Kontrola vývozu a sankcie.

Organizácia Spojených národov (OSN), Európska únia (EÚ) a mnohé štáty uvalili sankcie (označované aj ako „sankcie krajín“ alebo „embargá“), ktoré obmedzujú obchod s určitými krajinami alebo územiami. Sankcie môžu zahŕňať zbrojné embargá a iné ekonomické opatrenia, ako sú obmedzenia dovozu a vývozu.
  • Politikou spoločnosti DHL je dodržiavať platné medzinárodné obchodné zákony vrátane príslušných obmedzení kontroly vývozu a sankcií.
  • Nedodržanie môže vystaviť DHL Express aj jej zákazníkov prísnym trestnoprávnym a občianskoprávnym postihom a poškodeniu dobrého mena.
  • V súlade s opatreniami k dodržovaniu obchodných predpisov spoločnosť DHL nepríma mimo územia Spojených štátov amerických platby v amerických dolároch za zásielky (alebo iné transakcie) týkajúce sa štátov sankciovaných zo strany USA. (i.e. Bielorusko, Crimea, Kuba, Irán, Kórea, ĽDR, Ruská federácia a Sýria).
DHL Express preto vyžaduje, aby všetky zásielky do vysokorizikových sankcionovaných krajín boli:
  • Doplnené listom o odškodnení (LOI) podpísaným odosielateľom.
  • Preverené pred vývozom z krajiny pôvodu.
  • Podlieha zvýšenému skríningu, ktorý môže zahŕňať fyzickú kontrolu.
Zodpovednosť DHL.
DHL Express vykonáva previerku všetkých zásielok prepravovaných v rámci jej siete.
  • Previerka sa vykonáva s cieľom zabezpečiť, aby DHL Express dodržiavala platné zákony a predpisy a nie v mene zákazníkov.
  • DHL Express nemôže konať ako vývozca na účely kontroly vývozu, ani klasifikovať tovar ani žiadať o vývozné licencie.
Späť na začiatok