DHL Express Warunki przewozu

("Regulamin")

Zamawiając usługi DHL, „Nadawca” zgadza się, w swoim imieniu lub w imieniu jakiegokolwiek Odbiorcy Przesyłki („Odbiorca”) i jakiejkolwiek innej osoby, która ma prawo do Przesyłki, na obowiązywanie niniejszych Warunków. 

„Przesyłka” oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego listu przewozowego i w sposób wybrany przez DHL, w tym drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety identyfikujące Przesyłkę lub dokumenty dostarczone przez automatyczne systemy DHL lub Nadawcy, takie jak etykieta, kod kreskowy, list przewozowy, kwit konsygnacyjny, a także ich wersje elektroniczne. Odpowiedzialność za przewóz każdej Przesyłki jest ograniczona według zasad określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać ubezpieczenie (więcej informacji poniżej). „DHL” oznacza każdego członka sieci DHL Express.

DHL może podjąć każdą z poniższych czynności w imieniu Nadawcy lub Odbiorcy, w celu realizacji usług: (1) wypełnić wszelkie wymagane dokumenty, poprawić kody produktów lub usług, jak również zaliczkować wszelkie należności celne, podatki lub inne opłaty regulacyjne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa („Należności Celne”), (2) działać jako pełnoprawny i zgodny z prawem agent Nadawcy lub Odbiorcy lub wyznaczać agenta celnego do przeprowadzania kontroli eksportowej  i zgłoszenia celnego, oraz (3) przekierować Przesyłkę do agenta celnego Odbiorcy lub pod inny adres na żądanie osoby, która zostanie uznana przez DHL zgodnie z najlepszą wiedzą DHL za osobę upoważnioną. Nadawca lub Odbiorca udzieli dodatkowego upoważnienia wymaganego przez obowiązujące prawo, aby DHL mógł odprawić Przesyłkę.
Przesyłka uznana jest za niedopuszczalną do przewozu, jeśli:
 • zawiera kompletną broń palną, amunicję, materiały wybuchowe, urządzenia wybuchowe lub elementy testowe, wiatrówki, repliki lub imitacje broni palnej; towary podrabiane; gotówkę; kruszec (z dowolnego metalu szlachetnego); żywe zwierzęta, zakazane części lub szczątki zwierząt, takie jak kość słoniowa; ludzkie szczątki lub prochy; kamienie szlachetne lub półszlachetne; konopie indyjskie lub ich pochodne; lub nielegalne towary, takie jak narkotyki lub inne nielegalne substancje,
 • została sklasyfikowana jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuły zakazane lub zabronione zgodnie z ADR (Europejskie rozporządzenie o transporcie drogowym w sprawie towarów niebezpiecznych) lub przez IATA (ang. International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), ICAO (ang. International Civil Aviation Organization - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), lub inne kompetentne organizacje („Towary Niebezpieczne”),
 • zawiera inne przedmioty, których DHL nie może przewieźć bezpiecznie lub legalnie,
 • jest nieprawidłowo zaadresowana lub oznaczona, lub jeśli jej opakowanie jest wadliwe lub nie zapewnia bezpiecznego transportu przy standardowej obsłudze,
 • Nadawca, Odbiorca lub jakakolwiek inna strona bezpośrednio lub pośrednio zainteresowana Przesyłką jest wymieniona na wszelkich obowiązujących listach sankcji jako strona objęta zakazem lub ograniczeniem eksportu.

Przesyłki nie będą dostarczane do skrytek pocztowych lub na adres wskazany jedynie przy pomocy kodu pocztowego. Przesyłki dostarczane są na adres Odbiorcy podany przez Nadawcę ale niekoniecznie do wskazanego z nazwy Odbiorcy osobiście. Przesyłki zaadresowane ogólnie na miejsce dostawy będą dostarczane do takiego miejsca.

DHL może zawiadomić Odbiorcę o nadchodzącej dostawie lub nieudanej dostawie. Odbiorca może mieć możliwość wyboru sposobu dostawy: dostawa następnego dnia, dostawa bez wymaganego podpisu, przekierowanie lub odbiór w Service Point DHL. Niektóre opcje dostawy mogą zostać wyłączone na prośbę Nadawcy.

Jeśli Przesyłka została uznana za nienadającą się do przewozu zgodnie z punktem 2, lub jej wartość została zaniżona dla potrzeb odprawy celnej, lub nie można zidentyfikować lub zlokalizować Odbiorcy lub jeśli Odbiorca odmawia odbioru Przesyłki lub uregulowania Należności Celnych lub innych opłat związanych z Przesyłką, DHL podejmie uzasadnione działania w celu zwrócenia Przesyłki do Nadawcy. Odbywa się to  na koszt Nadawcy. W przypadku braku możliwości zwrotu Przesyłki, Przesyłka może zostać wydana, porzucona, zbyta lub sprzedana przez DHL bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Nadawcy lub jakiejkolwiek innej osoby.. DHL będzie miał prawo zniszczyć jakąkolwiek Przesyłkę, , jeśli jakikolwiek organ prawa lub organ ścigania uniemożliwi DHL jej zwrot w całości lub w części do Nadawcy, jak również w przypadku wszelkich Przesyłek z Towarami Niebezpiecznymi.

DHL ma prawo otworzyć i sprawdzić Przesyłkę z powodów bezpieczeństwa, dla potrzeb spraw celnych lub z innych regulacyjnych powodów, bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia Nadawcy.

Opłaty za Przesyłkę obliczane są przez DHL na podstawie wyższej z dwóch wag: wagi faktycznej lub wolumetrycznej elementu. Każdy element może zostać ponownie zważony lub zmierzony przez DHL w celu potwierdzenia obliczeń.

Przed dostawą DHL może zażądać od Odbiorcy uiszczenia opłat celnych oraz innych opłat, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej DHL w kraju docelowym.

Obejmuje to również stosowną opłatę, w przypadku gdy DHL wykorzystuje własne środki do pokrycia opłat należnych władzom celnym lub pokrywa opłaty celne w imieniu Odbiorcy. Nadawca musi opłacić lub zwrócić DHL wszelkie opłaty celne oraz inne opłaty należne za usługi wykonane przez DHL lub poniesione przez DHL w imieniu Nadawcy lub Odbiorcy, jeśli Odbiorca nie uregulował takiego zobowiązania.

6.1 Odpowiedzialność DHL w odniesieniu do jakiejkolwiek przesyłki przewożonej drogą powietrzną (włącznie z pomocniczym transportem drogowym lub przystankami po drodze) jest ograniczona przez Konwencję Montrealską lub Konwencję Warszawską, a w przypadku braku takiej Konwencji, do niższej z następujących kwot: (i) aktualnej wartości rynkowej lub zadeklarowanej wartości, lub (ii) 22 Specjalnych Praw Ciągnienia za kilogram (ok. 30,00 dolarów amerykańskich za kilogram). Ograniczenia takie będą obowiązywały także w przypadku wszystkich pozostałych form transportu, za wyjątkiem sytuacji kiedy Przesyłki przewożone są tylko transportem drogowym, kiedy to zastosowanie będą mieć poniższe ograniczenia.

W przypadku zagranicznych przewozów Przesyłek transportem drogowym, odpowiedzialność DHL jest lub będzie uznana za ograniczoną przez Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) do niższej z następujących kwot: (i) aktualnej wartości rynkowej lub zadeklarowanej wartości, lub (ii) 8,33 Specjalnych Praw Ciągnienia za kilogram (ok. 11,00 dolarów amerykańskich za kilogram). Ograniczenia takie będą także obowiązywały dla krajowego transportu drogowego przy braku innych obowiązujących lub niższych ograniczeń odpowiedzialności określonych w obowiązującym krajowym prawie transportowym.

Jeśli Nadawca uważa, że limity te są niewystarczające, powinien zadeklarować wartość Przesyłki i wykupić ubezpieczenie zgodnie z punktem 8, albo samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia.

Odpowiedzialność DHL jest ściśle ograniczona do szkody bezpośredniej w Przesyłce przy uwzględnieniu limitów za kilogram określonych w punkcie 6. Jakakolwiek inna odpowiedzialność za szkodę zostaje wyłączona (w tym, między innymi, utracony zysk, dochody, odsetki, przyszłe transakcje), niezależnie od tego czy są to szkody specjalne czy pośrednie, nawet jeśli ryzyko takiej szkody zostało przedstawione DHL.

6.2 DHL dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Przesyłkę zgodnie z regularnymi planami dostaw DHL, które jednak nie są wiążące i nie stanowią części umowy. DHL nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wywołane opóźnieniem, niemniej, w przypadku niektórych Przesyłek, Nadawca może mieć prawo dochodzenia ograniczonego odszkodowania za opóźnienie w ramach Warunków Gwarancji Zwrotu Pieniędzy.

Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone DHL na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia, w którym DHL przyjął Przesyłkę do przewozu. W przeciwnym razie DHL nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Roszczenia ograniczone są do jednego roszczenia na każdą Przesyłkę, a zaspokojenie każdego roszczenia wyczerpuje wszystkie straty i szkody z nim związane.
DHL może zapewnić ubezpieczenie w przypadku utraty Przesyłki lub uszkodzenia, obejmujące pełną wartość towaru, pod warunkiem, że Nadawca zwróci się w tej sprawie do DHL na piśmie, wypełni część dotyczącą ubezpieczenia na liście przewozowym  lub korzystając z automatycznego systemu DHL i zapłaci stosowną składkę. Ubezpieczenie Przesyłki nie obejmuje strat/szkód wtórnych (pośrednich), ani strat/szkód spowodowanych przez opóźnienia.
DHL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą DHL. Okoliczności te obejmują między innymi, ale nie wyłącznie, uszkodzenia elektryczne lub magnetyczne, skasowanie obrazów elektronicznych lub fotograficznych, danych lub nagrań; jakakolwiek wada lub właściwość związana z charakterem Przesyłki, nawet, jeśli była ona znana DHL; każde działanie lub zaniechanie osoby nie będącej pracownikiem lub kontrahentem DHL – np. Nadawcy, Odbiorcy, osób trzecich, funkcjonariuszy celnych lub innych funkcjonariuszy państwowych; cyberataki osób trzecich lub inne zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji; „Siłę Wyższą” – np. trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza, embargo, rozruchy, epidemia, pandemia, zamieszki lub akcja protestacyjna.
Nadawca przejmie odpowiedzialność DHL oraz jego dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, strat lub szkód wynikających z niespełnienia przez Nadawcę następujących gwarancji i oświadczeń:
 • przesyłka nadaje się do przewozu zgodnie z punktem 2 powyżej;
 • przesyłka została przygotowana w bezpiecznym miejscu przez godne zaufania osoby i została zabezpieczona przed nieuprawnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do DHL;
 • Nadawca przestrzegał obowiązujących kontroli eksportu, sankcji, przepisów i regulacji celnych lub innych obowiązujących wymogów i ograniczeń regulacyjnych związanych z importem, eksportem, tranzytem lub transferem towarów;
 • Nadawca zadeklarował DHL wszelkie kontrolowane towary podwójnego zastosowania lub towary wojskowe podlegające autoryzacji rządowej zawartej w Przesyłce,
 • Nadawca dostarczył wszystkie informacje, zezwolenia, licencje lub inne rządowe upoważnienia i dokumenty, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub na żądanie DHL, a wszystkie informacje, zezwolenia, licencje lub inne rządowe upoważnienia i dokumenty dostarczone przez Nadawcę lub jego przedstawicieli są zgodne z prawdą, kompletne i dokładne, obejmujące wartość i opis towaru oraz informacje o Nadawcy i Odbiorcy,
 • przekazując dane osobowe DHL Nadawca wywiązał się z prawnego obowiązku przetwarzania i udostępniania tych danych, w tym informując osoby, których dane dotyczą, że dane osobowe, w tym adres e-mail Odbiorcy i numer telefonu komórkowego, są wymagane do transportu, odprawy celnej i dostawy.
Nadawca zgadza się na każdą trasę przewozu oraz jej zmianę, włącznie z możliwością przewozu Przesyłki przez pośrednie punkty tranzytowe.
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w jakikolwiek sposób z nimi związane podlegają,  niewyłącznej jurysdykcji sądów kraju pochodzenia Przesyłki i będą interpretowane zgodnie z prawem takiego kraju, a Nadawca nieodwołalnie poddaje się takiej jurysdykcji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia nie będzie miała wpływu na obowiązywanie pozostałej części niniejszych Warunków.

DHL świadczy w obrocie zagranicznym usługi pocztowe obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie dokumentów biznesowych i korespondencji (usługa „DOX”) stanowiących przesyłki kurierskie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe („Prawo pocztowe”).

 

1. Poniższe szczególne warunki znajdują zastosowanie do świadczenia w obrocie zagranicznym usług pocztowych podlegających polskiemu prawu krajowemu i w poniższym zakresie uchylają one Warunki:

 

(i) Zasady odpowiedzialność DHL z tytułu utraty, uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki kurierskiej zawierającej korespondencję, uprawnienia Nadawcy lub Odbiorcy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi pocztowej, terminy zgłaszania roszczeń, a także wysokość odszkodowania określają przepisy ustawy Prawo pocztowe oraz konwencje międzynarodowe.

 

(ii) O ile umowa lub postanowienia cennika nie stanowią inaczej, DHL zobowiązuję się do doręczenia przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty nadania.

 

(iii) Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki bądź opóźnienia w doręczeniu przesyłki. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w razie utraty przesyłki. Przesyłkę uznaje się a utraconą jeżeli nie zostanie doręczona przed upływem 30 dni od dnia nadania ani DHL nie zawiadomi w tym terminie o próbie doręczenia. Ogólne Warunki mają zastosowanie we wszystkich kwestiach nieuregulowanych powyżej.

 

2. W przypadku, gdy DHL przyjmie do przemieszczenia przesyłkę nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, wówczas może żądać od Nadawcy lub Odbiorcy opłaty za usługę, należnej zgodnie z postanowieniami obowiązującego cennika lub umowy, lub stosownej dopłaty.

Obowiązujący wrzesień 1, 2021
Powrót do góry