MyDHL+ Điều khoản sử dụng

 1. Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL Express DHL-VNPT Express Co., LTD., 06 Thang Long St.,, 4 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh, TAN BINH DISTRICT, Viet Nam sau đây được đề cập là "DHL Express", cung cấp nền tảng trực tuyến (từ đây được gọi là "MyDHL+") đến khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, cá nhân đại diện doanh nghiệp (sau đây gọi là "Khách hàng") để có thể giao dịch với DHL Express một cách đơn giản nhất qua việc cho phép in nhãn dán, lên lịch trình nhận hàng, lưu trữ thông tin liên hệ, theo dõi lô hàng, chuyển các chứng từ và dữ liệu liên quan trực tiếp từ máy tính người gửi và các bộ phận liên quan đến dịch vụ của DHL Express (tất cả được gọi là "Chức năng").
 2. Những điều khoản này sẽ được áp dụng cho Khách hàng khi họ sử dụng MyDHL+ và các Chức năng. Những điều khoản bổ sung, nếu được chấp thuận bởi Khách hàng sẽ được áp dụng cho những Chức năng nhất định. Tất cả dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi DHL Express đều chịu sự chi phối bởi Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển của DHL Express.
 3. Khách hàng chỉ sử dụng MyDHL+ cho những mục đích liên quan đến giao dịch với DHL Express đã được nêu tại mục 1. Khách hàng sẽ tuân thủ theo Điều khoản Sử dụng và toàn bộ hướng dẫn sử dụng trong việc sử dụng MyDHL+ và các Chức năng. Khách hàng không được phép (a) điều chỉnh, can thiệp, vô hiệu hóa bất kì tính năng, chức năng hoặc các quản lý bảo mật của MyDHL+ và các chức năng của nó; (b) xâm hại, né tránh, vượt qua, loại bỏ, vô hiệu hóa hoặc áp dụng các biện pháp khác nhầm mục đích vượt qua được cơ chế bảo mật của MyDHL+ và các chức năng của nó, hoặc (c) tìm hiểu nguyên lý kỹ thuật qua việc sử dụng các phương pháp đảo ngược, phân tách, phân rã hoặc trích xuất các mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, kết cấu hoặc cơ cấu tổ chức của MyDHL+ và các chức năng của nó, hoặc (d) cho thuê, cho vay, cho phép ,cho thuê lại hoặc bằng cách khác phân phối lại MyDHL+ hoắc bất kỳ Chức năng nào.
 4. Khách hàng nếu muốn đăng ký cho việc sử dụng liên tục MyDHL+ phải hoàn thành khai báo thông tin bắt buộc vào mẫu đăng ký. Bằng việc gửi thư điện tử kích hoạt DHL Express xác nhận việc đăng ký và các Chức năng có thể được sử dụng ngay tức thì.
 5. Khi sử dụng Chức năng "Tạo một Lô hàng" hoặc "Lên lịch trình nhận hàng", việc tạo một lô hàng hoặc yêu cầu đến nhận hàng trên MyDHL+ không phải là một hợp đồng vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển chỉ được xác định khi lô hàng đã được chuyển giao và được chấp nhận bởi DHL Express.
 6. Khách hàng chấp nhận việc DHL Express có thể điều chỉnh hoặc ngừng, tạm thời hoặc vô thời hạn, các Chức năng của MyDHL+ hoặc thay thế nó bằng một Giải pháp Công nghệ Thông tin khác bằng quyết định của DHL Express vào bất kỳ thời điểm nào.
 7. DHL Express có quyền thay đổi và/hoặc giới hạn việc sử dụng của bất kỳ Chức năng nào và/hoặc Nội dung tại bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt nếu (a) Chức năng và/hoặc Nội dung được thay đổi hoặc ngừng tiếp tục hoặc (b) Khách hàng vi phạm Điều khoản Sử dụng MyDHL+ hoặc (c) phục vụ cho việc bảo trì hệ thống. Khách hàng đồng ý rằng DHL Express sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, tạm ngưng hoặc tạm dừng của các Chức năng và/hoặc Nội dung.
 8. Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, logo, và các đoạn mã máy tính (sau đây được gọi chung là Nội dung) bao gồm nhưng không giới hạn đến thiết kế, cơ cấu, sự lựa chọn, sự diễn đạt, "thấy và cảm nhận", và sự sắp xếp của các Nội dung trên MyDHL+ được sở hữu hoặc được cấp giấy phép bởi DHL Express được bảo vệ bởi quy định về bản quyền và nhãn hiệu cũng như các quyền về Sở hữu trí tuệ khác. Các ngoại lệ như đã được thể hiện trong Điều khoản Sử dụng MyDHL+, không một phần nào của MyDHL+ và không Nội dung nào được sao chép, nhân bản, tái xuất bản, tải lên, chuyển đổi hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đến các máy tính, máy chủ, trang web hoặc các phương tiện xuất bản hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước của DHL Express bằng văn bản.
