FAQs – Clá a Dane

Výpocet cla závisí na odhadovanej hodnote zásielky podliehajúcej clu. Pre úcely tohoho výpoctu sa tovat podliehajúci clu oznací klasifikacným kódom, ktorý sa oznacuje ako kód harmonizovaného system.
 • Aj ked zásielka obsahuje dar, musí absolvovat dovoznú procedure, ktorú stanovuje colný zákon krajiny urcenia. Zásielka podlieha clu na základe krajiny pôvodu, hodnoty a množstva, nie podla jej úcelu. Zásielky, ktoré je nutné preclit, podliehajú clu, ciže poplatku alebo dani uvalenej na Tovar pri preprave cez hranice.
 • Tento systém zriadila Svetová colná organizácia, ktorá sa stále vyvýja.
Potrebujete účet DHL na platenie ciel a daní pre príjemcu.

Colný úrad v krajine doručenia určí, či sa na zásielku vzťahuje platba cla a dane.

 • Vyplýva to z informácií poskytnutých na prepravnom štítku (alebo nákladovom liste) a colných dokumentoch - najmä obsahu zásielky, deklarovanej hodnote a hmotnosti.
 • Clo a dane sa vzťahujú iba na zásielky, ktoré cestujú mimo Európskej únie, a nie na všetky tovary podliehajú týmto poplatkom.
Áno, clá a dane sa nevzťahujú na balíky prepravované v rámci Európskej únie.

Tovar Kúpený Online

Internetový predajca má so spoločnosťou DHL zmlubu o doručovaní predmetov u neho objednaných online.
 • Clo a dane obykle nebývajú zahrnuté do ceny tovaru kúpeného online
 • Pri nákupu tovaru online nemusí každý tovar pochádzať z krajiny, v ktorej bolo kúpené.
 • Pokiaľ nie je tovar prepravovaný vnútroštátne (vrámci jednej krajiny) alebo vrámci jednej colnej únie, ako je napríklad Európska Únia, ste povinný uhradiť také colné poplatky a dane za dovezený tovar, aké stanoví miestny Colný úrad.
 • Aby mohli kuriéri spoločnosti DHL doručiť tovarv čo najkratší čas od vsupu tovaru do krajiny alebo colnej únie, hradí spoločnosť DHL conému úradu v mene príjemcu všetky clá a dane dlžné za tovar.
 • Spoločnosť DHL uvoľní tovar a predá vám ho až po úhrade celého cla a daní, ktoré boli spoločnosťou DHL vo vašom mene zaplatené.

Napriek tomu, že ste si objednali a kúpuli tovar online, stále sa na neho vzťahuje dovozný postup a zásielka musí prejsť colným konaním. Preclenie závisí od:

 • Krajiny pôvodu
 • Hodnoty vrátane nákladov na prepravu
 • Množstva

Každá krajina má svoje vlastné colné predpisy a clo pre rôzne druhy tovaru a hodnoty, ktoré sa stanovuje lokálne. Spoločnosť DHL rovnako ako vsetci medzinárodná prepravcovia musia takúto miestnu legislatívu dodržovať, preto hradia colné poplatky za zásielky v mene príjemcu za účelom ich preclenia.

Spoločnosti DHL nehradíte žiadne ďalšie prepravné poplatky. Ale budete požiadaný o zaplatenie colných poplatkov a prípadných ďalších dovozných poplatkov, ktoré súvisia s preclením vo vašej domovskej krajine podľa miestnych platných predpisov.
Či už zásielka obsahuje dar alebo nie, je nutné ju precliť podľa colného zákona v krajine určenia. Zásielka sa preclieva na základe krajiny pôvodu, hodnoty a množstva, no nie podľa účelu. Pokiaľ hodnota daru presahuje miestne predpísané minimum, butete povinný uhradiť colné poplatky a dane.
Každá krajina má svoje obmedzenia na dovážaný tovar, ktoré sa používajú pre osobné účely. Tímto spôsobom sa predchádza zneužívaniu a je zaistené oddelenie tovaru pre osobný a obchodný účel.

V závislosti na hodnote tovaru a typu dovážaného tovaru môžete očakávať tieto poplatky:

 • Dovozné clá ( percento z hodnoty zásielky a prepravných nákladov)
 • Miestnu daň
 • Príplatok DHL za platbu vopred
 • Akékoľvek ďalšie štátom stanovené poplatky
Späť na začiatok