Upload and Map Quick Tips

Việc tải nhiều địa chỉ liên hệ lên sổ địa chỉ thật nhanh chóng và dễ dàng! Quy trình tùy chỉnh sử dụng file thiết lập để ánh xạ các trường bằng sổ địa chỉ MyDHL+.

 • Tùy chọn thủ công cho phép anh/chị cung cấp dữ liệu của mình theo thứ tự bất kỳ để ánh xạ tới các trường trong sổ địa chỉ của chúng tôi.
 • Miễn là thông tin trong file của anh/chị đáp ứng các nguyên tắc, các thông tin liên hệ sẽ upload lên thành công.
 • Sau khi tải lên tệp và ánh xạ các trường, danh sách liên hệ của bạn sẽ có sẵn ngay lập tức để giao hàng!
 • Bạn sẽ có thể lưu giải pháp lập bản đồ trường của mình để sử dụng lại nó như một lựa chọn tự động.

Để upload thành công địa chỉ liên hệ, hãy đảm bảo thông tin phải đáp ứng nguyên tắc các trường của chúng tôi.

Lần đầu tiên upload địa chỉ liên hệ vào sổ địa chỉ của bạn? Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác nhau bằng cách upload một liên hệ mẫu.

 • Kiểm tra cách nó xuất hiện trong sổ địa chỉ của bạn,
 • Nhận ý tưởng tốt về chi tiết liên hệ nào sẽ gắn vào các trường của sổ địa chỉ,
 • Và, xem việc chỉnh sửa và xóa các liên hệ dễ dàng như thế nào.
 1. Kiểm tra xem file của anh/chị có chứa hàng tiêu đề hay không
 2. Kiểm tra xem chi tiết có cần được rút gọn hay không
 3. Cung cấp dấu phân cách trường và nếu có, dấu phân cách văn bản
  Ví dụ: “DHL Express”, ”John Smith”, “Địa chỉ 1”
  Dấu phân tách trường là dấu phẩy (,) và dấu phân tách văn bản là dấu ngoặc kép (").
 4. Chọn bộ mã ký tự, nếu không chắc chọn UTF-8
 5. Upload và chọn file của bạn

Nếu anh/chị gặp bất kỳ sự cố nào khi upload file của anh/chị:

 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể để anh/chị cập nhật thông tin liên hệ và thử upload lại file.
 • Và nếu anh/chị cần trợ giúp, chúng tôi sẵn sàng! Liên hệ với chúng tôi tại: 1800 1530