctvom platformy alebo emailom) oznámi Zákazníkovi akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania platformy MyDHL+ („oznámenie o zmenách“). Zmeny nadobudnú účinnosť vo vzťahu k Zákazníkovi a zmluvný vzťah bude pokračovať za zmenených podmienok v prípade, že Zákazník nepredloží DHL Express námietky voči týmto zmenám v lehote štyroch (4) týždňov po prijatí oznámenia o zmenách prostredníctvom písomného oznámenia. Táto lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ bola v tejto lehote námietka zaslaná DHL Express. DHL Express v písomnom oznámení o zmenách osobitne upozorní Zákazníka na vyššie uvedené dôsledky nepredloženia námietok.
   
 20. Tieto Podmienky používania MyDHL+ sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej má subjekt DHL Express, ktorý uzatvára príslušnú zmluvu, svoje sídlo, a to v rozsahu, v akom tieto právne predpisy nie sú v rozpore so záväznými zákonnými ustanoveniami členského štátu EÚ, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko. Neriadia sa Dohovorom Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého uplatnenie sa výslovne vylučuje. Akýkoľvek spor vzniknutý z tejto dohody podlieha výlučnej právomoci súdov v mieste, kde má subjekt DHL Express, ktorý uzatvára príslušnú zmluvu, svoje sídlo.

Verzia z februára 2018