Opći Uvjeti za ostale poštanske usluge davatelja poštanskih usluga
DHL INTERNATIONAL d.o.o.

Ovim se Općim uvjetima uređuju uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga koje pruža DHL International d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu: DHL) kao i popis ostalih poštanskih usluga, područje na kojem će se poštanske usluge obavljati, rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka, način i uvjeti plaćanja poštanskih usluga i način označivanja plaćanja poštanskih usluga na poštanskoj pošiljci, odgovornost davatelja poštanskih usluga i naknada štete te postupak za rješavanje prigovora korisnika uključujući postupke za rješavanje sporova.

Odredbe ovih Općih uvjeta davatelja poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), primjenjuju se isključivo na unutarnji promet u Republici Hrvatskoj.

Odredbe ovih Općih uvjeta donesene su u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (NN 141/13, 153/13, 78/2015 i 110/2019). DHL zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama DHL-a u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko osoba koja s DHL-om ima zaključen ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta – Uvjeta prijevoza ne otkaže Ugovor, smatrat će se da je prihvatila izmjene i dopune uvjeta.

Društvo DHL INTERNATIONAL d.o.o. obavljat će sukladno Zakonu o poštanskim uslugama sljedeće ostale poštanske usluge i dopunske usluge vezane za ostale poštanske usluge:

-Ostale poštanske usluge (DHL Express 9:00, 10:30, 12:00, DHL Express Worldwide, DHL Express Envelope, DHL Import Express 9:00, 10:30, 12:00, DHL Import Express Worldwide, DHL Express Domestic) koje uključuju i usluge prijama, usmjeravanja prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu koje u sebi sadržavaju i neku dodanu vrijednost (prijam pošiljke po pozivu korisnika usluge, mogućnost praćenja tijeka prijenosa i uručenja pošiljke putem interneta, mogućnost izravne komunikacije s radnikom davatelja radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem pošiljke, ugovoreno vrijeme uručenja pošiljke i uručenje pošiljke uz potpis primatelja).

DHL i korisnik ostalih poštanskih usluga mogu ugovarati drugačije uvjete obavljanja ostalih poštanskih usluga od uvjeta navedenih u ovim Općim uvjetima.

Komercijalni elementi svake pojedine usluge s dodanom vrijednosti u unutarnjem prometu u Republici Hrvatskoj, primjerice u pogledu sadržaja usluge, rokova za uručenje te cijene, osim temeljem predmetnih Općih uvjeta, bit će definirani te će se smatrati prihvaćenim od strane korisnika usluge i potpisom tovarnog lista ili obavijesti o isporuci ili druge isprave navedene te izdane u skladu s ovim Općim uvjetima.

VAŽNA OBAVIJEST

Kada naručujete usluge DHL-a, vi ste, u svojstvu “Pošiljatelja”, suglasni u svoje ime i u ime primatelja Pošiljke („Primatelja“) i svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se primjenjuju ova Pravila i Uvjeti.

Izraz „Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednom tovarnom listu i koji se otpremaju na bilo koji način koji odabere DHL, među ostalim zračnim i cestovnim putem ili bilo kojim drugim sredstvom. Izraz „Tovarni list” podrazumijeva svaki identifikacijski dokument pošiljke ili drugi dokument koji je izrađen u automatiziranom sustavu DHL-a ili pošiljatelja, kao što su naljepnica, barkôd, teretnica ili obavijest o isporuci (otpremnica), kao i svaka elektronička verzija tih dokumenata. Svaka Pošiljka otprema se na osnovi ograničene odgovornosti kao što je ovdje navedeno. Ako Pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne informacije molimo pogledajte tekst u nastavku). Izraz „DHL” označava bilo kojeg člana DHL Express mreže.

1. Carinjenje i usklađenost s propisima

Predmetne se usluge pružaju dodatno uz poštanske usluge, pa DHL može obavljati sljedeće aktivnosti u ime Pošiljatelja ili Primatelja, a u svrhu pružanja svojih usluga:

(1) ispunjavati dokumente, dopunjavati šifre proizvoda ili usluga i unaprijed plaćati sve carinske, porezne ili druge regulatorne pristojbe propisane važećim zakonima i propisima („carinske pristojbe”),

(2) djelovati kao pravi zakonski zastupnik (agent) Pošiljatelja ili Primatelja ili odrediti carinskog posrednika za obavljanje izvozne kontrole i carinjenja i

(3) preusmjeriti Pošiljku carinskom posredniku Primatelja ili na neku drugu adresu po nalogu bilo koje osobe koju DHL opravdano smatra ovlaštenom. Pošiljatelj ili Primatelj dostavit će svako dodatno odobrenje propisano važećim zakonom kako bi DHL mogao obaviti carinjenje Pošiljke.

