Warunki handlowe

Poznaj reguły Incoterms® 2020

„Incoterms” jest znakiem towarowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Reguły Incoterms® są często stosowane na całym świecie w umowach międzynarodowych, ilustrując obowiązki między kupującymi a sprzedającymi w odniesieniu do kosztów, ryzyka, odpowiedzialności za ubezpieczenie ładunku i zgodności z przepisami.

Co musisz wiedzieć

  • Zasady Incoterms® służą unormowaniu procesu transportu i odbioru towarów. Ponadto określają podział kosztów w międzynarodowych transkcjach handlowych oraz ustalają odpowiedzialność eksporterów i importerów.
  • Głównym celem reguł Incoterms® jest określenie kryteriów podziału zobowiązań, kosztów oraz cesji ryzyka pomiędzy strony zaangażowane w transakcje międzynarodowe.
  • Znajomość Incoterms® zasady sprawi, że będziesz kupował towary od zagranicznych producentów zgodnie z odpowiednimi regulacjami, dokumentacją i procedurami.
Zasady Incoterms® 2020 zasady są podzielone na dwie kategorie według rodzaju transportu.
Zasady Incoterms® 2020 zasady są podzielone na dwie kategorie według rodzaju transportu.
  • Diagram podziału odpowiedzialności według Incoterms® zapewnia przegląd obowiązków eksportera i importera w każdej kategorii.
  • Korzystanie z reguł Incoterms® nie jest wymogiem prawnym, jednak zawsze zaleca się ich użycie, żeby uprościć transakcje i uniknąć nieporozumień z partnerami biznesowymi.
  • Możesz przeczytać więcej o globalnych regułach Incoterms® i warunkach handlowych odwiedzając stronę internetową Międzynarodowej Izby Handlowej, na której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienie reguł Incoterms.

EXW
Ex Works

Oznacza, że sprzedający dostarcza towary do dyspozycji kupującego (na przykład w fabryce lub magazynie), przy czym miejsce dostarczenia nie musi być terenem sprzedającego. Zaleca się jednak, aby strony jak najdokładniej określiły konkretny punkt w obrębie wyznaczonego miejsca dostawy. Aby dostawa w tej regule miała miejsce, sprzedający nie musi załadowywać towarów na żaden odbierający pojazd ani nie musi odprawiać towarów w eksporcie, o ile taka odprawa ma zastosowanie.

FCA
Free Carrier
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary kupującego na jeden z dwóch sposobów:
  • gdy oznaczone miejsce jest terenem sprzedającego, towary są dostarczone, jeśli są załadowane na środki transportu zorganizowane przez kupującego
  • gdy oznaczone miejsce jest innym miejscem, towary uważa się za dostarczone po załadowaniu na środki transportu sprzedającego, jeśli dotarły do tego innego wyznaczonego miejsca i są gotowe do wyładunku z tych środków transportu sprzedającego oraz są w dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego.

Niezależnie od tego, które z nich zostanie wybrane jako miejsce dostawy, miejsce to identyfikuje, w którym ryzyko przechodzi na kupującego oraz czas, od którego koszty są na rachunek kupującego.

CPT
Carriage Paid To
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko na kupującego przez przekazanie ich przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego lub przez dostawę towarów. Sprzedający przekazuje przewoźnikowi fizyczne posiadanie towarów w sposób i w miejscu odpowiednim dla użytego środka transportu. Po dostarczeniu towarów kupującemu w ten sposób sprzedający nie gwarantuje, że towary dotrą na miejsce, będą w dobrym stanie i w podanej ilości, ponieważ ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego, gdy towary są dostarczone przewoźnikowi. Sprzedający musi jednak zawrzeć umowę na przewóz towarów od dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko na kupującego przez przekazanie ich przewoźnikowi zaangażowanemu przez sprzedającego lub przez dostawę towarów. Sprzedający przekazuje przewoźnikowi fizyczne posiadanie towarów w sposób i w miejscu odpowiednim dla użytego środka transportu. Po dostarczeniu towarów kupującemu w ten sposób sprzedający nie gwarantuje, że towary dotrą na miejsce, będą w dobrym stanie i w podanej ilości, ponieważ ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego, gdy towary są dostarczone przewoźnikowi. Sprzedający musi jednak zawrzeć umowę na przewóz towarów od dostawy do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko na kupującego, kiedy towary po wyładowaniu z przybywających środków transportu są pozostawione do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca, jeżeli taki punkt jest uzgodniony. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem i wyładunkiem towarów w oznaczonym miejscu przeznaczenia. W regule DPU dostawa i przybycie do miejsca przeznaczenia są zatem takie same. DPU jest jedyną regułą, która wymaga od sprzedającego wyładunku towarów w miejscu przeznaczenia. Sprzedający powinien zatem upewnić się, że jest w stanie zorganizować wyładunek w oznaczonym miejscu. Jeżeli zamiarem stron jest, żeby sprzedający nie ponosił ryzyka i kosztów wyładunku, należy unikać tej reguły i stosować regułę DAP.
DAP
Delivered at Place
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary i przenosi ryzyko na kupującego, gdy towary są pozostawione do dyspozycji kupującego na przybywających środkach transportu, gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca, jeżeli taki punkt jest uzgodniony. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do oznaczonego miejsca przeznaczenia lub do uzgodnionego punktu w obrębie tego miejsca. W regule DAP dostawa i przybycie do miejsca przeznaczenia są zatem takie same.
DDP
Delivered Duty Paid
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary do kupującego, gdy towary są pozostawione do dyspozycji kupującego, odprawione w imporcie, na przybywających środkach transportu, gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca, jeżeli taki punkt został uzgodniony. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do oznaczonego miejsca przeznaczenia lub do uzgodnionego punktu w obrębie tego miejsca. W regule DDP dostawa i przybycie do miejsca przeznaczenia są zatem takie same.
FAS
Free Alongside Ship

Oznacza, że ​​sprzedający dostarcza towary kupującemu, gdy towary są umieszczane przy burcie statku (np. na nabrzeżu lub barce) wyznaczonego przez kupującego w określonym porcie wysyłki lub gdy sprzedający nabywa towary już dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru zostaje przeniesione, gdy towar znajduje się na burcie statku, a kupujący ponosi wszelkie koszty od tego momentu.

FOB
Free on Board
Oznacza, że ​​sprzedający dostarcza towary kupującemu na pokładzie statku wskazanego przez kupującego w określonym porcie wysyłki lub nabywa towary już dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi, gdy towar znajduje się na pokładzie statku, a kupujący ponosi wszelkie koszty od tego momentu.
CFR
Cost and Freight
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary kupującemu na pokładzie statku lub nabywa towary już dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towary znajdują się na pokładzie statku, tak że przyjmuje się, że sprzedający wywiązał się ze swojego obowiązku dostarczenia towarów, niezależnie od tego, czy towary rzeczywiście dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w podanej ilości lub czy dotarły w ogóle. W CFR sprzedający nie jest zobowiązany wobec kupującego do zakupu ochrony ubezpieczeniowej.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Oznacza, że sprzedający dostarcza towary kupującemu na pokład statku lub nabywa towary już dostarczone. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towary znajdują się na pokładzie statku, tak że przyjmuje się, że sprzedający wywiązał się ze swojego obowiązku dostarczenia towarów, niezależnie od tego, czy towary rzeczywiście dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie, w podaną ilość lub w ogóle.
Przesyłka jest w drodze od nadawcy do odbiorcy
Droga przesyłki
Zobacz jak Twoja przesyłka podróżuje z DHL i zobacz jak możemy CI pomóc na każdym etapie jej drogi.
Powrót do góry