Create an Upload Option

Ánh xạ một tùy chọn tải lên mới cho phép bạn chọn các trường từ tệp của mình và ánh xạ chúng tới nhãn lô hàng và trường tài liệu của chúng tôi. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để tải lên các lô hàng trong MyDHL+ Quản lý các lô hàng, bạn có thể truy cập ánh xạ đã lưu của mình thông qua Tải lên tệp của tôi.

 • Trường dữ liệu trong file của bạn có thể theo bất kỳ thứ tự nào
 • Tất cả các trường bắt buộc phải được chọn để ánh xạ thành công

Chuẩn bị tệp tin của quý khách:

 • Lưu dưới dạng CSV, TXT hoặc XML

Trước khi chọn và ánh xạ các trường:

 • So sánh nhanh! Nhanh chóng xem xét và tải xuống một lô hàng trong Quản lý lô hàng để sử dụng như số tham khảo. Bạn sẽ có thể: 
  • Kiểm tra một lô hàng hiện có tồn tại để xem dữ liệu xuất hiện như thế nào, dữ liệu nào được liên kết với các trường
  • Xem cách dữ liệu được định dạng, trong trường hợp bạn cần sửa đổi dữ liệu /trường của mình
 1. Nhập Tên cho tùy chọn tải lên mới
 2. Cung cấp (các) dấu phân cách sẽ được sử dụng trong tệp để tải lên
 3. Bắt đầu ánh xạ:
  • Chọn tên trường từ thông tin xổ xuống 
  • Sử dụng mũi tên lên và xuống để sắp xếp lại các trường nếu cần
  • Nhấp vào Thêm để chèn một trường sau trường hiện tại
  • Nhấp vào Xóa để xóa trường trên dòng đó
 4. Kiểm tra kỹ để xem nếu tất cả các trường Bắt buộc được chọn chưa
 5. Nếu bạn muốn các trường tùy chọn khác được bao gồm, hãy chắc chắn rằng chúng được chọn
 6. Nhấn Lưu

 

 1. Chọn tên
 2. Thực hiện thay đổi:
  • Chỉnh sửa dấu phân tách sẽ được sử dụng trong file để tải lên
  • Thay đổi tên trường trong menu thả xuống 
  • Sử dụng mũi tên lên và xuống để sắp xếp lại các trường nếu cần
  • Nhấp vào Thêm để chèn một trường sau trường hiện tại
  • Nhấp vào Xóa để xóa trường trên dòng đó
 3. Kiểm tra kỹ để xem nếu tất cả các trường Bắt buộc được chọn chưa
 4. Nếu bạn muốn các trường tùy chọn khác được bao gồm, hãy chắc chắn rằng chúng được chọn
 5. Nhấn Lưu

Cần sự trợ giúp? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Liên hệ với chúng tôi tại:
18001540