2. Neprihvatljive pošiljke

Pošiljka se smatra neprihvatljivom u sljedećim slučajevima:

 • ako sadržava cijele komade vatrenog oružja, streljivo, eksplozive, eksplozivne naprave ili testne dijelove, zračne puške, replike ili imitacije vatrenog oružja; krivotvorenu robu; novac; poluge ili šipke (bilo kojeg plemenitog metala); žive životinje, zabranjene dijelove životinja ili životinjske ostatke, kao što je bjelokost; ljudske ostatke ili pepeo; drago ili poludrago kamenje u rasutom stanju; kanabis ili proizvode dobivene od kanabisa; ili nezakonitu robu, kao što su narkotici ili druga protuzakonita opojna sredstva,
 • ako je klasificirana kao opasan materijal, opasna roba, zabranjena ili ograničena vrsta robe u skladu s Uredbom o opasnim materijama u Europskom cestovnom prijevozu (ADR) ili je kao takvu klasificira Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (International Air Transport Association, IATA), Međunarodna organizacija civilnog zračnog prijevoza (International Civil Aviation Organization, ICAO) ili druge relevantne organizacije („opasna roba”),
 • ako sadržava bilo koji drugi predmet koji DHL ne može sigurno ili zakonito prevesti,
 • ako je adresa netočna ili nije propisno označena ili je pakiranje neispravno ili neadekvatno za siguran prijevoz uz redovnu brigu prilikom rukovanja,
 • ako se Pošiljatelj, Primatelj ili bilo koja druga osoba s izravnim ili neizravnim udjelom u Pošiljci nalazi na bilo kojem važećem popisu subjekata na koje se primjenjuju sankcije kao neprihvatljiv subjekt ili subjekt s ograničenim pravima.

3. Područje obavljanja ostalih poštanskih usluga kao i način obavljanja ostalih poštanskih usluga

DHL International d.o.o obavlja ostale poštanske usluge u unutarnjem prometu, a usluga podrazumjeva preuzimanje pošiljke na adresi koju odredi pošiljatelj ili pošiljke predane na DHL-ovim prodajnim mjestima. Preuzimanje na adresi korisnika obavlja se na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja (telekomunikacijski ili na neki drugi način), a podrazumjeva brži prijenos, praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije sa zaposlenikom DHL-a radi davanja dodatnih uputa u vezi s isporukom pošiljke, u roku koji je ugovoren između korisnika i DHL-a, te uručenje pošiljke uz potpis primatelja. Ostale poštanske usluge dostavljaju se na adresi primatelja osobno primatelju ili osobi koja je ovlaštena za primitak pošiljaka.

Ako pošiljka zbog bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena, primatelju se ostavlja obavijest o prispjeću pošiljke te se traži od primatelja odnosno pošiljatelja naputak o isporuci pošiljke.

DHL će obavljati ostale poštanske usluge (kako su definirane Zakonom), i to poštanske usluge prijema, usmjeravanja te prijenosa poštanskih pošiljaka, kao i usluge uručenja poštanskih pošiljaka (paketa) također putem pristupnih točki - paketomata u unutarnjem prometu, pri čemu se uručenje poštanskih pošiljaka (paketa) vrši pravnim i/ili fizičkim osobama koje će biti obaviještene o vremenu i načinu preuzimanja pošiljke na paketomatu ili drugoj pristupnoj točki.

4. Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

Pošiljke se ne mogu isporučivati na poštanske pretince ili poste restante. Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao Pošiljatelj (a koja će se u slučaju poštanskih usluga smatrati prvom prijemnom poštanskom uslugom), ali ne nužno imenovanom Primatelju osobno. Pošiljke na adrese sa centralnim prijemnim područjem bit će isporučivane na to područje.

DHL može obavijestiti Primatelja o nadolazećoj ili propuštenoj dostavi. Primatelju se mogu ponuditi alternativne mogućnosti dostave kao što su dostava drugog dana, bez potrebe potpisivanja, preusmjeravanja ili preuzimanja u DHL-ovom prostoru ili uredu pošte.

