T&Cs (on Customs Clearance Settings/Digitial Customs Invoice)

Hoá đơn hải quan kỹ thuạt số Điều khoản và điều kiện

DHL cung cấp dịch vụ Paperless Trade ("PLT"), cho phép người gửi hàng gửi một số tài liệu nhất định đi kèm lô hàng theo phương thức điện tử (không cần các bảng in của tài liệu).
Với tư cách là "Người gửi hàng", thay mặt bạn và thay mặt cho bất kỳ ai khác có lợi ích trong lô hàng, bạn cần đồng ý rằng các Điều khoản thương mại không cần giấy tờ này sẽ được áp dụng liên quan đến tất cả các lô hàng được gửi bằng dịch vụ PLT.
Bạn cũng đồng ý rằng các Điều khoản Paperless Trade này áp dụng ĐẦY ĐỦ bên cạnh các Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển của DHL, như được nêu trên trang web của DHL. Đặc biệt, xem kĩ phần Lô hàng không được chấp nhận, Các Bảo đảm và Bồi thường của Người gửi và  Trách nhiệm của DHL trong Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển của DHL.
DHL sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn sử dụng dịch vụ PLT. Những điều này được áp dụng bổ sung cho các yêu cầu hiện có về đấu thầu lô hàng và chứng từ vận tải. Điều này sẽ bao gồm:
  • định dạng các tệp điện tử mà bạn gửi,
  • các yêu cầu chất lượng đối với bất kỳ quá trình quét tài liệu nào,
  • thời gian truyền dữ liệu lô hàng,
  • chi tiết về nơi thủ tục giấy tờ lô hàng sẽ được chuyển đến,
  • chi tiết lô hàng (xuất xứ, điểm đến, nội dung, giá trị lô hàng) mà dịch vụ PLT không có sẵn,
  • bất kỳ tài liệu nào (chẳng hạn như giấy chứng nhận xuất xứ) cũng cần được cung cấp ở định dạng bản in khi lô hàng được giao cho DHL
Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các hướng dẫn của DHL liên quan đến dịch vụ PLT. Ngoài ra, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc hải quan nào liên quan đến dịch vụ PLT, vì vậy, ví dụ: bạn sẽ không sử dụng dịch vụ PLT cho bất kỳ lô hàng nào mà các yêu cầu pháp lý hoặc hải quan bắt buộc phải gửi tài liệu bản in.
Bạn xác nhận rằng bạn được phép gửi dữ liệu điện tử. Bạn cho phép DHL sử dụng dữ liệu mà bạn chuyển cho DHL dưới dạng điện tử cho các mục đích xử lý và gửi các lô hàng PLT. Điều này bao gồm giấy tiêu đề và chữ ký điện tử của công ty bạn.
Tất cả các tài liệu được gửi dưới dạng điện tử phải rõ ràng.
Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo rằng DHL không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chậm trễ nào do vi phạm Điều khoản và Điều kiện Vận chuyển hoặc các Điều khoản Paperless Trade.
Bạn xác nhận sự đồng ý của người nhận đối với việc sử dụng dịch vụ PLT.