DHL Express Εγγύηση επιστροφής χρημάτων Οροι και Προϋποθέσεις

Η DHL, κατόπιν αιτήσεως του πελάτη και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω, θα παρέχει πίστωση ή επιστροφή του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τον πελάτη σε σχέση με μια αποστολή DHL Express, η οποία παραδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο η DHL είχε δεσμευθεί να παραδώσει.
A. Η Εγγύηση εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(κάθε μία «Υπηρεσία») και στις αποστολές που συμμορφώνονται πλήρως με τους περιορισμούς που περιγράφονται στο παρόν.
B.Η Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων εφαρμόζεται στο επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη σε σχέση με την τιμή για την υπηρεσία παράδοσης μέχρι το τέλος της ημέρας (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT ή στην περίπτωση αποστολών εσωτερικού, DHL EXPRESS DOMESTIC). Η Εγγύηση δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων,χωρίς περιορισμούς των προστίμων, των φόρων, άλλων χρεώσεων ή ποσών (όπως του επίναυλου καυσίμων), και των μεταφορικών κοστών που προκύπτουν από επιστρεφόμενες αποστολές.
Γ. Στην περίπτωση αποστολών με πολλαπλά τεμάχια, η Εγγύηση θα ισχύει για κάθε ένα κομμάτι της αποστολής. Αν οποιοδήποτε κομμάτι της αποστολής παραδοθεί καθυστερημένα, η πίστωση ή η επιστροφή χρημάτων θα εφαρμόζεται για όλη την αποστολή.
Δ. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την DHL για κάθε αξίωση που προκύπτει από καθυστέρηση της παράδοσης, εγγράφως ή τηλεφωνικά, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής και να παρέχει στην DHL τον αριθμό λογαριασμού (εάν υπάρχει), τον αριθμό φορτωτικής, την ημερομηνία αποστολής, και τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών αφότου ο πελάτης ενημερώσει την DHL, η DHL οφείλει είτε:
 • να παρέχει στον πελάτη την πίστωση ή την επιστροφή χρημάτων
 • να παρέχει στον πελάτη στοιχεία που εξηγούν το λόγο για τον οποίο η αποστολή δεν δικαιούται εγγύησης σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς ή εξαιρέσεις, ή
 • να παρέχει στον πελάτη απόδειξη έγκαιρης παράδοσης.
E. Ο Πελάτης δεν μπορεί να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο να γνωστοποιεί απαιτήσεις για λογαριασμό του ή να εκχωρεί αξιώσεις του σε τρίτο πρόσωπο. Η καταβολή του ποσού από την DHL στον πελάτη αποτελεί πλήρη απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της DHL για οποιαδήποτε καθυστέρηση στα πλαίσια της Εγγύησης.
ΣΤ. Η Εγγύηση δεν θα ισχύει όταν η καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης οφείλεται σε συνθήκες πέραν του ελέγχου της DHL, όπως αυτές ορίζονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της DHL συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στα τελωνεία, των εσφαλμένων ή πλημμελών πληροφοριών για την αποστολή ή την παράδοση (όπως αναφορά στην Ταχυδρομική Θυρίδα αντί της διεύθυνσης του παραλήπτη, απουσία ή λανθασμένο αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη), της καθυστέρησης στην παράδοση κατόπιν αιτήσεως του παραλήπτη, της αλλαγής κατεύθυνσης της αποστολής ή των ειδικών υπηρεσιών εκτελωνισμού, ή της μη διαθεσιμότητας ή άρνησης του παραλήπτη να αποδεχτεί την παραλαβή ή να πληρώσει δασμούς και φόρους κατά την παράδοση εάν απαιτείται.
Z. Κάθε άλλη διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς της DHL ισχύει. Η παρούσα εγγύηση επιστροφής χρημάτων τροποποιείται ή ακυρώνεται από την DHL οποτεδήποτε.
H. Εάν ένας πελάτης έχει μια εξαιρετικά επείγουσα αποστολή, η απώλεια ή η καθυστέρηση της οποίας μπορεί να προκαλέσει αποθετική ζημία, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνεί με τον δικό του ασφαλιστικό πράκτορα για να ασφαλίσει την αποστολή έναντι τέτοιων κινδύνων, δεδομένου ότι η DHL δεν αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη. Η DHL δεν παρέχει και δεν εξασφαλίζει τέτοιου είδους ασφάλιση.
I. Η εγγύηση δεν ισχύει για:
  (i) αποστολές που αφορούν κλινικές δοκιμές για τις οποίες γίνεται χρήση συσκευασιών ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
  (ii) τις πρόσθετες χρεώσεις που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε προαιρετική υπηρεσία που διατίθεται σε συνδυασμό με την αποστολή, π.χ. συσκευασία η.
  (iii) προσωρινές εξαγωγές / εισαγωγές
  (iv) αποστολές με περιεχόμενα υψηλής αξίας που απαιτούν Επίσημο Εκτελωνισμό ή
  (v) αποστολές με τεμάχια που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια βάρους ή μεγέθους, και/ή
  (vi) αποστολές που περιλαμβάνουν επικίνδυνα αγαθά
A. Οι Υπηρεσίες διατίθενται μόνο από συγκεκριμένες περιοχές προς συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς (ή πόλεις όπου ο ταχυδρομικός κωδικός δεν είναι διαθέσιμος).
B. Οι Υπηρεσίες δεν διατίθενται για μη αποδεκτές αποστολές, όπως αυτές καθορίζονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της DHL ή για αποστολές που δεν πληρούν οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς σχετικά με το μέγεθος, το βάρος, το είδος του προϊόντος ή την αξία όπως καθορίζονται από την DHL.
Γ. Για να διαπιστωθεί εάν μια υπηρεσία είναι διαθέσιμη για μια συγκεκριμένη αποστολή, μεταξύ μιας συγκεκριμένης περιοχής προέλευσης και προορισμού, ή σε συνδυασμό με μια συγκεκριμένη προαιρετική υπηρεσία (όπως η Παράδοση το Σάββατο), παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της DHL ή επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της DHL παρέχοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • τη διεύθυνση παραλαβής,
 • το είδος του προϊόντος που αποστέλλεται,
 • (εάν υπάρχει) τη δασμολογητέα αξία του,
 • την ώρα και την ημερομηνία που η αποστολή είναι διαθέσιμη για παραλαβή,
 • τον ακριβή προορισμό, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα,
 • το βάρος της αποστολής,
 • τις διαστάσεις της αποστολής,
 • τον αριθμό των τεμαχίων
Δ. Ο αποστολέας πρέπει να προσδιορίζει την αιτούμενη Υπηρεσία πάνω στη φορτωτική και να παραδίδει την αποστολή στην DHL μέσα στο συμφωνηθέντα με αυτή χρόνο.
Εγκυρος Ιούλιος 1, 2017
Επιστροφή στην αρχή