Ako se Pošiljka smatra neprihvatljivom kao što je opisano u članku 2., ako je podcijenjena za potrebe carinjenja, ako se Primatelja ne može na razuman način identificirati ili locirati, odnosno ako Primatelj odbije isporuku ili odbije platiti Carinu ili druge troškove Pošiljke, DHL će poduzeti razumne napore da Pošiljku vrati Pošiljatelju. Pošiljka će biti vraćena o trošku Pošiljatelja. Ako Pošiljku nije moguće vratiti, ona se može prodati ili je se može riješiti bez ikakve odgovornosti prema Pošiljatelju ili bilo kome drugome. DHL ima pravo uništiti svaku Pošiljku ako mu bilo koji zakon ili bilo koje tijelo za provedbu zakona odnosno tijelo kaznenog progona priječe da je u cijelosti ili djelomično vrati Pošiljatelju, kao i svaku Pošiljku opasne robe, sve sukladno odredbama Zakona o poštanskim uslugama.

5. Pregled

DHL ima pravo otvoriti i pregledati Pošiljku bez prethodne obavijesti radi sigurnosti, carinskih ili drugih regulatornih razloga.

Iznimno od prethodne odredbe, davatelj poštanskih usluga obvezan je u nazočnosti najmanje dviju osoba otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke bez pristanka pošiljatelja ili primatelja, u sljedećim slučajevima:

1. kada se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, niti vratiti pošiljatelju,

2. kada postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zabranjeni sadržaji iz članka 34. Zakona o poštanskim uslugama

3. kada je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj,

4. kada poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom i deviznom pregledu u skladu s carinskim propisima i propisima o deviznom poslovanju

U slučaju iz točke 2. i 3. ovoga članka davatelj poštanskih usluga obvezan je sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju ili primatelju pošiljke, ili nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisom.

6. Obračun i naplata pošiljke, carinske pristojbe i naknade

Troškovi Pošiljke DHL-a obračunavaju se prema višoj težini, stvarnoj ili volumetričkoj težini, po komadu, i DHL može svaki komad ponovno vagati ili ponovno mjeriti da bi se potvrdila dotična kalkulacija.

Od Primatelja se prije isporuke može zatražiti da podmiri carinske pristojbe i druge troškove kako je navedeno na mrežnoj stranici DHL-a. U to je uključena naknada ako DHL iskoristi iznos preplate koji ima kod Carinske uprave ili podmiri bilo kakve carinske pristojbe u ime Primatelja. Pošiljatelj je dužan platiti ili nadoknaditi DHL-u iznos svih carinskih pristojbi i drugih troškova za usluge koje mu je DHL pružio odnosno koje je imao u ime Pošiljatelja ili Primatelja ako Primatelj ne izvrši plaćanje.

U skladu s posebno dogovorenim uvjetima obavljanja ostalih poštanskih usluga, korisnik i DHL mogu dogovoriti i cijene i uvjete plaćanja.

7. Odgovornost DHL-a

1. U unutarnjem prometu davatelj poštanskih usluga odgovara:

1.1. za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja,

1.2. za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke,

1.3. u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

2. Davatelj poštanskih usluga nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

2.1. kada dokaže da se događaji iz stavka 1. ovoga članka nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),

2.2. kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese prigovor u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima, ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima,

2.3. kada se radi o poštanskim pošiljkama sadržaj kojih je zabranjen,

2.4. kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davatelja poštanskih usluga.

3. Davatelj poštanskih usluga ne odgovara za izmaklu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke, te u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.

4. Davatelj poštanskih usluga ne odgovara za pošiljke koje je uručio u roku i na način propisan ovim općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

5. Odgovornost DHL-a glede bilo koje Pošiljke prevezene zračnim putem (uključivo i dodatni cestovni prijevoz i zaustavljanja na ruti) je ograničena Montrealskom Konvencijom ili Varšavskom Konvencijom ako su primjenjive, ili ako nema takve Konvencije, na nižu od (i) postojeće tržišne ili deklarirane vrijednosti, ili (ii) 22 Posebnih prava vučenja po kilogramu (cca $US 30.00 po kilogramu). Takva ograničenja se primjenjuju i na druge oblike prijevoza, osim kad se Pošiljke prevoze jedino cestovnim putem, kad se primjenjuju niže navedena ograničenja.

