Điều khoản và điều kiện Cam kết hoàn tiền DHL Express

DHL sẽ, khi có yêu cầu của khách hàng và phụ thuộc vào những giới hạn được mô tả dưới đây, cung cấp một khoản cấn trừ hoặc một khoản tiền hoàn lại khoản phí dịch vụ cao cấp đã được khách hàng thanh toán cho chuyến hàng DHL Chuyển phát nhanh được chuyển phát chậm hơn so với cam kết chuyển phát đã được trích dẫn của DHL.
A. Cam kết chỉ áp dụng cho các dịch vụ

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(mỗi một “Dịch vụ”) và đối với những chuyến hàng tuân thủ hoàn toàn các giới hạn được mô tả theo đây.
B. Cam kết áp dụng cho phí dịch vụ cao cấp vượt quá và cao hơn mức giá của khách hàng cho một dịch vụ trong ngày tiêu chuẩn (để tránh nhầm lẫn, dịch vụ trong ngày tiêu chuẩn là DHL CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU, DHL CHUYỂN PHÁT NHANH NHẬP KHẨU TOÀN CẦU). Cam kết không bao gồm tất cả các hạng mục khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phạt, thuế hay các khoản phí hoặc các khoản trả thêm khác (như phụ phí xăng dầu), và phí vận chuyển phát sinh từ các chuyến hàng hoàn trả).
C. Trong trường hợp chuyến hàng có nhiều kiện, Cam kết sẽ áp dụng cho tất cả các kiện trong chuyến hàng. Nếu việc chuyển phát chậm xảy ra cho bất cứ kiện nào trong chuyến hàng, việc cấn trừ hoặc hoàn tiền sẽ áp dụng cho toàn bộ chuyến hàng.
D. Khách hàng phải thông báo với DHL về bất cứ khiếu nại chuyển phát chậm nào bằng văn bản hoặc điện thoại, trong vòng Mười bốn (14) ngày kể từ ngày DHL chấp nhận lô hàng và cung cấp cho DHL số tài khoản (nếu có), số vận đơn, ngày gửi hàng, và toàn bộ thông tin người nhận.Trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi khách hàng thông báo cho DHL, DHL sẽ hoặc:
 • hoàn tiền hoặc cấn trừ cho khách hàng, hoặc
 • cung cấp cho khách hàng thông tin giải thích lý do chuyến hàng không hợp lệ cho Cam kết theo những giới hạn hoặc miễn trừ được áp dụng, hoặc
 • cung cấp cho khách hàng chứng cứ của việc chuyển phát đúng hẹn.
E. Khách hàng không được cho phép bất cứ bên nào khác thay mặt mình gửi thông báo khiếu nại hoặc chuyển giao việc khiếu nại cho bất cứ bên nào khác. Việc DHL cung cấp một khoản cấn trừ hoặc một khoản tiền hoàn lại khoản Phí dịch vụ cao cấp cho khách hàng sẽ cấu thành việc giải phóng hoàn toàn trách nhiệm của DHL đối với bất kỳ trì hoãn nào theo Cam kết.
F. Cam kết sẽ không áp dụng nếu việc chuyển phát chậm trễ hoặc chuyển phát thất bại bị gây ra do những tình huống ngoài tầm kiểm soát của DHL, như đã nêu trong Các điều khoản và điều kiện Chuyên chở của DHL và bao gồm việc trì hoãn do hải quan, thông tin chuyến hàng không chính xác hoặc không đầy đủ, hướng dẫn hoặc thông tin chuyển phát hàng (chẳng hạn như số hòm thư cho địa chỉ người nhận, số điện thoại người nhận thiếu hoặc không chính xác), hoặc yêu cầu trì hoãn của người nhận, gửi hàng chệch hướng hoặc các dịch vụ thông quan ngoài tiêu chuẩn; hoặc người nhận không thể hoặc từ chối nhận hàng hoặc thanh toán thuế và lệ phí cho việc chuyển phát hàng nếu được yêu cầu.
G. Tất cả mọi điều khoản khác trong Các điều khoản và điều kiện chuyên chở của DHL đều được áp dụng. Cam kết có thể được sửa đổi hoặc huỷ bỏ bởi DHL bất kỳ lúc nào.
H. Nếu khách hàng có một chuyến hàng cực kỳ nhạy cảm về mặt thời gian, mà việc thất lạc hoặc trì hoãn có thể dẫn đến hậu quả thiệt hại, khách hàng phải liên hệ với đại lý hoặc nhân viên môi giới bảo hiểm của mình để bảo hiểm khỏi những nguy cơ này, do DHL không đảm nhận những trách nhiệm đó. DHL không cung cấp và sẽ không thu xếp bảo hiểm hàng hoá như vậy.
I. Cam kết không áp dụng đối với:
  (i) các chuyến hàng liên quan đến thử nghiệm lâm sàng trong đó có sử dụng bao bì nhạy cảm về nhiệt độ;
  (ii) chi phí phát sinh áp dụng cho bất cứ dịch vụ tùy chọn nào được bán kèm chuyến hàng, chẳng hạn như đóng gói.
  (iii) xuất hay nhập khẩu tạm thời;
  (iv) chuyến hàng có giá trị cao yêu cầu có các thủ tục thông quan chính thức;
  (v) Các lô hàng với nhiều gói hàng vượt quá trọng lượng hoặc kích thước giới hạn; và/hoặc
  (vi) các chuyến hàng có chứa Hàng hóa nguy hiểm đã được cho phép.
A. Dịch vụ chỉ được cung cấp từ những địa điểm cụ thể đến những điểm đến mã bưu cục cụ thể (hoặc những thị trấn/thị xã không có mã bưu cục).
B. Dịch vụ không được áp dụng đối với những chuyến hàng không được chấp nhận như đã định nghĩa trong Các điều khoản và điều kiện Chuyên chở của DHL hoặc đối với những chuyến hàng không đáp ứng được bất cứ giới hạn nào khác về kích cỡ, trọng lượng, hàng hoá hoặc giá trị đã được xác nhận bởi DHL
C. Để xác định Dịch vụ có được áp dụng cho một chuyến hàng cụ thể hay không, giữa một điểm xuất phát và một điểm đến đặc thù, hoặc kết hợp với một tuỳ chọn dịch vụ đặc biệt (chẳng hạn như Chuyển phát ngày thứ Bảy), vui lòng tham khảo tại trang web của DHL hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng của DHL và cung cấp những thông tin sau:
 • địa chỉ bốc hàng,
 • hàng hoá được gửi,
 • (nếu được áp dụng) giá trị nhằm mục đích hải quan,
 • ngày giờ bốc hàng,
 • điểm đến chính xác, bao gồm mã bưu cục,
 • trọng lượng chuyến hàng,
 • kích cỡ chuyến hàng,
 • số lượng kiện hàng.
D. Người gửi phải xác định rõ Dịch vụ được yêu cầu trên vận đơn và chuyển giao chuyến hàng cho DHL vào thời điểm đã thoả thuận với DHL.
Hợp lệ Tháng 7 1, 2017
Trở lên đầu trang