FAQs – Clá a Dane

Výpočet ciel závisí vo väčšine krajín od hodnotiteľnej hodnoty zásielky podliehajúcej clu. Na účely tohto výpočtu sa tovaru podliehajúcemu clu pridelí klasifikačný kód, ktorý je známy ako kód harmonizovaného systému, ktorý určuje uplatniteľnú colnú sadzbu. Tento systém je viacúčelová medzinárodná nomenklatúra produktov vyvinutá Svetovou colnou organizáciou a naďalej sa vyvíja.
 • Všetky typy zásielok (vrátane darčekov, vzoriek a tovaru na opravu) prechádzajú procesom dovozného preclenia podľa colných predpisov v cieľovej krajine. Zásielka je preclená na základe druhu tovaru, krajiny pôvodu, hodnoty a množstva.
 • Zásielky, ktoré je nutné preclit, podliehajú clu, ciže poplatku alebo dani uvalenej na Tovar pri preprave cez hranice.
Potrebujete účet DHL na platenie ciel a daní pre príjemcu.

Colný úrad v krajine doručenia určí, či sa na zásielku vzťahuje platba cla a dane.

 • Vyplýva to z informácií poskytnutých na prepravnom štítku (alebo nákladovom liste) a colných dokumentoch - najmä obsahu zásielky, deklarovanej hodnote a hmotnosti.
 • Clo a dane sa vzťahujú iba na zásielky, ktoré cestujú mimo Európskej únie, a nie na všetky tovary podliehajú týmto poplatkom.
Áno, dovozné clá sa zvyčajne nevzťahujú na zásielky prepravované v rámci colnej únie, akou je Európska únia. Môžu sa však účtovať dane.

Tovar Kúpený Online

Internetový predajca má so spoločnosťou DHL zmlubu o doručovaní predmetov u neho objednaných online.
 • Clo a dane obykle nebývajú zahrnuté do ceny tovaru kúpeného online
 • Pri nákupu tovaru online nemusí každý tovar pochádzať z krajiny, v ktorej bolo kúpené.
 • Pokiaľ nie je tovar prepravovaný vnútroštátne (vrámci jednej krajiny) alebo vrámci jednej colnej únie, ako je napríklad Európska Únia, ste povinný uhradiť také colné poplatky a dane za dovezený tovar, aké stanoví miestny Colný úrad.
 • Aby mohli kuriéri spoločnosti DHL doručiť tovarv čo najkratší čas od vsupu tovaru do krajiny alebo colnej únie, hradí spoločnosť DHL conému úradu v mene príjemcu všetky clá a dane dlžné za tovar.
 • Spoločnosť DHL uvoľní tovar a predá vám ho až po úhrade celého cla a daní, ktoré boli spoločnosťou DHL vo vašom mene zaplatené.

Napriek tomu, že ste si objednali a kúpuli tovar online, stále sa na neho vzťahuje dovozný postup a zásielka musí prejsť colným konaním. Preclenie závisí od:

 • Krajiny pôvodu
 • Hodnoty vrátane nákladov na prepravu
 • Množstva

Každá krajina má svoje vlastné colné predpisy a clo pre rôzne druhy tovaru a hodnoty, ktoré sa stanovuje lokálne. Spoločnosť DHL rovnako ako vsetci medzinárodná prepravcovia musia takúto miestnu legislatívu dodržovať, preto hradia colné poplatky za zásielky v mene príjemcu za účelom ich preclenia.

Spoločnosti DHL nehradíte žiadne ďalšie prepravné poplatky. Ale budete požiadaný o zaplatenie colných poplatkov a prípadných ďalších dovozných poplatkov, ktoré súvisia s preclením vo vašej domovskej krajine podľa miestnych platných predpisov.
Všetky typy zásielok (vrátane darčekov, vzoriek a tovaru na opravu) prechádzajú procesom dovozného preclenia podľa colných predpisov v cieľovej krajine. Zásielka je preclená na základe druhu tovaru, krajiny pôvodu, hodnoty a množstva. Pokial hodnota daru presahuje miestne predpísané minimum, butete povinný uhradit colné poplatky a dane.
Každá krajina má svoje obmedzenia na dovážaný tovar, ktoré sa používajú pre osobné účely. Tímto spôsobom sa predchádza zneužívaniu a je zaistené oddelenie tovaru pre osobný a obchodný účel.

V závislosti na hodnote tovaru a typu dovážaného tovaru môžete očakávať tieto poplatky:

 • Dovozné clá ( percento z hodnoty zásielky a prepravných nákladov)
 • Miestnu daň
 • Príplatok DHL za platbu vopred
 • Akékoľvek ďalšie štátom stanovené poplatky
Späť na začiatok