Εμπορικοί Όροι Εκτελωνισμού

Εκμάθηση της γλώσσας των κανόνων Incoterms® και των εμπορικών όρων

Το "Incoterms" είναι εμπορικό σήμα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι κανόνες και οι εμπορικοί όροι της Incoterms αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτοί ως πρότυπο για τις διεθνείς συναλλαγές και ενημερώνονται τακτικά καθώς αλλάζουν οι εμπορικοί όροι.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  • Οι κανόνες Incoterms® χρησιμεύουν στην τυποποίηση της διαδικασίας αποστολής και παραλαβής εμπορευμάτων. Επιπλέον, καθορίζουν την κατανομή κόστους των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και καθορίζουν συμφωνημένες ευθύνες για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς.
  • Ο κύριος στόχος των κανόνων Incoterms® είναι ο καθορισμός κριτηρίων για την κατανομή των εξόδων και την ανάθεση κινδύνου μεταξύ των μερών που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.
  • Η εξοικείωση με τους κανόνες της Incoterms® θα διασφαλίσει την αγορά αγαθών από κατασκευαστές στο εξωτερικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα έγγραφα και τις διαδικασίες.
Οι κανόνες Incoterms® 2020 ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.
Οι κανόνες Incoterms® 2020 ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς.
  • Το Διάγραμμα Ευθύνης Incoterms® παρέχει μια επισκόπηση των υποχρεώσεων του εξαγωγέα και του εισαγωγέα σε κάθε κατηγορία.
  • Η χρήση των εμπορικών όρων Incoterms® δεν αποτελεί νομική απαίτηση, ωστόσο συνιστάται πάντοτε η χρήση τους για την απλοποίηση των συναλλαγών, τη μείωση των παρεξηγήσεων με εκείνους με τους οποίους συνεργάζεστε.
  • Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους παγκόσμιους κανόνες και τους εμπορικούς όρους της Incoterms, μεταβαίνοντας στον ιστότοπο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις και επεξήγηση των κανόνων της Incoterms®.

EXW
Ex Works

Η μόνη υποχρέωση του πωλητή είναι να διαθέσει τα αγαθά στις εγκαταστάσεις του ή σε άλλο όνομα (έργα, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.). Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα κόστη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του πωλητή στον επιθυμητό προορισμό. Αυτός ο όρος αντιπροσωπεύει την ελάχιστη υποχρέωση για τον πωλητή.

FCA
Free Carrier
Η υποχρέωση του πωλητή είναι να παραδώσει τα εμπορεύματα, εκτελωνισμένα για εξαγωγή, σε χρέωση του μεταφορέα που ορίστηκε από τον αγοραστή στο ονομαζόμενο μέρος ή σημείο. Συνιστάται στα μέρη να προσδιορίσουν όσο το δυνατόν σαφέστερα το σημείο εντός του ονομασμένου τόπου παράδοσης, καθώς ο κίνδυνος μεταφέρεται στον αγοραστή σε αυτό το σημείο.
CPT
Carriage Paid To
Ο πωλητής πληρώνει το φορτίο για την παράδοση αγαθών στον μεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον πωλητή στον προορισμό. Μόλις παραδοθεί, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα αγαθά μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή. Αυτός ο όρος απαιτεί από τον πωλητή να εκτελωνίσει τα αγαθά για εξαγωγή.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και στο CPT, αλλά έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ασφάλεια έναντι του κινδύνου απώλειας ή ζημιάς των αγαθών κατά τη μεταφορά. Η ασφάλιση πρέπει να ληφθεί μόνο στην ελάχιστη κάλυψη και ο πωλητής υποχρεούται να εκκαθαρίσει τα αγαθά για εξαγωγή.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά και μεταβιβάζει τον κίνδυνο στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα εκφορτωθούν από τα μέσα μεταφοράς που φθάνουν, τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε ένα καθορισμένο μέρος προορισμού ή στο συμφωνημένο σημείο εντός αυτού του τόπου, εάν αυτό το σημείο έχει συμφωνηθεί. Ο πωλητής φέρει όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά και η εκφόρτωση των αγαθών στον καθορισμένο τόπο προορισμού. Σε αυτόν τον κανόνα Incoterms, επομένως, η παράδοση και η άφιξη στον προορισμό είναι οι ίδιες. Η DPU είναι ο μόνος κανόνας Incoterms που απαιτεί από τον πωλητή να εκφορτώσει τα αγαθά στον προορισμό. Ο πωλητής πρέπει επομένως να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να οργανώσει την εκφόρτωση στο καθορισμένο μέρος. Εάν τα μέρη προτίθενται, ο πωλητής να μην αναλάβει τον κίνδυνο και το κόστος εκφόρτωσης, θα πρέπει να αποφευχθεί ο κανόνας DPU και να χρησιμοποιηθεί το DAP.
DAP
Delivered at Place
Ο πωλητής παραδίδει όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο μέσο μεταφοράς που είναι έτοιμο για εκφόρτωση στο ονομαστικό μέρος προορισμού. Ο πωλητής υποχρεούται να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα για εξαγωγή και ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του εκτελωνισμού και την πληρωμή τυχόν δασμών.
DDP
Delivered Duty Paid
Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την παράδοση των αγαθών στην ονομαζόμενη θέση στη χώρα εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών και κινδύνων κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων στον προορισμό εισαγωγής. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, φόρους και τελωνειακές διατυπώσεις.
Υπάρχουν τέσσερις όροι σε αυτήν την κατηγορία:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Αυτοί οι όροι αναφέρονται για την ενημέρωσή σας μόνο καθώς δεν είναι απαραίτητοι κατά την αποστολή αποστολών με DHL Express.
Μια αποστολή μεταφέρεται από την τοποθεσία αποστολής στον τελικό προορισμό της
Η Διαδρομή ενός Πακέτου
Παρακολουθήστε πώς διακινείται το πακέτο σας με την DHL και μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της πορείας του.
Επιστροφή στην αρχή