Reference Format Tips

Lời khuyên định dạng số Tham chiếu

Anh/Chị có thể tạo cá định dạng số tham chiếu để mọi người có thể nhập tham chiếu lô hàng để phù hợp với các định dạng được xác định trước.

Quan trọng

  • Hãy chắc chắn xác định các định dạng của anh/chị chỉ sử dụng các ký tự cho phép.
  • Vị trí (sắp đặt) của các ký tự phải được cụ thể để hoạt động đúng.
  • Hãy nhớ rằng khi tạo lô hàng,ai đó nhập một tham chiếu mà không tuân theo một định dạng được xác định, họ nhận được một thông báo lỗi. Họ không thể tiếp tục cho đến khi họ nhập vào một định dạng tham chiếu đúng.

Những ký tự được cho phép

Ký tự Mô tả
? Duy nhất bất kỳ ký tự ASCII
* 0 hay các ký tự ASCII
# Duy nhất bất kỳ số (0 - 9)
% 0 hay các số (0-9)
@ Duy nhất bất kỳ ký tự cơ bản (A-Z)
& 0 hay các ký tự cơ bản (A-Z)

Định dạng mẫu

Định dạng Mô tả Ví dụ
@@@### 3 ký tự cơ bản tiếp theo 3 số ABC778
862###? 3 số cụ thể tiếp theo là 3 số và 1 ký tự 862123$
% Một loạt các số 453902156
123& 3 số cụ thể tiếp theo là một loạt các ký tự cơ bản 123QXWY
&% Một loạt các ký tự cơ bản tiếp theo là một loạt các số UEZPA801234
###* 3 số tiếp theo là một loạt các ký tự 444($!)