DHL Express Zakázané položky

Pred odoslaním prostredníctvom DHL Express je dôležité skontrolovať, či sú vaše položky zakázané alebo obmedzené.
V prípade akýchkoľvek pochybnosti o prijateľnosti svojich tovarov, obráťte sa naobchodného zástupcu DHL. Ďalšie informácie o zakázaných alebo obmedzených tovaroch špecifických pre jednotlivé krajiny vám poskytne zákaznícky servis.
Zakázané komodity nie sú povolené na prepravu.
Nasledujúci zoznam obashuje komodity, ktorých preprava je v rámci DHL bezvýhradne zakázaná.
 • Živé zvieratá (vrátane, ale nie výlučne, cicavcov, plazov, rýb, bezstavovcov, obojživelníkov, hmyzu alebo vtákov).
 • Poľovnícke (zvieracie) trofeje, časti zvierat, ako je slonovina a žraločie plutvy, zvyšky zvierat alebo živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, ktorých pohyb je zakázaný dohovorom CITES alebo miestnymi zákonmi.
 • Ľudské pozostatky alebo popol v akejkoľvek forme.
 • Bullion (of any precious metal)
 • Hotovosť (aktuálne zákonné platidlo ako bankovky, mince)
 • Voľné drahokamy a polodrahokamy (brúsené alebo nebrúsené, leštené alebo neleštené).
 • Kompletné strelné zbrane, strelivo, výbušniny, výbušné zariadenia vrátane inertných výbušnín alebo skúšobných kusov, vzduchové zbrane, repliky alebo napodobeniny strelných zbraní alebo streliva.
 • Nelegálny tovar, ako sú nelegálne drogy, okrem iného zahŕňajú stimulanty narkotík, tlmiace látky alebo halucinogény. Kanabis alebo jeho deriváty.
Property, the carriage of which is prohibited by any law, regulation or statute of any federal, state or local government of any country to or through which the shipment may be carried.
Nasledujúce položky NEBUDÚ akceptované na prepravu, pokiaľ sa s DHL nedohodnete inak. Na získanie takejto dohody bude potrebné, aby DHL uskutočnila "business case" a položky schválené na prepravu sa písomne ​​dohodnú so zákazníkom.
 • Starožitnosti, umelecké diela a výtvarné umenie s hodnotou zásielky viac ako 500 000 eur.
 • Banderols/Daňové nálepky s hodnotou zásielky viac ako 500 000 eur.
 • Cigarety, cigary, tabakové výrobky a elektronické cigarety alebo príslušenstvo s hodnotou zásielky viac ako 500 000 EUR. Elektronické cigarety a príslušenstvo vyžadujú schválenie DHL Express.
 • Nebezpečný tovar vrátane, ale nie výlučne, parfumov, vody po holení, aerosólov, horľavých látok, suchého ľadu, biologických látok, nebezpečného tovaru klasifikovaného OSN a akéhokoľvek tovaru, ktorý je ako taký špecifikovaný podľa nariadení Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov ("IATA"), Dohody o nebezpečných látkach Predpisy pre prepravu tovaru po ceste („ADR“) alebo Medzinárodný námorný nebezpečný tovar („IMDG“).
 • Preprava pamätných mincí alebo medailí, vysoko hodnotných zberateľských predmetov, okrem iného komiksov alebo kníh (prvé vydania), zberateľských kariet, známok, spomienkových predmetov v celkovej alebo individuálnej maximálnej hodnote 2 000 EUR je povolená.
 • Poľovnícke (zvieracie) trofeje a zvieracie kože, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe II a prílohe III Dohovoru CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín).
 • Finančné a peňažné komodity s hodnotou zásielky nad 500 000 EUR. Príklady zahŕňajú aktivované SIM karty pre mobilné telefóny, darčekové karty, lístky na podujatia, lotériové lístky, peňažné alebo poštové poukážky, predplatené telefónne karty, lístky (prázdneho charakteru), poukážky / žetóny, nepoužité známky atď.
 • Šperky a hodinky v hodnote viac ako 10 000 EUR.
 • Hračkárske pištole, časti strelných zbraní, časti munície, tasery alebo kontrolované vojenské predmety. Prídavné zariadenia strelných zbraní, ako sú držiaky, mieridlá, nočné videnie, pažby, tlmiče, baterky, zásobníky alebo spony, tlmiče záblesku a zariadenia na redukciu signatúr.
DHL bezpečnostné pravidlá určujú, že nie je povolené prevážať falšované tovary prostredníctvom našej siete. Spoločnosť DHL nechce byť spájaná s flašovaným tovarom a akékoľvek podozrenie na takúto zásielku bude postúpené na colné orgány.
Pokiaľ dostanete ponuku na lacné značkové tovery, ktoré sa predávajú na internetových stránkach alebo prostredníctvom iných kanálov, môžete predpokladať, že sa jedná o falšované tovary.
Tovary, ktoré sa najčastejšie falšujú:
 • Obuv
 • Oblečenie
 • Tašky
 • Drahé hodinky
 • CD a DVD
 • Parfémy
 • Elektronika
Prevoz a distribúcia takýchto tovarov je zakázaná vo väčšine krajín a colné úrady sú oprávnené takéto tovary zabaviť a kupujúceho potrestať.
Späť na začiatok