Co sú clá a dane?

Pri preprave tovarov cez medzinárodné hranice podliehajú zásielky clu a daniam, ktoré urcuje colný úrad krajiny urcenia.

Danový a colný sprievodca pre odosieľatela

Pri posielaní zásielok cez hranice je dôležité rozumiet clu a daniam.
Aj ked zásielka obsahuje dar, musí absolvovat dovoznú procedure, ktorú stanovuje colný zákon krajiny urcenia. Zásielka podlieha clu na základe krajiny pôvodu, hodnoty a množstva, nie podla jej úcelu. Zásielky, ktoré je nutné preclit, podliehajú clu, ciže poplatku alebo dani uvalenej na Tovar pri preprave cez hranice.
Výpocet cla závisí na odhadovanej hodnote zásielky podliehajúcej clu. Pre úcely tohoho výpoctu sa tovat podliehajúci clu oznací klasifikacným kódom, ktorý sa oznacuje ako kód harmonizovaného system.
Tento systém zriadila Svetová colná organizácia, ktorá sa stále vyvýja.
Úhrada cla a dane je povinnostou príjemcu. Spolocnost DHL Express hradí clo a dane v mene príjemcu.
V takomto prípade spolocnost DHL vyfakturuje príjemcovi po dorucení zásielky clo a dan, ktoré zaplatila v jeho mene plus poplatok za použitie globálnej colnej zábezpeky DHL pri colnom prerokovaní zásielky.
Dane sa vztahujú na tovary, ktoré prechádzajú cez politické hranice (aj ked na svete existuje niekolko bezcolných zón) Dane sú obvykle spojené s protekcionizmom, hospodárskou politikou obmedzujúcou obchod medzi rôznymi krajinami.
Dane sa obvykle vztahujú na dovezený tovar, aj ked niekedy im podlieha aj tovar urcený na vývoz.

Daňový a colný sprievodca pre príjemcu

Dostali ste balík a chcete rozumiet svojim colným a danovým záväzkom?
Pokiaľ si objednáte nejaký tovar online, môže vám colný úrad z nasledujúcich dôvodov stanoviť clo:
  • Clo a dane nie sú obvykle zahrnuté do ceny tovaru, ktorý nakupujete online a nemusí byť zahrnuté ani v nákladoch na prepravu, ktoré hradíte internetovému predajcovi.
  • Pri nákupu tovaru online nemusí tovar pochádzať z krajiny, z ktorej je odoslaný, preto podlieha clu, teda poplatku alebo dani vymeranej za tovar pri prekročení medzinárodných hraníc.
  • Pokiaľ je tovar prepravovaný vnútroštátne (vrámci jednej krajiny) alebo vrámci jednej colnej únie, ako je napríklad Európska Únia, ste povinný uhradiť take colné poplatky a dane za dovezený tovar, aké stanový miestny Colný úrad.
  • Aby mohli kuriéri spoločnosti DHL Express doručiť tovar v čo najkratšom termíne od momentu vstupu tovaru na územie alebo colnej únie, hradí spoočnosť DHL colným úradom v mene príjemcu akékoľvek clo a daň dlžnú za tovar.Akonáhle sú clo a daň spoločnosti DHL príjemcom uhradené, tovar vám bude doručený.
  • n/a
  • Výška prípadných poplatkov závisí na tom, odkiaľ bol tovar odoslaný, na druhu tovaru, prepravnej hodnote a hmotnosti zásielky
Pri nákope tovarov online by ste si mali vždy overit, ci je daná Tovar odosielaný z adresy:
  • Vo vašej krajine
  • V inej krajine
  • V krajine mimo vašej colnej únie
  • Poznámka: Pri nákupu tovaru pre obchodné úcely platia iné pravidlá.
Dar je definovaný ako predmet priamo odoslaný jednou osobou inej osobe. Pri takomto tovare nevzniká dovozná dan, pokial jeho hodnota nedosahuje stanovených limitov.
Definícia „daru“ stanovená colným úradom sa netýka objednania a úhrady vykonanej mimo vašej krajiny alebo colného územia za tovary urcené na odoslanie inej osobe (nie však kupujúcemu).
Colný agent kontroluje prepravné dokumenty.
Služby na podporu procesu colného odbavenia
Chápeme dôležitosť rýchleho colného konania. Náš výber štandardných a špecializovaných služieb je navrhnutý tak aby vám pomohol!
Viac o Clá a Dane
Späť na začiatok