Za prekogranične Pošiljke koje se prevoze cestom, odgovornost DHL-a je ili se smatra da je ograničena Konvencijom o međunarodnom cestovnom prijevozu roba (CMR) na nižu od (i) postojeće tržišne ili deklarirane vrijednosti, ili (ii) 8.33 Posebnih prava vučenja po kilogramu (cca $US 11.00 po kilogramu). Takva ograničenja se koriste i u domaćem cestovnom prjevozu, ako nema obveznih ograničenja ili ograničenja nižeg stupnja odgovornosti u važećem domaćem zakonu o prijevozu.

Ako Pošiljatelj smatra ta ograničenja nedovoljnima, mora dati posebnu deklaraciju o vrijednosti i zahtjev za osiguranjem kao što je opisano u članku 8 ili mora ugovoriti vlastito osiguranje. Reklamacije su ograničene na jednu reklamaciju po Pošiljci, rješenje koje se smatra potpunim i konačnim rješenjem za gubitak ili oštećenje u vezi s istom.

Odgovornost DHL-a je strogo ograničena samo na direktan gubitak ili oštećenje i na ograničenja po kilogramu prema ovom članku 7. Isključuju se sve druge vrste gubitka ili oštećenja (uključivo ali ne samo: gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova), bilo da je takav gubitak ili šteta posebna ili indirektna, i čak ako je DHL upozoren na rizik takvog gubitka ili štete.

7.1. Naknada štete

(1) Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može u roku od 30 dana od dana primitka prihvaćenog prigovora iz članka 54. stavka 4. Zakona o poštanskim uslugama, ili prihvaćene pritužbe iz članka 54. stavka 5. Zakona ili odluke Agencije iz članka 55. stavka 7. Zakona, kojom je spor riješen u korist korisnika poštanskih usluga, davatelju poštanskih usluga podnijeti zahtjev za naknadu štete.

(2) Davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu sljedeću naknadu štete:

2.1. za gubitak ili potpuno oštećenje:

a) u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,

2.2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

a) u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,

3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

(3) Kada poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

(4) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene cijene poštanske usluge

(5) Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

(6) Ako davatelj poštanskih usluga ne isplati pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

(7) Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, davatelj poštanskih usluga obvezan je o tome izvijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu.

(8) Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obvezna je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, davatelj poštanskih usluga ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj.

(9) Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije, a prema DHL Express Pravilima i Uvjetima prijevoza u međunarodnom prometu.

7.2.    DHL će poduzeti svaki razumni napor kako bi isporučio Pošiljku prema redovnom rasporedu isporuka DHL-a, ali rok isporuke nije obvezujući i ne čini dio ugovora. DHL ne odgovara za bilo koja oštećenja ili gubitke koji mogu nastati zbog kašnjenja.

Međutim, za određene usluge u nekim slučajevima Pošiljatelj može zahtijevati ograničeni povrat novca zbog kašnjenja prema uvjetima Garancije povrata novca koji su dostupni na web stranici DHL (www.dhl.com) ili DHL službi za korisnike.

8. Osiguranje Pošiljke

Korisnik usluge može sam ugovoriti osiguranje za pošiljku koje pokriva njenu stvarnu gotovinsku vrijednost i druge štete, uzimajući u obzir fizičko oštećenje Pošiljke.

9. Okolnosti izvan kontrole DHL-a

Davatelj poštanskih usluga nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

1. kada dokaže da se događaji (gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke, slučaj kada nije obavljena usluga ili uslugu nije obavljena u cijelosti) nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),

2. kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese prigovor u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima, ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima,

3. kada se radi o poštanskim pošiljkama sadržaj kojih je zabranjen,

4. kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom davatelja poštanskih usluga.

DHL nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizlaze iz okolnosti koje su izvan kontrole DHL-a. One uključuju, ali nisu ograničene na: električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektroničkih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka; bilo kakvu grešku ili svojstvo koji su povezani s prirodom Pošiljke, čak i ako su poznati DHL-u; bilo koji čin ili propust osobe koja nije zaposlenik DHL-a ili nema ugovor s DHL-om, kao što su npr. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili drugi državni službenik; kibernapade trećih strana ili druge prijetnje povezane s informacijskom sigurnošću; „višu silu”, npr. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, rat, zrakoplovna nesreća, embargo, pobuna, epidemija, pandemija, javni nemiri ili industrijsko djelovanje.

