Create and Edit Field Guidelines

Hướng dẫn các trường


Số lượng các trường phù hợp với cột trong file của anh/chị. 

File của bạn phải được chuẩn bị theo các nguyên tắc sau:

  • Bắt buộc – phải được cung cấp cho mỗi liên hệ
  • Yêu cầu - chi tiết địa chỉ đầy đủ được yêu cầu trong quá trình vận chuyển
  • Tùy chọn - các trường có thể để trống, nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo một lô hàng

Field Tuỳ chọn bắt buộc Số lượng ký tự tối đa  Định dạng Các mô tả và gợi ý Ví dụ
Tên Thông tin bắt buộc 35 Alpha/Số/
Ký tự
Họ và tên
(không sử dụng dấu phân tách giữa các tên)
John Smith
Công ty Thông tin bắt buộc 88 Alpha/Số/
Ký tự
Tên công ty
(nếu không có tên Công ty, hãy nhập lại họ và tên của người liên hệ)
DHL Express
Nickname Tùy chọn 135 Alpha/Số Tên duy nhất của bạn có thể giúp anh/chị phân biệt giữa việc trùng lặp tên với nhiều vị trí trong sổ địa chỉ của anh/chị John ở DHL
Địa chỉ hộp thư điện tử 1 Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com jsmith@
companymail.com
Địa chỉ hộp thư điện tử 2 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com jsmith@
personalmail.com
Địa chỉ hộp thư điện tử 3 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com assistant@
companymail.com
Địa chỉ hộp thư điện tử 4 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com warehouse@
othercompany.com
Địa chỉ hộp thư điện tử 5 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com  
Kiểu điện thoại Thông tin bắt buộc 1 Alpha M - Mobile, H - Nhà,
O - Văn phòng 
M
Số điện thoại Mã quốc gia Thông tin bắt buộc 6 Số Mã gọi quốc gia
(loại trừ mọi số 0 đứng đầu)
44
Số điện thoại Thông tin bắt buộc 70 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu
(không bao gồm các số 0 đứng đầu)
5553239000
Số máy nhánh Tùy chọn 5 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu 37
Fax Tùy chọn 70 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu
(không bao gồm các số 0 đứng đầu)
2088188888
VAT/TAX ID Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã định danh quốc gia được sử dụng cho mục đích thuế VAT123
Nickname 2 Tùy chọn 135 Alpha/Số Bổ sung mã định danh duy nhất để giúp anh/chị phân biệt giữa tên trùng với nhiều vị trí Người quản lý tài khoản John
Số EORI Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế EORI123
Loại thuế CNPJ/CPF TAX Tùy chọn 35 Alpha Loại thuế  
TAX ID CNPJ/CPF Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế  
IE/RG Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế  
Quốc gia Tùy chọn 45 Alpha Tên quốc gia United Kingdom
Mã quốc gia Thông tin bắt buộc 2 Alpha Mã quốc gia ISO gồm hai chữ cái GB
Địa chỉ 1 Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 1 3333 N Main St
Địa chỉ 2 Tùy chọn 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 2 101
Địa chỉ 3 Tùy chọn 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 3  
Mã vùng/Mã bưu điện

Kiến nghị

35 Alpha/Số Nếu quốc gia có mã bưu điện thì thông tin này phải được cung cấp  TW4 6JS
Thành phố Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số Tên thành phố Hounslow
Vùng lân cận

Kiến nghị

45 Alpha Nếu quốc gia yêu cầu vùng ngoại ô/lân cận, thì thông tin này phải được cung cấp England
Bang/ Thành phố Tùy chọn 35 Alpha Nếu quốc gia yêu cầu tên tiểu bang, thì vui lòng cung cấp thông tin này  
Mã tiểu bang/ tỉnh

Kiến nghị

2 Alpha/Số Nếu quốc gia yêu cầu mã tiểu bang, thì thông tin này phải được cung cấp: ví dụ: California CA
Số tài khoản – cho lô hàng Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
Số tài khoản – Hóa đơn chi phí vận chuyển đến Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
Số tài khoản – Thuế và hóa đơn cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
Số tài khoản – Thanh toán thuế cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
Số tài khoản – Thanh toán thuế cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
Điều khoản thương mại thông quan Tùy chọn 3 Alpha Còn được gọi là Điều khoản thương mại DAP
Ghi chú Tùy chọn 255 Alpha/Số Thêm ghi chú về liên hệ này - chẳng hạn như nhu cầu và tùy chọn giao hàng duy nhất (chỉ hiển thị với anh/chị trong Tài khoản này chỉ dành cho các mẫu. Tất cả các đơn hàng phải được vận chuyển trên một tài khoản khác.
Tham khảo 1 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tài liệu tham khảo được in trên nhãn gửi hàng và hóa đơn thanh toán Hàng mẫu - không được sử dụng
Tham khảo 2 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong Fabric #49  
Tham khảo 3 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong Chỉ giao hàng tận nơi trong ngày
Tham khảo 4 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong