MyDHL+ Warunki Użytkowania

 1. DHL Express (Poland) Sp. Z o.o., ul. Wirażowa 37, , , Warszawa, 02-158, Polska, zwany dalej "DHL Express", oferuje klientom platformę internetową (zwaną dalej "MyDHL+") Klientom zarówno będącym osobami prywatnymi, jak i podmiotami gospodarczymi, czy pracownikami podejmującymi działania w imieniu firm (zwanych dalej "Klientami") do prowadzenia biznesu z DHL Express w spób tak prosty, jak to tylko możliwe, poprzez udostępnienie i drukowanie etykiet, planowaniu odbiorów, przechowywwaniu danych kontaktowych, śledzeniu przesyłek, przekazywaniu wymaganych dokumentów i danych bezpośrednio z komputera nadawcy i innych funkcji powiązanych z usługami DHL Express (zwanymi zbiorczo, jako "Funkcje")
 2. Niniejsze ogólne warunki ("Ogólne Warunki") będą miały zastosowanie do użytkownia przez Klientów MyDHL + i jego Funkcji. W przypadku niektórych Funkcji mogą pojawić się dodatkowe warunki, które mogą wymagać osobnej akceptacji przez Klienta. Wszystkie usługi przewozowe oferowane przez DHL Express podlegają Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności DHL Express
 3. Klient może korzystać z MyDHL+ wyłącznie do celów związanych z usługami oferowanymi przez DHL Express, określonych w ust. 1. Klient zobowiązany jest do pełnego przestrzegania Ogólnych Warunków oraz wszystkich instrukcji dotyczących korzystania z MyDHL+ i jego Funkcji. Nie może on (a) modyfikować, zakłócać, dezaktywować żadnych funkcjonalności, funkcji ani zabezpieczeń MyDHL+ i jego Funkcji; (b) uszkadzać, unikać, obchodzić, usuwać, dezaktywować lub obchodzić w inny sposób jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających MyDHL+ i jego funkcje; lub (c) odtwarzać kodów źródłowych, dekompletować, rozpracowywać lub uzyskiwać kod źródłowy, podstawowe koncepty, algorytmy, struktury lub formy organizacyjne MyDHL+ i jego Funkcji; lub (d) udostępniać, wydzierżawiać, sublicencjonować, użyczać lub redystrybuować w jakikolwiek inny sposób MyDHL+ lub jakiejkolwiek z jego Funkcji.
 4. Klient, który chce zarejestrować się w celu ciągłego używania MyDHL+, powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostarczając wymagane dane. DHL Express potwierdza rejestrację wysyłając e-mail aktywacyjny. Funkcje stają się dostępne dla Klienta zaraz potem.
 5. Przy użyciu funkcji "Utwórz nową przesyłkę" lub "Zamów kuriera", utworzenie nowej przesyłki lub zamówienie kuriera w celu odbioru przesyłki od nadawcy nie jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu. Umowa taka zostaje zawarta dopiero z chwilą przyjęcia zlecenia przez DHL Express.
 6. Klient przyjmuje, że DHL Express ma swobodę modyfikacji, bądź wymiany stosowanych w MyDHL+ rozwiązań informatycznych według własnego uznania, w dowolnym momencie. W celu rozwijania MyDHL+ lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii DHL Express może wprowadzić okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane będą zmiany.
 7. DHL Express zastrzega sobie prawo do zmiany, albo/i ograniczenia dostępu do użytkowania dowolnej Funkcji jeśli (a) Funkcja i/lub treść są modyfikowane, bądź wstrzymane, albo (b) Klient naruszył Ogólne Warunki, albo (c) wykonywane są prace konserwacyjne.
 8. Wszystkie teksty, elementy graficzne, interface, bazy danych, znaki towarowe, logotypy i kody programów ("Treść") włączając w to, ale nie ograniczając tego do szaty graficznej, struktury, wyrażenia, "wyglądu i odczuć", oraz umów, wspomnianych Treści w MyDHL+ są własnością, bądź licencjonowanym produktem DHL Express i są chronione przez prawa autorskie i prawa dotyczące znaków handlowych, oraz inne prawa własności intelektualnej. Poza wyjątkami jasno okeślonymi w Warunkach Użytkowania MyDHL + żaden element MyDHL+, ani Treści nie może być kopiowany, reprodukowany, publikowany, uploadowany, przesyłany, ani dystrybuowany w żaden sposób do innego komputera, serwera, strony internetowej, bądź innego medium, w celu publikacji, bądź dystrybucji, bez uprzedniej, pisemnej zgody DHL Express.
