Upload File Guidelines

File hướng dẫn
 

File của bạn phải được chuẩn bị theo các nguyên tắc sau:

  • Bắt buộc – phải được cung cấp cho mỗi liên hệ
  • Yêu cầu - chi tiết địa chỉ đầy đủ được yêu cầu trong quá trình vận chuyển
  • Tùy chọn - các trường có thể để trống, nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo một lô hàng
  • Các trường phải theo thứ tự chính xác như trong bảng bên dưới

Lưu bảng tính dưới dạng file CSV (Comma delimited).

Thứ tự các trường Field Tuỳ chọn bắt buộc Số lượng ký tự tối đa  Định dạng Các mô tả và gợi ý Ví dụ
1 Tên Thông tin bắt buộc 35 Alpha/Số/
Ký tự
Họ và tên
(không sử dụng dấu phân tách giữa các tên)
John Smith
2 Công ty Thông tin bắt buộc 88 Alpha/Số/
Ký tự
Tên công ty
(nếu không có tên Công ty, hãy nhập lại họ và tên của người liên hệ)
DHL Express
3 Nickname Tùy chọn 135 Alpha/Số Tên duy nhất của bạn có thể giúp anh/chị phân biệt giữa việc trùng lặp tên với nhiều vị trí trong sổ địa chỉ của anh/chị John ở DHL
4 Địa chỉ hộp thư điện tử 1 Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com jsmith@
companymail.com
5 Địa chỉ hộp thư điện tử 2 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com jsmith@
personalmail.com
6 Địa chỉ hộp thư điện tử 3 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com assistant@
companymail.com
7 Địa chỉ hộp thư điện tử 4 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com warehouse@
othercompany.com
8 Địa chỉ hộp thư điện tử 5 Tùy chọn 45 Alpha/Số/
Ký tự
Định dạng: name@email.com  
9 Kiểu điện thoại Thông tin bắt buộc 1 Alpha M - Mobile, H - Nhà,
O - Văn phòng 
M
10 Số điện thoại Mã quốc gia Thông tin bắt buộc 6 Số Mã gọi quốc gia
(loại trừ mọi số 0 đứng đầu)
44
11 Số điện thoại Thông tin bắt buộc 70 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu
(không bao gồm các số 0 đứng đầu)
5553239000
12 Số máy nhánh Tùy chọn 5 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu 37
13 Fax Tùy chọn 70 Số Chỉ gồm số, không có dấu cách hoặc dấu chấm câu
(không bao gồm các số 0 đứng đầu)
2088188888
14 VAT/TAX ID Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã định danh quốc gia được sử dụng cho mục đích thuế VAT123
15 Nickname 2 Tùy chọn 135 Alpha/Số Bổ sung mã định danh duy nhất để giúp anh/chị phân biệt giữa tên trùng với nhiều vị trí Người quản lý tài khoản John
16 Số EORI Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế EORI123
17 Loại thuế CNPJ/CPF TAX Tùy chọn 35 Alpha Loại thuế  
18 TAX ID CNPJ/CPF Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế  
19 IE/RG Tùy chọn 35 Alpha/Số Mã số thuế  
20 Quốc gia Tùy chọn 45 Alpha Tên quốc gia United Kingdom
21 Mã quốc gia Thông tin bắt buộc 2 Alpha Mã quốc gia ISO gồm hai chữ cái GB
22 Địa chỉ 1 Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 1 3333 N Main St
23 Địa chỉ 2 Tùy chọn 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 2 101
24 Địa chỉ 3 Tùy chọn 45 Alpha/Số Dòng địa chỉ 3  
25 Mã vùng/Mã bưu điện

Kiến nghị

35 Alpha/Số Nếu quốc gia có mã bưu điện thì thông tin này phải được cung cấp  TW4 6JS
26 Thành phố Thông tin bắt buộc 45 Alpha/Số Tên thành phố Hounslow
27 Vùng lân cận

Kiến nghị

45 Alpha Nếu quốc gia yêu cầu vùng ngoại ô/lân cận, thì thông tin này phải được cung cấp England
28 Bang/ Thành phố Tùy chọn 35 Alpha Nếu quốc gia yêu cầu tên tiểu bang, thì vui lòng cung cấp thông tin này  
29 Mã tiểu bang/ tỉnh

Kiến nghị

2 Alpha/Số Nếu quốc gia yêu cầu mã tiểu bang, thì thông tin này phải được cung cấp: ví dụ: California CA
30 Số tài khoản – cho lô hàng Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
31 Số tài khoản – Hóa đơn chi phí vận chuyển đến Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
32 Số tài khoản – Thuế và hóa đơn cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
33 Số tài khoản – Thanh toán thuế cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
34 Số tài khoản – Thanh toán thuế cho Tùy chọn 9 Alpha/Số Tài khoản thanh toán phí mặc định 123456789
35 Điều khoản thương mại thông quan Tùy chọn 3 Alpha Còn được gọi là Điều khoản thương mại DAP
36 Ghi chú Tùy chọn 255 Alpha/Số Thêm ghi chú về liên hệ này - chẳng hạn như nhu cầu và tùy chọn giao hàng duy nhất (chỉ hiển thị với anh/chị trong MyDHL+) Tài khoản này chỉ dành cho các mẫu. Tất cả các đơn hàng phải được vận chuyển trên một tài khoản khác.
37 Tham khảo 1 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tài liệu tham khảo được in trên nhãn gửi hàng và hóa đơn thanh toán Hàng mẫu - không được sử dụng
38 Tham khảo 2 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong MyDHL+ Fabric #49  
39 Tham khảo 3 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong MyDHL+ Chỉ giao hàng tận nơi trong ngày
40 Tham khảo 4 Tùy chọn 35 Alpha/Số/
Ký tự
Tham chiếu bổ sung (không xuất hiện trên các tài liệu giao hàng); Chỉ hiển thị cho anh/chị khi anh/chị xem chi tiết của lô hàng trong MyDHL+