Usługi Celne

DHL Express posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu odpraw celnych na całym świecie. Wiemy, że szybki i efektywny proces odprawy celnej, pozwoli Twoim przesyłkom szybciej dotrzeć do celu. Dostarczamy szereg ustandaryzowanych usług, które skutecznie wspierają proces odprawy celnej.
Usługi Celne
Opis
Jak naliczamy opłatę
Koszt
Usługi agencji celnej
Deklaracja eksportowa
Eksportowane towary zostają poddane dodatkowej kontroli
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Deklaracja eksportowa
W przypadku przesyłek przekraczających próg wartości wymagana jest deklaracja eksportowa. Może to dotyczyć również przesyłek zawierających towary podlegające kontroli eksportu lub przekraczających określony próg wagowy.
Za przesyłkę
(przekraczające wartość €1,000.00)
45.00 PLN
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Tranzyt Celny
Transport pod dozorem celnym ma zastosowanie zarówno w przypadku eksportu, jak i importu przesyłek, zawsze, kiedy DHL musi zgłosić, otworzyć, bądź procesować przesyłke każdego rodzaju transportu pod nadzorem celnym
Za przesyłkę
218.00 PLN
Odprawa wielu pozycji
Importowanie przesyłek zawierających wiele artykułów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Odprawa wielu pozycji
Opłaty stosuje się, gdy w odprawie celnej zarejestrowanych jest więcej niż 5 pozycji, zwierających na przykład różne artykuły lub różne kraje pochodzenia.
Za pozycję
23.00 PLN
Tymczasowy import eksport
Poproś DHL o zorganizowanie czasowego importu lub eksportu
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Tymczasowy import eksport
Na życzenie Klienta DHL dokona czasowej odprawy towarów poprzez złożenie wymaganych dokumentów, takich jak karnet ATA, oraz przestrzeganie wymaganych procedur odprawy celnej określonych przez Urząd Celny.
Za przesyłkę
200.00 PLN
Preferencyjne pochodzenie
Korzystaj z preferencyjnego cła
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Preferencyjne pochodzenie
Na żądanie nadawcy przygotowanie lub dostarczenie przez DHL Świadectwa Pochodzenia/Dowodu preferencyjnego pochodzenia towarów lub innych podobnych formularzy w celu poświadczenia, że towary w określonej przesyłce eksportowej zostały wyprodukowane, wytworzone lub przetworzone w danym kraju, umożliwiając zastosowanie preferencyjnych stawek celnych zgłaszanych w miejscu przeznaczenia i/lub zgodności z ograniczeniami handlowymi. Typowe przykłady to EUR1, ATR.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Proces celny
Nierutynowa odprawa celna
Towary wyłączone z odprawy standardowej
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Nierutynowa odprawa celna
Stosowana w wybranych krajach przy przywozie towarów, dla których łączna deklarowana wartość lub ciężar przekracza ustalone przez docelowy Urząd Celny wartości lub z powodu innych wymogów regulacyjnych gdzie towary nie są objęte standardowymi procedurami dotyczącymi zbiorczych odpraw i wymagają indywidualnego zgłoszenia. DHL Express zastosuje opłatę także w sytuacji, gdy Klient zażąda odprawy indywidualnej w przypadku, kiedy przesyłka kwalifikuje się do odprawy na zgłoszeniu zbiorczym.
Za przesyłkę
200.00 PLN
Magazynowanie
Kiedy przesyłka nie może zostać zwolniona przez agencję celną.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Magazynowanie

Opłaty za magazynowanie są naliczane, gdy przesyłka nie została odprawiona przez organy celne z powodu nieprawidłowych lub brakujących dokumentów.

Opłata jest naliczana na rzecz płatnika cła i podatku. Opłaty są naliczane po upływie trzech dni kalendarzowych od daty przybycia przesyłki lub powiadomienia brokera. Opłatę ponosi płatnik cła i podatków.

Za przesyłkę
Za dzień
Po 3 dniach kalendarzowych
49.00 PLN and 1.00 PLN per kg
Pozwolenia i licencje
Ułatwiamy proces składania wniosków licencyjnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Pozwolenia i licencje
Aby przyspieszyć import wybranych regulowanych towarów, takich jak wyroby medyczne, farmaceutyki, monitory komputerowe, laserowe odtwarzacze CD, kosmetyki, okulary, żywność i produkty spożywcze, DHL jest zobowiązany do przedstawienia określonych informacji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń lub licencji importowych. Opłata dotyczy płatnika cła i podatków.
Za przesyłkę
200.00 PLN
Przetwarzanie odprawy celnej
Dodatkowa opłata za obsługę celną
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przetwarzanie odprawy celnej
Dotyczy niektórych krajów, w których import przesyłek wiąże się z dodatkowymi kosztami wymaganymi przez agencje rządowe.
Za przesyłkę
45.00 PLN
Wsparcie agencji celnej
Rozliczenie podatku celnego
Posiadacze kont mogą przyspieszyć proces odprawy celnej.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Rozliczenie podatku celnego
DHL przyspiesza odprawę celną, dokonując terminowej zapłaty należności celno-podatkowych związanych z przesyłką, a odbiorca odracza płatność do uzgodnionego terminu.
Za przesyłkę
69.00 PLN minimum lub 2,5% opłat celno-podatkowych
Rozliczenie podatku celnego
Cła importowe i podatki dla odbiorców nieposiadających konta
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Rozliczenie podatku celnego
Opłata administracyjna ma zastosowanie w przypadku, gdy DHL wykorzystał własną linię kredytową z organami celnymi w celu zaliczkowania lub zagwarantowania płatności ceł, podatków lub kosztów regulacyjnych w imieniu importerów i konsumentów, z którymi DHL nie ma umowy.
Za przesyłkę
69.00 PLN minimum lub 2,5% opłat celno-podatkowych
Powiadomienie Brokera
Wyznacz wybranego przez siebie brokera
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Powiadomienie Brokera

Na wniosek importera DHL dostarczy niezbędne dokumenty do wyznaczonego przez klienta brokera w celu przeprowadzenia odprawy importowej. Po dokonaniu odprawy celnej DHL Express dostarczy przesyłkę do miejsca przeznaczenia.

DHL nie ponosi w odpowiedzialności za terminowość zgłoszenia w urzędzie celnym ani za zwolnienie przesyłki w tym przypadku.

Za przesyłkę
54.00 PLN
Przekazanie do brokera
Przesyłka odprawiona i dostarczona przez wybranego przez Ciebie brokera.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Przekazanie do brokera
Na życzenie importerów DHL przekaże przesyłkę i związaną z nią dokumentację celną wyznaczonemu przez klienta brokerowi do odprawy i ostatecznej dostawy.
Za przesyłkę
200.00 PLN
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL dokona przedpłaty i obciąży zwrotem kosztów za wymagane przepisami certyfikaty.
 • Przesyłki zlecone z usługą Duty Tax Paid (DTP) mogą podlegać dodatkowym opłatom za odprawę. Tam, gdzie ma to zastosowanie, opłatami tymi zostanie obciążony nadawca DTP. Opłaty te obejmują m.in.:

  • Nierutynowa odprawa celna
  • Fizyczna kontrola celna
  • Pozwolenia i licencje
  • Magazynowanie
  • Odprawa wielu pozycji
  • Przetwarzanie odprawy celnej
Powrót do góry