 9. Klient oddaje DHL Express prawo do używania danych, dokumentów, oraz innych informacji dostarczonych przez Klienta w MyDHL+, włączając w to jego papier firmowy, podpisy elektroniczne i inne IP przesłane za jego pomocą ("Informacje"), dla celów określonych w Funkcjach i służących należytemu wykonaniu umowy przewozu. Dotyczy to także użycia Informacji do celu procesowania i transprtu przesyłek, włączając w to przesyłki Paperless Trade. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność, kompletność i poprawność Informacji oraz zobowiązuje się zwolnić DHL Express od wszelkiej odpowidzialności wynikającej z poslużenia się przez DHL Express Informacjami do celów zgodnych z Ogólnymi Warunkami.
 10. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie aktywności wykonane w MyDHL+, włączając w to, ale nie ograniczając do użycia Funkcji powiadomienia w ramach obowiązujących praw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych doryczących ochrony konkurencji, ochrony danych i prawa celnego. W szczególności Klient odpowiada za zdobycie zgody jakiegokolwiek odbiorcy na otrzymywanie powiadomień i pokwitowania za pomocą wiadomości SMS, bądź poczty elektronicznej od DHL Express, albo jakichkolwiej innych danych, dokumentów, lub informacji w formie elektronicznej i ogólnie, od jakichkolwiek podmiotów trzecich, a także na dostarczenie DHL Express danych osobowych osób trzecich. Na wniosek DHL Express, Klient jest zobowiązany przedstawić DHL Express wspomnianą zgodę.
 11. Klient zobowiącuje się używać dostępnych Funkcji bezpieczeństwa, obecnie, eSecure i stosować się do informacji dostarczonych przez DHL Express za pomocą MyDHL+. Klient winny jest zwrócić szczególną uwagę na upewnienie się, że dostęp i zgody na użytkowanie mu udostępnione pozostaną tajemnicą, będzie je chronił przed nieautoryzowanem dostępem ze strony podmotów trzecich, oraz nie ujawni ich nieautoryzowanym użytkownikom. Klient zobowiązuje się autoryzować dostęp do MyDHL+ jedynie dla osób, które będą w jego imieniu musiały korzystać z jego Funkcji ("autoryzowany użytkownik"). Klient zobowiązuje się poinformować autoryzowanych użytkowników o ich obowiązkach oraz zdobyć od autoryzowanych użytkowników odpowiednie zobowiązania. Klient przyjmuje do wiadomości swoją odpowiedzialność za użytkowanie MyDHL+, także w związku z przesyłkami, które mogą być zamówione przez podmioty trzecie za pomocą MyDHL+. Klient natychmiast powiadomi DHL Express o każdym nieautoryzowanym użyciu konta, bądź hasła Klienta, albo jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa.
 12. Klient podejmie wszelkie konieczne kroki, aby upewnić się, że nie przeysła, bądź nie otrzymuje żadnych wirósów, bądź robaków komputerowych, bądź innych programów, które w jakikolwiek sposób mają na celu zniszczenie, zakłócenie, przechwycenie, lub przywłaszczenie sobie systemów, danych, albo jakichkolwiek informacji należących do DHL Express.
 13. O ile nie jest to zacznaczone w MyDHL+, albo Funkcjach, podmioty zobowiązane są dostarczać wszelkich informacji, w tym faktur w sposób elektroniczny w MyDHL+. Klient jest zobowiązany upewnić się, że wszystkie informacje przekazywane DHL Express za pomocą MyDHL+ są kompletne, rzetelne, poprawne i zgodne z prawdą. Klient będzie samodzielnie odpowiedzialny za wszelkie szkody, bądź konsekwencje mogące wyniknąć z użycia niewłaściwych, niepoprawnych, bądź niekompletnych informacji.
 14. Klient wyraża zgodę na to, aby DHL Express poniósł koszty związane z procesowaniem zamówień przesyłek w MyDHL+ i że DHL Express może wymagać od Klienta pokrycia takich uzasadnionych kosztów w razie nieprzygotowania przez niego przesyłki do odbioru w czasie ustalonym w zamówieniu.