 9. Khách hàng cho phép DHL Express quyền để sử dụng tất cả dữ liệu, tài liệu hoặc các thông tin khác được truyền tải bởi Khách hàng trong MyDHL+, bao gồm tiêu đề thư, chữ ký điện tử và các Giao thức (IP) khác được truyền tải với nó (Sau đây được gọi là Thông tin), cho mục đích xác định trong việc sử dụng các Chức năng. Việc này bao gồm việc sử dụng các Thông tin cho mục đích xử lý và vận chuyển các lô hàng, bao gồm các lô hàng sử dụng hóa đơn điện tử (PLT: Paperless Trade). Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, và bồi thường toàn bộ cho DHL Express nếu có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu bồi thường, mất mát, hư hỏng hoặc các hậu quả khác xảy ra từ việc sử dụng hoặc dựa vào các Thông tin được cung cấp.
 10. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động được thực hiện thông qua MyDHL+ bao gồm nhưng không giới hạn về việc sử dụng Chức năng thông báo, tuân thủ theo các luật lệ được áp dụng, cụ thể như luật cạnh tranh, luật bảo vệ dữ liệu và luật hải quan. Cụ thể khách hàng phải đạt được sự đồng thuận từ bất kỳ người nhận nào cho việc nhận thư điện tử hoặc tin nhắn từ DHL Express hoặc bất kỳ dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin dưới dạng điện tử nào khác và tổng quan là từ bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc dữ liệu cá nhân được sở hữu bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Khách hàng đã cung cấp cho DHL Express. Khi được yêu cầu từ DHL Express, Khách hàng phải cung cấp được bằng chứng cho những sự đồng thuận này.
 11. Khách hàng phải sử dụng Chức năng bảo mật được cung cấp, hiện tại là Esecure, và tuân theo quy trình bảo mật thông tin được cung cấp bởi DHL Express khi sử dụng MyDHL+. Cụ thể Khách hàng phải bảo mật việc sử dụng và các quyền truy cập được cung cấp, bảo vệ chúng khỏi việc truy cập bởi những bên thứ ba chưa được cấp quyền và không được tiết lộ chúng đến những người dùng chưa được cấp quyền. Chỉ những cá nhân với nhu cầu truy cập MyDHL+ để sử dụng các Chức năng trên danh nghĩa đại diện cho Khách hàng mới được cấp quyền bởi Khách hàng (sau đây gọi là "người dùng được cấp quyền"). Khách hàng phải thông báo đến người dùng được cấp quyền về nghĩa vụ của họ và nhận được phản hồi đảm bảo về việc sử dụng từ người dùng được cấp quyền. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng MyDHL+, cũng như những việc liên quan đến các lô hàng được yêu cầu bởi bên thứ ba thông qua MyDHL+. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho DHL Express về bất cứ việc sử dụng trái phép nào về tài khoản và mật khẩu của khách hàng cũng như bất kỳ việc vi phạm bảo mật nào.
 12. Khách hàng phải thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng Khách hàng sẽ không truyền hoặc nhận bất kỳ vi-rút máy tính, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ phần mềm nào khác có thể gây hại hoặc có ý định gây hại, can thiệp, ngăn chặn hoặc dành quyền kiểm soát bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào của DHL Express.
 13. Trừ khi được xác định cụ thể trên MyDHL+ hoặc các Chức năng, các bên phải cung cấp tất cả Thông tin, bao gồm các hóa đơn điện tử trên MyDHL+. Khách hàng phải đảm bảo rằng Thông tin được Khách hàng gửi đến DHL Express thông qua MyDHL+ là hoàn thiện, chính xác và chuẩn xác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho bất kỳ tổn hại hoặc hậu quả nào được gây ra từ việc sử dụng thông tin sai, thiếu hoặc không chuẩn xác.
 14. Khách hàng chấp nhận việc DHL Express có thể sẽ phát sinh những chi phí trong quá trình xử lý yêu cầu gửi hàng được thực hiện thông qua MyDHL+ và DHL Express có thể yêu cầu Khách hàng bù đắp chi phí này khi Khách hàng sau đó không chuyển giao lô hàng cho yêu cầu gửi hàng đã được lập tại thời điểm nhận hàng dự kiến.
 15. DHL Express sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân được cung cấp bởi Khách hàng thông qua MyDHL+ như một bước cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành và Chính sách Bảo mật Thông tin của tập đoàn Deutsche Post DHL. Chính sách Bảo mật Thông tin của DHL có thể được tìm thấy ở thẻ "Lưu ý Bảo mật" ở dưới cùng của trang web. MyDHL+ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của các bên thứ ba độc lập (sau đây gọi là "Trang web Liên kết"). Những Trang web Liên kết này không trực thuộc quyền quản lý của DHL Express và DHL Express sẽ không chịu trách nhiệm cho và không kiểm duyệt các nội dung được đăng tải trên các Trang web Liên kết này, bao gồm bất kỳ thông tin hay thành phần của các Trang web Liên kết. Khách hàng xác nhận là Khách hàng đã có được sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào khi cung cấp những dữ liệu này cho DHL. 

