پرسشهای متداول – محافظت از شماره حساب

دی اچ ال ای سکیور - مجوز شماره حساب

به عنوان مدیر شماره حساب دی اچ ال باید وارد سایت +MyDHL شوید.
از +MyDHL:
 • برو به: ورود
 • آدرس ایمیلی را که بوسیله آن درخواست شماره حساب را دریافت کرده اید وارد نمایید.
 • رمز ورود خود را وارد نمایید
 • اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید از فراموشی/بازیابی رمز عبور استفاده کنید.

به محض ورود به سیستم

 • برو به: تنظیمات محموله های من > دسترسی به eSecure
 • انتخاب: کاربر مجاز
 • وضعیت را انتخاب کنید: در انتظار مشاهده درخواست ها
 • ورودی لیست شده را انتخاب کرده و کلیک کنید: تائید (یا عدم پذیرش)
به احتمال زیاد با ایمیل دیگری به +MyDHL دسترسی دارید. هنگام ورود به +MyDHL آدرس ایمیلی که درخواست حساب را از آن دریافت کرده اید و رمز عبوز خود را وارد کنید. اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید از فراموشی/بازیابی رمز عبور استفاده کنید..
برای کنترل این موضوع می توانید از ویژگی My Domain اسفاده کنید. می توانید تعیین کنید که از کدام دامنه های ایمیل درخواست شماره حساب را دریافت کنید. درخواست های هر دامنه ایمیل دیگری به طور خودکار رد می شود.
برای کنترل این موضوع می توانید از ویژگی Authorized Domain استفاده کنید. می توانید تایید کنید که کدام دامنه های ایمیل را می خواهید به طور خودکار تایید کنید. درخواست های هر دامنه ایمیل دیگری از فرآیند تایید استاندارد پیروی می کنند.
به محض ابنکه به +MyDHL: وارد شدید.
 • برو به: تنظیمات محموله های من > دسترسی به eSecure
 • انتخاب: کاربر مجاز
 • جهت مشاهده مجوزهای فعال تایید شده است. وضعیت را انتخاب کنید
 • ورودی لیست شده را انتخاب کرده و کلیک کنید: عدم پذیرش
 • مجوز فورا لغو خواهد شد
بازگشت به بالا