پرسشهای متداول – محموله های برگشت

بله، برای چاپ بارنامه ( و دیگر مدارک حمل) به چاپگر نیاز دارید، اگر:

 

  • شما کسی هستید که درخواست محموله برگشت داشته و بارنامه از پیش آماده را در اختیار ندارید.
  • شما در حال ایجاد یک محموله و برنامه ریزی همزمان برای تهیه بارنامه و مدارک برگشت داخل همین محموله هستید.

 

شما نیاز به چاپگر ندارید، اگر:

 

  • شما بارنامه و مدارک برگشت را برای کسی ارسال میکنید.
بازگشت به بالا