  MyDHL+ và các Chức năng được cung cấp trên nền tảng "nguyên trạng". DHL Express, trên giới hạn rộng nhất được pháp luật quy định, được miễn trừ trước mọi sự đảm bảo, bất kể là được thể hiện, ám chỉ, bắt buộc hay bất kỳ dạng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo đảm ngụ ý đến tính thương mại, không vi phạm đến quyền lợi của các bên thứ ba và phù hợp với mục đích cụ thể. DHL Express, và các công ty liên kết hoặc đại lý không có bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào về sự chuẩn xác, hoàn thiện, bảo mật hoặc kịp thời của MyDHL+. Không một thông tin nào được lấy từ MyDHL+ tạo ra bất kỳ sự đảm bảo nào mà không được thể hiện cụ thể bởi DHL Express trong Điều khoản Sử dụng MyDHL+.

 16. Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, DHL Expresscác công ty liên kết của DHL Express hoặc các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố gây tổn hại, sự gián tiếp gây tổn hại, các hình phạt gây tổn hoại hoặc các hậu quả gây tổn hại, mất lợi nhuận, bị phạt hoặc tổn thất là kết quả của việc mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh hoặc các hình thức khác bị gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng MyDHL+, dù cho dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sự vi phạm, hay các lý thuyết pháp lý khác dù cho DHL có được cho biết trước về khả năng xảy ra các sự việc trên hay không. Dù không thuộc các trường hợp đã được đề cập ở trên, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm bồi thường của DHL cũng sẽ không vượt quá mức 100 Euro cho mỗi sự kiện dù cho tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc mất mát liên quan đến hành động, tranh chấp dù được quy định ở hợp đồng, sự vi phạm hay những quy định khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, các biện pháp khắc phục được đề cập đến trong Điều khoản Sử dụng MyDHL+ chỉ được áp dụng riêng biệt cho các đối tượng được đề cập trong Điều khoản Sử dụng MyDHL+.
 17. Khách hàng sẽ chấp nhận bồi thường toàn bộ cho DHL Express đối với bất kì trách nhiệm, chi phí, nhu cầu, nguyên nhân của hành động, tổn thất và các chi phí phát sinh liên quan đến việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng MyDHL+ gây ra bởi Khách hàng.
 18. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng MyDHL+ của Khách hàng tại bất cứ thời điểm nào theo quyết định của mình. Khi có quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ, Khách hàng phải ngay lập tức (a) dừng việc sử dụng MyDHL+ và (b) xóa tất cả bản sao mà Khách hàng có thể đã tạo ra. Khách hàng đồng ý với việc DHL Express sẽ không có trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc một bên thứ ba nào khác về việc chấm dứt hay đình chỉ việc sử dụng MyDHL+ của Khách hàng. Sự chấm dứt hợp đồng sử dụng MyDHL+ sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng thông qua MyDHL+ cũng như là thỏa thuận vận chuyển.
 19. DHL Express có thể sẽ thay đổi Điều khoản Sử dụng MyDHL+ bất kỳ lúc nào. DHL Express sẽ thông báo đến Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào của Điều khoản Sử dụng MyDHL+ dưới dạng văn bản (như thông qua nền tảng hoặc qua thư điện tử) (sau đây gọi là "thông báo về sự thay đổi"). Những sự thay đổi sẽ có hiệu lực đến Khách hàng và các quan hệ hợp đồng sẽ tiếp tục với các sự thay đổi nếu Khách hàng không có bất kỳ phản đối nào về sự thay đổi trong vòng bốn (4) tuần kể từ sau khi nhận được thông báo về sự thay đổi đến DHL Express bằng văn bản. Hạn chót này sẽ được xem đủ lâu để phản đối có thể được gửi đến DHL Express. DHL Express sẽ chỉ ra cụ thể cho Khách hàng bằng văn bản về thông báo về sự thay đổi nếu sự phản đối thất bại.
 20. Những Điều khoản Sử dụng MyDHL+ này tuân thủ theo luật pháp của quốc gia nơi DHL Express vận hành. Nếu Khách hàng là cá nhân cư ngụ tại quốc gia là thành viên của Liên minh Châu Âu các quy định được đề cập ở trên sẽ được áp dụng trên khuôn khổ không mâu thuẫn với các luật định bắt buộc của các nước thành viên Liên minh Châu Âu nơi mà Khách hàng cư ngụ. Điều khoản Sử dụng MyDHL+ sẽ không chịu sự chi phối bởi Quy định Liên Hợp Quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc Tế, những sự áp dụng này đã được loại trừ rõ ràng. Mọi tranh chấp phát sinh từ bản cam kết này sẽ được phân xử riêng biệt tại tòa án nơi mà DHL Express vận hành.
Trở lên đầu trang