 15. DHL Express będzie zbierał, przechowywał i procesował dane osobowe przekazane przez Klienta w MyDHL+ w celu wykonania usług, w zgodzie z odpowiednimi prawami i Polityką Prywatności Deutche Post DHL. Informacje o przetwarzaniu danych przez DHL jest dostępna w zakładce "Informacje o prywatności" stopce strony. MyDHL+ może zawierać linki do innych, niezależnych stron podmiotów trzecich ("Linkowane Strony"). Te Linkowane Strony, nie znajdują się pod kontrolą DHL Express i DHL Express nie jest odpowiedzialny i nie wspiera treści wspomnianych Linkowanych Stron, włączając w to jakiejolwiek informacje, albo materiały zawarte na Stronach Linkowanych. Klient potwierdza, że posiada wszelkie wymagane zgody podmiotów trzecich odnośnie ich danych, które dostarczył DHL.

   

  MyDHL+ i Funkcję są dostępne na zasadach "zastanych". DHL Express w pełnym dozwolonym przez prawo wymiarze wyłącza wszelkie gwarancje, tak wyraźne, jak dorozumiane, ustawowe i inne, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, nienaruszania praw osób trzecich oraz przydatności do określonego celu. DHL Express, jego podmioty stowarzyszone lub przedstawiciele nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, bezpieczeństwa i aktualności MyDHL+. Żadne informacje uzyskane za pośrednictwem MyDHL+ nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona przez DHL Express w Warunkach Ogólnych; postanowienia zdania ostatniego oraz dwóch poprzedzających nie mają zastosowania do konsumentów.

 16. W zakresie dozwolonym przez prawo, DHL Express, jego podmioty stowarzyszone lub agenci w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, przykładowe, karne i wtórne szkody, utracone zyski, kary, grzywny lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności gospodarczej lub w inny sposób wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z MyDHL+, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego, czy też innej podstawy prawnej bez względu na to, czy DHL został poinformowany o zajściu, czy też nie. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, DHL Express w żadnym wypadku nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) lub straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, czy to umownego, deliktowego, czy innego, przekraczającej 100 EUR za zdarzenie. W zakresie dozwolonym przez prawo, środki zaradcze określone w regulaminie MyDHL+ mają charakter wyłączny i są ograniczone do środków wyraźnie przewidzianych w regulaminie MyDHL+. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w niniejszym ustępie nie stosują się do konsumentów.
 17. Klient zwalnia niniejszym DHL Express z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z naruszeniem przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu MyDHL+. Powyższe nie dotyczy konsumentów.
 18. Strony mogą zakończyć lub zawiesić korzystanie z MyDHL+ przez Klienta w dowolnym momencie według własnego uznania. Oświadczenie w tym przedmiocie powinno zostać złożone drugiej stronie przynajmniej na 7 dni naprzód. Oświadczenie takie może zostać złożone również za pośrednictwem aplikacji MyDHL+. W przypadku takiego zawieszenia lub wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do natychmiastowego (a) zaprzestania korzystania z MyDHL+ oraz (b) usunięcia ewentualnie wykonanych kopii. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z MyDHL+ nie ma wpływu na zamówienia składane za pośrednictwem MyDHL+ ani na wcześniej zawarte umowy przewozu.
 19. DHL Express może w każdej chwili dokonać zmian w Ogólnych Warunkach. DHL Express powiadamia Klienta o wszelkich zmianach w Ogólnych Warunkach w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem platformy lub poczty elektronicznej) ("Powiadomienie o zmianach"). Zmiany wchodzą w życie w stosunku do Klienta, a stosunek umowny jest kontynuowany na zmienionych warunkach, jeśli Klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania Powiadomienia o zmianach. Termin ten uznaje się za dotrzymany, o ile sprzeciw zostanie wysłany w tym terminie do DHL Express. W Powiadomieniu o zmianach DHL Express uprzedzi Klienta o konsekwencjach wynikających z braku sprzeciwu.
 20. Niniejsze Warunki Korzystania z serwisu MyDHL+ podlegają przepisom prawa kraju, w którym znajduje się siedziba DHL Express. Warunki użytkowania MyDHL+ nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których stosowanie jest wyraźnie wykluczone. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów, w których siedzibę ma DHL Express, co nie dotyczy jurysdykcji w sprawach konsumentów.
Powrót do góry