10. Međunarodne konvencije

Ako se Pošiljka prevozi zrakom, a prijevoz zahtijeva krajnje odredište ili zaustavljanje u zemlji koja nije zemlja polazišta, ukoliko je primjenjiva na taj slučaj primjenjuje se Montrealska konvencija, ili Varšavska konvencija. Za međunarodni cestovni prijevoz može se primijeniti Konvencija za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR). Ove konvencije ograničavaju odgovornost DHL-a za gubitak ili štetu

11. Prigovori korisnika i postupak rješavanja sporova za pošiljke u unutarnjem prometu u Republici Hrvatskoj

Prigovori korisnika poštanskih usluga

(1) Korisnik poštanskih usluga može podnijeti pisani prigovor davatelju poštanskih usluga u slučaju gubitka poštanske pošiljke, prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke ili u slučaju kada davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti, u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu.

(2) U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju poštanske pošiljke. U slučaju preuzimanja pošiljke na paketomatu, primatelj mora podnijeti prigovor u roku od 2 sata, na e-mail adresu reklamacije@dhl.com.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke može se podnijeti nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

(4) Davatelj poštanskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu.

(5) Na pisani odgovor davatelja poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača pri davatelju poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

12. Rješavanje sporova između korisnika i davatelja poštanskih usluga

(1) U slučaju spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga u vezi s rješavanjem prigovora iz prethodnog članka, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača iz članka 54. stavka 5. Zakona o poštanskim uslugama. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom.

(2) Agencija po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost tijekom cijelog postupka rješavanja spora iz stavka 1. ovoga članka. Ako korisnik poštanskih usluga u postupku rješavanja tog spora zbog iste činjenične i pravne osnove podnese tužbu nadležnom sudu, obustavlja se postupak rješavanja spora pred Agencijom.

(3) Davatelj poštanskih usluga obvezan je sudjelovati u postupcima rješavanja sporova iz stavka 1. ovoga članka i u potpunosti surađivati s Agencijom u svrhu rješenja spora, te dostavljati Agenciji sve potrebne podatke, dokumentaciju i očitovanja.

13. Pošiljateljeve izjave, jamstva i nadoknada štete

Pošiljatelj će nadoknaditi štetu DHL-u te njega i njegove direktore, dužnosnike, zaposlenike i zastupnike (agente) osloboditi odgovornosti za bilo kakve obveze, gubitke ili štete koji nastanu zbog toga što Pošiljatelj ne postupa u skladu sa sljedećim izjavama i jamstvima:

 • Pošiljka je prihvatljiva za transport u skladu s člankom 2. ovih Pravila i uvjeta;
 • Pošiljku je na siguran način pripremilo pouzdano osoblje te je ona bila zaštićena od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do DHL-a;
 • Pošiljatelj se pridržavao važećih izvoznih kontrola, sankcija, carinskih zakona i propisa te drugih važećih regulatornih zahtjeva i ograničenja koja se odnose na uvoz, izvoz, provoz ili prijenos robe;
 • Pošiljatelj je DHL-u deklarirao svu robu s dvojnom namjenom ili za upotrebu u vojne svrhe koja podliježe kontroli i za koju su potrebna vladina odobrenja, a sadržana je u Pošiljci;
 • Pošiljatelj je dostavio sve informacije, dozvole, licence ili druga državna odobrenja i dokumente, kako je propisano važećim zakonom odnosno na zahtjev DHL-a, te su sve informacije, dozvole, licence ili druga državna odobrenja i dokumenti koje su Pošiljatelj ili njegovi zastupnici dostavili istiniti, potpuni i točni, uključujući vrijednost i opis robe te informacije koje se odnose na Pošiljatelja i Primatelja;
 • Pošiljatelj je pri dostavi osobnih podataka DHL-u postupao u skladu sa svojim zakonskim obvezama u vezi s obradom i dijeljenjem dotičnih podataka, uključujući informiranje pojedinaca na koje se to odnosi da su osobni podaci, među kojima su adresa e-pošte i broj mobilnog telefona Primatelja, potrebni za transport, carinjenje i isporuku.

14. Ruta

Pošiljatelj je suglasan sa svakom rutom i skretanjima, uključujući mogućnost da se Pošiljka može slati posrednim putem uz mjesta zaustavljanja.

15. Važeći zakon

Ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

16. Salvatorna klauzula

Nepravovaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe neće utjecati na nijedan drugi dio ovih Pravila i uvjeta.

17. Stupanje na snagu

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 06.10.2023. godine i dostavljeni su HAKOM-u, kao i dostupni na DHL-ovom prodajnim mjestima i objavljeni na internet stranici DHL-a (www.dhl.hr)

Za DHL International d.o.o.
Srebrenka Saks, član uprave

Nazad na vrh