Preprava nebezpečného tovaru

Nebezpečný tovar (tiež známy ako nebezpečný materiál alebo hazmat) sú akékoľvek látky alebo materiály, ktoré môžu predstavovať neprimerané riziko pre zdravie, bezpečnosť a majetok. Identifikácia nebezpečného tovaru je prvým krokom k zníženiu rizík, ktoré predstavuje výrobok pri správnom balení, komunikácii, manipulácii a uložení. DHL je renomovaný prepravca so skúsenosťami s prepravou nebezpečného tovaru.

čo musíte vedieť

 • Pre nebezpečný tovar existujú prepravné predpisy
 • Odosielateľ je právne zodpovedný za správnosť
 • Nie všetky nebezpečné tovary sú v DHL Express akceptované
 • Na prepravu nebezpečného tovaru musíte byť vopred schválení spoločnosťou DHL Express
 • DHL Express prijme nebezpečný tovar za určitých obmedzení a podmienok
 • Spoločnosť DHL musí byť informovaná o zámere prepravy
 • Za prepravu nebezpečného tovaru sa účtujú ďalšie poplatky
Mnoho komodít klasifikovaných ako nebezpečný tovar je spôsobilých na prepravu.
DHL vyhovuje nasledujúcim predpisom:
 • IATA pre všetky letecké služby DHL Express
 • ADR uplatniteľné vo všetkých krajinách, ktoré prijali dohovor ADR vo svojich právnych predpisoch
 • Ďalšie príslušné vnútroštátne právne predpisy, v závislosti od pôvodu, tranzitu a určenia zásielky
Open Box
balenie
Exclamation Point
štítkovanie
deklarovať
Predpisy zahŕňajú osobitné pravidlá správneho balenia nebezpečného tovaru, označovania škatúľ a deklarovania komodity na prepravných dokladoch.
Tovar s týmito vlastnosťami sa považuje za nebezpečný (nie úplný)
 • Rádioaktívny
 • Horľavý
 • Výbušný
 • Žieravý
 • Toxický
 • Oxidujúci
 • Infekčný
 • Ostatné regulované materiály
Elektronické zariadenia, parfumy a dokonca aj arómy potravín môžu byť klasifikované ako nebezpečný tovar. Niektoré materiály alebo chemikálie môžu mať vlastnosti, ktoré sa za určitých okolností stávajú nebezpečné.
Zoznam bezpečnostných údajov materiálu alebo zoznam bezpečnostných údajov výrobcu poskytuje informácie na identifikáciu klasifikácie obsahu.
Spoločnosť DHL Express vyžaduje na odoslanie nebezpečného tovaru predbežný súhlas, aby sa zabezpečilo, že majitelia účtov sú dostatočne vyškolení, poučení a pripravia zásielky nebezpečného tovaru v súlade s príslušnými predpismi a zásadami a postupmi spoločnosti DHL.
Máte záujem stať sa vopred schváleným zákazníkom DHL? Naši skúsení odborníci sú tu, aby poskytli profesionálnu pomoc a poradenstvo. Kontaktujte našich expertov na nebezpečný tovars
Späť na začiatok